Когнітивна поетика та наратологія

Тип: На вибір студента

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032Іна-51М, Іна52М

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

 1. Курс входить до складу спеціальних курсів за вибором з іноземної філології і взаємопов’язаний з такими курсами як основи наратології, теорія дискурсу, когнітологія, текстолінгвістика, граматика наративу, дискурсна стилістика, вступ до наратологічних студій, постмодернізм і сучасний роман: герменевтика й інтерпретація, постмодерністська художня література в проекції читацького сприйняття. Цей курс покликаний вивчати проблеми сучасної наратологічної науки і дієвість мовних одиниць у тексті з урахуванням функціонального міждисциплінарного підходу. Мета курсу – формування базових понять когнітивної та дискурсної наратології, як складових сучасної концепції лінгвістичної освіти, котрі локалізовані в основних темах з когнітивної та дискурсної наратології і які включають комплекс теоретичних питань до курсу лекцій та наратологічний глосарій. Лекційний матеріал допоможе студентам-магістрам оволодіти основами теорії когнітивної та дискурсної наратології і розкрити їхній потенціал у герменевтико-інтерпретативному підході до аналізу жанрової палітри різнофункційних текстів. Теоретичний  матеріал є основою набування знань при роботі з текстовим масивом під час аналізу сучасних англійськомовних різножанрових і різнофункційних текстів з друкованого та електронного масиву. Інновативним у курсі є інтегративний розвиток творчого та наукового потенціалу студентів, формування наукових інтересів, стимулювання дослідницької діяльності у сфері когнітивної та дискурсної наратології.

   

  Результати навчання:

  • знати:

  – основні положення і проблематику когнітивної та дискурсної наратології;

  – специфіку когнітивної та дискурсної наратології, пов’язану із особливостями сприйняття і розуміння текстів різножанрової та різнофункційної типології;

  – значимість когнітивної та дискурсної наратології у системі сучасних лінгвістичних наук;

  – навчитися критично осмислювати різні наратологічні теорії і підходи до вивчення когнітивних, дискурсних та наратологічних явищ;

  – особливості і норми когнітивної та дискурсної наратології у системі когнітивної поетики та дискурсознавства;

  – історію наратологічних досліджень, провідні ідеї та наратологів;

  – наратолонічну термінологію і володіти наратологічним глосарієм;

  – основні методи сучасних наратологічних досліджень.

  • вміти:

  – застосовувати отримані знання на практиці з метою формування адекватних навичок;

  – використовувати набуті знання при вирішенні конкретних теоретичних і прикладних завдань, пов’язаних з проблематикою когнітивної та дискурсної наратології;

  – вміти працювати з науковою теоретико-критичною літературою з проблематики;

  – володіти прикладними аспектами когнітивної та дискурсної наратології;

  – знати найновіші публікації з актуальних проблем когнітивної та дискурсної наратології;

  – складати план теоретично наратологічного, дискурсного і когнітивного дослідження;

  – самостійно шукати та опрацьовувати теоретичну літературу, використовуючи різні пошукові системи, електронні бази даних, бібліотечні каталоги, теоретичну літературу та лексикографічні джерела;

  – збирати мовний матеріал і проводити власне когнітивно-наратологічне дослідження;

  – готувати доповіді, реферати, науково-дослідницькі праці на наратологічну тематику.