Сучасна іспанська розмовна мова

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1114Цимбалістий І. Ю.Іні-61м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1114Іні-61мКітебер Гарсія Сара

Опис курсу

Мета освітньої компоненти: ознайомити студентів з сучасною іспанською розмовною мовою.

Основні завдання освітньої компоненти:

– ознайомлення студентів з основними характерними ознаками іспанської розмовної мови;

– розкриття основних особливостей іспанської розмовної мови;

– вміння робити лінгвальний аналіз усних та письмових текстів розмовного характеру;

– розвиток і вдосконалення навичок практичного використання сучасної іспанської розмовної мови.

У результаті вивчення освітньої компоненти студент повинен:

Знати:

– основні поняття та термінологію;

– методи та основні напрямки аналізу текстів розмовного характеру;

– специфіку використання мовних засобів при неформальному усному та письмовомуспілкуванні.

Вміти:

– визначати об’єктта предмет дослідження;

– володіти основними методами досліджень;

– проводити лінгвальний аналіз текстів, визначаючи фонетичні, лексико-семантичні та морфо-синтаксичні особливості розмовної мови;

– характеризувати базові ознаки розмовної мови (експресивність, зручність, неформальність та спонтанність).

Після вивчення цієї вибіркової навчальної дисципліни здобувач набуде таких загальних і фахових компетентностей:

ЗК 3. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.

ЗК 8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ФК 6. Здатність застосовувати поглиблені знання з іспанської філології для вирішення професійних завдань.

ФК 7. Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень.

Після вивчення цієї вибіркової навчальної дисципліни здобувач досягне таких програмних результатів навчання:

ПРН 6. Застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й організації успішної комунікації.

ПРН 10. Збирати й систематизувати мовні, літературні, фольклорні факти, інтерпретувати й перекладати тексти різних стилів і жанрів.

ПРН 15. Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного лінгвістичного чи літературного матеріалу.

Рекомендована література

Базова література

1. BRIZ A. El español coloquial: situación y uso. Madrid: Arco Libros, 2023 (9ª edición).

2. FERNÁNDEZ COLOMER Mª JOSÉ La enseñanza de la conversación coloquial en la clase de E/LE. Madrid, Arco-Libros, 2008.

3. CAMPOS SIMONE N., RODRIGUEZ MOURA E. ¿Formal o informal? He ahí la cuestión…las formas de tratamiento en la clase de E/LE para alumnos brasileños.Actas IX ASELE.Universidad de Alcalá, Universidad Complutense de Madrid, 2008.

4. GAVILLO RODRIGUEZ V. Español coloquial: pragmática de lo cotidiano.Cádiz:Servicio de publicaciones Universidad de Cádiz, 2008.

5. HERIZ RAMON, ANA LOURDES DE El español coloquial en la enseñanza de E/LE. – AISPI, Università di Genova, 2006

6. VIGARA TAUSTE ANA Mª. Morfosintáxis del español coloquial (Esbozo estilístico). Madrid: Gredos, 2005.

7. GARRIDO RODRIGUEZ, Mª DEL CAMINO El español coloquial en la enseñanza de E/LE: Utilización de los medios de comunicación. Burgos: Actas XIV Congreso Internacional de ASELE, 2003.

 

Допоміжна література

8. 1. BRIZ A.El español coloquial en la clase de ELE: un recorrido a través de los textos.Madrid: SGEL, 2002.

9. GARRIDO RODRIGUEZ, Mª DEL CAMINO¿Qué español coloquial enseñar en las clases de E/LE?.  Actas XI ASELE, 2000.

 

Інформаційні ресурси

1. https://core.ac.uk/download/pdf/304708017.pdf

2. https://1001reasonstolearnspanish.com/espanol-coloquial/

3. https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/14/14_0331.pdf

4. https://concepto.de/lenguaje-coloquial/

Силабус:

Завантажити силабус