Своєрідності віршового перекладу

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
810доцент Бораковський Л. А.Інм41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
810Інм41доцент Бораковський Л. А.

Опис курсу

Мета курсу – з теоретичної та практичної перспективи охопити головні особливості перекладу поетичних творів з німецької мови українською і навпаки. У рамках курсу розглядаються основні теоретичні підходи до аналізу поетичного твору, його інтерпретації та визначення мовно-стилістичних особливостей з метою його подальшого відтворення іноземною мовою. З порівняльної точки зору подаються різні підходи до виконання перекладу, аналізуються їхні переваги та недоліки. Усі здобуті теоретичні знання закріплюються на практичних заняттях шляхом аналізу наявних перекладів та виконання власних перекладів.
Завдання курсу – це навчити студентів аналізувати поетичні твори з лінгвістичної, літературознавчої та перекладознавчої точок зору, навчити правильно обирати перекладацькі стратегії для перекладу віршів і навчити оцінити якість здійсненого перекладу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має знати:

  • основні моделі інтерпретації поетичних текстів;
  • принципи побудови поетичних текстів;
  • головні структурні особливості поетичних творів в німецькій та українській літературних традиціях;
  • принципи лінгвістичного, літературознавчого та перекладознавчого аналізу віршів;
  • головні перекладацькі стратегії для вдалого перекладу поетичного твору.

Вміти:

  • застосовувати на практиці здобуті теоретичні знання з аналізу та перекладу поезії;
  • правильно проаналізувати ліричний твір, визначити його структурні, композиційні та мовно-стилістичні особливості;
  • при перекладі правильно обрати перекладацькі стратегії з метою відтворення усіх особливостей поетичного твору мовою перекладу, зокрема його комунікативно-прагматичних параметрів та мовно-стилістичних особливостей.

Рекомендована література

1.Braun, M. Die deutsche Gegenwartsliteratur : eine Einführung / Michael Braun. – Köln; Wien [u.a.] : Böhlau , 2010 . – 247 S.

2. Burdorf, D. Einführung in die Gedichtanalyse. – Stuttgart : Metzler, 1997. – 278 S.

3. Frank, H. J. Wie interpretiere ich ein Gedicht? Eine methodische Anleitung. – Tübingen : A. Francke, 1998. – 126.

4. Kautz, Ulrich. Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. München: Iudicium und Goethe Institut, 2002. – 632 S.

5. Paslawska A., Vogel T., Woldan A. (Hrsg.). Vivere memento! Anthologie deutschsprachiger Werke von Ivan Franko. – Lwiw : VNTL–Klasyka, 2016.

6. Зорівчак Р.П. Відтворення семантико-стиліотичних функцій фразеологічних порівнянь у поетичному перекладі (На матеріалі англомовних перекладів поетичних творів Т. Г. Шевченка) // Теорія і практика перекладу: Республ. міжвід. наук. зб. – 1980. – Вип.3. – С.45-55.

7. Коломіець О. О. Структурно-семантичний аналіз першотвору як необхідний етап поетичного перекладу // Теорія і практика перекладу : Республ. міжвід. наук. зб. – 1980. – Вип.3. – С.85-88.

8. Назаркевич Х.Я. Основи перекладознавства в 2 ч. Ч. 1 : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 298 с.

9. Хрустовська О. П. Ранні твори Г.Гейне в перекладах Лесі Українки // Теорія і практика перекладу : Республ. міжвід. наук. зб. – 1980. – Вип.3. – С.88-92.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус