Жанрові теорії перекладу

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316професор Паславська А. Й.Інм21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316Інм21професор Паславська А. Й.

Опис курсу

Мета вивчення дисципліни: формування базових теоретичних знань із функціональної типології текстів, їх жанрової характеристики, випрацювання навичок ідентифікації конкретного типу тексту та його жанру та застосування адекватних методів і прийомів його перекладу.
Завдання дисципліни:
– ознайомити студентів з провідними класифікаціями типів і жанрів текстів;
– схарактеризувати лінгвістичні і семіотичні теорії жанрового перекладу;
– викласти головні положення функціональної класифікації текстів К. Райс;
– розкрити суть інформативних текстів;
– довести репрезентативну функцію інформативних текстів;
– викласти типологічні ознаки експресивних текстів;
– з’ясувати зображальну функцію експресивних текстів;
– розкрити специфіку апелятивних текстів;
– випрацювати навички перекладацького аналізу тексту;
– підтвердити апелятивну функцію оперативних текстів;
– висвітлити сутність жанрової теорії перекладу В. Коллера;
– ознайомити із поняттям жанрами тексту і його класифікаціями;
– проілюструвати типові зразки жанрових текстів мовою оигіналу і перекладу;
– випрацювати навички вичленування жанрових ознак текстів;
– з’ясувати мовні особливості окремих жанрів текстів.
Після вивчення курсу студенти повинні мати уявлення про сучасні жанрові теорії перекладу, специфіку організації тексту та його передачі іншою мовою, володіти прийомами перекладу конкретних мовно-мовленнєвих жанрів.
Знати:
– базові поняття сучасних жанрових теорій перекладу: тип тексту, жанр тексту, мовленнєвий жанр, інформативний текст, експресивний текст, оперативний текст;
– прийоми лінгвостилістичного аналізу тексту;
– інваріантні моделі текстів різних типів і жанрів;
– техніку перекладу текстів різних типів і жанрів.
Вміти:
– розуміти головні терміни, процеси та закономірності сучасних жанрових теорій перекладу;
– формулювати різножанрові повідомлення іноземною мовою, здатність до ідентифікації конкретних типів текстів;
– спілкуватися німецькою мовою на рівні С1 у різножанрових повідомленнях;
– використовувати у практиці критики та перекладу текстів одержані теоретичні знання;
– добирати різножанрову лексику в вихідній та цільовій мові для досягнення комунікативного ефекту.
– розрізняти підходи до перекладу текстів різних типів і жанрів;
– моделювати процес відтворення специфіки конкретних жанрів тексту оригіналу засобами мови перекладу;
– послуговуватися теоретичними положеннями щодо жанрової специфіки текстів для їх застосування у практиці перекладу;
– вміти користуватись різними типами словників;
– адекватно перекладати тексти ділової комунікації та офіційно-ділового стилю з урахуванням мовно-стилістичних та жанрово-композиційних особливостей вихідної та цільової культур.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму