Стилістика

Тип: Нормативний

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Ляшенко Т. С.Інм31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516Інм31доцент Ляшенко Т. С.

Опис курсу

Мета курсу: надати студентам знання з теоретичних основ стилістики та розвинути в них уміння відповідно до ситуації та теми комунікації вживати мовностилістичні засоби німецької мови.

У результаті вивчення курсу студент має знати:

 • принципи взаємодії мови, суспільства та його культури;
 • предмет та базові поняття стилістики, типи функціональних та жанрових стилів, систему мовних та стилістичних засобів, що знаходяться у розпорядженні німецького мовця.

Вміти:

 • розрізняти різні типи комунікативних ситуацій, їхні соціолінгвістичні особливості, здатність застосувати в усному та письмовому мовленні у відповідності до стилістичної норми мовно-стилістичні засоби, культурно-марковані одиниці;
 • збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й використовувати їх для розв’язання  задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності;
 • оперувати провідними класифікаціями типів і жанрів текстів, ідентифікувати головні типи та жанри текстів;
 • застосовувати основні теоретичні моделі інтерпретації текстів, аналізувати й інтерпретувати тексти різних стилів і жанрів та їх переклади.

Рекомендована література

Базова

 1. Ляшенко Т. С. Функціональна стилістика німецької мови : навчальний посібник для студентів / Т. С. Ляшенко. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 112 с.
 2. Fleischer W., Michel G. Stilistik der deutschen Gegenwartssprache. – Leipzig, 1977.
 3. Riesel E., Schendels E. Deutsche Stilistik. – M., 1963.
 4. Riesel E. Stilistik der deutschen Sprache. – M., 1963.
 5. Lysetska N., Heidemeyer V. Stilistik der deutschen Sprache. – Луцьк, 2009.
 6. LysetskaN. Funktionalstilistik. – Луцьк, 2009.

Допоміжна

 1. Брандес М. П. Стилистика немецкого языка.– М.: Высшая школа, 1990.
 2. Fleischer W., Michel G., Starke G. Stilistik der deutschen Gegenwartssprache. 2.Aufl.–Frankfurt am Main; Berlin; Bern; New York; Paris; Wien: Lang, 1996.
 3. Glušak T. S. Funktionalstilistik des Deutschen. – Minsk, 1981.
 4. Krahl S., Kurz J. Kleines Wörterbuch der Stilkunde, Leipzig 1977.
 5. Naer N. M., Stilistik der deutschen Sprache, Москва„Высшая школа” 2006.
 6. Riesel E. Stilistik der deutschen Sprache, Moskau 1974.
 7. Riesel E., Schendels E. Deutsche Stilistik, Moskau 1975.
 8. Scharnhorst J. Stilfärbung, Stilwert, Stilschicht. // Sprachpflege. – H. 1/4. – 1974. – S. 1-7, 75 – 82.
 9. Sowinski B. Deutsche Stilistik. – Frankfurt a. M., 1972.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус