Старогрецька мова і автори

Тип: Нормативний

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит
24Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
164Інк11доцент Домбровський М. Б.
264Інк11доцент Домбровський М. Б.
364Інк21Романюк І. А.
464Інк21Романюк І. А.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни за 1-2 курс:

Метою курсу є формування у студентів знань, необхідних для володіння старогрецькою мовою в обсязі, неохідному для читання та перекладу адаптованих текстів. Завдання вивчення дисципліни полягає у формуванні у студентів вмінь використовувати весь обсяг знань граматики та лексичних одиниць при читанні, дослівному перекладі та детальному морфологічному аналізі текстів.

Результати навчання:

знати: лексику, нормативну граматику в обсязі І, ІІ, ІІІ відмін іменників, прикметників, чотири класи дієслів І-ї дієвідміни, ступені порівняння прикметників, числівники, займенники.

вміти: читати та перекладати зі словником адаптовані тексти старогрецькою мовою, здійснювати морфологічний аналіз, виділяти синтаксичні конструкції.

Анотація навчальної дисципліни за 3 курс:

Мета: Оволодіти навиками перекладу та аналізу оригінального поетичного тексту.

Завдання: 1.засвоїти лексику І, УІ книг «Одісеї» Гомера»; 2. навчитись читати дактилічний гекзаметр; 3. здійснювати детальний морфолого-синтаксичний аналіз з наголосом на синтаксисі відмінків та складнопідрядного речення; 4. робити дослівний переклад тексту; 5. розпізнавати форми іонійського діалекту; 6. засвоїти мовностилістичні засоби та інформацію історичного, міфологічного та реально-прагматичного характеру……

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: .лексику; напам’ять вступ до «Одісеї»; функції відмінків та структурні особливості складнопідрядних речень; особливості іонійського діалекту; послідовність основних розумових операцій при перекладі та аналізі тексту; мовностилістичні засоби гомерівського епосу;

вміти: .читати дактилічний гекзаметр, перекладати без словника відомий текст та зі словником невідомий текст; визначати функції відмінків, типи підрядних речень, синоніми, антоніми, словотвірні гнізда, лексико-семантичні групи, діалектизми, риторичні фігури та тропи

Рекомендована література

Базова

  1. Оліщук Р.Л., Олійник Л. Р. Латинська мова. Синтаксис / Р. Л. Оліщук, Л. Р. Олійник // Підручник для вищих навчальних закладів. – Львів, 2018. – 204 с
  2. Древнегреческо-русский словарь. В 2 т. / Составил И. Х. Дворецкий. – М.:  Госиздат. иностр. и нац. словарей, 1958. – Т. 1: Α – Λ. – 1043 с. –  Т. 2: Μ –  Ω. –1904 с.
  3. Вейсман А. Д. Греческо-русский словарь / А. Д. Вейсман. – Репринт У-го издания 1899 г. – М. : Греко-латинский кабінет Ю. А. Шичалина. – 1991. – 1370 с.
  4. Homeri Odyssea / Recognovit Arthurus Ludvich. Pars altera. Volumen prius. – Lipsiae : in aedibus B. G. Teubneri, 1839. – 315 p. (репринт).

Допоміжна

  1. Голинкевич Н. Т. Читаем Гомера / Миколай Тимофеевич Голинкевич. – М. : Вісш. шк., 1996. – 224 с.
  2. Гомер Одіссея /Переклав із старогрецької і склав примітки та словник Борис Тен. – К. :»Дніпро», 1968. – 462 с.
  3. Шталь И. В. Гомеровский епос / Ирина Владимирова Шталь. – М. : «Высшая школа»,1975. – 246 с.

 

Матеріали

Для першого курсу:

Для другого курсу:

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус