Чапля Ольга Степанівна

Посада: доцент кафедри французької та іспанської філологій

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-37

Електронна пошта: olha.chaplya@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Предметом особливого наукового дослідження є лексико-семантична валентність синтагм та проектування синтагматичної валентності лексем на позначення кількості, їхні функції у фразеологізмах,  що стало основою для розроблення двох вибіркових дисциплін: “Структурно-семантичні особливості синтагм” та “ Референційні особливості синтагм”. Чимало статей та дисертаційна робота присвячена цій тематиці. Проводжу лекційні та практичні заняття з Теоретичної граматики французької мови. На магістерському рівні викладаю Першу іноземну (французьку) з 2012 року.

Курси

Публікації

1.Наукові та навчально-методичні роботи:

1.Чапля О.С. Семантико-морфологічний аналіз французьких нумераліїв. Вісник львівського університету. Сер. Іноземні мови.     Львів: – Вип 8. 2000 – С. 156-160.

2.Чапля О.С. Особливості сучасної квантифікаційної лексики (на матеріалі французької мови). Типологія мовних значень у діахронічному і зіставному аспектах: Збірник наукових праць. – Донецький національний університет. 2002.Донецьк: – Вип.5.- С. 201-205.

3.Чапля О.С. Дискретність /недискретність денотативної основи значення одиниць кількісних синтагматичних груп. Філологічні студії. Науковий часопис Волинського державного університету ім. Лесі Українки. Луцьк: Планета.- 2003. №1(21).- C. 103-110.

4.Чапля О.С. Референційна картина іменних квантифікаторних груп. Іноземна філологія. Зб. наук.праць. Львів: Світ. -2004. Вип. 113. -С. 111-123.

5.Чапля О.С. Лексико-семантичне поле кількості. Вісник львівського університету. Сер. Іноземні мови. Львів: – Вип 12. 2005 – С. 202-207.

6.Чапля О.С. Генералізуюча функція категорії одиничності у фразеологізмах французької мови. Вісник львівського університету. Сер. Іноземні мови. Львів: – Вип 14. 2007 – С. 63-167.

7. Чапля О.С. Логіко-функціональні особливості кількісних іменникових словосполучень N1+de+N2 у сучасному французькому художньому мовленні. Materiały vi międzynarodove і naukowi- praktycznej konferencji«Aktualne problemy nowoczesnych nauk – 2010». Volume 24. Filologiczne nauki Przemyśl, Nauka I studia 2010. – С. 9-11.

8.Чапля О.С. Етимологічні особливості кількісної лексики французької мови. Вісник львівського університету. Сер. Іноземні мови. Львів: – Вип 8. 2011 – С. 190-196.

9. Чапля О.С. Структурно-семантичні підтипи кількісної домінанти N1+de+N2 та їхні функції у сучасній французькій мові. Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Класична філологія у контексті сучасності». -Чернівці: Чернівецький національний університет. 2012. -С. 65-70.

10. Чапля О.С. Комунікативно-прагматичний потенціал квантифікаційної лексики та його реалізація у контексті (на матеріалі французької мови). Наукові записки. Серія: Філологічні науки. Проблеми дослідження фразеологічного складу мов. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. 2012. -С. 106-109.

11.Чапля О.С. Кількісні лексичні парадигми синтагми N1+de+N2 (на матеріалі французької мови). Слов’янський збірник наукових праць. Проблеми когнітивної лінгвістики. Мовна та концептуальна картина світу. Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова. – К.: Вип: 17. 2014. -С.: 235-241.

12.Чапля О.С. Дієслівні синтагми на позначення кількості у французьких фразеологізмах. Науковий збірник Дрогобицького педагогічного університету ім. Івана Франка “Актуальні питання гуманітарних наук”. Вип № 34. 2020 рік. Збірник індексується в міжнародній науковій базі Index Copernicus International.

http://www.aphn-journal.in.ua/archive/33_2020/part_2/33-2_2020.pdf#page=194

13.Чапля О.С. Адвербіальні синтагми у функції присудка у французьких фразеологізмах. Науковий вісник Одеського Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2021 № 50. Том 1. Збірник індексується в міжнародній науковій базі Index Copernicus International. DOI https://doi.org/10.32841/2409-1154.2021.50-1.33

http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v50/part_1/35.pdf

14. Чапля О.С. Адвербіальні синтагми у функції підмета у французьких фразеологізмах. Тези звітної наукової конференції професорсько- викладацького складу факультету іноземних мов за 2021 рік (3-4 лютого 2022 рік). –
Львів : ПАІС, 2022. – С. 292-295

https://lingua.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/Tezy-zvitnoi-naukovoi-konferentsii-za-2021-rik.pdf#page=293

15. Чапля О.С. Проектування синтагматичної валентності квантитативних прислівників у функції підмета у фразеологізмах. Закарпатські філологічні студії. Вип. 22, Т.1, Розділ 7, 2022. – С. 381-385. Збірник індексується в міжнародній науковій базі Index Copernicus International.

http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/index.php/22-1-2022

16. Чапля О.С. Актуалізація синтагматичної валентності числівників і “нульової” валентності у французьких фразеологізмах. Закарпатські філологічні студії. Вип. 26, Т.2, Розділ 5. Структурна, прикладна та математична лінгвістика, 2022. – С. 176-180DOI https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2022.26.2.33Збірник індексується в міжнародній науковій базі Index Copernicus International.

http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/26/part_2/33.pdf

17. Olga Chaplya, Victoriia Jovdii. La référence sémantique des unités -un-/-une et leurs détermination/ indétermination dans les phraséologismes français. Knowledge, Education, Law, Management, № 7(59), 2023

https://kelmczasopisma.com/ua/jornal/86

18. Чапля О.С.  Підготовка студентів-філологів у закладах вищої освіти Франції/ Матеріали ХІІІ Міжнародного науково-методологічного Інтернетсемінару «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів» 16 травня 2024 року (м. Хмельницький)

2.Навчально-методичні роботи:

Чапля. О.С. Методичні вказівки зі спецкурсу “Рефенційна картина кількісних іменникових груп”. / О.С.Чапля. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, Малий видавничий центр факультету іноземних мов, 2012. -28 с.

 

 

 

 

Біографія

У 1989 році поступила в Ужгородський Державний університет на факультет романо-германської філології, який закінчила в 1994 році за спеціальністю викладач французької мови і зарубіжної літератури. За час навчання проходила стажування з французької мови в місті Авіньйон (Франція).

– У 1996 році поступила в аспірантуру Львівського державного університету ім. І Франка, заочну форму навчання, яку закінчила в 2002 році.

Працювала методистом відділу освіти Міністерства освіти, науки та культури у м. Львові (1996 р.).

– У 2001 прийнята на посаду викладача французької мови Львівського відокремленого підрозділу Європейського університету.

– У 2003 році прийнята на посаду асистента кафедри французької філології Львівського Національного університету ім. І Франка.

Рішенням Спеціалізованої Вченої ради Київського національного університету ім. Тараса Шевченка мені присвоєно науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності романські мови від 15 грудня 2004 року.

– у 2011 прийнята на посаду доцента кафедри французької філології Львівського Національного університету ім. І Франка.

– у 2013 році рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України мені присвоєно вчене звання доцента.

Уважаю себе сучасним педагогом з європейськими поглядами і європейськими цінностями. Опубліковано одноосібно 17 статей.

Номінант Всеукраїнського літературного конкурсу рукописів прози «Крилатий лев» 2016 року. Газетне видання Національної спілки письменників України «Літературна Україна» 2016 р. с.3.

Захоплююсь літературною творчістю. Щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис «Дзвін» Національної спілки письменників України. Психологічно-філософська повість “Соняхи”. Присвячена трагедії у серпні 2014 року під Іловайськом. Львів. № 7(873)., липень 2017 р. 150-170 с.
Щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис «Дзвін» Національної спілки письменників України. Патріотично-філософська повість “Випробовування війною”. Присвячена усім утраченим, депортованим, в еміграції дітям України під час війни 2014-2023 років. Львів, № 8/9 серпень 2023 с. 174-190 с.

Участь у Міжнародному книжковому ярмарку (Art Book Fair GHMP 2023), який відбувся 16-17 вересня 2023 року в головній Галереї міста Праги (Galerie hlavního mĕsta Prahy) з презентацією психологічно-філософської повісті «Соняхи», , та сучасної філософсько-патріотичної повісті «Де мої діти?».

Участь у спільному проекті Обласної літературної премії імені Катерини Мандрик-Куйбіди антологія патріотичної поезії «Допоки надія, допоки мета…». – Львів: Коло, 2017. -223с.

Різне

Куратор Інф-М-11.

Голова екзаменаційної комісії на факультеті іноземних мов Ужгородського національного університету для приймання комплексного державного екзамену з другої іноземної мови (французької) з 14-15 червня 2018 року,

Наказ від 10.04.18 року №312/01-04.

Голова екзаменаційної комісії на факультеті іноземних мов Ужгородського національного університету для приймання комплексного державного екзамену з  основної іноземної мови (французької) та Голова екзаменаційної комісії на факультеті іноземних мов Ужгородського національного університету на захисті бакалаврських дипломних робіт з 18-26 червня 2019 року. Наказ від 06.05.19 року №249/01-04.

Голова екзаменаційної комісії на факультеті іноземних мов Ужгородського національного університету для приймання комплексного державного екзамену з  основної іноземної мови (французької) та Голова екзаменаційної комісії на факультеті іноземних мов Ужгородського національного університету на захисті бакалаврських дипломних робіт з 23-25 червня 2020 року. Наказ від 03.06.20 року №205/01-04.

Проходження кваліфікації (стажування) здійснювалося у Львівському торговельно-економічному університеті з 10.02.22 по 24.03.22. Наказ віх 31 січня 2022 року № 299.

Участь в олімпіаді 2023 року. Львівська державна адміністрація. Департамент освіти і науки України про проведення llll – го етапу учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2023 році Департаменту освіти і науки від 22.12.2022 р. Номер наказу 02-01/01/1336 та Львівського національного університету імені Івана Франка Номер наказу 0-147.

Розклад