Теорфонетика

Тип: На вибір студента

Кафедра: німецької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516Захаров Ю. М.Інн31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516Інн31Захаров Ю. М.

Опис курсу

Метою курсу є розкриття основних закономірностей звукової системи сучасної німецької мови та її основних особливостей в порівнянні з українською мовою. У межах курсу відбувається систематизація і поглиблення на широкій науковій основі знань, набутих студентами в першому семестрі під час вступного фонетично-корективного курсу і на практичних заняттях з німецької мови, а також ознайомити студентів із сучасним станом розвитку цієї науки у вітчизняному і зарубіжному мовознавстві. Теоретична фонетика пояснює об’єктивні причини міжмовної фонетичної інтерференції, вказує шляхи поступового подолання труднощів у процесі оволодіння фонетичним аспектом німецької мови, служить важливим допоміжним засобом при свідомому засвоєнні іншомовної фонетичної системи.

 

Результати навчання:

знати:

 • предмет та завдання теоретичної фонетики та її основні галузі і зв’язок з іншими лінгвістичними дисциплінами;
 • основну вітчизняну та зарубіжну наукову літературу з питань загальної фонетики і фонетики сучаної німецької мови;
 • фонетичні методи дослідження;
 • основні поняття фонетики та фонології, що складають її концептуальну основу;
 • особливості артикуляційної бази німецької мови;
 • основні словники німецької стандартної вимови, тенденції її розвитку та національні варіанти;
 • німецьку графіку і орфоепію;
 • системні особливості німецького вокалізму і консонантизму;
 • спірні питання німецької фонології;
 • звукову редукцію, асиміляцію, гемінацію;
 • специфіку німецького словесного, синтагматичного, фразового і логічного наголосу;
 • інтонаційні моделі різнотипних синтагм і речень;
 • різновидності міжмовної фонетичної інтерференції.

 

уміти:

 • вільно користуватися системою знань з фонетики і фонології сучасної німецької мови;
 • оцінювати здобутки вітчизняних і зарубіжних вчених-германістів в галузі фонетики і фонології сучасної німецької мови;
 • розрізняти і пояснювати галузі фонетики, її види та зв’язок з іншими лінгвістичними та нелінгвістичними дисциплінами;
 • правильно писати і користуватися фонетичною транскрипцією Міжнародної фонетичної асоціації;
 • аналізувати і пояснювати на конкретних прикладах особливості німецької артикуляційної бази;
 • користуватися найважливішими методами дослідження фонетичних і фонологічних явищ;
 • сегментувати мовленнєві фрази на фонетичні одиниці і пояснювати їх;
 • коментувати та ілюструвати на конкретних прикладах фонемні дефініції та основні фонологічні поняття і концепції;
 • порівнювати фонетично-фонологічні явища сучасної німецької та української мов і на цій основі уникати негативної рідномовної фонетичної інтерференції на рівні артикуляції і коартикуляції вокалічних і консонантних сегментів, на рівні словесного, сегментного і фразового наголосу та інтонаційного малюнку різнотипних німецьких синтагм та речень;
 • користуватися словниками німецької стандартної вимови;
 • помічати та виправляти типові фонетичні помилки на рівні реалізації сегментних і супрасегментних елементів.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму