Теоретичні основи другої іноземної мови (лексикологія, лінгвокраїнознавство)

Тип: Нормативний

Кафедра: німецької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Пиц Т. Б.Інн31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616Інн31доцент Пиц Т. Б.

Опис курсу

Головною метою курсу «Теоретичні основи другої іноземної мови» є ознайомлення студентів з різновидами німецької мови, її національними центрами, функціонуванням у різних європейських країнах, мовними особливостями національних різновидів німецької мови, а також з шляхами поповнення словникового складу німецької мови.

Завдання навчальної дисципліни полягає в ознайомленні студентів з:

 • поширенням і статусом німецької мови у різних країнах;
 • ознаками літературних різновидів німецької мови;
 • асиметричними відношеннями між повними центрами німецької мови та їхніми літературними варіантами мови;
 • лексичними, граматичними, фонетичними особливостями кожного національного різновиду німецької мови;
 • шляхами поповнення словникового складу німецької мови.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • поліцентричну сутність німецької мови;
 • територію поширення і статус функціонування німецької мови у різних європейських країнах;
 • співвідношення діалектів та національних варіантів німецької мови Федеративної Республіки Німеччина, Австрії та німецькомовної частини Швейцарії;
 • характерні риси національних різновидів німецької мови;
 • моделі утворення складних слів та їхню семантично-структурну класифікацію;
 • морфологічну класифікацію афіксів;
 • суть явища конверсії та її види;
 • запозичення і кальки з різних мов у складі німецької мови;
 • види звуконаслідувальних слів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:

 • роз’яснити поліцентричну сутність німецької мови і статус функціонування її у різних європейських країнах;
 • розпізнати характерні риси національних варіантів німецької мови у їхній системі консонантизму і вокалізму, словотворі, граматиці і лексиці;
 • висвітлити співвідношення діалектів та національних варіантів німецької мови Федеративної Республіки Німеччина, Австрії та німецькомовної частини Швейцарії;
 • пояснити сфери використання літературних варіантів німецької мови та їхніх діалектів у ФРН, Австрії та Швейцарії;
 • роз’яснити моделі утворення складних слів та їхню семантично-структурну класифікацію;
 • пояснити суть явища конверсії та її види;
 • розрізнити лексичні запозичення від кальок;
 • розпізнати види звуконаслідувальних слів.

Рекомендована література

Базова

 1. Віталіш Л. П. Лексикологія німецької мови : для студентів класичної та англійської філології та педагогічних коледжів / Любов Петрівна Віталіш. – Чернівці : Прут, 2007. – 144 с.
 2. Гінка Б.І. Лексикологія німецької мови. Лекції та семінари : Навчальний посібник / Б. І. Гінка. – 3-тє вид., переробл. і доп. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2010. – 416 с.
 3. Ammon U. Die deutsche Sprache in Deutschland, Österreich und der Schweiz : das Problem der nationalen Varietäten / Ulrich Ammon. – Berlin, New York : de Gruyter, 1995. – 575 S.
 4. Kellermeier-Rehbein B. Plurizentrik : Einführung in die nationalen Varietäten des Deutschen / Birte Kellermeier-Rehbein. – Berlin : Schmidt, 2014. – 264 S.
 5. Siebenhaar B., Wyler A. Dialekt und Hochsprache in der deutschsprachigen Schweiz / Beat Siebenhaar, Alfred Wyler. – 5. vollständig überarb. Aufl. – St. Gallen : Stehle Druck AG, 1997. – 57 S.

Допоміжна

 1. Віталіш Л. П., Максимчук Б. В., Сулим В. Т.. Лексикологія німецької мови як другої іноземної / Л. П. Віталіш, Б. В. Максимчук, В. Т. Сулим – Чернівці : Прут, 2007. – 144 с.
 2. Лопушанський В., Пиц Т. Лінгвістичний аналіз тексту / Василь Лопушанський, Тарас Пиц. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – 130 с.
 3. Огуй О.Д. Лексикологія німецької мови / Огуй Олександр Дмитрович. – Вінниця : Нова книга, 2003. – 416 с.
 4. Палиця Г. Теоретичний курс німецької мови / Галина Палиця. – Дрогобич : Вимір, 2007. – 63 S.
 5. Ammon U. Die deutschsprachigen Länder / Ulrich Ammon // Soziolinguistik : ein internationales Handbuch zur Wissenschaft von Sprache und Gesellschaft / hrsg. von Ulrich Ammon … [et al]. – 2nd completely rev. & extended ed. – Berlin : de Gruyter, 2006. – Bd. 3. – Tlb. 3. – S. 1765-1771.
 6. Barbour St., Stevenson P. Variation im Deutschen : Soziolinguistischen Perspektiven / Stephen Barbour, Patrick Stevenson. – Berlin, New York : de Gruyter, 1998. – 354 S.
 7. Kleine Enzyklopädie – deutsche Sprache / Hrsg. Wolfgang Fleischer. – Frankfurt am Main : Lang [u.a.], 2001. – 845 S.
 8. Muhr R. Das österreichische Deutsch / Rudolf Muhr // Das Deutsche als plurizentrische Sprache : Ansprüche-Ergebnisse-Perspektive. – Berlin : Schmidt, 2017. – S. 23-41.
 9. Niebaum H., Macha J. Einführung in die Dialektologie des Deutschen / Hermann Niebaum, Jürgen Macha. – Tübingen : Niemeyer, 1999. – 226 S.
 10. Römer Chr., Matzke Br. Lexikologie des Deutschen : Eine Einführung / Christine Römer, Brigitte Matzke. – 2., aktual. und erw. Aufl. – Tübingen : Narr, 2005. – 236 S.
 11. Schmidlin R. Die Vielfalt des Deutschen, Standard und Variation : Gebrauch, Einschätzung und Kodifizierung einer plurizentischen Sprache / Regula Schmidlin. – Berlin/Boston : de Gruyter, 2011. – 575 S.
 12. Variantenwörterbuch des Deutschen : Die Standardsprache in Österreich, der Schweiz und Deutschland sowie in Liechtenstein, Luxemburg, Ostbelgien und Südtirol / hrsg. von Ulrich Ammon u.a. – Berlin : de Gruyter, 2004. – 1064 S.
 13. Weiss A. E., Weiss G. Das österreichische Deutsch – eine Standardvariante der deutschen Sprache / Andrea E. Weiss, Gerlinde Weiss // Das österreichische Deutsch – eine Standardvariante der deutschen Sprache. – Salzburg : Hausdruckerei, 2007. – S. 5–14.
 14. Wiesinger P. Das österreichische Deutsch in Gegenwart und Geschichte / Peter Wiesinger. – 2. durchgeseh. und erw. Aufl. – Wien : Lit, 2008. – Bd. 2. – 450 S.
 15. Wintersberger A. Wörterbuch Österreichisch-Deutsch / Astrid Wintersberger. – 12. Aufl. – Salzburg und Wien : Residenz Verlag, 1995. – 96 S.

Інтернет-ресурси

 1. Ebner J. Österreichisches Deutsch / Jakob Ebner [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : http://www.duden.at/media/downloads/oesterreichisches_deutsch.pdf
 2. https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Austriazismen
 3. https://prezi.com/gw8smxgg2ioo/varietaten-der-deutschen-sprache/
 4. https://www.schweizerdeutsch-lernen.ch/blog/schweizerdeutsch-woerterbuch/
 5. https://www.pauker.at/pauker/DE_DE/SC/wb/

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус