Варіативність у синтаксисі сучасної англійської мови

Тип: Нормативний

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Дейчаківська О. В.Іна-51М, Іна-52М

Опис курсу

поняття варіативності в широкому сенсі тісно пов’язане з поняттям двосторонності мовного знаку: так само як єдиний зміст  передбачає різні форми його передачі, так і  одна й та ж форма може  містити в собі різноманітність змісту. В англійській мові двосторонність явища варіативності проявляється в тому, що при бідності морфологічних форм, значення може передаватися за допомогою словосполучення. Для англійської мови характерною є рухомість синтаксичних конструкцій і їхні відносні  трансформації. Основна трудність полягає в тому, що  в синтаксичній конструкції реалізуються не лише граматичні, а й лексичні потенції вжитих слів ( явище дистрибуції), що надає додаткової ваги поняттям “позиції”і “функції”.  З метою передачі необхідного змісту мовець  послуговується широко вживаними (узуальними) формами мови і при цьому так само розпізнає їх як рецепієнт при одержанні повідомлення. Саме тому необхідною є до певної міри нестандартна інтерпретація синтаксичних одиниць і категорій англійської мови, яка однак засвідчує їхню актуальність. 

 Результати навчання:

 • знати: загальну характеристику простого і складного речення англійської мови; основні моделі простого речення, їхні компоненти, семантичне наповнення компонентів простого речення, основні трансформації в межах простого речення; поняття еліпсу, координації, субституції; типи складного речення;  дієслівну та прикметникову комплементацію; тема-рематичні відносини в реченні.

вміти: осмислювати граматичні факти і явища, враховуючи характерну для англійської мови варіативність синтаксису в синхронії, вірно відтворювати в англійській мові ті синтаксичні явища, які не мають аналогів в українській мові.

Рекомендована література

 

 1. Иванова И. П. Теоретическая грамматика современного английского языка /  И. П.Иванова, В.В. Бурлакова, Г.Г.Почепцов – М.:Высшая школа, 1981 – 285 с.
 2. Вейхман Г.А Новое в английской грамматике / Г. А.Вейхман –М.: Высшая школа, 1990 – 127 с.
 3. Вейхман Г.А. Новый взгляд на синтаксис английского языка / Г.А. Вейхман – М.,2002
 4. Плоткин В. Я. Строй английского языка / В.Я.Плоткин – М.: Высшая школа, 1989 – 237 с.
 5. Почепцов Г.Г.Конструктивный анализ структуры предложения / Г.Г. Почепцов –  Киев: Вища школа, 1971 – 193с.
 6. Почепцов Г.Г. Синтагматика английского слова / Г. Г.Почепцов – Киев: Вища школа, 1976 – 112 с.
 7. Харітонов І.К. Теоретична граматика англійської мови / І. К.Харітонов – Вінниця: Нова книга, 2008 – 352 с.
 8. Blokh M. A Course in Theoretical English Grammar / M. Blokh – M:Высшая школа, 1994 – 382 p.
 9. Chomsky N. Aspects of the Theory of Syntax / N. Chomsky – Cambridge (Mass.): The MIT Press, 1965 – 247 p.
 10. Chomsky N. Syntactic Structures / N/Chomsky – The Hague: Mouton,1957
 11. Collins Cobuild English Grammar / [ed. by J.M. Sinclair]. – London: Harper Collins, 1990 –

485 p.

 1. Collins Cobuild Student’s Grammar /  – London: Harper Collins, 1991 –263 p.

 

 1. Ilyish B. The Structure of Modern English / B. Ilyish – Moscow and Leningrad: Prosveshcheniye Publishers,1965 – 378 p.
 2. Kobrina N.A. An English Grammar / N.A. Kobrina[et al] – Moscow: Prosveshcheniye Publishers, 1986 – 160 p.
 3. Korunets I.V. Contrastive Typology of Modern English and Ukrainian / I.V. Korunets – Вінниця : Нова книга, 2003 – 459
 4. Morokhovska E.J. Fundamentals of Theoretical English Grammar / E.J. Morokhovska – Kiev “Vysca Skola” Publishers, 1984 – 286 p.
 5. Rayevska N.M.  Modern English Grammar / N.M. Rayevska – Kiev:”Vysca Skola” Publishers, 1976 – 304 p.
 6. Quirk R. A Comprehensive Grammar of the English Language / R.Quirk [et al] – London: Longman,1985 – 1779 p.

Quirk R. A University Grammar of English / R. Quirk [et al] – Moscow: “Vyssaya Skola”, 1982 –  391 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму