Англійська мова (рівень В1)

Тип: Нормативний

Кафедра: іноземних мов для природничих факультетів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік
23Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
164доцент Кіпень С. В.
доцент Рубель Н. В., доцент Саламаха М. Я.
Сологуб Л. В., доцент Тинкалюк О. В.
доцент Крижанівська Г. Т., Шумська О. А.
Брона О. А., Боднар І. М.
Білинська О. О., Хомик А. Ю.
Довбенко Л. В., Забава  І. М.
Дунець О. Р., доцент Івасів Н. С.
доцент Козолуп М. С.
Котловський А. М., Кріба І. Й.
Кудринська Х. В., доцент Скіба Н. Я.
Чорна-Климовець І. Ю.
Шумська О. А., доцент Думашівський Я. Є.
Онуфрів А. Р., Шандра Н. А.
Смолікевич Н. Р., доцент Годісь  Ю. Я.
Шандра Н. А.
Вихрущ  Н. Б., Білинська  Х. В.
Шиманська  .  .
264доцент Кіпень С. В.
доцент Рубель Н. В., доцент Саламаха М. Я.
Сологуб Л. В., доцент Тинкалюк О. В.
доцент Крижанівська Г. Т., доцент Думашівський Я. Є.
Брона О. А., Боднар І. М.
Білинська О. О., Забава  І. М.
Довбенко Л. В., Шандра Н. А.
Дунець О. Р., доцент Івасів Н. С.
доцент Козолуп М. С.
Котловський А. М., Кріба І. Й.
Кудринська Х. В., доцент Скіба Н. Я.
Чорна-Климовець І. Ю.
Шумська О. А., доцент Годісь  Ю. Я.
Онуфрів А. Р., Смолікевич Н. Р.
Хомик А. Ю., Шумська О. А.
Білинська  Х. В., Шандра Н. А.
Вихрущ  Н. Б.
Шиманська  .  .

Опис курсу

Курс спрямований на формування у студентів англомовної комунікативної компетентності на рівні, що відповідає В1 згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. Студенти оволодіють знаннями про систему англійської мови, особливості функціонування  мовних конструкцій, моделей та структур в обсязі, передбаченому програмою курсу, зокрема про основні ситнаксичні структури: прості і складні розповідні речення, прямі і непрямі запитання, імперативні конструкції; засвоять граматичний матеріал у межах тем: частини мови, утворення множини іменників, вживання артикля, ступені порівняння прикметників та прислівників, особливості вживання особових займенників, вживання часових форм дієслова активного та пасивного стану, модальні дієслова, узгодження часів, умовний спосіб дієслова, безособові дієслівні форми; ознайомляться з національними та соціокультурними особливостями країн, мова яких вивчається.

Завдання курсу передбачають розвиток у студентів рецептивних та продуктивних комунікативних умінь і навичок, зокрема: читання (розуміти автентичні тексти рівня складності, що визначається як нижчий середнього з підручників та посібників, спеціалізованих та популярних періодичних видань, Інтернет джерел), аудіювання (розуміти близько 70 % змісту усного висловлювання носія мови по телефону чи у процесі безпосереднього особистого спілкування; виокремлювати ключові деталі інформації, що сприймається з навчальних аудіо- чи відеозаписів), письма (писати короткі приватні листи, мейли, дискурсивні та аргументативні есеї, вживаючи вивчені мовні і граматичні структури, логічно і зв’язно викладаючи думки, дотримуючись формату письмового висловлювання), усного мовлення (просто і зв’язно висловлюватися на знайомі теми, дотримуючись правил етикету лінгвокультури носіїв мови, норм їх мовленнєвої поведінки; описувати досвід, події, наводити стислі пояснення і докази щодо точок зору та планів; вирішувати з допомогою іноземної мови більшість питань під час перебування або подорожі у країні, мова якої вивчається). Курс охоплює такі теми: «Родинні традиції», «Життя студента», «Світ довкола нас», «Мода і одяг», «Почуття», «Дозвілля і спорт», «Здоров’я».

Розподіл балів за формами контролю навчальної діяльності студентів впродовж семестру 

Форма контролю Кількість балів
Модульний тест 1 15
Модульний тест 2 15
Домашнє читання 20
Творча письмова робота 10
Усна презентація 10
Поточний контроль роботи на заняттях 30
Разом за семестр 100

Перелік навчальних та робочих програм:

Факультет Навчальна програма (Pdf) Робоча програма (Pdf)
1) Біологічний DOWNLOAD DOWNLOAD
2) Географічний

Спеціальність: “Туризм”

DOWNLOAD DOWNLOAD 
DOWNLOAD DOWNLOAD
3) Геологічний DOWNLOAD DOWNLOAD 
4) Економічний DOWNLOAD DOWNLOAD 
5) Електроніки DOWNLOAD DOWNLOAD
6) Механіко-математичний DOWNLOAD DOWNLOAD 
7) Управління фінансами та бізнесу DOWNLOAD DOWNLOAD
8) Фізичний DOWNLOAD DOWNLOAD
9) Хімічний DOWNLOAD DOWNLOAD

Перелік силабусів курсу:

Факультет Денна форма навчання (Pdf) Заочна форма навчання (Pdf)
1) Біологічний DOWNLOAD DOWNLOAD 
2) Географічний DOWNLOAD  DOWNLOAD
спеціальність: “Туризм” DOWNLOAD DOWNLOAD
3) Геологічний DOWNLOAD  DOWNLOAD
4) Економічний DOWNLOAD DOWNLOAD 
5) Електроніки DOWNLOAD  DOWNLOAD
6) Механіко-математичний DOWNLOAD  DOWNLOAD
7) Прикладної математики DOWNLOAD DOWNLOAD
8) Управління фінансами та бізнесу DOWNLOAD DOWNLOAD 
9) Фізичний DOWNLOAD 
DOWNLOAD
10) Хімічний DOWNLOAD  DOWNLOAD

Рекомендована література

  1. Heyderman E., May P. Cambridge Complete PET (Student’s Book & Work Book). – Cambridge: Cambridge University Press, 2010. – 239 p.
  2. Ісаєва Г. Т., Комар Р. І., Веселівська В. М., Сологуб Л. В., Шумська О. А. Basic English. Підручник з англійської мови для студентів неспеціальних факультетів університету. – 3- тє вид., перероб і допов. – Львів: ПАІС, 2007. – 272 с.
  3. Evans, Virginia Round Up 5. English Grammar Practice. – Pearson Education Limited, 2007.
  4. Redman, Stuart. English Vocabulary in Use. /Pre-intermediate – Intermediate/. – Cambridge University Press, 2003.
  5. Ісаєва Г.Т. Improve your English. Посібник з англійської мови для самостійної роботи. – Львів: ПАІС, 2010.
  6. Ісаєва Г.Т., Микитенко Н.О. Enjoy your Home Reading. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів гуманітарного та природничого профілів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2008
  7. Falk, Randee. Spotlight on the USA. – Oxford: Oxford University Press, 1993.
  8. Sheerin S., Seath J., White G. Spotlight on Britain. Second edition. – Oxford: Oxford University Press, 1993.
  9. Mann M., Taylore-Knowles S. Destination B1 Grammar and Vocabulary. – Oxford: Macmillan, 2007.
  10. Longman dictionary of contemporary English. / [director, Della Summers]. – New ed. p. cm. – Pearson Education Limited, 2003.

Матеріали

ПРОБНИЙ ВАРІАНТ ПІДСУМКОВОГО ІСПИТУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (Рівень B1)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус