Українські перекладачі іспаномовної літератури

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Маєвська О. Т.Іні41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716Іні41доцент Маєвська О. Т.

Опис курсу

Мета курсу: ознайомити студентів з основними українськими перекладами іспаномовної літератури Іспанії та Латинської Америки; обґрунтувати їх періодизацію та виділити ключові проблеми наукового пошуку перекладачів в історичному та філологічному контексті; продемонструвати високі досягнення українських перекладачів (Франка І., Зерова М., Самійленка, Барки В., Драй-Хмари М., Підмогильного В., Вороного М., Рильського М.), зокрема, зупинитися на детальному розгляді художнього перекладу літератури Іспанії та Латинської Америки в XX – ХХІ століттях; розглянути зразки перекладів української школи перекладів  другої половини XX сторіччя (Лукаш М, Кочур Г., Павличко Д., Перепадя А., Качуровський І., Москаленко М., Світличний І., Чубай Г.). ХХІ століття: нові горизонти українських перекладачів іспаномовної літератури (Борщевський С., Шовкун В., Стріха М.).

У результаті вивчення курсу

Студент повинен знати:

 • основні етапи становлення та розвитку українських перекладів іспаномовної літератури Іспанії та Латинської Америки;
 • головні письменники та поети, які перекладали з іспанської мови, їх перекладознавчі погляди;
 • регіональні особливості літературної картини Іспанії та Латинської Америки;
 • різноманіття і мультикультурність іспаномовного світу.
 • вплив загальноєвропейських тенденцій на школу українського перекладознавства.

Студент повинен вміти:

 • аналізувати систему художньої мови перекладу запропонованих авторів;
 • описати художню своєрідність перекладених творів;
 • критично осмислювати їх набутки;
 • застосовувати у самостійній науково-пошуковій діяльності засадничі аспекти перекладознавчого процесу, виконати порівняльний аналіз перекладів у зіставленні з оригіналами;
 • визначати спільне та відмінне у творчих методах різних перекладачів.

Рекомендована література

 1. Верба Г. Г. , Гетьман З. Підручник з перекладознавства. MANUAL DE TRADUCTOLOGIA [ісп.].: Підручник для ВНЗ. Київ: Нова Книга, 2013. 304 с.
 2. Борщевський С. Ю. Тьмяний відблиск яскравих огнів // Всесвіт, №3 (35), 2011
 3. Єрмоленко С., Русанівський В. Літературна мова і художній переклад // З історії української лінгвостилістики // Культура слова, 2018, Випуск 89. С. 107 – 119.
 4. Зеров М. К. Нове українське письменство // Українське письменство / М. К. Зеров; упоряд. М. Сулима; післям. М. Москаленка. Київ: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2002. С. 5-104.
 5. Кальниченко О. А. Історія перекладу та думок про переклад у текстах та коментарях. Ч. 1. Загальні питання. Стародавні часи: Навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. А. Кальниченко, В. О. Подміногін. Харків : Вид-во НУА, 2005. 132 с.
 6. Кочур Г. П. Здобутки й перспективи / Г. П. Кочур // Всесвіт. № 1. С. 92-97.
 7. Кравець Я. Іван Франко та іспанська література // Українське літературознавство. 2011. Випуск 74. С. 211-221.
 8. Кравець Я.І. Іспанське прочитання Тараса Шевченка (до 150 роковин смерті поета) // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови, 2012. Випуск 19. С.294-305
 9. Качуровський І. Ґенерика і архітектоніка. Література європейського середньовіччя. Київ : Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”. 2005.
 10. Качуровський І. Шлях невідомого. Київ : Видавничий дім “Києво-Могилянська Академія”, 2006.
 11. Маєвська О.Т. Іспанська та українська література в перекладах у Львівському національному університеті імені Івана Франка. // Тези Всеукраїнської наукової конференції «Традиції і сучасність романістики 125 років кафедри французької філології» (Львів, 11-12 листопада 2022). – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. – С. 71-74
 12. Москаленко М. Нариси з історії українського перекладу / М. Москаленко // Всесвіт. 2006. № 1-2.
 13. Ортега-і-Гассет Хосе. Роздуми про Дона Кіхота/ Пер. з ісп. Галини Верби. — Київ: Дух і літера, 2012.
 14. Пронкевич О. В. Нація-нарація в іспанській літературі доби модернізму. – К.: Пед. преса, 2007. – 256 с.
 15. Рязанцева Т. Змалювати думку (Консептизм як напрям метафоричної поезії в літературі Європи доби Бароко) / Тетяна Рязанцева. – Київ, 1999. – 144 с.
 16. Савчин В. Лукашіана Анатоля Перепаді. http://www.vsesvit-journal.com/old/content/view/938/41/
 17. Савчин В. Лукашіана Михайла Москаленка http://www.vsesvit-journal.com/old/content/view/296/41/
 18. Сервантес і проблеми розвитку європейської прози: Зб. наук. праць. – Львів, 2000. Вип.1.
 19. Фізер І. Філософія літератури. К.: НаУКМА, 2012. – 217 с.
 20. Журнал “Всесвіт”, 2000 – 2023.
 21. Міжнародний науковий семінар іспаністів “Іспанія – Східна Європа: географічна віддаленість і культурна близькість”. Львів, 22 жовтня 2010р. Львів: Астролябія, 2011.
 22. Actas del І–Х Congreso de Hispanistas de Ucrania. Kyiv, 2010 – 2019.

Елекронні ресурси:

https://www.wikiart.org/ru/gyustav-dore/don-kikhot-16

https://www.youtube.com/watch?v=Iwz4P8HfGVM

http://litakcent.com/2009/02/10/suchasna-ispanska-poezija-cherez-antolohichnyj-pidhid/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус