Пиц Тарас Богданович

Посада: доцент кафедри німецької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-67

Електронна пошта: Taras.Pyts@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): www.webofscience.com

Профіль у Academia.edu: lnulviv.academia.edu

Наукові інтереси

 • Німецько-слов’янські міжмовні контакти
 • Ономастика німецької мови
 • Історія німецької мови
 • Національна мовна варіативність і національні варіанти німецької мови

Курси

Вибрані публікації

Перелік наукових і навчально-методичних праць

доцента кафедри німецької філології ЛНУ імені Івана Франка

П И Ц А  Т А Р А С А  Б О Г Д А Н О В И Ч А

Підручники та навчальні посібники, що рекомендовані МОН

 1. Лопушанський В., Пиц Т.Б. Німецькомовні лексичні запозичення у південно-західних говорах України. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (гриф МОН) / Василь Лопушанський, Тарас Пиц. – Дрогобич : Посвіт, 2011. – 124 с.

 

Монографії

 1. Пиц Т. Східнонімецькі назви ремісників в ареалі слов’янських мов XIV-XVII cт.: монографія. – Дрогобич : Посвіт, 2022. – 280 с.

 

Наукові публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

 1. Pyts T. Deutsche Appellativa zur Bezeichnung von Metallgießern im Spiegel Polnischer, Ukrainischer und Weißrussischer Sprachdenkmäler / Taras Pyts // LingVaria, 2023. – R. XVIII. – Nr.1. – S. 197-211. – (Scopus)                                                                             URL: https://journals.akademicka.pl/lv/article/view/5088
 2. Пиц Т. Німецькі форми назви слюсаря у польській та східнослов’янських мовах / Тарас Пиц // Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej. – Warszawa, 2022. – № 57. – (Scopus, Web of Science)                    URL: https://doi.org/10.11649/sfps.2691
 3. Pyts T. Deutsche Bezeichnungen für Bauarbeiter im Spiegel polnischer, ukrainischer und weißrussischer Denkmäler des 14.-17. Jahrhunderts / Taras Pyts // Germanoslavica. – Prag, 2016. – Jg. 27, Nr. 1. – S. 18–57. – (Scopus, Web of Science).
 4. Пиц Т. Німецькі назви ремісників друкарського ремесла у польській та східнослов’янських мовах / Тарас Пиц // Slavia : časopis pro slovanskou filologii. – Praha, 2015. – roč. 84. – seš. 2. – S. 409–415. – (Scopus).
 5. Pyts T. Gegenüberstellung von Stellmacher und Stellmach in der ost- und zentraleuropäischen Perspektive // Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters. – Bonn : Habelt GMBH, 2006. – Jg. 34. – S. 131–141. – (Scopus).

 

Наукові публікації в інших зарубіжних виданнях:

 1. Pyts T. Slawische Personennamen und deutsche Dialekte als wichtige Hilfsquellen für die Rekonstruktion der deutsch-slawischen Sprachkontakte (am Beispiel der Bezeichnung für Kannengiesser) / Taras Pyts // Deutsch in Mittel-, Ost- und Südosteuropa. DiMOS-Füllhorn Nr. 5: Tagungsband Regensburg 2018. – Regensburg : Universitätsbibliothek Regensburg, 2021. – Bd. 11. – S. 124-140. URL: https://epub.uni-regensburg.de/45204/1/DiMOS-Tagungsband%20Regensburg%2018.pdf
 2. Pyts T., Maxymtschuk B. Einige deutsche Handwerkerbezeichnungen im Ukrainischen (2020). URL: https://words.learnopolis.net/data/pyts-maxymtschuk_einige-deutsche-handwerkerbezeichnungen.pdf (дата звернення: 22.01.2021).
 3. Пиц Т.Б. Німецькі запозичення в українській мові: дослідження від професора Шаровольського до сьогодення / Пиц Т.Б. // Zbiór raportów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki (30.09.2015 – 01.10.2015). – Warszawa : Diamond trading tour, 2015. –С. 20–23. URL: http://xn--e1aajfpcds8ay4h.com.ua/files/file/scientific_conference_45/zbornik_45_5_Poznan_30_09_2015.pdf
 4. Лопушанський В.М., Пиц Т.Б. Соціолінгвістичний аспект дослідження німецьких запозичених слів у бойківському говорі // Science – od teorii do praktyki : Sekcja : Filologię. – Sopot : Wydawca : Diamond trading tour, 2013. – С. 25–28. URL: http://xn--e1aajfpcds8ay4h.com.ua/files/image/conf15/conferences_15_22_2.pdf
 5. Пиц Т. Німецькі запозичення в галицькому арґо (на матеріалах праць Олекси Горбача) // Współczesne paradygmaty w literaturoznawstwie, językoznawstwie, translatoryce, pedagogice i kulturoznawstwie w kontekście interdyscyplinarnym. – Częstochowa, 2011. – S. 355–362.
 6. Пиц Т. Поширення німецьких найменувань зброярів у польській, білоруській та українській мовах XIV-XVII ст. // Słowo, tekst, czas : Jednostka frazeologiczna w tradycyjnych i nowych paradygmatach naukowych. – Szczecin-Greifswald, 2010. – T. X. – S. 711–715.
 7. Пиц T. Найменування виробника замкíв німецького походження в українській та білоруській мовах // Die Ukraine zwischen Ost und West. Rolf Göbner zum 65. Geburtstag / hrsg. von Ulrike Jekutsch und Alexander Kratochvil. – Aachen : Shaker, 2007. – S. 246–251.
 8. Пиц Т. Походження ремісничих назв боднар, бондар та bednarz у слов’янських мовах // Wiener Slavistiches Jahrbuch. – 2006. – Bd. 52. – S. 135–146.
 9. Pyc T. Die Wagenbauerbezeichnung „стельмах“ im Weißrussischen und Ukrainischen im 16.-17. Jahrhundert // „На крилах науки“. Valerij M.Mokienko zum Geburtstag / hrsg. von Alexander Kratochvil und Rolf Göbner. – Aachen : Shaker, 2005. – S. 43–52.
 10. Пиц Т. Німецькі назви ремісників деревообробного ремесла в антропонімії України першої половини XVII ст. // Грани слова : Сборник научных статей к 65-летию проф. В.М. Мокиенко. – М. : Элпис, 2005. – С. 328–332.

Наукові публікації у вітчизняних фахових виданнях

 1. Пиц Т. Паралельні запозичення з німецької мови у діахронічному дзеркалі польської та східнослов’янських мов: шляхи поширення, форми фіксації, семантика, словотвір // Мовознавство, 2023. № 5. 78-82. – (Index Copernicus International) URL: https://movoznavstvo.org.ua/index.php?option=com_attachments&task=download&id=1324
 2. Пиц Т.Б. Апелятиви на позначення кравців і взуттьовиків у німецьких діалектах // Закарпатські філологічні студії. – 2022. – Вип. 23. – Т. 2. – С. 101–105. – (Index Copernicus International) URL: http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/23/part_2/19.pdf
 3. Пиц Т.Б. Назви ремісників шкірообробних і хутрообробних ремесел у німецьких діалектах /Т.Б. Пиц // Закарпатські філологічні студії. – 2021. – Вип. 20. Т. 2. – С. 49-53.  – (Index Copernicus International) URL: http://www.zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/20/part_2/9.pdf
 4. Пиц Т. Б. Cілезькі назви текстильників XIV–XVIІ століть / Т.Б. Пиц // Львівський філологічний часопис. – 2021. – № 9. – С. 181–186. – (Index Copernicus International) URL: https://ir.vtei.edu.ua/g.php?fname=27315.pdf
 5. Пиц Т. Варіантні форми назви ремісника platner i pletner у пам’ятках німецької, польської, української і білоруської мов XIII–XVII cт. / Тарас Пиц // Іноземна філологія. – 2020. – № 133. – С. 105–116. – (Index Copernicus International). URL:  http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/foreighnphilology/article/view/3175/3463
 6. Пиц Т. Б. Німецька назва людвисара у дзеркалі польських, українських і білоруських пам’яток / Т. Б Пиц // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2019. − № 1 (89). – С. 106−110. – (Index Copernicus International). URL: http://philology.visnyk.zu.edu.ua/article/view/philology.1%2889%29.2019.106-110/174577
 7. Пиц Т. Б. Німецька назва конвісара у дзеркалі польських, українських та білоруських пам’яток / Т. Б. Пиц // Мовознавство. – 2018. − № 1. – С. 49−58. URL: https://movoznavstvo.org.ua/vsi-nomera-zhurnalu/104-2018-1-sichen-liutyi/778-pyts-t-b-nimetska-nazva-konvisara-u-dzerkali-polskykh-ukrainskykh-i-biloruskykh-pamiatok.html
 8. Пиц Т.Б. Barbier та його варіантні назви в німецькій, польській та східнослов’янських мовах / Т. Б. Пиц // Мовознавство, 2014. – № 2. – С. 70–77. URL: https://movoznavstvo.org.ua/index.php?option=com_attachments&task=download&id=283
 9. Пиц Т. З історії походження і поширення назви ремісника друкар у польській та східнослов’янських мовах / Тарас Пиц // Наукові записки. Сер. : Філологічна (мовознавство).  – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 129. – С. 421–424.
 10. Пиц Т.Б. До проблеми дослідження німецьких запозичень в українській говірковій лексиці / Т. Б. Пиц // Наукові записки. Сер. : Філологічна. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2013. – Вип. 35. – С. 281–284. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Pyts_Taras/Do_problemy_doslidzhennia_nimetskykh_zapozychen_v_ukrainskii_hovirkovii_leksytsi.pdf?
 11. Пиц Т. До проблеми посередництва польської мови у запозиченні німецьких слів українською мовою / Тарас Пиц // Наукові записки. Сер. : Філологічна (мовознавство).  – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – Вип. 119. – С. 63–68.
 12. Пиц Т.Б. До історії дослідження німецьких запозичених слів в українській мові / Тарас Пиц // Українська мова, 2013. – № 2. – С. 84–99. URL: https://chtyvo.org.ua/authors/Pyts_Taras/Do_istorii_doslidzhennia_nimetskykh_zapozychenykh_sliv_v_ukrainskii_movi/
 13. Лопушанський В., Пиц Т. Німецькі лексичні запозичення у бойківському говорі : кількісний, тематичний і соціолінгвістичний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / В.М. Лопушанський, Т.Б. Пиц. – Київ : Київський університет, 2013. – Вип. 46. – Ч. 2. – C. 385–399.
 14. Lopuschanskyj W., Pyts T. Ursachen, Verbreitung und Assimilation der deutschen Lehnwörter in den ukrainischen Mundarten / Wassyl Lopuschanskyj, Taras Pyts // Germanistik in der Ukraine. – Kyjiw : Verlagszentrum der KNLU, 2011. – Jg. 36. – S. 163–168.
 15. Пиц Т.Б. Посередництво німецької мови у запозиченні іншомовних лексем південно-західними говорами української мови / Т. Б. Пиц  // Сучасні дослідження з іноземної філології : Збірник наукових праць. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 374–379. URL: https://chtyvo.org.ua/authors/Pyts_Taras/Poserednytstvo_nimetskoi_movy_u_zapozychenni_inshomovnykh_leksem_pivdenno-zakhidnymy_hovoramy_ukrain/
 16. Пиц Т.Б. До проблеми адаптації німецьких слів південно-західними говорами української мови / Т. Б. Пиц  // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2011. – Вип. 58. – С. 17–20. URL: http://eprints.zu.edu.ua/6343/1/vip_58_5.pdf
 17. Пиц Т. Б. Територіальні й часові нашарування запозиченої з німецької мови лексики в південно-західних говорах України / Т. Б. Пиц // Лінгвістика. – Луганськ : ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка“, 2010 – № 2. – С. 250–257.
 18. Пиц Т.Б. Походження і поширення варіативних ремісничих назв муляра у польській та східнослов’янських мовах / Т. Б. Пиц // Філологічні науки. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 392-397.
 19. Пиц Т.Б. Поширення діалектних назв виробника цегли в польській, білоруській та українській мовах XV-XVII ст. / Т. Б. Пиц // Наук. вісн. ВНУ ім. Лесі Українки. – 2009. – № 5. – С. 205-208.
 20. Пиц Т. З історії поширення ремісничої назви маляр та її варіантів у польській і східнослов’янських мовах / Тарас Пиц // Українська мова, 2009. – № 1. – С. 104–108. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Pyts_Taras/Z_istorii_poshyrennia_remisnychoi_nazvy_maliar_ta_ii_variantiv_u_polskii_i_skhidnoslovianskykh_movak.pdf?
 21. Пиц Т. Німецькі назви шкіряників у польській, білоруській та українській мовах XV-XVII ст. // Вісник ЛУ. Серія іноземні мови. – Львів : Видавничий центр ЛНУ, 2008. – Вип. 15. – С. 79–86. URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/lingua/article/view/2651
 22. Пиц Т. Про німецьке походження ремiсничих назв ślosarz, ślósarz, ślusarz, слюсар, слесарь у слов’янських мовах / Т. Б. Пиц  // Мовознавство. – 2007. – № 2. – С. 35–41. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Pyts_Taras/Pro_nimetske_pokhodzhennia_remisnychykh_nazv_slosarz_slsarz_slusarz_sliusar_slesar_u_slovianskykh_mo.pdf?
 23. Пиц Т. Б. Походження української назви виробника возу стельмах / Тарас Пиц // Українська мова, 2006. ­– № 1. – С. 57–70.

 

Наукові публікації в інших вітчизняних виданнях

 1. Пиц Т. Б. Німецькi назви ремісників Schleifer і Nagler у польській мові / Т.Б. Пиц // Сучасний педагог та теорія педагогіки, філологічні диспути та наука про мову: матеріали Міжнародної спеціалізованої наукової конференції (м. Хмельницький, 19 лютого, 2021 р.). – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2021. – C. 109-111. URL: https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/2287/195-807-PB.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 2. Pyts T. Deutsche Bezeichnungen für Ziegelmacher und ihre Varianten als polnische und ostslawische Handwerkerbezeichnungen und Handwerkernamen / Taras Pyts // Komparatistische Forschungen zu österreichisch-ukrainischen Literatur-, Sprach-, und Kulturbeziehungen. – Т. 5. – Drohobytsch : Посвіт, 2017. – S. 286–294.
 3. Пиц Т. Відображення німецьких назв муляра у слов’янських апелятивах та антропонімах / Тарас Пиц // Актуальні питання гуманітарних наук : Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених ДДПУ імені Івана Франка. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – Вип. 4. – С. 164–170. URL: https://dspu.edu.ua/hsci/wp-content/uploads/2017/12/004-20.pdf
 4. Пиц Т. До проблеми шляхів поширення німецьких лексем в українські південно-західні говори / Тарас Пиц  // Діалог культур – феномен у міждисциплінарному вимірі. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 305–310.
 5. Lopuschanskyj W., Pyts T. Deutsche lexikalische Entlehnungen in der bojkischen Mundart / Wassyl Lopuschanskyj, Taras Pyts // Komparatistische Forschungen zu österreichisch-ukrainischen Literatur-, Sprach-, und Kulturbeziehungen. – Т. 1. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – С. 29– 41.
 6. Пиц Т. Дослідження німецьких лексичних запозичень в українській мові у німецькомовних країнах / Тарас Пиц // Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених ДДПУ імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – Вип. 3. – С. 274–280.
 7. Пиц Т. З історії походження і поширення ремісничих назв гарбар та римар у слов’янських мовах / Тарас Пиц // Збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – Вип. 1. – С. 259–265.
 8. Пиц Т. Пряма і опосередкована роль німецької мови в поширенні іншомовних лексем у південно-західних говорах української мови / Тарас Пиц // Мовознавчі студії : Діалект у лінгвокультурологічному просторі. – Дрогобич : Швидкодрук, 2010. – Вип. 3. – С. 267–277.
 9. Пиц Т. Шляхи проникнення німецькомовних лексичних запозичень у південно-західні говори України // Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів. Мовознавство : Збірник наукових статей. – Чернівці : Рута, 2003. – С. 233–237.

 

Тези доповідей на міжнародних конференціях

 1. Пиц Т. Походження польського прізвиська Naglier / Nagliarz / Taras Pyts // Proceedings of ІI International Interdisciplinary Conference Language, Business and Law, Intercultural Communication: Challenges of Today. – Kyiv, 2021. – P. 63–64.
 2. Пиц T. Німецька назва ремісника Schleifer у польській мові / Тарас Пиц // Фахові мови й новітні підходи до їх викладання: Матеріали ІІ Міжнародної онлайн-конференції / За ред. О.І. Чайки, О.С. Поліщука. – Київ : Видавництво НУБіП України, 2021. – С. 80-81.
 3. Пиц Т. Назви ремісників текстильного ремесла у східних німецьких діалектах XIV–XVIІ століть / Тарас Пиц // Advances in Technology and Science: Abstracts of XII International Scientific and Practical Conference (Berlin, March 16 – 19, 2021). – Berlin, 2021. – S. 205-207.
 4. Pyts T. Die häufigsten Familiennamen in den deutschsprachigen Ländern. Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу ф-ту іноземних мов Львівського національного ун-ту імені Івана Франка за 2019 р., 6-7 лютого 2020. – Львів : ВНЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2020. С. 103–104.
 5. Лопушанський В.М., Пиц Т.Б. Історія та перспективи дослідження німецьких лексичних запозичень в українських говорах / В. М. Лопушанський, Т. Б.  Пиц // Материали за VIII Международна научна практична конференция «Найновите научни постижения – 2012». Том 18 : Филологични науки (София 17-25 март, 2012). – София : «Бял ГРАД-БГ» ООД. – С. 91–93.
 6. Пиц Т. Поширення німецьких найменувань зброярів у польській, білоруській та українській мовах XIV-XVII ст. / Тарас Пиц // Greifswalder Beiträge zur Slawistik. – Greifswald, 2009. – Bd. IX. – S. 84–85.
 7. Пиц Т.Б. Особливості словотвору східнонімецьких назв ремісників XIV-XVI ст. / Т. Б. Пиц  // „Strategiczne pytania światowej nauki – 2009“ : Materiały V Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji (Przemyśl, 07-15 lutego 2009 r.). – Przemyśl, 2009. – Vol. 9. – S. 19–21.
 8. Пиц Т. Східнонімецькі назви ремісників XIV-XVI ст. / Тарас Пиц  // „Klíčovčé aspekty vědecké činnosti – 2008“ : Materiály IV mezinárodní vědecko-praktická konference (Praha, 15-31 lednia 2008 r.). – Praha, 2008. – Díl – S. 34–36.

 

Тези доповідей на вітчизняних конференціях

 1. Пиц Т.Б. Німецькі діалектні назви металообробників XIV-XVI ст. Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу ф-ту іноземних мов Львівського національного ун-ту імені Івана Франка за 2021 р., 3-4 лютого 2022. – Львів : ПАІС, 2022. – С. 232–236.
 2. Пиц T. Німецька назва коваля зброяра Plattner у пам’ятках української мови. Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу ф-ту іноземних мов Львівського національного ун-ту імені Івана Франка за 2020 р., 6-7 лютого 2020. – Львів : ПАІС, 2021. С. 139–140.
 3. Пиц Т.Б. З історії поширення німецької ремісничої назви Rotgießer у польській і східнослов’янських мовах // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка за 2018 рік (7-8 лютого 2019 р.). – Львів : Львівський університет ім. Івана Франка, 2019. – С. 94-95.
 4. Pyts Т. B. Deutsche Bezeichnungen für Dachdecker im Polnischen und in den ostslawischen Sprachen / T. B. Pyts // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка за 2016 рік (7-8 лютого 2017 р.). – Львів : Львівський університет ім. Івана Франка, 2016. – С. 100–101.
 5. Пиц Т. Б. З історії походження ремісничих назв друкарського ремесла в українській мові / Т. Б. Пиц // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка за 2015 рік (4-5 лютого 2016 р.). – Львів : Львівський університет ім. Івана Франка, 2016. – С. 92–93.
 6. Пиц Т. Б. Варіантність однієї назви цирульника в німецькій, польській та східнослов’янських мовах / Т. Б. Пиц // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка за 2014 рік (26-27 лютого 2015 р.). – Львів : Львівський університет ім. Івана Франка, 2015. – С. 97–98.

 

 

 

Перелік наукових і навчально-методичних праць

Наукова біографія

Пиц Тарас Богданович, 1977 р.н., кандидат філологічних наук, доцент.

У 1999 р. закінчив ДДПУ ім. І. Франка.

1999-2003, 2006-2009 рр. працював викладачем кафедри німецької філології.

2003-2006 рр. навчався в аспірантурі Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України.

У 2008 р. захистив дисертацію на тему “Східнонімецькі назви ремісників та їхнє поширення у польській, білоруській і українській мовах XIV-XVII cт.”

З 2010 р. – доцент кафедри практики німецької мови ДДПУ імені Івана Франка, а з 2013 р. – доцент кафедри німецької філології Львівського національного університету імені Івана Франка.

2012-2021 р. – член Спеціалізованої Вченої ради К 35.051.15 із захисту кандидатських дисертацій  у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

У 2004-2010 рр. викладав курс української мови у Міжнародній літній академії Greifswalder Ukrainicum (м. Ґрайфсвальд, ФРН).

Різне

Наукові стажування:

 • жовтень 2001 / березень 2002 – стипендіат DAAD, Ґрайфсвальдcький університет (ФРН);
 • квітень 2002 / серпень 2002 – стипендіат ÖAD, Віденський університет (Австрія);
 • жовтень 2005 / червень 2006 – стипендіат DAAD, Ґрайфсвальдcький і Марбурзький університет (ФРН);
 • листопад 2009 / грудень 2009 – стипендіат DAAD, Марбурзький університет (ФРН);
 • червень 2014 / серпень 2014 – стипендіат DAAD, Фрайбурзький університет (ФРН);
 • грудень 2017 / січень 2018 – стипендіат HSS, університет Ерлянґен-Нюрнберг (ФРН);
 • грудень 2018 / січень 2019 – стипендіат DAAD, Ольденбурзький університет (ФРН).
 • липень 2021 / серпень 2021 – стипендіат HSS, Ольденбурзький університет (ФРН).

 

Участь у семінарах, воркшопах:

DAAD:

 • DAAD-Alumni-Treffen “Klima und Umwelt als Herausforderung für die Wirtschaft und Wissenschaft” (Київ, жовтень 2008)
 • DAAD-Alumni-Treffen “Ein Blick über Grenzen hinaus: Die Rolle der Hochschulen
  in der Zivilgesellschaft” (Київ, квітень 2018)                                                                                                                                         WS: Spracherwerb in internationalen Programmen
 • Воркшоп “Можливості та вдосконалення навиків застосування програми Zoom” (жовтень, 2020).

 

OeAD:

 • онлайн-вебінар «Deutsch in Österreich» (13.12.2021)

 

Goethe-Institut:

 • Einführung in dll – Merkmale und Prinzipien (Львів, жовтень 2018)

 

Learnopolis.net, Universität Bayreuth:

 • Онлайн-семінар із користування SDL Trados 2019 (жовтень, 2020).

 

Universität Würzburg:

 • Konferenz des Alumni-Netzwerks Ukraine-Deutschland (Львів, березень 2018)                                                                           WS: German Studies and Philologie
 • DAAD-Alumni-Treffen “Ein Blick über Grenzen hinaus: Die Rolle der Hochschulen
  in der Zivilgesellschaft” (Київ, квітень 2018)                                                                                                                                         WS: Spracherwerb in internationalen Programmen

 

ЛНУ:

 • Курс професійного розвитку науково-педагогічних працівників “Вдосконалення викладацької майстерності” (6 квітня – 9 червня 2023) – Сертифікат СВ N 02070987/00150-2023
 • Онлайн-семінар: Робота з особистим кабінетом викладача та електронними журналами успішності (травень, 2020)
 • Онлайн-семінар щодо організації освітнього процесу в дистанційному режимі на платформі Microsoft Teams (травень-червень, вересень, 2020)
 • Онлайн-семінар від Центру електронного навчання: усі особливості використанням Moodle (квітень-травень, 2020)

 

Österreichische Bibliothek:

 • Fortbildungsveranstaltung zur österreichischen Landeskunde (Дрогобич, травень 2011)

 

          Інше:

мовний сертифікат: onSet-Zertifikat C1 (oder höher), 2017

Методичні матеріали

Навчальні посібники:

 1. Пиц Т. (у співавт.) Німецькомовні лексичні запозичення в говорах Західної України : Навч. посібник для студ. ІІІ-V курсів фак. ром.-герм. філ. / Василь Лопушанський, Тарас Пиц. – Дрогобич : Відродження, 2000. – 68 с.
 2. Пиц Т.Б. Історія німецької мови: німецько-слов’янські мовні контакти. Навч. посібник для підготовки фахівців ОКР „Бакалавр“ напряму підготовки 0203 „Бакалавр“ спеціальності 6.020303 „Філологія. Мова і література (німецька)“ / Тарас Пиц. – Дрогобич: РВВ ім. Івана Франка, 2011. – 72 с.
 3. Пиц Т.Б. (у співавт.) Німецькомовні лексичні запозичення у південно-західних говорах України. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (гриф МОН) / Василь Лопушанський, Тарас Пиц. – Дрогобич: Посвіт, 2011. – 124 с.
 4. Пиц Т.Б. (у співавт.) Лінгвістичний аналіз тексту: навчальний посібник [для самостійної роботи студентів 4-5 курсів спеціальності 6.020303 „Філологія. Мова і література (німецька)“] / Василь Лопушанський, Тарас Пиц – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 130 с.

Методичні вказівки

 1. Пиц Т. Б. Методичні вказівки з курсу “Лінгвокраїнознавство” (основна іноземна мова) (для спеціальності “Мова і література (німецька)”) / Т. Б. Пиц. – Львів : ЛНУ. – 2016. – 24 с.

Розклад