Письмо (основні навички)

Тип: На вибір студента

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416Макаришин  Н. О.Іна21, Іна22, Іна23, Іна24, Іна25, Іна26

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416Іна21Макаришин  Н. О.
Іна22Макаришин  Н. О.
Іна23Макаришин  Н. О.
Іна24Бойчук Ю. В.
Іна25Бойчук Ю. В.
Іна26Бойчук Ю. В.

Опис курсу

1. Опис навчальної дисципліни Опис навчальної дисципліни Опис навчальної дисципліни Опис навчальної дисципліни Опис навчальної дисципліни Опис навчальної дисципліни Опис навчальної дисципліни Опис навчальної дисципліни Опис навчальної дисципліни Опис навчальної дисципліни Опис навчальної дисципліни
Найменування показників
Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання
заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4
Галузь знань
03 „Гуманітарні науки”
(шифр, назва)
Нормативна
(за вибором студента)
Модулів – 2
035 Філологія
(шифр, назва)
Рік підготовки:
Змістових модулів – 2
Освітня програма
Англійська мова та література
2019-й
2019-й
Семестр
Загальна кількість годин – 90
4-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
Лекцій –1.
Практичних – 1.
Освітньо-кваліфікаційний рівень:
бакалавр
16 год
Практичні, семінарські
16 год.
Самостійна робота
58 год
ІНДЗ: презентація
Вид контролю: залік
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання – 32: 58

Рекомендована література

Базова 1. Michael McCarthy, Felicity O’DellAcademic Vocabulary in Use. – Cambridge University Press, 2008. 2. Stephen Bailey, Academic Writing. –Milton Park, Abingdon, Oxon; NY: Routledge, 2015.
Додаткова рекомендована 1. Gerald Graff, Cathy Birkenstein. They Say / I Say: The Moves That Matter in Academic Writing. W. W. Norton & Company, 2006.
2. Wellman G. Wordbuilder. – Oxford: Macmillan, Heinemann, 1998.
Список словників
1. Балла М.І. Англо-український словник: У 2 т. – Київ: Освіта, 1996. – Т. 1.
2. Балла М.І. Англо-український словник: У 2 т. – Київ: Освіта, 1996. – Т. ІІ.
3. Бенсон М., Бенсон Э., Илсон Р. Комбинаторный словарь английского языка.– Москва: Русский язык, 1990.
4.Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Великий сучасний англо-український, українсько-англійський словник. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2006.
5.Зубков М., Мюллер В. Сучасний англо-український та українсько-англійський словник. – Харків: ВД «Школа», 2005.
6.Ammer Ch. The American Heritage Dictionary of Idioms. – Houghton: Houghton Mifflin Company, 2007.
7.Chambers English-Ukrainian Dictionary of Idioms. – Київ: Всеувито, 2002.
8.Cowie A.P., Mackin R., McCaig I.R. Oxford Dictionary of Current Idiomatic English. – Oxford: Oxford University Press, 2007.
9. Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. – Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
10.Longman Dictionary of Contemporary English. 4th edition. – Harlow: Pearson Education Limited, 2003.
11.Longman Idioms Dictionary. – Harlow: Pearson Education Limited, 2000.
12.Oxford Collocations Dictionary for Students of English. – Oxford, New York: Oxford University Press2002.
13.Oxford Learner’s Thesaurus: A Dictionary of Synonyms / Ed. By D.Lea, J.Bradbery, R.Poole, H. Warren. – Oxford, New York: Oxford University Press, 2008.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус