Чапля Ольга Степанівна

Посада: доцент кафедри французької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-37

Електронна пошта: Olha.Chaplya@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Курси

Публікації

 

№ з/п Назва роботи Характер роботи Видавництво, журнал (назва,номер,рік) або номер авторського свідоцтва Обсяг стор. Прізвище співавторів
1 2 3 4 5 6
1. Наукові та навчально-методичні роботи
1 Семантико-морфологічний аналіз французьких нумераліїв стаття Вісник львівського університету. Сер. Іноземні мови. – Львів: Львівський університет. -2000. – Вип. 8. – С 156-160. (Фахове видання) 5
2 Особливості сучасної квантифікаційної лексики (на матеріалі французької мови) стаття Типологія мовних значень у діахронічному і зіставному аспектах: Зб.наук.пр. – Донецьк: Донецький національний університет. -2002. – Вип. 5. – С 201-208. (Фахове видання) 8
3 Дискретність / недискретність денотативної основи значення одиниць кількісних синтагматичних груп стаття Філологічні студії: Науковий часопис волинського державного університету ім.. Лесі Українки. – Луцьк: Планета. – 2003. – № 1 (21). – С. 103-110. (Фахове видання) 8
4 Референційна картина іменних квантифікаторних груп стаття Іноземна філологія: Зб.наук.пр. – Львів: Світ. – 2004. – Вип. 113. – С. 111-123. (Фахове видання) 13
2. Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані після захисту кандидатської дисертації
5 Лексико-семантичне поле кількості стаття Вісник львівського університету. Сер. Іноземні мови. – Львів: Львівський університет. -2005. – Вип. 12. ст. 202-207 (Фахове видання) 6
6 Генералізуюча функція категорії одиничності у фразеологізмах французької мови стаття  Вісник львівського університету. Сер. Іноземні мови. – Львів: Львівський університет. -2007. – Вип. 14.  ст. 63-67 (Фахове видання) 4
7 Логико-функциональные особенности количественных именных словосочетаний N1+de+N2 в современной французской художественной речи стаття Materiały vi międzynarodovej naukowi-praktycznej konferencji «Aktualne problemy nowoczesnych nauk – 2010», Volume 24 Filologiczne nauki Przemyśl, Nauka I studia 2010 ст. 9-11 3
8 Етимологічні особливості кількісної лексики французької мови стаття Вісник львівського університету. Сер. Іноземні мови. – Львів: Львівський університет. -2011. – Вип. 19. ст. 190-196. (Фахове видання) 7
9 Структурно-семантичні підтипи кількісної домінанти N1 + de + N2 та їхні функції в сучасній французькій мові. стаття Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції «Класична філологія у контексті сучасності». – Чернівці: Чернівецький національний університет. – с. 65-70. 6
10 Комунікативно-прагматичний потенціал квантифікаційної лексики та його реалізація у контекст і (на матеріалі французької мови). стаття Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Проблеми дослідження лексичного й фразеологічного складу мов. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В. Винниченка, 2012. –с.106-109. (Фахове видання) 4
11 Кількісні лексичні парадигми синтагми N1 + de + N2 і (на матеріалі французької мови). стаття Слов’янський збірник.(Збірник наукових праць). Проблеми когнітивної лінгвістики. Мовна та концептуальна картина світу. Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. –К.: Видавничий дім Дмитра Багатого. 2012. – Вип.17. –С.235-241. (Фахове видання) 7
12 «Особливості інтеграції неологізмів у мовну сиситему» (На базі мовних одиниць французької мови).

 

стаття XIII Міжнародна наукова конференція «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація». Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. 7.02 2014р. 76- 81с.

 

6
13. Чапля О.С. Дієслівні синтагми на позначення кількості у французьких фразеологізмах. Науковий збірник Дрогобицького педагогічного університету ім. Івана Франка “Актуальні питання гуманітарних наук”. Вип № 34 2020 рік. Збірник індексується в міжнародній науковій базі Index Capernicus Internftipnal.

http://www.aphn-journal.in.ua/archive/33_2020/part_2/33-2_2020.pdf#page=194

14.Чапля О.С. Адвербіальні синтагми у функції присудка у французьких фразеологізмах. Науковий вісник Одеського Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2021 № 50 том 1 Збірник індексується в міжнародній науковій базі Index Capernicus Internftipnal.

DOI https://doi.org/10.32841/2409-1154.2021.50-1.33

http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v50/part_1/35.pdf

15. Чапля О.С. Адвербіальні синтагми у функції підмета у французьких фразеологізмах. Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького
складу факультету іноземних мов за 2021 рік (3-4 лютого 2022 рік). –
Львів : ПАІС, 2022. – 320 с.

https://lingua.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/Tezy-zvitnoi-naukovoi-konferentsii-za-2021-rik.pdf#page=293

16. Чапля О.С. Проектування синтагматичної валентності квантитативних прислівників у функції підмета у фразеологізмах. Закарпатські філологічні студії. Вип. 22, Т.1, Розділ 7, 2022. – С. 381-385

Збірник індексується в міжнародній науковій базі Index Capernicus Internftipnal.

http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/index.php/22-1-2022

 

3. Навчально-методичні роботи

13 Референційна картина кількісних іменникових груп (для студентів 5 курсу французької філології) Спецкурс «Референційна картина іменникових груп» Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка 28

 

 

 

Біографія

У 1989 році поступила в Ужгородський Державний університет на факультет романо-германської філології, який закінчила в 1994 році за спеціальністю викладач французької мови і зарубіжної літератури. За час навчання проходила стажування з французької мови в місті Авіньон (Франція).

– У 1996 році поступила в аспірантуру Львівського державного університету ім. І Франка, заочну форму навчання, яку закінчила в 2002 році.

Працювала методистом відділу освіти Міністерства освіти, науки та культури у м. Львові (1996 р.).

– У 2001 прийнята на посаду викладача французької мови Львівського відокремленого підрозділу Європейського університету.

– У 2003 році прийнята на посаду асистента кафедри французької філології Львівського Національного університету ім. І Франка.

Рішенням Спеціалізованої Вченої ради Київського національного університету ім. Тараса Шевченка мені присвоєно науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності романські мови від 15 грудня 2004 року.

– у 2011 прийнята на посаду доцента кафедри французької філології Львівського Національного університету ім. І Франка.

– у 2013 році рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України мені присвоєно вчене звання доцента.

Вважаю себе сучасним педагогом з європейськими поглядами і європейськими цінностями. Опубліковано одноосібно 12 статей. Розроблено спец.курс «Референційні особливості квантифікаційних синтагм у французькій мові».

Відзнаки: Номінант Всеукраїнського літературного конкурсу рукописів прози «Крилатий лев» 2016 року. Газетне видання Національної спілки письменників України «Літературна Україна» 2016 р. с.3.

Публікації: Щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис «Дзвін» Національної спілки письменників України. Психологічно-філософська повість “Соняхи”, присвячена трагедії 2014 року під Іловайськом. Львів. № 7(873)., липень 2017 р. 150-170 с.

Участь у спільному проекті Обласної літературної премії імені Катерини Мандрик-Куйбіди антологія патріотичної поезії «Допоки надія, допоки мета…». – Львів: Коло, 2017. -223с.

Різне

Голова екзаменаційної комісії на факультеті іноземних мов Ужгородського національного університету для приймання комплексного державного екзамену з основної інозеиної мови (французької).

Голова екзаменаційної комісії на факультеті іноземних мов Ужгородського національного університкту на захисті бакалаврських дипломних робіт. 22-25 червня 2020 року

Розклад