Зіставна фразеологія

Тип: Нормативний

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
81Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
820професор Паславська А. Й.Інм41

Опис курсу

 • Мета курсу – ознайомити студентів із предметом, завданнями та терміносистемою зіставної фразеології у світлі сучасних наукових парадигм на матеріалі української та німецької мов.
 • На лекціях з’ясовується семантична структура фразеологічних одиниць у зіставному аспекті, дивергентні та конвергентні риси в фразеологіях зіставлюваних мов на семантичному та структурному рівнях, поняття міжмовної фразеологічної еквівалентності, її типів та способів мовної реалізації, виокремлюються особливості фразеологічної системи німецької та української мов, зумовлені екстралінгвальними та внутрішньомовними чинниками.
 • Аналізуються способи німецько-українського та українсько-німецького перекладу фразеологічних одиниць у художніх, публіцистичних та наукових текстах.

Рекомендована література

 1. Баран Я.А., Зимомря М.І. Теоретичні основи фразеології. Навчальний посібник для студентів факультетів іноземних мов університетів та педагогічних інститутів. — Ужгород, 1999. — 176 с.
 2. Демський М. Т. Українська фраземіка (Дериваційна база, семантико- граматичні особливості) : автореф. дис. … др. філол. наук. ; спец. 10.02.02 «Українська мова» / Мар’ян Тимофійович Демський ; Ужгород, держ. ун-т. – Ужгород, 1994.-46 с.
 3. Добровольский Д.О. Сопоставительная фразеология (на материале германских языков). – Владимир, 1990. – 79 с.
 4. Зорівчак Р. П. До методології вивчення фразеологічних одиниць у контрастивних дослідженнях / Р. П. Зорівчак // Нариси з контрастивної лінгвістики / за ред. Ю. О. Жлуктенка . – Київ : Наук. думка, 1979. – С. 59-65.
 5. Зорівчак Р. П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія : (на матеріалі перекладів творів української літератури англійською мовою). – Львів : Вид-во при Львів. ун-ті “Вища шк.”, 1983. – 176 с.
 6. Сулим В. Т. Узуальна дивергентність дієслівних фразеологізмів у національних варіантах сучасної німецької мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. филол. наук. : спец. 02.04 «Германські мови» / Сулим Володимир Трохимович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 1994. –21 с.
 7. Burger H. Phraseologie: Eine Einführung am Beispiel des Deutschen. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2003.
 8. Burger H., Buhofer A./ Sialm A. Handbuch der Phraseologie. Berlin, New York: de Gruyter, 1982.
 9. Dobrovol’skij D. Phraseologie und sprachliches Weltbild. Vorarbeiten zum Thesaurus der deutschen Idiomatik. In: Földes, C. (ed.) Deutsche Phraseologie in Sprachsystem und Sprachverwendung. Wien: edition Praesens, – S. 171-195.
 10. Fleischer, Wolfgang: Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1997.
 11. Palm Ch. Phraseologie. Eine Einführung. – Tübingen: Niemeyer, 1997.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму