Зіставна фразеологія

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516професор Паславська А. Й.Інм21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516Інм21професор Паславська А. Й.

Опис курсу

Мета курсу – ознайомити студентів із вагомістю фразеологічних одиниць, із складною семантичною структурою фразеологічних одиниць у зіставному аспекті, дивергентним та конвергентними рисами у фразеологіях зіставлюваних мов на семантичному та структурному рівнях.

У результаті вивчення курсу  студент має знати:

– ключові поняття контрастивної фразеології;

– специфічні ознаки фразеологізмів як лексичних одиниць мови взагалі та німецького і українського слова зокрема;

– домінантні методи зіставлення мов на фразеологічному рівні;

– критерії компарабельності фразеологічних одиниць;

– смислову структуру фразеологізмів;

– зіставну характеристику фразеологій обох мов з погляду їхньої семантики та структури;

– історію української та німецької фразеографії;

– суть та види перекладу фразеологізмів;

– сферу застосування перекладних фразеологізмів – основні типи фразеологічних словників.

Вміти:

– аналізувати особливості процесів формування похідних та фразеологічних одиниць в німецькій та українській мовах;

– відрізняти фразеологічні одиниці від вільних словосполучень, фразеологічні еквіваленти від фразеологічних калькованих висловів у контексті;

– вживати фразеологізми у відповідних текстах, оригінальних та перекладних;

– практично застосовувати основні способи перекладу фразеологізмів;

– розрізняти фразеологізми за ступенем семантичного зміщення їхніх компонентів;

– схематично зобразити співвідношення між різномовними фразеологізмами;

– охарактеризувати найвагоміші фразеографічні джерела української та німецької мов;

– добирати лексику в вихідній та цільовій мові для досягнення комунікативного ефекту;

– користуватися різними типами фразеологічних словників аналізованих мов;

– сприймати фразеологічну інформацію на слух та передавати на письмі;

– застосувати фразеологізми в усному та письмовому мовленні у відповідності до стилістичної норми мовні та стилістичні засоби.

Рекомендована література

1. Бакай Б. Я. Формування фразеології в переломні моменти історії народів Європи (на матеріалі української, російської, англійської, німецької, французької мов у періоди першої та другої світових воєн) : автореф. дис. … канд. філол. наук. ; спец. 10.02.15 “Загальне
мовознавство” / Богдана Ярославівна Бакай ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 16 с.
2. Вигнанська І. М. Семантика та прагматика фразеологічних біблійних одиниць у сучасному французькому публіцистичному дискурсі : автореф. дис. … канд. філол. наук ; спец. 10.02.05 «Романські мови» / Ірина Михайлівна Вигнанська ; Київ. нац. цн-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2010. – 19 с.Гамзюк М. В. Емотивність фразеологічної системи німецької мови (досвід дослідження в синхронії та діахронії) : автореф. дис. … др. філол. наук. ; спец. 10.02.04 «Германські мови» / Микола Васильович Гамзюк ; Київ. нац. лінгв. ун-т. – Київ, 2001.-31 с.
3. Головіна Н. Б Фразеологізми зі значенням побажання в німецькій та українській мовах (лінгвокультурологічний аспект) : автореф. дис. … канд. філол. наук. ; спец. 10.02.17 “Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство” / Наталія Борисівна Головіна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. – Київ, 2007. – 20 с.
4. Демський М. Т. Українська фраземіка (Дериваційна база, семантико- граматичні особливості) : автореф. дис. … др. філол. наук. ; спец. 10.02.02 «Українська мова» / Мар’ян Тимофійович Демський ; Ужгород, держ. ун-т. – Ужгород, 1994.-46 с.
5. 3адорожна І. П. Семантичні та сполучувальні властивості компонентів фразеологізмів у німецькій мові : автореф. дис. … канд. філол. наук. ; спец. 10.02.04 «Германські мови» / Ірина Петрівна Задорожна ; Львів, нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2003. – 20 с.
6. Зорівчак Р. П. Про українську фразеологію та її вивчення // Наша культура. – 1972. – №5. – С. 7-8; №6. – С. 14-15.
7. 3орівчак Р. П. Фразеологія письменника як проблема перекладу (на матеріалі англомовних перекладів поетичних творів Т. Г. Шевченка) // Мовознавство. – 1975. – №5. – С. 75-82.
8. 3орівчак Р. П. До питань відтворення фразеології письменника в перекладі // Исследования по романской и германской филологии: Сб. статей. – Киев: Вища школа, 1975. – С. 204-211.
9. Зорівчак Р. П. Фразеологія поетичних творів Тараса Шевченка // Наша культура. – 1976,-№3.-С. 7-10; №4. -С. 10-11.
10. Зорівчак Р. П. К вопросу о переводе беззквивалентной фразеологии // Вопросы языковой структури: Исследования по романо-герман. філол. Киев: Вища школа, 1976. – С. 214-220.
11. Зорівчак Р. П. Місце фразеології в терміносистемі ( на матеріалі англійської, української і російської музичної термінології) // Науково-технічний прогрес і проблеми термінології: Тези доп. респ. наук. конф. (Львів, травень 1980 р.). – К.: Наук, думка, 1980. – С. 91-92.
12. Зорівчак Р. П. Відтворення семантико-стилістичних функцій фразеологізованих порівнянь у поетичному перекладі (на матеріалі англомовних перекладів поетичних творів Т. Г. Шевченка) // Теорія і практика перекладу. – 1980. – Вип.З. – С.45-55.
13. Зорівчак Р. П. Явища дивергенції та конвергенції у фразеологічному фонді української та англійської мов // Іноземна філологія. – 1982. – Вип. 67. – С.9- 15.
14. Зорівчак Р. П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія (На матеріалі перекладів творів української літератури англійською мовою). – Львів: Вид-во при Львів. ун-ті “Вища школа”, 1983. – 176 с.
15. Зорівчак Р. П. “Денотативно-образна калька” і “Смислово-образна калька” як перекладознавчі терміни // Мовознавство. – 1985. – № 2 – С.54-59.
16. Зорівчак Р. П. О. О. Потебня та фразеологічне багатство мови // Наукова спадщина О. О. Потебні і сучасна філологія: 36. Праць двадцять шостої наук, шевченківської конференції. – К.: Наук, думка, 1985. – С. 179-190.
17. Зорівчак Р. П. Фразеологія в лінгвокраїнознавчому аспекті // Мовознавство. – 1990. – №3. – С.76-78. – Рец. на кн.: Ажнюк Б. М. Англійська фразеологія в культурно-етнічному висвітленні. -К.: Наук, думка,1989. – 136 с.
18. Сулим В. Т. Узуальна дивергентність дієслівних фразеологізмів у національних варіантах сучасної німецької мови: Автореф. дис. … канд. филол. наук. – К.: Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 1994. -21 с.
19. Сулим В. Т. Фразеологічна диглосія національних варіантів сучасної німецької літературної мови // Іноземна філологія / Респ. міжвід. наук. зб. – !992. – Вип. 103.-С. 61-67.
20. Зоривчак Р. П. Фразеология писателя как проблема перевода (на материале переводов поэтических произведений Т. Г. Шевченко на английский язык): Автореф. дис. … канд.филол. наук / Киев. гос. ун-т. – Киев, 1976.- 21 с.
21. Зорівчак Р. П. До питань відтворення фразеології письменника в перекладі фразеологічним способом // Исследования по романской и германской филологии: Сб. Статей. – Киев: Вища школа, 1977. – С. 136-143.
22. Зорівчак Р. П. Фразеологія поетичних творів Т. Шевченка // 36. Праць двадцять третьої наук. Шевченківської конф. – К.: Наук. Думка, 1979. – С. 94-105.
23. Зорівчак Р. П. До методології вивчення фразеологічних одиниць у контрастивних дослідженнях // Нариси з контрастивної лінгвістики / За ред. Ю. О. Жлуктенка . – К.: Наук, думка, 1979. – С. 59-65.
24. Зорівчак Р. П. Відтворення фразеології оригіналу методом фразеологічного калькування // Іноземна філологія. – 1979 – Вип. 54 – С. 30-37.
25. Зорівчак Р. П. До питань відтворення фразеології письменника в перекладі фразеологічним способом // Исследования по романской и германской филологии: Сб. Статей. – Киев: Вища школа, 1977. – С. 136-143.
26. Зорівчак Р. П. Фразеологія поетичних творів Т. Шевченка // 36. Праць двадцять третьої наук. Шевченківської конф. – К.: Наук. Думка, 1979. – С. 94-105.
27. Зорівчак Р. П. До методології вивчення фразеологічних одиниць у контрастивних дослідженнях // Нариси з контрастивної лінгвістики / За ред. Ю. О. Жлуктенка . – К.: Наук, думка, 1979. – С. 59-65.
28. Зорівчак Р. П. Принципи підходу до фразеологічної одиниці в перекладознавчих дослідженнях // Теорія і практика перекладу. – 1979.
29. Коломиец Н. Ф, Фразеологическая синонимика украинского языка : автореф. дис. … др. филол. наук. ; спец. 10.02.02 «Языки народов СССР (украинский язык)» / Николай Филиппович Коломиец ; Днепропетровск. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1990. – 33 с.
30. Куліш Ж. В. Проблема фразеологічної еквівалентності у перекладі на близькспоріднену мову (на матеріалі російської та української мов) : автореф. дис. … канд. філол. наук. ; спец. 10.02.01 «Російська мова», 10.02.02 «Українська мова» / Жасміна Валентинівна Куліш ; Акад. наук України Ін-т мовознавства ім. О. Потебні. – Київ, 1993. – 16 с.
31. Кунин А. В. Курс фразеологии современного английского языка : учеб. для ин-тов и фак-тов иностр. яз. – Москва : Высш. Шк., 1986. – 336 с.
32. Kjær, A. (1994) Zur kontrastiven Analyse von Nominationsstereotypen der Rechtssprache deutsch-dänisch. In: Sandig, B. (ed.) (1994) Europhras 92. Tendenzen der Phraseologie- forschung. Bochum: Brockmeyer, 317-348.
33. Köster, L. (1997) Phraseologismen im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Kontrastives Vorgehen mit Hilfe der Textsorte ‚Horoskop’. In: Bäcker, I. (ed.) (1997) Das Wort. Germanistisches Jahrbuch 1997, 283-309.
34. Korhonen, J. (1993) Zur Entwicklung der kontrastiven Phraseologie. In: Földes, Cs. (ed.) (1993) Germanistik und Deutschlehrerausbildung. Festschrift zum 100. Jahrestag der Gründung des Lehrstuhls für deutsche Sprache und Literatur an der Pädagogischen Hochschule Szeged. Szeged/ Wien.
35. Borchardt, Wilhelm: Die sprichwörtlichen Redensarten im deutschen Volksmund nach Sinn und Ursprung erläutert. Leipzig: VEB F.A. Brockhaus Verlag, 1954.
36. Burger, Harald/ Buhofer, Annelies/ Sialm, Ambros: Handbuch der Phraseologie. Berlin, New York: de Gruyter, 1982.
37. Burger, Harald: Phraseologie: Eine Einführung am Beispiel des Deutschen. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2003.
38. Fleischer, Wolfgang: Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1997.
39. Wotjak, Barbara: Verbale Phraseolexeme in System und Text. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1992.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму