Світова література (для студентів філологічного факультету)

Тип: На вибір студента

Кафедра: світової літератури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік
73Іспит
83Курсова робота

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632професор Мацевко-Бекерська Л. В.
720професор Мацевко-Бекерська Л. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
828

Опис курсу

Курс розроблений для того, щоб студенти могли зрозуміти, системно осмислити і засвоїти специфіку методики викладання літератури як важливої психолого-педагогічної складової фахової реалізації викладача літератури. Водночас зміст курсу призначений для відпрацювання навичок компетентного викладання світової літератури в навчальних закладах різних рівнів, умінь не лише цілісно аналізувати літературно-художній твір, історико-літературний процес чи теоретичний концепт, але й навику практичного викладання курсу літератури. Після вивчення курсу бакалаври розширять необхідний комплекс знань та вмінь для подальшої самостійної роботи у сфері методики викладання зарубіжної літератури, навчаться самостійно готувати навчальне заняття, добирати й поєднувати різні методологічні підходи до викладання літератури.

Курс розроблений таким чином, щоб надати студентам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб здобуту якісну філологічну освіту в ділянці літературознавства реалізувати у площині викладання літератури. Тому в курсі представлений як стислий огляд основних концепцій історико-літературного дискурсу, так і детальний аналіз ефективних інструментів, що потрібні для здійснення кваліфікованого викладання літератури в сучасних умовах.

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Світова література» є формування цілісної системи філологічного мислення та фахового аналізу художньо-літературних явищ; ознайомлення з основними поняттями методики викладання світової літератури, а також із формами та прийомами застосування практичних умінь та навичок викладання літератури.

Після завершення цього курсу студент буде

знати:

 • ключові принципи компетентнісного навчання;
 • сучасні методологічні аспекти викладання літератури відповідно до засад НУШ;
 • принципи методики викладання літератури в закладах середньої освіти;
 • особливості сучасного стану викладання літератури;
 • актуальність наукових та прикладних функцій методики літератури;
 • професійні вимоги до вчителя літератури;
 • суть проблеми педагогічної етики у практиці викладання;
 • психолого-вікові особливості учня-читача;
 • засади моделювання тематичного змісту занять у системі їх педагогічно-методичної типології;
 • теорію і технологію вивчення перекладних художніх творів;
 • теорію і практику контекстного вивчення художніх творів.

вміти:

 • застосовувати основні методи і засоби ефективного викладання літератури;
 • планувати й організовувати власну педагогічну діяльність;
 • оптимально застосовувати різні типи занять з літератури;
 • результативно здійснювати вивчення літературного твору в системі основних етапів;
 • проводити ефективну діагностику, контроль та оцінювання результатів навчання.

Рекомендована література

Основна література

З історії світової літератури

 • Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. М. Зубрицької. – Львів: Літопис, 2001.
 • Блум Г. Західний канон: книги на тлі епох / пер. з англ. під загальною редакцією Р. Семківа. – К.: Факт, 2007.
 • Галич О. Теорія літератури / Галич О., Назарець В., Васильєв Є. – К., 2001.
 • Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури XVII – XVIII ст.: навчальний посібник / Давиденко Г. Й., Величко М. О. – К.: Центр учбової літератури, 2007.
 • Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури ХІХ – початку ХХ ст.: навчальний посібник / Давиденко Г. Й., Чайка О. М. – К.: Центр учбової літератури, 2007.
 • Зарубіжні письменники. Енциклопедичний довідник : [у 2 т.] / [за ред. Н. Михальської та Б. Щавурського]. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005.
 • Літературознавчий словник-довідник. – К., 2006.
 • Денисова Т. Історія американської літератури ХХ століття: навчальний посібник. – К., 2002.
 • Зарубежная литература второго тысячелетия. 1000-2000: учеб. пособие / под ред. Л. Андреева. – М., 2001.
 • Зарубіжна література ХХ ст.: посібник / За ред. О. М. Ніколенко, Т. М. Конєвої. – К.: Академія, 1998.
 • Затонский Д. Модернизм и постмодернизм. Мысли об извечном коловращении изящных и неизящных искусств. – Харьков, 2000.
 • История всемирной литературы в 9-ти томах. – М., 1986-1994.
 • История зарубежной литературы ХХ века. 1917-1945: учебник для студентов филолог. фак. пед. ин-тов / под ред. В. Н. Богословского и др. – М., 1984.
 • Лексикон загального та порівняльного літературознавства / ред. А. Волков та ін. – Чернівці, 2001.
 • Михед Т. В., Якубіна Ю. В. Антична література. Греція. Рим. Хрестоматія. – Київ, 2006.
 • Моклиця М. Модернізм у творчості письменників ХХ ст. Ч. 2. Зарубіжна література. – Луцьк: Вежа, 1999.
 • Павличко С. Д. Зарубіжна література: дослідження та критичні статті. – К.: вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001.
 • Пащенко В. І., Пащенко Н. І. Антична література. – К., 2001.

З методики викладання світової літератури

 • Гладишев В. Теорія і практика контекстного вивчення художніх творів у шкільному курсі зарубіжної літератури. – Миколаїв, 2006.
 • Методика преподавания литературы / под ред. О. Ю. Богдановой. – М., 2000.
 • Мартинець А. М. Методика викладання зарубіжної літератури. – Івано-Франківськ, 2014.
 • Мацевко-Бекерська Л. В. Методика викладання світової літератури. – Львів, 2010.
 • Мірошниченко Л. Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах. – К., 2007.
 • Наукові основи методики літератури / за ред. Н. Й. Волошиної. – К., 2002.
 • Султанов Ю. Актуальні проблеми методики викладання літератури: вибрані праці. – Івано-Франківськ, 2013.

Додаткова література

 • Васянович Г. Педагогічна етика. – Львів, 2005.
 • Драйден Г., Вос Дж. Революція в навчанні. – Львів, 2005.
 • Зербіно Д. Наукова школа: лідер і учні (нова концепція). – Львів, 2001.
 • Ідея Університету: антологія / відп. ред. М. Зубрицька. – Львів, 2002.
 • Клименко Ж. Теорія і технологія вивчення перекладних художніх творів у старших класах загальноосвітньої школи. – К., 2006.
 • Настільна книга педагога / упорядн. Андрєєва В. М. – Харків, 2007.
 • Часописи «Всесвітня література в середніх навчальних закладах України»; «Зарубіжна література в закладах середньої освіти». 2000-2020.

Матеріали

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус курсу "Світова література"

Завантажити силабус