Кафедра світової літератури

  • Про кафедру
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Методичні матеріали
  • Дослідження
  • Стратегія
  • Новини


Наукова тема кафедри: «Світова література в науково-методологічному дискурсі ХХІ століття: теорія, поетика, культурологічні аспекти»
ерівник – докт. філол. наук, професор Мацевко-Бекерська Лідія Василівна)

Кафедра світової літератури (перша назва – кафедра західноєвропейської літератури) як окремий структурний підрозділ почала діяти при філологічному факультеті наприкінці 1939 р. одночасно з поновленням занять у Львівському університеті.

Детальніше … (World_Literature_History)

Своєю педагогічною діяльністю кафедра охоплює факультети Львівського національного університету імені Івана Франка, на яких читаються курси історії світової літератури (факультет іноземних мов, факультет культури і мистецтв, філософський факультет), курс дитячої літератури з методикою викладання (факультет педагогічної освіти) та відповідних національних літератур (факультет іноземних мов).

Крім того, кафедра забезпечує підготовку зі спеціальності “Учитель світової літератури” на філологічному факультеті, викладання світової та національної літератур на гуманітарно-природничому факультеті Інституту післядипломної освіти.

При кафедрі функціонує аспірантура за спеціальністю 035 – філологія (література зарубіжних країн).

Кафедра проводить Міжнародну наукову конференцію «Чичерінські читання»

Детальніше … (Чичерінські читання)

 Наукова робота кафедри здійснюється через активну діяльність наукових семінарів “Світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ сторіччя” (керівник – проф.  Мацевко-Бекерська Л. В.), “Простір Літератури” (керівник – проф. Бандровська О.Т.),  апробовується в пошуку сучасних форм організації навчального процесу під час засідань методичного семінару (керівник – проф.  Мацевко-Бекерська Л. В.), а також в організації науково-дослідницької роботи студентів (керівники студентських гуртків – доц. Кушнір І.Б., доц. Мельник Д.М.)

Літературний гурток “Плеяда” (керівник –  доц. Кушнір І.Б.) https://lingua.lnu.edu.ua/news/zvit-pro-diial-nist-pro-diial-nist-students-koho-naukovoho-hurtkau-pershomu-semestri-2019-2010-n-r 

Гурток “Літературний пікнік” (керівник – доц. Мельник Д.М.) https://lingua.lnu.edu.ua/news/diial-nist-hurtka-literaturnyy-piknik-u-zhovtni-ta-lystopadi-2019-roku

Кафедра підтримує контакти з літературознавцями Австрії, Бельгії, Греції, Канади (Квебек), Люксембургу, Польщі, Росії, Румунії, Словаччини, Словенії, США, Фінляндії, Франції, ФРН, Чехії. Співробітництво із закордонними науково-дослідними центрами втілюється в обміні науковою продукцією та консультуванні з різноманітних питань дослідження світового літературного процесу, а також у спільних публікаціях. Розробляються наукові проекти, якими кафедра інтеґрується у європейську систему досліджень проблем зарубіжного літературознавства і літературної компаративістики.

Упродовж останніх років наукові зацікавлення співробітників кафедри світової літератури зосереджуються на таких питаннях: основні літературні процеси у світовій літературі (д.ф.н. проф. Мацевко-Бекерська Л. В., д.ф.н. проф. Бандровська О. Т., доценти Варецька С.О., Кравець Я. І., Мельник Д.М., Поліщук Н. Ю., Сенчук І.А., Тарасюк Я. П., асистенти Коминська Н.І., Курішко Н.І., Маєвська О.Т.), проблеми розвитку роману у світовій літературі (проф. Бандровська О. Т., доценти Кравець Я. І., Кушнір І.Б., Поліщук Н. Ю., Тарасюк Я. П.), модифікація жанрів та проблеми часу і простору в сучасній літературі (д.ф.н. проф. Мацевко-Бекерська Л. В.), проблеми стилю та образу автора (доценти Варецька С.О., Мельник Д.М.), проблеми літературного постмодернізму (доценти Бандровська О. Т., Варецька С.О., Поліщук Н. Ю., Сенчук І. А.), проблеми перекладознавства (доценти Кравець Я. І., Кушнір І. Б., Тарасюк Я. П.).

Викладачі кафедри підготували до друку численні наукові, навчальні, навчально-методичні праці.

Науково-педагогічна діяльність кафедри здійснюється через викладання основних теоретичних, історико-літературних і методичних курсів

Детальніше … (Courses)

спеціальних курсів для студентів факультету іноземних мов ( в т.ч. – дисциплін вільного вибору студентів)

Детальніше … (Special_Courses)

та дисциплін вільного вибору для студентів Університету

Детальніше… (Free_Choice_Disciplines)

 

 

Співробітники

завідувачМАЦЕВКО-БЕКЕРСЬКА Лідія Василівназавідувач
професор (сумісник)БАБЕЛЮК Оксана Андріївнапрофесор (сумісник)
професорБАНДРОВСЬКА Ольга Трохимівнапрофесор
доцентВАРЕЦЬКА Софія Олександрівнадоцент
доцентКРАВЕЦЬ Ярема Івановичдоцент
доцентКУШНІР Ірина Богданівнадоцент
доцентМЕЛЬНИК Діана Миколаївнадоцент
доцентПОЛІЩУК Надія Юріївнадоцент
доцентСЕНЧУК Ірина Анатоліївнадоцент
доцентТАРАСЮК Ярина Петрівнадоцент
асистент (сумісник)ЗАВАРИНСЬКА Марія Сергіївнаасистент (сумісник)
асистентКОМИНСЬКА Наталія Іванівнаасистент
асистентКУРІШКО Наталія Ігорівнаасистент
асистент (сумісник)МАЄВСЬКА Ольга Тадеушівнаасистент (сумісник)

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Методичні матеріали

Силабуси курсів
Графік захисту курсових робіт:
Svit_lit_hrafik_zahystu_kursovyh_denne_2020
ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НА ЧАС КАРАНТИНУ

СПИСКИ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ: (texts_list)

ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ З ФРАНЦУЗЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ З НІМЕЦЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ З ІСПАНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ З АНГЛІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Питання до іспитів з «Історії світової літератури»
Питання до іспитів з «Національної літератури»

Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з історії світової літератури та кваліфікаційної магістерської роботи – 2020

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ ЗІ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ (Завантажити 2019_Програма_практики_світ_літ_МАГ)

 

 

Дослідження

Наукова тема кафедри: «Світова література в науково-методологічному дискурсі ХХІ століття: теорія, поетика, культурологічні аспекти»  ерівник – докт. філол. наук, професор Мацевко-Бекерська Лідія Василівна)

Міжкафедральний_цикл_лекцій_“Нобелівські_лауреати_з_літератури”. Керівник проекту – к.ф.н., доц. Кравець Ярема Іванович.

 

 Дисертант Тема дисертації Рік захисту Місце захисту
Бандровська О. Т. Творчість Д. Лоджа і англійський університетський роман 70-80-рр. ХХ ст. 1999 Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара
Коваль М. Р. Роль і місце ігрового чинника в романній творчості Джона Барта як явищі літератури постмодернізму. 2000 Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
Поліщук Н. Ю. Трансформація міфологеми Агасвера в західноєвропейській літературі ХІХ-ХХ ст. 2001 Львівський національний університетім. І. Франка
Тодчук Н. Є. Роман І. Франка “Для домашнього огнища” в руслі традиції і новації європейської літератури кінця ХІХ ст. 2001 Львівський національний університетім. І. Франка
Цибенко Л. Б. Часово-просторова модель роману К. Рансмайра “Останній світ”. Феноменологічне наближення. 2001 Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
Шевчук Н. В. “Різдвяні оповіді” Ч. Діккенса у хронотопно-типологічних зв’язках. 2001 Львівський національний університетім. І. Франка
Мочернюк Н. Д. Сновидіння в поетиці романтизму: часово-просторова специфіка. 2005 Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка
Гнідець У. С. Специфіка комунікації в літературі для дітей та юнацтва (на матеріалі сучасної німецькомовної прози). 2007 Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
Яремко Р. В. Образ автора як форма експресивно-смислової оповіді у прозі М. Фріша. 2007 Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка
Варецька С. О. Барокова парадигма у творчості Ґюнтера Ґраса 2008 Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка
Петрусь О. В. Особливості наративної стратегії в біографічній прозі П. Акройда. 2008 Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара
Пастух Х. А. Еволюція готичної поетики і роман “Буреверхи” Е. Бронте. 2009 Львівський національний університетім. І. Франка.
Рітц-Ракул К. П. Поетика гіперроману в культурологічній та літературно-критичній перспективі (на прикладі романів М. Джойса, С. Моултропа, Ш. Джексон, М. Каверлі). 2009 Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара
Мацевко-Бекерська Л. В.(докт. дис.) Наративні стратегії малої прози (на матеріалі української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст.). 2009 Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
Дробіт І. М. Історичний дискурс у британському романі 80-90-х років ХХ ст. 2010 Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка
Кушнір І. Б. Символ землі та специфіка його художнього втілення у франкомовній прозі кінця ХІХ – початку ХХ століття (романи Е. Золя, К. Лемоньє, Ш.-Ф. Рамюза) 2011 Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка
Мельник Д. М. Самоідентифікація як особистісний і філософський дискурс у прозі І. Бахман (роман “Мáліна”, оповідання) 2012 Чорноморський державний університет ім. Петра Могили
Сенчук І. А. Міфопоетика Вільяма Батлера Єйтса 2012 Чорноморський державний університет ім. Петра Могили
Левицька О. С. Принцип контекстуальності в організації художнього часопростору роману Джона Фаулза “Жінка французького лейтенанта 2013 Львівський національний університет ім. І. Франка
Бережанська Ю. В. Поетика експресіонізму у прозі Густава Майрінка 2013 Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
Пастушук Г. О. Генеза та еволюція образу блазня в англійській літературі Середньовіччя та Відродження 2013 Чорноморський державний університет ім. Петра Могили
Тарасюк Я. П. Проблематика і поетика ранніх романів Франсуа Моріака 2013 Чорноморський державний університет ім. Петра Могили
Горлач М. В. Концепт “Інший” в романній творчості Доріс Лессінг 2013 Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
Тимейчук І. М. Дискурс Іншого в романах-дистопіях Маргарет Етвуд 2014 Чорноморський державний університет ім. Петра Могили
Яремчук В. В. Міфопоетичні моделі світу в творчості представників літературного гуртка “Інклінгів” 2014 Чорноморський державний університет ім. Петра Могили
Бандровська О. Т. Антропологічний дискурс англійського модерністського роману 2015 Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
Павлова О.Б. Лондонський текст англійської літератури першої третини ХХ ст. 2017 Чорноморський національний університет ім. Петра Могили
Кохан Р.А. Поетологічна парадигма радості у світовій літературі про дітей кінця ХХ – початку ХХІ ст. (на матеріалі творів Юстейна Ґордера, Джонатана Фоера, Анни Ґавальди) 2018 Інституті  літератури  ім.  Т. Г. Шевченка НАН України
Маєвська О.Т. Концепція особистісної ідентичності в романній прозі Мігеля Де Унамуно 2019 Чорноморський національний університет ім. Петра Могили

Стратегія

28 листопада 2019 року на засідання Вченої ради факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка затверджена стратегія розвитку кафедри світової літератури на 2020–2025 рр.:

Стратегія розвитку кафедри 2020-2025

Відкрита лекція проф. Бандровської О. Т.

20.04.2021 | 16:43

Шановні колеги!
У вівторок 27 квітня 2021 р. о 10.10 відбудеться відкрита лекція професора кафедри світової літератури Бандровської О. Т. на тему “Західноєвропейська драма і театр ХХ століття”.
 
Olga Bandrovska is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: Olga Bandrovska’s Zoom Meeting
Time: Apr 27, 2021 10:10 AM Helsinki
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/76879777508?pwd=bzlTTUNIYzQ1b3lpeStjeGNETDRudz09
Meeting ID: 768 7977 7508
Passcode: z695yn

Читати »

Доц. Мельник Д. М. взяла участь у семінарі “Вища освіта: виклики сьогодення”

01.04.2021 | 19:51

26 березня 2021 року доцент кафедри світової літератури Мельник Діана Миколаївна взяла участь у семінарі на тему «Вища освіта: виклики сьогодення», присвяченому обговоренню здобутків, викликів та змін у навчальному процесі в умовах пандемії. На семінарі Діана Миколаївна презентувала навчальну платформу UNI-Voice, яку вона розробила разом з командою програмістів, виступивши в ролі консультанта з освітніх процесів. Завдяки цій програмі стало можливим об’єднати всі функції, необхідні для викладання: читання лекцій у режимі онлайн, запис лекцій, проведення семінарів, опрацювання домашніх завдань та їхнє...

Читати »