Вступ до спеціальності (іспанська мова)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
320професор Чернюх Б. В.Іні21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
312Іні21професор Чернюх Б. В.

Опис курсу

Мета курсу: ознайомити студентів із загальними тенденціями розвитку романських мов та основними напрямками романського мовознавства.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: закономірності розвитку систем вокалізму і консонантизму в пізній латині і особливо фонологічних інновацій галло-романських та іберо-романських мов; модифікаці], які мали місце в граматичній будові народної латини і підготували перехід від синтетизму до аналітизму романської мовної сім’ї; характерні особливості народної латини; орієнтуватися в особливостях галло-романських, іберо-романських та італо-романських мов.

вміти:   вирішувати фонетичні та морфологічні завдання; реконструювати старороманські мовні форми; грамотно виконувати лексичний і граматичний аналіз текстів; формулювати самостійні висновки, які стосуються особливостей фонетичного, морфологічного, словотворчого та синтаксичного розвитку романських мов; закріпити засвоєний матеріал практичними вправами усно, письмово (написання рефератів).

Рекомендована література

Базова

 

  1. Алисова Т.Б., Репина Т.А., Таривердиева М.А. Введение в романскую филологию. М., 1987
  2. Гак В.Г. Введение во французскую филологию. М.: Просвещение, 1986. 184с.
  3. Йордан Й. Романское языкознание: Историческое развитие, течения, методы. М.: Прогресс, 1971. 619с.
  4. Сергиевский М.В. Введение в романское языкознание. М., 1952. 280с.
  5. Сергиевский М.В. История французского языка. М., 1947. 279с.

 

Допоміжна

  1. Бородина М.А. Сравнительно-сопоставительная грамматика романских языков: Ретороманская подгруппа. Л.: Наука, 1973. 124с.
  2. Васильева-Шведе О.К. Испанистика в СССР и актуальные проблемы испанской филологии. Л., 1974.
  3. Гурычева М.С. Народная латынь. М., 1964. 208с.
  4. Катагощина Н.А., Вольф Е.М. Сравнительно-сопоставительная грамматика романских языков: иберо-романская подгруппа. М.: Наука, 1968. 256с.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму