Теоретичні основи другої іноземної мови (лексикологія, лінгвокраїнознавство французької мови) для англійської філології

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Чапля О. С.Іна31, Іна32, Іна33, Іна34

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616Іна31доцент Чапля О. С.
Іна32
Іна33
Іна34

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Теоретичні основи другої іноземної мови. (Лексикологія, лінгвокраїнознавство) є ознайомлення студентів з головними теоретичними положеннями лінгвокраїнознавства та лексикології сучасної французької мови.

Основні завдання дисципліни «Лінгвокраїнознавство»:

Розвинути у студентів уміння практично орієнтуватися в сучасному житті Франції, вміти адекватно тлумачити явища політичного, економічного, соціального та культурного життя сучасної Франції, а також розуміти особливості побуту та традицій французів. Важливе значення має засвоєння фонової лексики та засобів вираження певної суспільно-комунікативної інтенції.

Основні завдання дисципліни «Лексикологія»:

Сформувати у студентів наукове уявлення про системний характер лексики французької мови, її етимологічну природу; ознайомити студентів з головними тенденціями зміни лексичного складу французької мови; висвітлити головні способи словотворення; ознайомити з традиційними й новітніми теоріями лексичного значення; викласти особливості лексичного значення; показати національно-культурну специфіку французької лексики; ознайомити з можливими способами розвитку лексичного складу французької мови

Лінгвокраїнознавство

Знати:предмет та завдання лінгвокраїнознавства Франції: територіальні та кліматичні особливості; політичний та адміністративний устрій країни; мистецький доробок та фольклорні традиції французького народу; норми повсякденних реалій; колорит місцевої кухні тощо.

Уміти: використовувати набуті знання для успішного вивчення мови даної країни; застосовувати засвоєний матеріал як культурного посередника між рідною культурою та іноземною; успішно долати міжкультурні непорозуміння, конфліктні ситуації та долати стереотипи у спілкуванні.

Лексикологія

Знати: предмет, об’єкт та завдання лексикології; специфічні ознаки слова як головної одиниці мови взагалі та французького слова зокрема; головні теорії лексичного значення; парадигматичні взаємозв’язки лексики (синонімія, антонімія, лексико-семантичні поля); шляхи збагачення французької лексики (словотворення, зміна лексичного значення, запозичення, утворення фразеологічних одиниць); особливості територіальної та соціальної диференціації лексики.

Уміти:оперувати основними поняттями лексикології; кваліфіковано аналізувати лексичне значення слова, особливості процесів формування похідних; розрізняти види лексичних значень та системних зв’язків лексики, підбирати синоніми, антоніми, будувати синонімічні ряди; формувати тематичні групи, лексико-семантичні поля; визначати соціальну та територіальну приналежність лексичної одиниці.

Рекомендована література

Лінгвокраїнознавство

Базова

1. Morochkina Galina. La langue et la civilisation française à travers des sсiècles : Історія французької мови. Навч. посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2011.

2.  Grammaire. Niveau Supérieur I: Cours de civilisation française de la Sorbonne. – Paris: Hachette, 2015. -175 pages.

3. Ross Steele. Civilisation progressive du français. – CLE International / SEJER. 2006.

4. Jacques Pecheur Civilisation progressive du francais. – CLE International. 2010.

5. Grand-Clément Odile. Civilisation en dialogues. Niveau débutant. CLE International, 2007.

6. Grand-Clément Odile. Civilisation en dialogues. Niveau intermédiaire. CLE International, 2008.

7. Morochkina Galina. La langue et la civilisation française à travers des siècles : Історія французької мови. Навч. посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2011.

8. Stratébac français. Hachette multimedia. CD-ROM MAC et PC

 

Допоміжна

1. Мельник В. Цивілізаційні запити та наукова раціональність. Пристрасть науки. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка. – 2012р. 279-296 с.

2. Мандзак І.А. Матеріали до теоретичного курсу «Країнознавство: Історія Франції». Для студентів старших курсів французької філології. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. -36 с.

3. Роmirko R., Poslavski-Popowyczyk E. Civilisation ukrainienne. – Presses universitaires de Lviv. -2003

4. Михайлова О.Г., Шмиголь Н.В. Лінгвокраїнознавство франкомовних країн. Вінниця. Нова книга, 2009, – 216 с.

5. Конопацька Я.О. La France au Moyen Age. / Франція в епоху Середньовіччя: Навч. Посібник. – Львів: ЛНУ, 2008. – 124 с.

Інформаційні ресурси.

1.Grand-Clément Odile. Civilisation en dialogues. Niveau débutant. CLE International, 2007.

2.Grand-Clément Odile. Civilisation en dialogues. Niveau intermédiaire. CLE International, 2008.

 

«Лексикологія»

                                                   Базова

1.Міщенко В.Г. Лексикологія сучасної французької мови. Методичка. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – Львів, 2004. -56 с.

2. Mishchenko V. Cours de Lexicologie du francais moderne. Methode, programme, exercices, Glossaire des notions importantes. – Lviv: LNU, 1-re ed. 2004; 2-ed 2008.

3.  Mishchenko V. Cours de Lexicologie du francais moderne. Part. 1 : La morphologie lexicale / V.Mishchenko. -Lviv: LNU, 2008 . Site: http://dl.lnu.edu.ua/

4.  Mishchenko V. Cours de lexicologie du francais moderne. Part.2: La semantique lexicale/ V. Mishchenko. -Lviv: LNU, 2013. Site: http://dl.lnu.edu.ua/

 

Рекомендована література

1. Le petit Robert. Dictionnaire de la langue française. – Paris. 2010.

2. Le Robert étymologique du français. – Paris. 2002.

3. Quitard P.-M. Dictionnaire Etymologique, Historique et Anecdotique des proverbes et des locutions proverbiales de la langue française en rapport avec des proverbes et des locutions proverbiales des autres langues. – Genève: Editions Slatkine Reprints, 1968 (Réimpression de l’édition de Paris, 1942) . – 703 c.

Допоміжна

1. Білас А. Визначення розмовної мови у французькому мовознавстві. – Львів. Вісник Львівського університету. //Серія іноземні мови. Вип. 21. 2014.

2. Мацько О.М. Абревіатури як згорнені мовні формули в дипломатичних текстах // Мовознавство. – 2000. – № 1.

3. Помірко Р.С. Когнітивнийфактор в еволюції структури слова. – Дослідження і вивчення романських мов і літератур у контекстінаціональних культур. // Матеріали міжнародного наукового семінару. – Київ. 1996 р. -с. 90-95.

4. Семів А. Р. Структурні та семантико-стилістичні особливості лексики арго у сучасній французькій мові. Автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.05 / Київськ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ. 2000.

5. Apothéloz D. La Construction du lexique français: principes de morphologie dérivationnelle. – Paris.Editions Ophrys, 2002 – 164 p.

6. Damien LesayJ. Les personnages devenus mots. – Paris. Belin, 2004. – 349 p.

7. Moirand S. Les discours de la presse quotidienne: observer, analyser, comprendre . – Paris. Pressesuniversitaires de France, 2007. -179 p.

8. Polguère A. Lexicologie et sémantique lexicale: Notions fondamentales. – Montreal. PUM, 2003. –260 p.

 

Інформаційні ресурси

1.https://pourlefrancais.com/2013/03/17/situation-geographique-de- la-france/

2.https://fr.wikibooks.org/wiki/Histoire_de_France/Locali sation_g%C3%A9ographique

4. http://www.cartesfrance.fr/geographie/cartes-relief/

5.https://www.vie-publique.fr/fiches/38013-comment-caracteriser-le-regime-politique-de-la-verepublique

6.https://www.ciep.fr/sites/default/files/atoms/files/focus_decouvrir-systeme-educatif-francais.pdf https://books.openedition.org/pum/8379 5.www.cortland.edu/flteach/civ/

6.www.lepointdufle.net/civilisation.htm

7.www.ccfs-sorbonne.fr

Силабус:

Завантажити силабус