Теоретичні основи другої іноземної мови (лексикологія, лінгвокраїнознавство французької мови) для англійської філології

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Чапля О. С.Іна31, Іна32, Іна33, Іна34

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616Іна31доцент Чапля О. С.
Іна32
Іна33
Іна34

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Теоретичні основи другої іноземної мови. (Лексикологія, лінгвокраїнознавство) є ознайомлення студентів з головними теоретичними положеннями лінгвокраїнознавства та лексикології сучасної французької мови.

 

Основнізавданнядисципліни «Лінгвокраїнознавство»:

Розвинути у студентів уміння практично орієнтуватися в сучасному житті Франції, вміти адекватно тлумачити явища політичного, економічного, соціального та культурного життя сучасної Франції, а також розуміти особливості побуту та традицій французів. Важливе значення має засвоєння фонової лексики та засобів вираження певної суспільно-комунікативної інтенції.

Основні завдання дисципліни «Лексикологія»:

Сформувати у студентів наукове уявлення про системний характер лексики французької мови, її етимологічну природу; ознайомити студентів з головними тенденціями зміни лексичного складу французької мови; висвітлити головні способи словотворення; ознайомити з традиційними й новітніми теоріями лексичного значення; викласти особливості лексичного значення; показати національно-культурну специфіку французької лексики; ознайомити з можливими способами розвитку лексичного складу французької мови

Лінгвокраїнознавство 

Знати:предмет та завдання лінгвокраїнознавства Франції: територіальні та кліматичні особливості; політичний та адміністративний устрій країни; мистецький доробок та фольклорні традиції іспанського народу; норми повсякденних реалій; колорит місцевої кухні тощо.

Уміти: використовувати набуті знання для успішного вивчення мови даної країни; застосовувати засвоєний матеріал як культурного посередника між рідною культурою та іноземною; успішно долати міжкультурні непорозуміння, конфліктні ситуації та долати стереотипи у спілкуванні.

Лексикологія 

Знати: предмет, об’єкт та завдання лексикології; специфічні ознаки слова як головної одиниці мови взагалі та французького слова зокрема; головні теорії лексичного значення; парадигматичні взаємозв’язки лексики (синонімія, антонімія, лексико-семантичні поля); шляхи збагачення французької лексики (словотворення, зміна лексичного значення, запозичення, утворення фразеологічних одиниць); особливості територіальної та соціальної диференціації лексики.

Уміти:оперувати основними поняттями лексикології; кваліфіковано аналізувати лексичне значення слова, особливості процесів формування похідних; розрізняти види лексичних значень та системних зв’язків лексики, підбирати синоніми, антоніми, будувати синонімічні ряди; формувати тематичні групи, лексико-семантичні поля; визначати соціальну та територіальну приналежність лексичної одиниці.

Рекомендована література

1.Роmirko R., Poslavski-Popowyczyk E. Civilisationukrainienne.– Presses universitaires de Lviv. -2003.

Forez J. ChagnyV.Chagy. Géographie. – Paris. Librerie Armand Colin. p.100. 1998.

2.Мельник В. Цивілізаційнізапити та науковараціональність. Пристрасть науки. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка. – 2012р. 279-296 с.

3.Géorgin R. Guide de langue française. – Genève. Edition André Bonne. p.457. 1998.

4.Université de la Sorbonne. – L’Ukraine et la France au 19 sciècle. – Paris. 1987.

5.Zlenko A., Jukovski A. La France et l’Ukraine. – Paris. 1987.

Voltaire (François-Marie Arouet, dit). Histoire de Charles 12. – Rouen. 1731.