Стилістика (англо-український переклад)

Тип: Нормативний

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Грабовецька О. С.Інп31, Інп32, Інп33, Інп34, Інп35

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516Інп31Рущак О. В.
Інп32Тарапацька Л. М.
Інп33Петрик  О. Б.
Інп34Крупей  Н. В.
Інп35доцент Грабовецька О. С.

Опис курсу

Мета курсу – ознайомити студентів з основами загальної стилістики та її метамовою. Студенти повинні навчитися проводити лінгвостилістичний аналіз текстів різних жанрів і функціональних стилів. Курс є основною передумовою освоєння аспектів художнього перекладу.  Студенти повинні передусім належним чином володіти іноземною мовою, оскільки курс викладається англійською мовою, а також знати загальнотеоретичні літературознавчі і лінгвістичні положення.

 У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • різні підходи до стилю та стилістики;
 • різні підходи до стилістичного аналізу;
 • теорію стилістики декодування;
 • теорію образів;
 • теорію рівневої стилістики;
 • різницю між тропами і фігурами мовлення;
 • фоностилістичні засоби;
 • лексикостилістичні засоби;
 • засоби стилістичної морфології;
 • засоби стилістичного синтаксису;
 • теорію стилістики тексту і контексту.

 У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • здійснювати лінгвостилістичний аналіз тексту;
 • проводити зіставний лінгвостилістичний аналіз оригіналу і перекладу;
 • наводити власні приклади стилістичних засобів;
 • проводити структурно-семантичний аналіз образу.

Рекомендована література

Рекомендована література

Українською мовою

 1. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови: Навч. Посібник. – Львів; Світ, 2003. – 432с.
 2. Дубенко О.Ю. Порівняльна стилістика англійської та української мов. Посібник для студентів та викладачів вищих навчальних заходів. – Вінниця: Нова книга, 2005.– 224 с.
 3. Зорівчак Р. П. Семантична структура словесного образу: до методології перекладознавчого аналізу. / Іноземна філологія. – Вип. 111. – Львів: вид-во Львів. нац. ун-ту імені Івана франка, 1999. – С. 218-225. Кухаренко В.А. Интерпретация текста. – Ленинград: Просвещение, 1979.
 4. Кухаренко В.А. Інтерпретація тексту. Навчальний посібник для студентів старших
 5. Мойсієнко А.К.Символ як явище аперцепції. – Мовознавство.- №3. – 1993. – С. 40-45.
 6. Науменко А.М. Філологічний аналіз тексту (основи лінгвопоетики). – Вінниця: Нова книга, 2005. –416 с.
 7. Пономарів О. Стилістика сучасної української мови.- к.; Либідь, 1992. –248 с.
 8. Потебня О.О. Естетика і поетика слова: Зб.:  Пер. з рос. / Упоряд., вступ. ст., прим. І. В. Іваньо, А.І. Колодної. – К.: Мистецтво, 1985. – 301 c.
 9. Шама І.М. Функціонування символу в художньому тексті: порівняльний і перекладознавчий аспекти (на матеріалі астральної символіки “Вечорів на хуторі біля Диканьки” М.В. Гоголя): Автореф. дис… канд. філолог. наук: 10.02.19 / Одеськ. держ. ун-т ім. І. Мечнікова. – Одеса, 1993.  – 16 с.

Іноземними мовами

 1. Амосова Н.Н. Английская контекстология. – Ленинград: Просвещение, 1968.
 2. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка: (Стилистика декодирования): Учеб. пособие для студентов пед. Ин-тов по спец. “Иностр.яз.”. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 1990. – 300 с.
 3. Ахманова О.С., Гюббенет И.В. “Вертикальный контекст” как филологическая проблема // Вопр. Языкознания. – М.: Наука, 1977. – № 3. –С. 47-54.
 4. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика: Пер. С фр. / Сост., общ. Ред.Г.К. Косинова.- М.: Прогресс, 1989. –615 с.
 5. Бахтин М. Вопросы литературы и Эстетики. – М.: ГИХЛ, 1975. – 504 с.
 6. Веселовский А.Н. Историческая поэтика. – Л.: ГИХЛ, 1940. – 648 с.
 7. Виноградов В.В. Стилистика, теория поэтической речи, поэтика. – М.: Изд-во АН СССР, 1963.
 8. Войтюк С.М. Стилістика у стислому викладі: навчально-методичний посібник англійською мовою / Stylistics in a Concise Format: Guidelined Assignements to Practice and Learn. – Львів: Видавництво «ПРОМАН», 2013. – 184 с.
 9. Грабовецька О.С. Практикум з лінгвостилістичного та перекладознавчого аналізу (на матеріалах  п’єси Оскара Вайлда „TheImportanceofBeingEarnest” та її українського перекладу): Навчальний посібник для студентів перекладацьких відділів факультетів іноземних мов. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 163 с. (англійською мовою)
 10. Гюббенет И. Основы философской интерпретации литературно-художественного текста. – М.: МГУ, 1991. – 205 с.
 11. Єфімов Л.П., Ясінецька О.А. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз. Учбово-методичний посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2004. – 240 с. (англійською мовою)
 12. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры которыми мы живем. – М.: ЛКИ, 2007. –256 с.
 13.  Левый И. Искусство перевода / Пер. с чеш. и предисл. Вл. Россельса  – М.: Прогресс, 1974. – 398с.
 14. Лотман Ю. Анализ поэтического текста.- Ленинград: Просвещение, 1972.
 15. Лотман Ю. Структура художественного текста.- М.: Высш. шк.,  1970.
 16. Макаренко Е.М. Жанрово-стилистическая доминанта в переводе: Автореф. дис… канд. филолог. наук: 10.02.04 / Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1989. – 16 с.
 17. Новикова М. А. Проблемы индивидуального стиля  в теории художественного перевода. (Стилистика переводчика): Автореф. дис… докт. филолог. наук: 10.02.19 / Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1980. – 27 с.
 18. Новикова М.А., Шама И. Н. Символика и перевод (на материале “Ночи перед Рождеством”  Н.В. Гоголя в английских переводах // Теорія і практика перекладу. – 1993. – Вип. 19. С. 30-37.
 19. Паращук В. Ю та ін. Reading and Analyzing English Texts. – Кіровоград, 2004. – 201 с
 20. Скребнев Ю.М. Основы стилистики английского языка: Учебник для ин-тов и фак. иностр. яз. – Москва:АСТ, Астркль, 2000, 224 с.
 21. Стилистика английского языка: учебник / А.Н. Мороховский, О.П. Воробьева, Н.И. Лихошерст, З.В. Тимошенко. –  К.: Вища шк., 1991. – 272 с.
 22. Федоров А. В. Очерки общей и сопоставительной стилистики.- М.: Высш. Шк., 1971.
 23. Чередниченко А.И., Бех П.А. Лингвистические проблемы воссоздания образа в поэтическом переводе: Тексты лекций. – К.: Изд-во Киев. Гос. ун-та, 1980. – 66 с.
 24. Экспрессивность текста и перевод: Сб. статей / Сост. М.А. Козырева. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1991.
 25. Baudkin М. Archetypical patterns in poetry: psycological studies of imagination. – London, 1965. – 289 pp.
 26. Brower A.R. Mirror on mirror. Translation. Imitation. Parody. – Cambridge, Massachusetts: Harvard Univ. press, 1974. – 183 pp.
 27. Crystal D. A Dictionary of Linguistic and Poetics. 5th ed. – Oxford: Blackwell Publishers, 2003. –508 p.
 28. Daiches D.A. A critical history of English literature: In 4 vols. -London: Seeker and Warburg, 1991. – Vol. 3. – 855 pp.
 29. Dillon G. Constructing texts: Elements of a theory of composition and style. – Bloomington: Indiana Univ. press, 1982.
 30. Galperin I.R. Stylistics. – Moscow: Higher School Publ. House, 1971. –332 p.
 31. Grierson Н.J., Smith J.C. A critical history of English poetry. – New Jersey: Humanities press; London: Athlone press, 1983. – 527 pp.
 32. Kukharenko V.A. A Book of Practice in Stylistics. – Vinnytsia: Nova Knyga, 2000. – 160 p.
 33. Lefevere A. Translating literature. Practice and theory in a comparative literature context. – New York, 1992.
 34. Lototska, K.   English stylistics : texbook / K.Lototska. – Lviv : Ivan Franko National University of Lviv, 2008. – 254 с.
 35. Lyons J. language, meaning and context. – Suffolk: the Chauser press, 1981.
 36. Nord Ch. Text analysis in translation. Theory, methodology and didactic application of a model for translation-oriented text analysis. – Amsterdam, Atlanta, 1991.
 37. Schogt H. Linguistics, Literary Analysis and literary translation. – Toronto: Univ. of Toronto press, 1988.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму