Пиц Тарас Богданович

Посада: доцент кафедри німецької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-67

Електронна пошта: Taras.Pyts@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • Німецько-слов’янські міжмовні контакти
 • Ономастика німецької мови
 • Історія німецької мови
 • Національна мовна варіативність і національні варіанти німецької мови

Курси

Вибрані публікації

Наукові публікації у періодичних виданнях,

які включені до наукометричних баз Scopus

 1. Pyts T. Deutsche Bezeichnungen für Bauarbeiter im Spiegel polnischer, ukrainischer und weißrussischer Denkmäler des 14.-17. Jahrhunderts / Taras Pyts // Germanoslavica. – Prag, 2016. – Jg. 27. – Nr. 1. – S. 18–57. – (Scopus).

http://www.slu.cas.cz/4-germ-opc-161.pdf

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=508716

 1. Пиц Т. Німецькі назви ремісників друкарського ремесла у польській та східнослов’янських мовах / Тарас Пиц // Slavia : časopis pro slovanskou filologii. – Praha, 2015. – roč. 84. – seš. 2. – S. 409–415. – (Scopus).

http://www.slu.cas.cz/4-slav-opc-154.pdf

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=423150

 1. Pyts T. Gegenüberstellung von Stellmacher und Stellmach in der ost- und zentraleuropäischen Perspektive // Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters. – Bonn : Habelt GMBH, 2006. – Jg. 34. – S. 131–141. – (Scopus).

http://www.habelt.de/index.php?                                                     id=93&tx_shpsystem_pi1[journal]=ZAM&tx_shpsystem_pi1[mode]=1&tx_shpsystem_pi1[autor]=Pyts,%20Taras

Наукові публікації в інших зарубіжних виданнях:

 1. Pyts T., Maxymtschuk B. Einige deutsche Handwerkerbezeichnungen im Ukrainischen (2020). URL: https://words.learnopolis.net/data/pyts-maxymtschuk_einige-deutsche-handwerkerbezeichnungen.pdf (дата звернення: 22.01.2021).
 2. Пиц Т.Б. Німецькі запозичення в українській мові: дослідження від професора Шаровольського до сьогодення / Пиц Т.Б. // Zbiór raportów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki (30.09.2015 – 01.10.2015). – Warszawa : Diamond trading tour, 2015. –С. 20–23. http://xn--e1aajfpcds8ay4h.com.ua/files/file/scientific_conference_45/zbornik_45_5_Poznan_30_09_2015.pdf
 3. Пиц Т. Німецькі запозичення в галицькому арґо (на матеріалах праць Олекси Горбача) // Współczesne paradygmaty w literaturoznawstwie, językoznawstwie, translatoryce, pedagogice i kulturoznawstwie w kontekście interdyscyplinarnym. – Częstochowa, 2011. – S. 355–362.
 4. Пиц Т. Походження ремісничих назв боднар, бондар та bednarz у слов’янських мовах // Wiener Slavistiches Jahrbuch. – 2006. – Bd. 52. – S. 135–146.
 5. Pyc T. Die Wagenbauerbezeichnung „стельмах“ im Weißrussischen und Ukrainischen im 16.-17. Jahrhundert // „На крилах науки“. Valerij M.Mokienko zum Geburtstag / hrsg. von Alexander Kratochvil und Rolf Göbner. – Aachen : Shaker, 2005. – S. 43–52.
 6. Пиц Т. Німецькі назви ремісників деревообробного ремесла в антропонімії України першої половини XVII ст. // Грани слова : Сборник научных статей к 65-летию проф. В.М. Мокиенко. – М. : Элпис, 2005. – С. 328–332.

Наукові публікації у вітчизняних фахових виданнях

 1. Пиц Т. Варіантні форми назви ремісника platner i pletner у пам’ятках німецької, польської, української і білоруської мов XIII–XVII cт. / Тарас Пиц // Іноземна філологія. – 2020. – № 133. – С. 105–116. http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/foreighnphilology/article/view/3175/3463
 2. Пиц Т. Б. Німецька назва людвисара у дзеркалі польських, українських і білоруських пам’яток / Т. Б Пиц // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2019. − № 1 (89). – С. 106−110. http://philology.visnyk.zu.edu.ua/article/view/philology.1%2889%29.2019.106-110/174577
 3. Пиц Т. Б. Німецька назва конвісара у дзеркалі польських, українських та білоруських пам’яток / Т. Б Пиц // Мовознавство. – 2018. − № 1. – С. 49−58. https://movoznavstvo.org.ua/index.php?option=com_attachments&task=download&id=752
 4. Пиц Т.Б. Barbier та його варіантні назви в німецькій, польській та східнослов’янських мовах / Т. Б. Пиц // Мовознавство, 2014. – № 2. – С. 70–77. http://www.inmo.org.ua/assets/files/movoznavstvo/2014_2.pdf
 5. Пиц Т. З історії походження і поширення назви ремісника друкар у польській та східнослов’янських мовах / Тарас Пиц // Наукові записки. Сер. : Філологічна (мовознавство).  – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 129. – С. 421–424.
 6. Пиц Т. До проблеми посередництва польської мови у запозиченні німецьких слів українською мовою / Тарас Пиц // Наукові записки. Сер. : Філологічна (мовознавство).  – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – Вип. 119. – С. 63–68.
  http://www.kspu.kr.ua/download/nz_2013_119.pdf
 7. Пиц Т.Б. До історії дослідження німецьких запозичених слів в українській мові / Тарас Пиц // Українська мова, 2013. – № 2. – С. 84–99.
  https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikiPvulYnXAhWqK5oKHWZ8DDkQFgg4MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.irbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2FUkrm_2013_2_10.pdf&usg=AOvVaw1TvhKvz3mWmYsMSeRBZRKE
 8. Лопушанський В., Пиц Т. Німецькі лексичні запозичення у бойківському говорі : кількісний, тематичний і соціолінгвістичний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / В.М. Лопушанський, Т.Б. Пиц. – Київ : Київський університет, 2013. – Вип. 46. – Ч. 2. – C. 385–399.
  http://philology.knu.ua/files/library/movni_i_konceptualni/46-2/48.pdf
 9. Пиц Т.Б. До проблеми адаптації німецьких слів південно-західними говорами української мови / Т. Б. Пиц  // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2011. – Вип. 58. – С. 17–20.
  http://eprints.zu.edu.ua/6343/1/vip_58_5.pdf
 10. Пиц Т. Б. Територіальні й часові нашарування запозиченої з німецької мови лексики в південно-західних говорах України / Т. Б. Пиц // Лінгвістика. – Луганськ : ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка“, 2010 – № 2. – С. 250–257.
  http://www.twirpx.com/file/1458422/
 11. Пиц Т.Б. Походження і поширення варіативних ремісничих назв муляра у польській та східнослов’янських мовах / Т. Б. Пиц // Філологічні науки. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 392-397.
 12. Пиц Т. З історії поширення ремісничої назви маляр та її варіантів у польській і східнослов’янських мовах / Тарас Пиц // Українська мова, 2009. – № 1. – С. 104–108.
  http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/6008/10-Pits.pdf?sequence=1
 13. Пиц Т. Німецькі назви шкіряників у польській, білоруській та українській мовах XV-XVII ст. // Вісник ЛУ. Серія іноземні мови. – Львів : Видавничий центр ЛНУ, 2008. – Вип. 15. – С. 79–86.
  http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/lingua/article/view/2651/2727
 14. Пиц Т. Про німецьке походження ремiсничих назв ślosarz, ślósarz, ślusarz, слюсар, слесарь у слов’янських мовах / Т. Б. Пиц  // Мовознавство. – 2007. – № 2. – С. 35–41.
 15. Пиц Т. Б. Походження української назви виробника возу стельмах / Тарас Пиц // Українська мова, 2006. ­– № 1. – С. 57–70.

Наукові публікації в інших вітчизняних виданнях

 1. Pyts T. Deutsche Bezeichnungen für Ziegelmacher und ihre Varianten als polnische und ostslawische Handwerkerbezeichnungen und Handwerkernamen / Taras Pyts // Komparatistische Forschungen zu österreichisch-ukrainischen Literatur-, Sprach-, und Kulturbeziehungen. – Т. 5. – Drohobytsch : Посвіт, 2017. – S. 286–294.
 2. Lopuschanskyj W., Pyts T. Deutsche lexikalische Entlehnungen in der bojkischen Mundart / Wassyl Lopuschanskyj, Taras Pyts // Komparatistische Forschungen zu österreichisch-ukrainischen Literatur-, Sprach-, und Kulturbeziehungen. – Т. 1. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – С. 29– 41.
 3. Пиц Т. З історії походження і поширення ремісничих назв гарбар та римар у слов’янських мовах / Тарас Пиц // Збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – Вип. 1. – С. 259–265.
 4. Пиц Т. Пряма і опосередкована роль німецької мови в поширенні іншомовних лексем у південно-західних говорах української мови / Тарас Пиц // Мовознавчі студії : Діалект у лінгвокультурологічному просторі. – Дрогобич : Швидкодрук, 2010. – Вип. 3. – С. 267–277.

 

Тези доповідей на міжнародних і вітчизняних конференціях

 1. Пиц T. Німецька назва коваля‑зброяра Plattner у пам’ятках української мови. Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу ф-ту іноземних мов Львівського національного ун-ту імені Івана Франка за 2020 р., 6-7 лютого 2020. Львів : ПАІС, 2021. С. 139–140.
 2. Pyts T. Die häufigsten Familiennamen in den deutschsprachigen Ländern. Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу ф-ту іноземних мов Львівського національного ун-ту імені Івана Франка за 2019 р., 6-7 лютого 2020. Львів : ВНЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2020. С. 103–104.
 3. Пиц Т.Б. З історії поширення німецької ремісничої назви Rotgießer у польській і східнослов’янських мовах // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка за 2018 рік (7-8 лютого 2019 р.). – Львів : Львівський університет ім. Івана Франка, 2019. – С. 94-95.
 4. Пиц Т. Б. З історії походження ремісничих назв друкарського ремесла в українській мові / Т. Б. Пиц // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка за 2015 рік (4-5 лютого 2016 р.). – Львів : Львівський університет ім. Івана Франка, 2016. – С. 92–93.
 5. Пиц Т. Б. Варіантність однієї назви цирульника в німецькій, польській та східнослов’янських мовах / Т. Б. Пиц // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка за 2014 рік (26-27 лютого 2015 р.). – Львів : Львівський університет ім. Івана Франка, 2015. – С. 97–98.
 6. Лопушанський В.М., Пиц Т.Б. Історія та перспективи дослідження німецьких лексичних запозичень в українських говорах / В. М. Лопушанський, Т. Б.  Пиц // Материали за VIII Международна научна практична конференция «Найновите научни постижения – 2012». Том 18 : Филологични науки (София 17-25 март, 2012). – София : «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2012. – С. 91–93.
 7. Пиц Т. Поширення німецьких найменувань зброярів у польській, білоруській та українській мовах XIV-XVII ст. / Тарас Пиц // Greifswalder Beiträge zur Slawistik. – Greifswald, 2009. – Bd. IX. – S. 84–85.
 8. Пиц Т.Б. Особливості словотвору східнонімецьких назв ремісників XIV-XVI ст. / Т. Б. Пиц  // „Strategiczne pytania światowej nauki – 2009“ : Materiały V Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji (Przemyśl, 07-15 lutego 2009 r.). – Przemyśl, 2009. – Vol. 9. – S. 19–21. Повний-перелік-публікацій

Наукова біографія

Пиц Тарас Богданович, 1977 р.н., кандидат філологічних наук, доцент.

У 1999 р. закінчив ДДПУ ім. І. Франка.

1999-2003, 2006-2009 рр. працював викладачем кафедри німецької філології.

2003-2006 рр. навчався в аспірантурі Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України.

У 2008 р. захистив дисертацію на тему “Східнонімецькі назви ремісників та їхнє поширення у польській, білоруській і українській мовах XIV-XVII cт.”

З 2010 р. – доцент кафедри практики німецької мови ДДПУ імені Івана Франка, а з 2013 р. – доцент кафедри німецької філології Львівського національного університету імені Івана Франка.

З 2012 р. – член Спеціалізованої Вченої ради К 35.051.15 із захисту кандидатських дисертацій  у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

У 2004-2010 рр. викладав курс української мови у Міжнародній літній академії Greifswalder Ukrainicum (м. Ґрайфсвальд, ФРН).

Різне

Наукові стажування:

 • жовтень 2001 / березень 2002 – стипендіат DAAD, Ґрайфсвальдcький університет (ФРН);
 • квітень 2002 / серпень 2002 – стипендіат ÖAD, Віденський університет (Австрія);
 • жовтень 2005 / червень 2006 – стипендіат DAAD, Ґрайфсвальдcький і Марбурзький університет (ФРН);
 • листопад 2009 / грудень 2009 – стипендіат DAAD, Марбурзький університет (ФРН);
 • червень 2014 / серпень 2014 – стипендіат DAAD, Фрайбурзький університет (ФРН);
 • грудень 2017 / січень 2018 – стипендіат HSS, університет Ерлянґен-Нюрнберг (ФРН);
 • грудень 2018 / січень 2019 – стипендіат DAAD, Ольденбурзький університет (ФРН).

 

Участь у семінарах, воркшопах:

DAAD:

 • DAAD-Alumni-Treffen “Klima und Umwelt als Herausforderung für die Wirtschaft und Wissenschaft” (Київ, жовтень 2008)
 • DAAD-Alumni-Treffen “Ein Blick über Grenzen hinaus: Die Rolle der Hochschulen
  in der Zivilgesellschaft” (Київ, квітень 2018)                                                                                                                                         WS: Spracherwerb in internationalen Programmen
 • Воркшоп “Можливості та вдосконалення навиків застосування програми Zoom” (жовтень, 2020).

Goethe-Institut:

 • Einführung in dll – Merkmale und Prinzipien (Львів, жовтень 2018)

Learnopolis.net, Universität Bayreuth:

 • Онлайн-семінар із користування SDL Trados 2019 (жовтень, 2020).

Universität Würzburg:

 • Konferenz des Alumni-Netzwerks Ukraine-Deutschland (Львів, березень 2018)                                                                           WS: German Studies and Philologie
 • DAAD-Alumni-Treffen “Ein Blick über Grenzen hinaus: Die Rolle der Hochschulen
  in der Zivilgesellschaft” (Київ, квітень 2018)                                                                                                                                         WS: Spracherwerb in internationalen Programmen

ЛНУ:

 • Онлайн-семінар: Робота з особистим кабінетом викладача та електронними журналами успішності (травень, 2020)
 • Онлайн-семінар щодо організації освітнього процесу в дистанційному режимі на платформі Microsoft Teams (травень-червень, вересень, 2020)
 • Онлайн-семінар від Центру електронного навчання: усі особливості використанням Moodle (QA сесія; квітень-травень, 2020)

 

Österreichische Bibliothek:

 • Fortbildungsveranstaltung zur österreichischen Landeskunde (Дрогобич, травень 2011)

 

          Інше:

мовний сертифікат: onSet-Zertifikat C1 (oder höher), 2017

Методичні матеріали

Навчальні посібники:

 1. Пиц Т. (у співавт.) Німецькомовні лексичні запозичення в говорах Західної України : Навч. посібник для студ. ІІІ-V курсів фак. ром.-герм. філ. / Василь Лопушанський, Тарас Пиц. – Дрогобич : Відродження, 2000. – 68 с.
 2. Пиц Т.Б. Історія німецької мови: німецько-слов’янські мовні контакти. Навч. посібник для підготовки фахівців ОКР „Бакалавр“ напряму підготовки 0203 „Бакалавр“ спеціальності 6.020303 „Філологія. Мова і література (німецька)“ / Тарас Пиц. – Дрогобич: РВВ ім. Івана Франка, 2011. – 72 с.
 3. Пиц Т.Б. (у співавт.) Німецькомовні лексичні запозичення у південно-західних говорах України. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (гриф МОН) / Василь Лопушанський, Тарас Пиц. – Дрогобич: Посвіт, 2011. – 124 с.
 4. Пиц Т.Б. (у співавт.) Лінгвістичний аналіз тексту: навчальний посібник [для самостійної роботи студентів 4-5 курсів спеціальності 6.020303 „Філологія. Мова і література (німецька)“] / Василь Лопушанський, Тарас Пиц – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 130 с.

Методичні вказівки

 1. Пиц Т. Б. Методичні вказівки з курсу “Лінгвокраїнознавство” (основна іноземна мова) (для спеціальності “Мова і література (німецька)”) / Т. Б. Пиц. – Львів : ЛНУ. – 2016. – 24 с.

Розклад