Кафедра світової літератури

  • Про кафедру
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Методичні матеріали
  • Дослідження
  • Практики
  • Стратегія
  • Історія кафедри
  • Новини


Наукова тема кафедри: «Світова література в науково-методологічному дискурсі ХХІ століття: теорія, поетика, культурологічні аспекти»
ерівник – докт. філол. наук, професор Мацевко-Бекерська Лідія Василівна)

Своєю педагогічною діяльністю кафедра охоплює факультети Львівського національного університету імені Івана Франка, на яких читаються курси історії світової літератури (факультет іноземних мов, філософський факультет), курс дитячої літератури з методикою викладання (факультет педагогічної освіти) та відповідних національних літератур (факультет іноземних мов). Крім того, кафедра забезпечує підготовку зі спеціальності “Учитель світової літератури” на філологічному факультеті, викладання світової та національної літератур на гуманітарно-природничому факультеті Інституту післядипломної освіти.

При кафедрі функціонує аспірантура за спеціальністю 035 Філологія (література зарубіжних країн).

Кафедра проводить Міжнародну наукову конференцію «Чичерінські читання»

Детальніше … (Чичерінські читання)

Наукова робота кафедри здійснюється через активну діяльність наукових семінарів “Світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ сторіччя” (керівник – проф.  Мацевко-Бекерська Л. В.), “Простір літератури” (керівник – проф. Бандровська О. Т.),  апробовується в пошуку сучасних форм організації навчального процесу під час засідань методичного семінару (керівник – проф.  Мацевко-Бекерська Л. В.), а також в організації науково-дослідницької роботи студентів (керівник студентського літературного наукового гуртка “Плеяда-2” – доц. Кушнір І. Б.).

Кафедра підтримує контакти з літературознавцями Австрії, Бельгії, Греції, Канади (Квебек), Люксембургу, Польщі, Росії, Румунії, Словаччини, Словенії, США, Фінляндії, Франції, ФРН, Чехії. Співробітництво із закордонними науково-дослідними центрами втілюється в обміні науковою продукцією та консультуванні з різноманітних питань дослідження світового літературного процесу, а також у спільних публікаціях. Розробляються наукові проекти, якими кафедра інтеґрується в європейську систему досліджень проблем зарубіжного літературознавства і літературної компаративістики.

Упродовж останніх років наукові зацікавлення співробітників кафедри світової літератури зосереджуються на таких питаннях: основні літературні процеси у світовій літературі (проф. Мацевко-Бекерська Л. В., проф. Бандровська О. Т., доценти Варецька С. О., Кравець Я. І., Маєвська О. Т., Мельник Д. М., Поліщук Н. Ю., Сенчук І. А., Тарасюк Я. П., асистенти Коминська Н. І., Курішко Н. І.), проблеми розвитку роману у світовій літературі (проф. Бандровська О. Т., доценти Кравець Я. І., Кушнір І. Б., Поліщук Н. Ю., Тарасюк Я. П.), модифікація жанрів та проблеми часу і простору в сучасній літературі (проф. Мацевко-Бекерська Л. В.), проблеми стилю та образу автора (доценти Варецька С. О., Мельник Д. М.), проблеми літературного постмодернізму (проф.  Бандровська О. Т., доценти Варецька С. О., Поліщук Н. Ю., Сенчук І. А.), проблеми перекладознавства (доценти Кравець Я. І., Кушнір І. Б., Тарасюк Я. П.).

Викладачі кафедри підготували до друку численні наукові, навчальні, навчально-методичні праці.

Науково-педагогічна діяльність кафедри здійснюється через викладання основних курсів

Детальніше … (Курси)

дисциплін вільного вибору для студентів факультету іноземних мов

Детальніше … (ДВВС)

та дисциплін вільного вибору для студентів університету

Детальніше… (Дисципліни вільного вибору)

 

Співробітники

завідувачМАЦЕВКО-БЕКЕРСЬКА Лідія Василівназавідувач
професор (сумісник)БАБЕЛЮК Оксана Андріївнапрофесор (сумісник)
професорБАНДРОВСЬКА Ольга Трохимівнапрофесор
доцентВАРЕЦЬКА Софія Олександрівнадоцент
доцентКРАВЕЦЬ Ярема Івановичдоцент
доцентКУШНІР Ірина Богданівнадоцент
доцент (сумісник)МАЄВСЬКА Ольга Тадеушівнадоцент (сумісник)
доцентМЕЛЬНИК Діана Миколаївнадоцент
доцентПОЛІЩУК Надія Юріївнадоцент
доцентСЕНЧУК Ірина Анатоліївнадоцент
доцентТАРАСЮК Ярина Петрівнадоцент
асистент (сумісник)ЗАВАРИНСЬКА Марія Сергіївнаасистент (сумісник)
асистентКОМИНСЬКА Наталія Іванівнаасистент
асистентКУРІШКО Наталія Ігорівнаасистент

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Методичні матеріали

ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ З ФРАНЦУЗЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ З НІМЕЦЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ З ІСПАНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ З АНГЛІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з історії світової літератури та кваліфікаційної магістерської роботи – 2021

Розподіл курсових робіт з історії світової літератури для студентів 2-го курсу денного відділу факультету іноземних мов на 2021-2022 н.р.

Розподіл курсових робіт з історії світової літератури для студентів 2-го курсу заочного відділу факультету іноземних мов на 2021-2022 н.р.

 

 

Дослідження

Наукова тема кафедри: «Світова література в науково-методологічному дискурсі ХХІ століття: теорія, поетика, культурологічні аспекти»  ерівник – докт. філол. наук, професор Мацевко-Бекерська Лідія Василівна)

Міжкафедральний_цикл_лекцій_“Нобелівські_лауреати_з_літератури” Керівник проекту – к.ф.н., доц. Кравець Ярема Іванович.

 

 Дисертант Тема дисертації Рік захисту Місце захисту
Кравець Я. І. Творчість Еміля Верхарна в українській критиці і перекладах (історико-літературний аналіз). 1992 Львівський національний університет ім. І. Франка
Бандровська О. Т. (канд. дис.) Творчість Д. Лоджа і англійський університетський роман 70-80-рр. ХХ ст. 1999 Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара
Коваль М. Р. Роль і місце ігрового чинника в романній творчості Джона Барта як явищі літератури постмодернізму. 2000 Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
Поліщук Н. Ю. Трансформація міфологеми Агасвера в західноєвропейській літературі ХІХ-ХХ ст. 2001 Львівський національний університетім. І. Франка
Тодчук Н. Є. Роман І. Франка “Для домашнього огнища” в руслі традиції і новації європейської літератури кінця ХІХ ст. 2001 Львівський національний університетім. І. Франка
Цибенко Л. Б. Часово-просторова модель роману К. Рансмайра “Останній світ”. Феноменологічне наближення. 2001 Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
Шевчук Н. В. “Різдвяні оповіді” Ч. Діккенса у хронотопно-типологічних зв’язках. 2001 Львівський національний університетім. І. Франка
Мочернюк Н. Д. Сновидіння в поетиці романтизму: часово-просторова специфіка. 2005 Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка
Гнідець У. С. Специфіка комунікації в літературі для дітей та юнацтва (на матеріалі сучасної німецькомовної прози). 2007 Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
Яремко Р. В. Образ автора як форма експресивно-смислової оповіді у прозі М. Фріша. 2007 Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка
Варецька С. О. Барокова парадигма у творчості Ґюнтера Ґраса. 2008 Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка
Петрусь О. В. Особливості наративної стратегії в біографічній прозі П. Акройда. 2008 Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара
Пастух Х. А. Еволюція готичної поетики і роман “Буреверхи” Е. Бронте. 2009 Львівський національний університетім. І. Франка
Рітц-Ракул К. П. Поетика гіперроману в культурологічній та літературно-критичній перспективі (на прикладі романів М. Джойса, С. Моултропа, Ш. Джексон, М. Каверлі). 2009 Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара
Мацевко-Бекерська

Л. В. (докт. дис.)

Наративні стратегії малої прози (на матеріалі української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст.). 2009 Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
Дробіт І. М. Історичний дискурс у британському романі 80-90-х років ХХ ст. 2010 Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка
Кушнір І. Б. Символ землі та специфіка його художнього втілення у франкомовній прозі кінця ХІХ – початку ХХ століття (романи Е. Золя, К. Лемоньє, Ш.-Ф. Рамюза) 2011 Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка
Мельник Д. М. Самоідентифікація як особистісний і філософський дискурс у прозі І. Бахман (роман “Мáліна”, оповідання) 2012 Чорноморський державний університет ім. Петра Могили
Сенчук І. А. Міфопоетика Вільяма Батлера Єйтса 2012 Чорноморський державний університет ім. Петра Могили
Левицька О. С. Принцип контекстуальності в організації художнього часопростору роману Джона Фаулза “Жінка французького лейтенанта 2013 Львівський національний університет ім. І. Франка
Бережанська Ю. В. Поетика експресіонізму у прозі Густава Майрінка 2013 Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
Пастушук Г. О. Генеза та еволюція образу блазня в англійській літературі Середньовіччя та Відродження 2013 Чорноморський державний університет ім. Петра Могили
Тарасюк Я. П. Проблематика і поетика ранніх романів Франсуа Моріака 2013 Чорноморський державний університет ім. Петра Могили
Горлач М. В. Концепт “Інший” в романній творчості Доріс Лессінг 2013 Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
Тимейчук І. М. Дискурс Іншого в романах-дистопіях Маргарет Етвуд 2014 Чорноморський державний університет ім. Петра Могили
Яремчук В. В. Міфопоетичні моделі світу в творчості представників літературного гуртка “Інклінгів” 2014 Чорноморський державний університет ім. Петра Могили
Бандровська О. Т. (докт. дис.) Антропологічний дискурс англійського модерністського роману 2015 Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
Павлова О. Б. Лондонський текст англійської літератури першої третини ХХ ст. 2017 Чорноморський національний університет ім. Петра Могили
Кохан Р. А. Поетологічна парадигма радості у світовій літературі про дітей кінця ХХ – початку ХХІ ст. (на матеріалі творів Юстейна Ґордера, Джонатана Фоера, Анни Ґавальди). 2018 Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
Маєвська О. Т. Концепція особистісної ідентичності в романній прозі Мігеля Де Унамуно. 2019 Чорноморський національний університет ім. Петра Могили

Стратегія

28 листопада 2019 року на засіданні Вченої ради факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка затверджена стратегія розвитку кафедри світової літератури на 2020-2025 рр.

Стратегія розвитку кафедри 2020-2025

 

 

Історія кафедри

Кафедра світової літератури (перша назва – кафедра західноєвропейської літератури) як окремий структурний підрозділ почала діяти при філологічному факультеті наприкінці 1939 р. одночасно з поновленням занять у Львівському університеті. Першим керівником кафедри (1939-1947) став відомий літературознавець, письменник і перекладач Михайло Рудницький (1889-1975) спеціаліст з української літератури та порівняльного літературознавства. Після Михайла Рудницького кафедрою протягом короткого часу (до 1948 р.) завідували літературознавці Климент Забарило і Василь Воробйов. З 1944 р. на кафедрі почала працювати Марія Шаповалова (1915-1994). Захистивши кандидатську дисертацію “Іван Франко – дослідник і перекладач Шекспіра”, вона ініціювала написання (у співавторстві) підручника “Історія зарубіжної літератури. Середні віки. Відродження”, який мав дотепер уже чотири видання (зокрема, 1982 р., 1993 р. і 2011 р.) і залишається одним із найавторитетніших українських підручників з даного курсу для гуманітарних факультетів.
З 1948 р. кафедру західноєвропейської літератури (1949 р. перейменовану на “кафедру зарубіжних літератур”) очолив к.ф.н., доц. Олексій Чичерін (1899-1989), згодом професор, який працював на кафедрі до останніх років життя. О. Чичерін захистив 1957 р. докторську дисертацію “Роман-эпопея в литературе критического реализма”, впродовж 1958-1982 рр. одна за одною у московських видавництвах з’являються його книги “Идеи и стиль”, “Ритм образа”, “Очерки по истории русского литературного стиля”, “Произведения О. Бальзака “Гобсек” и “Утраченные иллюзии”, що стали теоретичною основою літературознавчої школи дослідників авторського стилю.
З 1950 р. кафедра перебуває у структурі факультету іноземних мов. З 1974 по 1985 рр. кафедрою завідував літературознавець-славіст проф. Володимир Моторний (співавтор підручника “Історія зарубіжної літератури. Середні віки. Відродження”), а з 1985 по 1996 рр. – доц. Альбіна Гаврилюк (авторка монографії “Стиль форсайтівського циклу Джона Голсуорсі”).
З 1996 р. до липня 2010 р. кафедру очолював доц. Ярема Кравець, дослідник франкомовних літератур (зокрема і бельгійської та квебекської), їхніх взаємин з українською, дійсний член НТШ, автор понад 500 наукових публікацій, перекладач, член НСП.
З липня 2010 р. завідувачем кафедри є професор, доктор філологічних наук Лідія Мацевко-Бекерська (авторка монографії “Українська мала проза кінця ХІХ – початку ХХ століть у дзеркалі наратології”, підручника “Методика викладання світової літератури”, численних наукових та науково-методичних статей з теорії літератури й методики викладання літератури).
У травні 1997 р. кафедра отримала назву “кафедра світової літератури”.

Історія кафедри втілена у значних наукових, навчально-методичних здобутках викладачів та активній перекладацькій діяльності.

Детальніше … (Історія кафедри в монографіях, підручниках, посібниках, перекладах)

18 січня 2022 р. відбулося шосте (заключне) засідання міжнародного англомовного наукового семінару за участі студентів, магістрантів і аспірантів трьох університетів України та Японії – Сайтама Університету (Японія), Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, Львівського національного університету імені Івана Франка

19.01.2022 | 17:55

Міжнародний семінар «Перспективи світової літератури та компаративних культурологічних студій»
18 січня 2022 р. відбулося шосте (заключне) засідання міжнародного англомовного наукового семінару за участі студентів, магістрантів і аспірантів трьох університетів України та Японії – Сайтама Університету (Японія), Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, Львівського національного університету імені Івана Франка. Молодіжний міжнародний науковий проєкт «Perspectives of World Literature and Comparative Cultural Studies» тривав з 30 листопада 2021 р. по 18 січня 2022 р. Його організатори – декан гуманітарного факультету, професор Susumu...

Читати »

11 січня грудня 2022 р. відбулося чергове засідання наукового англомовного семінару за участі студентів і аспірантів Сайтама Університету (Японія), Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, Львівського національного університету імені Івана Франка

12.01.2022 | 20:20

Міжнародний семінар «Перспективи світової літератури та компаративних культурологічних студій»
11 січня грудня 2022 р. відбулося чергове засідання наукового англомовного семінару за участі студентів і аспірантів Сайтама Університету (Японія), Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, Львівського національного університету імені Івана Франка. Студенти факультету філології та журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Анастасія Клемент і Олексій Бридун виголосили доповідь на тему «Культура українського козацтва і японських самураїв: порівняльний аспект». Вони розкрили історію, спосіб життя, кодекс честі українських козаків...

Читати »

Вибіркові дисципліни кафедри світової літератури з циклу загальної (гуманітарної та соціально-економічної) підготовки для ІІ і ІІІ курсів (3, 4, 5, 6 семестри) на 2022-2023 н. р. (для денної форми навчання)

05.01.2022 | 14:10

Кафедра світової літератури пропонує студентам усіх факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка такі вибіркові дисципліни з циклу загальної (гуманітарної та соціально-економічної) підготовки відповідно до навчальних планів ІІ і ІІІ курсів (3, 4, 5, 6 семестри) на 2022-2023 навчальний рік (для денної форми навчання):

Література й кіно: кінематографічні адаптації творів світової класики (анотація, презентація)
Лектор: доц. Мельник Діана Миколаївна 
 

Віртуальна реальність у художній літературі (анотація, презентація)
Лектор: доц. Варецька Софія Олександрівна
 

Креативне письмо: літературна класика і сучасні художні техніки (анотація, презентація)
Лектор: доц. Мельник Діана Миколаївна
 

Література і кіно: інтермедіальні аспекти дослідження (анотація, презентація)
Лектор: доц. Кушнір Ірина Богданівна
 

Британські лауреати Нобелівської...

Читати »

18 грудня 2021 року відбувся ІІІ етап (фінал) Всеукраїнського Шекспірівського конкурсу студентських дослідницьких і креативних проєктів імені Віталія Кейса

30.12.2021 | 17:20

Віталій Кейс (1936–2014) – американський літературознавець українського походження, професор, фахівець з англійської літератури, перекладач, автор чисельних публікацій з історії української і англійської літератури в журналах України, один з ініціаторів проведення Всеукраїнського Шекспірівського конкурсу студентських досліджень, сприяв налагодженню контактів із Союзом українок Америки та Науковим товариством ім. Т. Шевченка в Америці. На вшанування пам’яті Віталія Кейса з 2015 року рішенням Міжнародної наукової конференції «Шекспірівський код у глобальному культурному просторі: Між покликом і викликом» (Запоріжжя, 25-27 вересня 2014 р.) Всеукраїнський шекспірівський конкурс...

Читати »