Кафедра світової літератури

  • Про кафедру
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Методичні матеріали
  • Дослідження
  • Стратегія
  • Історія кафедри
  • Новини

Стратегія кафедри світової літератури

Програма завідувача кафедри

Своєю педагогічною діяльністю кафедра охоплює факультети Львівського національного університету імені Івана Франка, на яких читаються курси історії світової літератури (факультет іноземних мов, філологічний факультет, філософський факультет), курс дитячої літератури з методикою викладання (факультет педагогічної освіти) та відповідних національних літератур (факультет іноземних мов). Крім того, кафедра забезпечує підготовку зі спеціальності “Учитель світової літератури” на філологічному факультеті та викладання світової і національної літератур на гуманітарно-природничому факультеті Інституту післядипломної освіти.

При кафедрі функціонує аспірантура за спеціальністю 035 Філологія (література зарубіжних країн).

Кафедра проводить Міжнародну наукову конференцію Чичерінські читання

Наукова робота кафедри здійснюється через активну діяльність наукових семінарів “Світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ сторіччя” (керівник – проф.  Мацевко-Бекерська Л. В.), “Простір літератури” (керівник – проф. Бандровська О. Т.),  апробовується в пошуку сучасних форм організації навчального процесу під час засідань методичного семінару (керівник – проф.  Мацевко-Бекерська Л. В.), а також в організації науково-дослідницької роботи студентів (керівник студентського літературного наукового гуртка “Плеяда-2”– доц. Кушнір І. Б.).

Кафедра підтримує контакти з літературознавцями багатьох країн. Співробітництво із закордонними науково-дослідними центрами втілюється в обміні науковою продукцією та консультуванні з різноманітних питань дослідження світового літературного процесу, а також у спільних публікаціях. Розробляються наукові проекти, якими кафедра інтегрується в європейську систему досліджень проблем зарубіжного літературознавства і літературної компаративістики.

Кафедра здійснює активну міжнародну співпрацю для інтеграції у світовий академічний простір. Зокрема, у грудні 2021 року – січні 2022 року працював англомовний міжнародний науковий семінар “Перспективи світової літератури та компаративних культурологічних студій” (“Perspectives of World Literature and Comparative Cultural Studies”) для для студентів і аспірантів Сайтама Університету (Японія), Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка і Львівського національного університету імені І. Франка. Детальніше…

29 листопада 2022 року – 31 січня 2023 року тривала робота Міжнародного англомовного семінару “Перспективи світової літератури та компаративних культурологічних студій” (“Perspectives of World Literature and Comparative Cultural Studies”), учасниками якого були здобувачі вищої освіти Saitama University (Японія), Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, Львівського національного університету імені Івана Франка. За підсумками роботи семінару укладений збірник наукових статей, у якому відображені основні напрямки зацікавлень молодих науковців України та Японії.
Студентський науковий семінар “Perspectives of Comparative World Literature and Cultural Studies 2022-2023″, в якому беруть участь представники Saitama University, ПНПУ імені В. Г. Короленка і ЛНУ імені Івана Франка, є традиційним, він відбувається (англійською мовою) щорічно з 2020 року.

За результатами роботи міжнародного семінару опубліковані українсько-японські збірники наукових праць “Perspectives of World Literature and Comparative Cultural Studies” (VolII. – KyivLebed‘, 2022. – 88 p.) та “Perspectives of World Literature and Comparative Cultural Studies” (VolIIІ. – KyivLebed‘, 2023. – 81 p.)

2022_Perspectives of Comparative World Literature and Cultural Studies

2023_Perspectives of Comparative World Literature and Cultural Studies

Упродовж останніх років наукові зацікавлення співробітників кафедри світової літератури зосереджуються на таких питаннях: основні літературні процеси у світовій літературі (професори Мацевко-Бекерська Л. В., Бандровська О. Т., доценти Варецька С. О., Кравець Я. І., Маєвська О. Т., Поліщук Н. Ю., Сенчук І. А., Тарасюк Я. П., асистенти Коминська Н. І., Курішко Н. І.), проблеми розвитку роману у світовій літературі (проф. Бандровська О. Т., доценти Кравець Я. І., Кушнір І. Б., Поліщук Н. Ю., Тарасюк Я. П.), модифікація жанрів та проблеми часу і простору в сучасній літературі (проф. Мацевко-Бекерська Л. В.), проблеми стилю та образу автора (доц. Варецька С. О.), проблеми літературного постмодернізму (проф.  Бандровська О. Т., доценти Варецька С. О., Поліщук Н. Ю., Сенчук І. А.), проблеми перекладознавства (доценти Кравець Я. І., Кушнір І. Б., Тарасюк Я. П.).

Викладачі кафедри підготували до друку численні наукові, навчальні, навчально-методичні праці.

Історія кафедри втілена в монографіях, підручниках, посібниках, перекладах. Детальніше…

Науково-педагогічна діяльність кафедри здійснюється через викладання основних курсів Курси

дисциплін вільного вибору для студентів факультету іноземних мов ДВВС

та дисциплін вільного вибору для студентів університету ДВВС університет

 

 

 

 

 

 

 

 

Співробітники

завідувачМАЦЕВКО-БЕКЕРСЬКА Лідія Василівназавідувач
професор (сумісник)БАБЕЛЮК Оксана Андріївнапрофесор (сумісник)
професорБАНДРОВСЬКА Ольга Трохимівнапрофесор
доцентВАРЕЦЬКА Софія Олександрівнадоцент
доцентКРАВЕЦЬ Ярема Івановичдоцент
доцентКУШНІР Ірина Богданівнадоцент
доцент (сумісник)МАЄВСЬКА Ольга Тадеушівнадоцент (сумісник)
доцентПОЛІЩУК Надія Юріївнадоцент
доцентСЕНЧУК Ірина Анатоліївнадоцент
доцентТАРАСЮК Ярина Петрівнадоцент
асистент (сумісник)ЗАВАРИНСЬКА Марія Сергіївнаасистент (сумісник)
асистентКОМИНСЬКА Наталія Іванівнаасистент
асистентКУРІШКО Наталія Ігорівнаасистент

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Методичні матеріали

Дослідження

Наукова тема кафедри: «Світова література в сучасному науковому дискурсі: методологія, вектори інтерпретації, культурологічний контекст» (керівник – д.ф.н., проф. Мацевко-Бекерська Лідія Василівна)

Міжкафедральний цикл лекцій “Нобелівські лауреати з літератури” (керівник проекту – к.ф.н., доц. Кравець Ярема Іванович)

Кандидатські та докторські дисертації, захищені викладачами і аспірантами кафедри світової літератури

 Дисертант Тема дисертації Рік захисту Місце захисту
Кравець Я. І. Творчість Е. Верхарна в українській критиці і перекладах (історико-літературний аналіз). 1992 Львівський національний університет ім. І. Франка.
Бандровська О. Т. (канд. дис.) Творчість Д. Лоджа і англійський університетський роман 70-80-рр. ХХ ст. 1999 Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара.
Коваль М. Р. Роль і місце ігрового чинника в романній творчості Дж. Барта як явищі літератури постмодернізму. 2000 Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України.
Поліщук Н. Ю. Трансформація міфологеми Агасвера в західноєвропейській літературі ХІХ-ХХ ст. 2001 Львівський національний університет ім. І. Франка.
Тодчук Н. Є. Роман І. Франка “Для домашнього огнища” в руслі традиції і новації європейської літератури кінця ХІХ ст. 2001 Львівський національний університет ім. І. Франка.
Цибенко Л. Б. Часово-просторова модель роману К. Рансмайра “Останній світ”. Феноменологічне наближення. 2001 Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України.
Шевчук Н. В. “Різдвяні оповіді” Ч. Діккенса у хронотопно-типологічних зв’язках. 2001 Львівський національний університет ім. І. Франка.
Мочернюк Н. Д. Сновидіння в поетиці романтизму: часово-просторова специфіка. 2005 Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка.
Гнідець У. С. Специфіка комунікації в літературі для дітей та юнацтва (на матеріалі сучасної німецькомовної прози). 2007 Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського.
Яремко Р. В. Образ автора як форма експресивно-смислової оповіді у прозі М. Фріша. 2007 Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка.
Варецька С. О. Барокова парадигма у творчості Г. Граса. 2008 Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка.
Петрусь О. В. Особливості наративної стратегії в біографічній прозі П. Акройда. 2008 Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара.
Пастух Х. А. Еволюція готичної поетики і роман “Буреверхи” Е. Бронте. 2009 Львівський національний університет ім. І. Франка.
Рітц-Ракул К. П. Поетика гіперроману в культурологічній та літературно-критичній перспективі (на прикладі романів М. Джойса, С. Моултропа, Ш. Джексон, М. Каверлі). 2009 Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара.
Мацевко-Бекерська

Л. В. (докт. дис.)

Наративні стратегії малої прози (на матеріалі української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст.). 2009 Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України.
Дробіт І. М. Історичний дискурс у британському романі 80-90-х років ХХ ст. 2010 Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка.
Кушнір І. Б. Символ землі та специфіка його художнього втілення у франкомовній прозі кінця ХІХ – початку ХХ століття (романи Е. Золя, К. Лемоньє, Ш.-Ф. Рамюза). 2011 Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка.
Мельник Д. М. Самоідентифікація як особистісний і філософський дискурс у прозі І. Бахман (роман “Мáліна”, оповідання). 2012 Чорноморський державний університет ім. П. Могили.
Сенчук І. А. Міфопоетика В. Б. Єйтса. 2012 Чорноморський державний університет ім. П. Могили.
Левицька О. С. Принцип контекстуальності в організації художнього часопростору роману Дж. Фаулза “Жінка французького лейтенанта”. 2013 Львівський національний університет ім. І. Франка.
Бережанська Ю. В. Поетика експресіонізму у прозі Г. Майрінка. 2013 Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського.
Пастушук Г. О. Генеза та еволюція образу блазня в англійській літературі Середньовіччя та Відродження. 2013 Чорноморський державний університет ім. П. Могили.
Тарасюк Я. П. Проблематика і поетика ранніх романів Ф. Моріака. 2013 Чорноморський державний університет ім. П. Могили.
Горлач М. В. Концепт “Інший” в романній творчості Д. Лессінг. 2013 Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського.
Тимейчук І. М. Дискурс Іншого в романах-дистопіях М. Етвуд. 2014 Чорноморський державний університет ім. П. Могили.
Яремчук В. В. Міфопоетичні моделі світу в творчості представників літературного гуртка “Інклінгів”. 2014 Чорноморський державний університет ім. П. Могили.
Бандровська О. Т. (докт. дис.) Антропологічний дискурс англійського модерністського роману. 2015 Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України.
Павлова О. Б. Лондонський текст англійської літератури першої третини ХХ ст. 2017 Чорноморський національний університет ім. П. Могили.
Кохан Р. А. Поетологічна парадигма радості у світовій літературі про дітей кінця ХХ – початку ХХІ ст. (на матеріалі творів Ю. Гордера, Дж. Фоера, А. Гавальди). 2018 Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України.
Маєвська О. Т. Концепція особистісної ідентичності в романній прозі М. де Унамуно. 2019 Чорноморський національний університет ім. П. Могили.

Стратегія

28 листопада 2019 року на засіданні Вченої ради факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка затверджена стратегія розвитку кафедри світової літератури на 2020-2025 рр.

Стратегія розвитку кафедри 2020-2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Історія кафедри

Кафедра світової літератури (перша назва – кафедра західноєвропейської літератури) як окремий структурний підрозділ почала діяти при філологічному факультеті наприкінці 1939 р. одночасно з поновленням занять у Львівському університеті. Першим керівником кафедри (1939-1947) став відомий літературознавець, письменник і перекладач Михайло Рудницький (1889-1975) спеціаліст з української літератури та порівняльного літературознавства. Після Михайла Рудницького кафедрою протягом короткого часу (до 1948 р.) завідували літературознавці Климент Забарило і Василь Воробйов. З 1944 р. на кафедрі почала працювати Марія Шаповалова (1915-1994). Захистивши кандидатську дисертацію “Іван Франко – дослідник і перекладач Шекспіра”, вона ініціювала написання (у співавторстві) підручника “Історія зарубіжної літератури. Середні віки. Відродження”, який мав дотепер уже чотири видання (зокрема, 1982 р., 1993 р. і 2011 р.) і залишається одним з найавторитетніших українських підручників з даного курсу для гуманітарних факультетів.
З 1948 р. кафедру західноєвропейської літератури (1949 р. перейменовану на “кафедру зарубіжних літератур”) очолив к.ф.н., доц. Олексій Чичерін (1899-1989), згодом – професор, який працював на кафедрі до останніх років життя. О. Чичерін захистив 1957 р. докторську дисертацію “Роман-эпопея в литературе критического реализма”, впродовж 1958-1982 рр. вийшли друком його книги “Идеи и стиль”, “Ритм образа”, “Очерки по истории русского литературного стиля”, “Произведения О. Бальзака “Гобсек” и “Утраченные иллюзии”, що стали теоретичною основою літературознавчої школи дослідників авторського стилю.
З 1950 р. кафедра перебуває у структурі факультету іноземних мов. З 1974 по 1985 рр. кафедрою завідував літературознавець-славіст проф. Володимир Моторний (співавтор підручника “Історія зарубіжної літератури. Середні віки. Відродження”), а з 1985 по 1996 рр. – доц. Альбіна Гаврилюк (авторка монографії “Стиль форсайтівського циклу Джона Голсуорсі”).
З 1996 р. до липня 2010 р. кафедру очолював доц. Ярема Кравець, дослідник франкомовних літератур (зокрема, бельгійської та квебекської), їхніх взаємин з українською, дійсний член НТШ, автор понад 500 наукових публікацій, перекладач, член НСП.
З липня 2010 р. завідувачем кафедри є професор, доктор філологічних наук Лідія Мацевко-Бекерська (авторка монографії “Українська мала проза кінця ХІХ – початку ХХ століть у дзеркалі наратології”, підручника “Методика викладання світової літератури”, численних наукових та науково-методичних статей з теорії літератури й методики викладання літератури).
У травні 1997 р. кафедра отримала назву “кафедра світової літератури”.

 

Інтеграція української та зарубіжної літератури в сучасній школі

24.05.2023 | 18:13

23 травня 2023 року відбулося засідання методичного семінару «Досліджуючи – навчати, навчаючи – досліджувати» Науково-методичного центру дослідження та викладання літератури. К.ф.н., доцент, завідувач кафедри гуманітарної освіти Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Анна-Марія Богосвятська запропонувала учасникам засідання доповідь на тему «Інтегрований курс української та зарубіжної літератури: концептуальні основи шкільної літературної освіти», що презентувала напрацювання групи науковців, методистів та вчителів-практиків у методиці інтеграції двох літературних курсів для ЗСО України. А.-М. Богосвятська представила базові положення поданої концепції, наголосила на наявності кількох авторських...

Читати »

19.05.2023 р. відбулося засідання наукового семінару кафедри світової літератури «Простір літератури»

19.05.2023 | 20:59

КАФЕДРА СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ СЕМІНАР «ПРОСТІР ЛІТЕРАТУРИ»
ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ НА ТЕМУ «Дружина Вільяма Шекспіра: факти, домисли, постпам’ять»
19 травня 2023 року відбулося засідання наукового семінару кафедри світової літератури «Простір літератури». Цього року було обрано тему, присвячену дружині Вільяма Шекспіра – Енн Гетевей, яка померла 1623 року. Метою засідання було подивитися на особистість В. Шекспіра з погляду його особистого життя, більше дізнатися про його дружину, дітей та сімейне життя.
Запрошеною спікеркою семінару була Наталія Миколаївна Торкут, докторка філологічних...

Читати »

Українська літературна класика – в центрі міжнародних літературознавчих досліджень

13.05.2023 | 17:17

Упродовж 11-12 травня 2023 року працювала Міжнародна науково-практична конференція XV ГОГОЛІВСЬКІ ЧИТАННЯ.
Організаторами традиційного наукового форуму стали Міністерство освіти і науки України, Інститут літератури імені Т. Г.
Шевченка НАН України, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Національний музей-заповідник М. В. Гоголя, Slavic-Eurasian Research Center, Hokkaido University, Japan. Роботу конференції розпочали три пленарних засідання, під час яких свої доповіді представили: д.ф.н., проф. Михед П. В. (Київ) – «Єрусалимська проща в творчій біографії...

Читати »