Вступ до спеціальності

Тип: Нормативний

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
320доцент Ляшенко Т. С.Інм21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
312Інм21доцент Ляшенко Т. С.

Опис курсу

Мета курсу: Вивчення основних засад перекладу та перекладацького процесу як особливого виду лінгвістичної діяльності, формування знань про теорії перекладу, принципи, методи та прийоми його здійснення на практиці, а також практичне оволодіння ними.

У результаті вивчення курсу студент має знати:

 • класифікацію видів і типів перекладу;
 • етапи процесу перекладу;
 • фактори, що впливають на його здійснення (функціонально-стилістичні та жанрові особливості тексту оригіналу, характер учасників процесу перекладу, умови його здійснення);
 • головні відмінності між усним та письмовим перекладом;
 • вимоги до перекладача під час перекладу усних та письмових матеріалів;
 • особливості односторонньої і двосторонньої моделі перекладу;
 • класифікацію видів еквівалентності.

вміти:

 • давати характеристику головним науковим і теоретичним школам перекладознавства, знати їхніх видатних представників, здатність розуміти головні терміни, процеси та закономірності сучасних теорій перекладу;
 • визначати та обирати головні перекладацькі стратегії та тактики для побудови граматично коректного, змістовно та стилістично адекватного повідомлення або тексту;
 • адекватно здійснювати вибір словника для перекладу текстів різних жанрів
 • розрізняти на практиці види і типи перекладу, функціональні типи тексту з притаманними їм особливостями будови та мовного оформлення;
 • володіти найголовнішими методологічними принципами виконання різних типів перекладу.

Рекомендована література

Базова
1.Зорівчак Р. П. Реалія і переклад. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 1989.
2.Кияк Т. Р., Науменко А. М., Огуй О. Д. Теорія і практика перекладу німецької мови. – Вінниця: Нова книга, 2006.
3.Коптілов В. В. Теорія і практика перекладу. – К.: Вища школа, Вид-во при Київ. ун-ті, 1982.
4.Назаркевич Х.Я. Основи перекладознавства в 2 ч. Ч. 1 – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010.
5.Нямцу А. С., Гураль М. І. Типологія перекладу. Навчальний посібник. – Чернівці, Рута, 2008.
6.Best J., Kalina S. Übersetzen und Dolmetschen: eine Orientierungshilfe. – Tübingen-Basel: Francke, 2002.
7.Honig H. G., Kußmaul P. Strategie der Übersetzung. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. – Tübingen: Narr, 1996.
8.Kautz, Ulrich. Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. München: Iudicium und Goethe Institut, 2002.
9.Koller W. Einführung in die Übersetzungswissenschaft. 8., neubearbeitete Auflage. – Tübingen und Basel: A. Francke, 2011.
10.Nord C. Textanalyse und Übersetzen. Theoretische Grundlagen, Methode und didaktische Anwendung einer übersetzungsrelevanten Textanalyse. – Heidelberg: Groos, 1995.

Допоміжна
1.Лоць О. К., Мироненко Т. С. Німецько-український фаховий словник. Економіка та фінанси – К.: Вид. КНЛУ, 2005.
2.Мюллер В. К. Великий німецько-український словник – К.: Чумацький шлях, 2005.
3.Duden. Deutsches Universalwörterbuch / hrsg. und bearb. von G. Drosdowski. – Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich: Dudenverlag, 1996.
4.Duden. Rechtschreibung der deutschen Sprache / Bearb.: W. Scholze-Stubenrecht und M. Wermke. – Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich: Dudenverlag, 1996.
5.Duden. Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten: Wörterbuch der deutschen Idiomatik / hrsg. und bearb. von G. Drosdowski und W. Scholze-Stubenrecht. – Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich: Dudenverlag, 1992.
6.Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. – Berlin; München; Wien; Zürich; New York: Langenscheidt, 1998.

Силабус:

Завантажити силабус