Боднар Ірина Миронівна

Посада: доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів

Телефон (робочий): (032) 239-44-54

Електронна пошта: iryna.bodnar@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

  • Когнітивна лінгвістика
  • Дискурсознавство

Курси

Вибрані публікації

Автореферат дисертації:

Боднар І. М. Концептосфера ОСВІТА в англійській мові (національно-маркований та індивідуально-авторський аспекти): автореферат дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 – германські мови / І. М. Боднар. – Львів, 2019. – 20 с. – 1,25 друк. арк.

Дисертація:

Боднар І. М. «Концептосфера ОСВІТА в англійській мові (національно-маркований та індивідуально-авторський аспекти» – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – «германські мови».

Вибрані статті:

Bodnar I. Learning Grammar of a Foreign Language (English) using Multimedia Technologies / A. Hovorun, O. Petukhova, O. Nazymko, S. Kyrychenko, I. Bodnar, O. Kanyuk // International Journal of Education and Information Technologies (NAUN). – 2021. – Vol. 15. – Р. 289–294.
Боднар І. Мова педагогіки і педагогіка в мові: особливості формування освітнього дискурсу / І. М. Боднар, Н. В. Рубель // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 27. – Том 1. – С. 66–70. (Index Copernicus International)
Боднар І. Моделювання номінативного поля концептосфери ОСВІТА в англійській мові / І. Боднар // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – Вип. 43, Том 2. – Одеса, 2019. – С. 61–64. (Index Copernicus International)
Bodnar I. Bodnar I. Speaking Metaphorically about Education / Iryna Bodnar // Acta Philologica. – № 50. – Warszawa : Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. – Р. 7–15.
Bodnar I. The Frame ‘A Learner’ in the British Culture and Language / I. Bodnar // English Lingua Journal. – Volume 2. – Issue 1. – June, 2016. – p.р. 88-94.
Боднар І. М. Концепт ОСВІТА як фрагмент мовної картини світу носіїв англійської / І. М. Боднар // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Л.Українки. Філологічні науки. – Луцьк, 2015. –. № 4 (305). – С. 15 – 20.
Боднар І. М. Лексико-семантичні категорії процесу навчання у лінгвокогнітивному світосприйнятті Девіда Лоджа / І. М. Боднар // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка: Філологічні Науки. – Вип. 32. – Кам’янець-Подільськ: Аксіома, 2013. – С. 52 – 55.
Боднар И. М. Фразеологическая репрезентация понятийных категорий концепта сферы “Образование” в современном английском языке / И. М. Боднар // Когнитивные факторы взаимодействия фразеологии со смежными дисциплинами. Сборник трудов. – Белгород: НИУ БелГУ, 2013, С. 151 – 156.
Боднар І. М. Об’єкт та суб’єкт дидактичного процесу: семантико-когнітивний аспект / І. М. Боднар // Мови та літератури в глобалізованому світі: взаємодія та самобутність. – К., 2012. – С. 119 – 125.
Боднар І. М. Концепт ОСВІТА у творах Девіда Лоджа / І. М. Боднар // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. Луцьк, 2010. – № 8. С. 66 – 70. (на матеріалах IV міжнародної конференції «Пріоритети германського і романського мовознавства» – Луцьк, 3-6 червня 2010 р.).
Боднар І. Фразеологізми на позначення інтелектуальних здібностей людини (на матеріалі англійської та української мов) /Ірина Боднар // Наукові записки. Серія: Філологічна. Збірник наукових праць / Вінницьк. Держ. Пед. Ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2009. – Вип.. 11. – С. 247 – 251.
Боднар І. Роль смислових елементів значення при моделюванні лексико-семантичних груп / І. Боднар // Наукові записки. – Випуск 75 (4). Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008.- С. 144 – 147.
Боднар І. М. Асоціативно-семантичні характеристики англійських прикметників на позначення інтелектуальності / І. М. Боднар // Мова і культура (Науковий журнал). – К: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. – Вип. 10. – Т. VI (106). – С. 5–9.
Боднар І. Словесні характеристики мисленнєвих категорій (на матеріалі англійських прикметників) / Ірина Боднар // Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі: Зб. Наукових праць / За ред. В.Т.Сулима, С.Н.Денисенко. Ч.1 Лінгвостилістика. Лексична семантика. Фразеологія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 372 с. – С. 13-16.

Тези доповідей:

Bodnar I. Cultural metaphor in “The British Museum is falling down” by D. Lodge / I. Bodnar, R. Komar, I. Mykytka, L. Solohub // Тези Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні філологічні дослідження: поєднання інноваційних і традиційних підходів». Тбілісі, Грузія, 27–28 квітня 2018 р. – С. 135–138.
Боднар Ірина Концепт «ОСВІТЯНИН» як фрагмент концептосфери ОСВІТА у лінгвокультурі носіїв англійської / І. Боднар // Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. “Комунікація у сучасному соціумі” (Львів, 8 червня 2018 р.). / За ред. Микитенко Н. О., Морської Л. І., Яхонтової Т. В. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 11–13. 
Боднар І. М. Релігійне виховання та військова освіта в концептуальному просторі англійців (на основі творів Девіда Лоджа) / І. М. Боднар // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «І Таврійські філологічні читання». 27-28 лютого 2015 року. Херсон: Гельветика, 2015. – С. 179 – 181.
Боднар І. Метафора «Освіта» в англійській мові / І. Боднар // Тези Звітної конференції науково-педагогічних працівників Львівського національного університету імені Івана Франка. Лютий 2014.
Боднар І. М. Внесок Девіда Лоджа у розвиток сучасної літератури / І. М. Боднар // Рівень ефективності та необхідність впливу філологічних наук на розвиток мови та літератури. – Львів, 2014. – с. 89 – 92. (0,25 друк.арк.).
Боднар І. Освітньо-пізнавальна функція письма / І. Боднар // Роль письма у викладанні гуманітарних дисциплін. – Львів: Паіс, 2013. – С. 18-19. (Науково-методична конференція «Роль письма у викладанні гуманітарних дисциплін.»: Тези доповідей. 29 березня 2013 р., Львів).
Боднар И. М.,

Сологуб Л. В.

Роль презентации в профессиональной подготовке студентов ВУЗа / И. М. Боднар, Л. В. Сологуб // Теория и практика профессионально ориентированного обучения иностранным языкам. Материалы VI международной научно-практической конференции. – Минск, 16-18 мая 2013 г. – Минск, 2013. – С. 14 – 17.
Боднар І. М. Система маркерів як проблема укладачів та користувачів лексикографічних джерел / І. М. Боднар // Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізацій них процесів: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Тернопіль, 30-31 жовтня 2007 р. – С. 59-61.
Bodnar I. Lexical-Semantic Characteristics of Adjectives Denoting Intellectual Activity // TEFL Innovations and Challenges. Materials of the 8-th National TESOL-Ukraine Conference, 23-25 January, 2003. – Хмельницький: ТУП, 2003. – 205 с. – С.155-157.
Боднар І. Вивчення структури лексико-семантичного поля // Прикладна лінгвістика у ХХІ столітті: лінгводидактичні та культурологічні стратегії: Праці міжнар. наук. конф. – Львів: Українські технології. – 2003. – 165с. – С.13-14.

Біографія

1999 диплом спеціаліста факультету іноземних мов ЛНУ ім. І. Франка за спеціальністю «Англійська мова та література».
Кваліфікація – викладач англійської мови та світової літератури.

Професійна діяльність:

2009дотепер асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ ім. І. Франка
2001 – 2009 викладач англійської мови, Педагогічний коледж ЛНУ ім. І.Франка
1999 – 2001 асистент кафедри англійської філології ЛНУ ім. І. Франка
1994 – 1999 навчання на факультеті іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка, спеціальність – англійська мова та література

Розклад