Годісь Юлія Ярославівна

Посада: доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів, заступник декана факультету іноземних мов з навчально-методичної роботи

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-44-54

Електронна пошта: yuliya.hodis@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Жанрознавство, дискурсознавство, когнітивна лінгвістика.

Курси

Публікації

Автореферат дисертації:

Годісь Ю. Я. Комунікативно-когнітивні засади мотиваційного жанру «мистецтво успіху» (на матеріалі англомовних текстів): автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 «Германські мови»/ Годісь Юлія Ярославівна; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка – Львів, 2019. – 20с.

Дисертація:

Годісь Ю. Я. Комунікативно-когнітивні засади мотиваційного жанру «мистецтво успіху» (на матеріалі англомовних текстів): дис. канд. філол. наук : 10.02.04 «Германські мови»/ Годісь Юлія Ярославівна; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка – Львів, 2019. – 253с.

Вибрані статті:

Годісь Ю. Я. Прагмалінгвістичні особливості паратекстових елементів жанру “мистецтво успіху” / Ю. Я. Годісь, Л. В. Сологуб // Закарпатські філологічні студії. – 2021. – Вип. 15. – С. 58–62.
Годісь Ю. Я. Заголовок текстів жанру “мистецтво успіху”: прагматика, синтактика, семантика / Ю. Я. Годісь, Л. В. Сологуб // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія: “Філологія”. – Острог : Вид-во НаУОА, 2020. – Вип. 10(78). – С. 58–61.
Годісь Ю. Я. Метафоричне моделювання концепту MONEY в текстах мотиваційного жанру «мистецтво успіху» / Ю. Я. Годісь // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – Том 31 (70). – №1. – Ч. 2. – 2020. – С. 28–36.
Годісь Ю. Я. Концепт MONEY в мотиваційному жанрі “мистецтво успіху” / Ю. Я. Годісь // Іноземна філологія. – 2019. – Вип. 132. – С. 57–68.
Godis Yu. Ya. The Generic Structure of Self-Help Book Blurbs // Science and Education A New Dimension. Philology. Budapest, 2017. V (36), Issue 136. P. 29–32.
Годісь Ю. Я. Когнітивно-риторична структура передмов мотиваційного жанру «мистецтво успіху» // «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка». Серія Мовознавство. №1(25). Тернопіль, 2016. С. 25–32.
Годісь Ю. Я. Вербальні засоби інтимізації у передмовах мотиваційного жанру “мистецтво успіху” // Zwiastowac. Nauki i praktyki: Zbior artykulow naukowych Filologia, Socjologia i Kulturoznawstwo. Warszawa, 2016. S.6–12.
Годісь Ю. Я. Фреймова організація концепту SUCCESS // Наукові записки національного університету “Острозька Академія”. Серія “Філологічна”. Вип.43. Острог: Видавництво національного університету “Острозька Академія”, 2014. С. 68–73.
Годісь Ю. Я. Прагматичний аспект композиції сучасного англомовного жанру “мистецтво успіху” // Мовні і концептуальні картини світу. Вип.43. Частина.1. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2013. С. 271–278.
Годісь Ю. Я. Провідні особливості сучасного англомовного жанру “мистецтво успіху” // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Сер. Філологічні науки. 2012. №24 (249). С.32–36.

Біографія

2019 диплом кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – «германські мови»
2002 диплом спеціаліста факультету іноземних мов ЛНУ ім. І. Франка за спеціальністю «Мова та література (англійська)».
Кваліфікація – філолог, викладач англійської мови та літератури.

Професійна діяльність:

2019 – дотепер асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ ім. І. Франка
2013 – 2019 асистент кафедри англійської філології ЛНУ ім. І. Франка
2002 – 2013 асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ ім. І. Франка
1997 – 2002 студентка факультету іноземних мов ЛНУ ім. І. Франка

Розклад