Стратегії і тактики красномовства

Тип: Нормативний

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
410Паламар Н. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
410Паламар Н. І.

Опис курсу

Мета курсу « Стратегії і тактики красномовства»: допомогти студенту в оволодінні культурою мовлення як найважливішим засобом навчання, виховання, розвитку молоді, основним інструментом професійної діяльності педагога, яка носить комунікативний характер. Він формує знання студентів.

Завдання дисципліни:

 • вивчення видів ораторського мистецтва, стилів мовлення.
 • опрацювання теорії ораторського мистецтва.
 • ознайомлення із критеріями культури мови, різновидами невербальної комунікації.
 • з’ясування та набуття ораторських вмінь і навичок у контексті професійної діяльності.

Рекомендована література

 1. Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю. Риторика. – Львів, 2001. – с. 437.
 2. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. К., 1970. – с. 245.
 3. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення. Львів, 1990. – с. 322.
 4. Богдан С. К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. — К., 1998. – с. 231.
 5. Бутенко Н. Ю. Комунікативні процеси у навчанні: Підручн. – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 384 с.
 6. Вандишев В. М. Риторика: екскурс в історію вчень і понять: Навч. посібн. – К: Кондор, 2006. – 264 с.
 7. Корняка О. Мистецтво ґречності. –К., 1995.
 8. Культура української мови: Довідник / За ред. В. Русанівського. –К., 1990.
 9. Коваленко С. М. Сучасна риторика: Навчально-практичний посібник. – Тернопіль: Мандрівець, 2007. – 184 с.
 10. Колотілова Н. А. Риторика: Навч. посібн. – К.: Центр учб. літератури, 2007. – 232 с.
 11. Мацько Л.І., Мацько О. М. Риторика: Навч. посіб. — К.: Вища шк., 2003. — 311 с.
 12. Навчальний посібник з курсів «Онови риторики» і «Професійна риторика» / Укл. І. Гузенко. – Львів: ЛДУФК, 2006. – 76 с.
 13. Онуфрієнко Г. С. Риторика: Навч. посібн. – К.: Центр учб. літератури, 2008. – 592 с.
 14. Олійник О. Б. Основи ораторської майстерності: Навч.посібн. – К.: Кондор, 2010. – 181 с.
 15. Олійник О. Б. Риторика: Навч. посібн. – К.: Кондор, 2009. – 170 с.
 16. Олійник О. Б. Сучасна ділова риторика: Навч. посібн. – К.: Кондор, 2010. – 166 с.
 17. Програми з курсів «Основи риторики» та «Професійна риторика» / Укл. І. Гузенко. – Львів: ЛДУФК, 2006. – 148 с.

Силабус:

Завантажити силабус