Типологічно-порівняльний аналіз французької та української поезії другої половини ХХ століття

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Стецько Я. Т.Інф51М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Інф51Мдоцент Стецько Я. Т.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб студент зміг визначати особливості французького художнього письма різних часових зрізів.

Метою вивчення дисципліни «Типологічно-порівняльний аналіз французької та української поезії другої половини ХХ століття» є:

  • ознайомити студентів багатоплановістю французького та українського поетичного мовлення ХХ століття
  • з’ясувати історичні та загально-мистецькі передумови розвитку українського і французького поетичного мовлення у ХХ столітті.

Цілі: виявити і проаналізувати мовні і позамовні засоби поетичного вираження, простежити численні паралелі в мові двох національних поезій. Зосередити увагу на семантико-стилістичних, лексичних та граматичних особливостях українського та французького поетичного дискурсів. Навчити застосовувати вміння аналізувати художньо-поетичний текст, зокрема в порівняльно-історичному плані, для різноманітних дидактичних завдань.

Рекомендована література

R. Lancray-Javal, J. Vassevière. Manuel d’analyse des textes. Histoire littéraire et poétique des genres. 3 édition. Armand Colin. 2023.

H. Ostrovieck-Bah. L’analyse de texte littéraire. Principes et pratiques. Grand format.

Hébert. Introduction à l’analyse des textes littéraires. Classiques Garnier. 2023.

Стецько Я.Т. Французька та українська поезія першої половини ХХ століття. Семантикостилістична типізація : монографія / Я.Т. Стецько. – Ужгород : Ґражда, 2013. – 228 с. – ISBN 978-966-176-085-0.

Стецько Я.Т. Засоби порівняння у творчості поетів Рошфорської школи та їх українських сучасників. / Я.Т. Стецько //Літературологія. – 2013. – Вип. 1. Дрогобич: Посвіт, 2013. – С. 119-125.

Вайсштайн У. Порівняння літератури з іншими видами мистецтва: сучасні тенденції та напрями дослідження в літературознавчій теорії і методології //Сучасна літературна компаративістика: стратегії і методи : антологія / за заг.ред. Д. Наливайка. Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009.С. 372–410.

Вороний М. Пензлем і пером : думки естета // Українські мистецькі виставки у Львові. 1919–1939 : довідник ; антологія мистецько-критичної думки / автор-упоряд. Р. М. Яців. Львів : ЛНАМ ; Ін-т народознавства НАН України, 2011. С. 277–303.

Sabatier Robert. Histoire de la poésie française. La poésie du vingtième siècle. – Paris: Albin Michel, 1982. – 692 р.

Cohen, Nadja & Anne Reverseau (dir.), « Un je-ne-sais-quoi de poétique : l’idée de poésie hors du champ littéraire », Fabula LHT n°18, mai 2017.

Pasolini, Pier Paolo, « Le cinéma de poésie », L’Expérience hérétique, Paris, Ramsay, 1989, p. 15-35.

Poirson-Dechonne, Marion (dir.), « L’écran poétique », Cinémaction, n°157, Corlet, 2015

Поліщук Т. Як звучить рай?  День. 2021. № 103-104. С.4.

Diane de Monlivault. Fusion de l’âme. Діан де Монліво. Сплав душі. Переклади Ярини Салиги та Миколи Петренка. Львів: Сполом. 2011. 64 с.

Електронні ресурси

https://www.afterclasse.fr/…/la-poesie-au-xxe-siecle-moderni

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Типологічно-порівняльний аналіз французької та української поезії другої половини ХХ століття

Завантажити силабус