Гриня Наталя Олександрівна

Посада: доцент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-76

Електронна пошта: nataliya.hrynya@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

дискурсознавство, семантика, лінгвостилістика, дискурсний аналіз тексту, методика викладання англійської мови, методичні проблеми академічного письма.

Публікації

Автор 200 наукових праць (статей (Гриня Н. О. Динаміка терміну „дискурс” в міждисциплінарному дослідженні / Н. О. Гриня // Текст – текстолінгвістика, дискурс – дискурсознавство у світлі когнітології : зб. наук. пр. – Львів : ПП „Арал”, 2005. – С. 65–69; Гриня Н. О. Інтегративна стилістична функція контрастеми / Н. О. Гриня // Интеграция мировых процессов как основа общественного прогресса : Междунар. науч.-практ. конф. Общества Науки и Творчества, 31 января 2015 г. : тезисы докл. – Казань, 2015. – Вып. 2. – С. 54–58; Гриня Н. О. Контраст у тексті і дискурсі / Н. О. Гриня // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : наук. журн. – Чернівці : Видавничий дім „Родовід”, 2014. – С. 20–29; Гриня Н. О. Контраст як семантико-функціональна категорія тексту (на матеріалі лексикографічних джерел та лінгвістичних вчень) / Н. О. Гриня // Вісник Львівського університету. Серія : Іноземні мови. – Львів : Львівський нац. ун-т імені Івана Франка, 2012. – Вип. 19. – С. 86–93; Гриня Н. О. Семантичні та композиційні типи контрасту в сучасному художньому дискурсі / Н. О. Гриня // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) : зб. наук. праць / гол. ред. Н. Л. Іваницька. – Вінниця : ТОВ „Фірма „Планер””, 2013. – Вип. 17. – С. 186–189; Гриня Н. О. Типологічні та класифікаційні особливості контрасту в сучасному художньому дискурсі / Н. О. Гриня // Наукові записки. Серія „Філологічна”. – Острог: Вид-во Нац. ун-ту „Острозька академія”, 2013. – Вип. 35. – С. 77–78; Грыня Н. А. Структурные и семантические особенности антитезы и контраста / Н. A. Грыня // Актуальные проблемы современной гуманитарной науки : науч. сб. – Алматы ; Каунас ; Тюмень, 2014. – Вып. 3. – С. 101–105; Гриня Н.О. Семантичні типи контрасту в англійськомовному художньому прозовому тексті / Н. О. Гриня // Науковий журнал “Молодий вчений” – Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2020. – №2.1 (78.1). (DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-78.1-4). – С. 12–15 (0,5 д.а.) (Index Copernicus 6152);

навчально-методичних матеріалів

(Мисик Л.В., Гриня Н.О. Програма вступних випробувань з англійської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою “магістр” на юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка//Львів, 2017.; Навчальна програма з англійської мови. Для студентів І – V курсів юридичного факультету університету. – Львів: юридичний факультет Львівського націон. у-ту імені Івана Франка, 2013. Розробники: доц. Мисик Л.В., викл. Гриня Н.О.; Збірник лексико-граматичних тестів з англійської юридичної мови для студентів старших курсів юридичних факультетів університетів. – Львів: юридичний факультет Львівського націон. у-ту імені Івана Франка, 2013. – 98 с. Розробники: доц. Арцишевська А.Л., доц. Мисик Л.В., викл. Гриня Н.О.; Робоча програма навчальної дисципліни «іноземна мова» (англійська). Рівень В2 для студентів юридичного факультету. – Львів : юридичний факультет Львівського націон. у-ту імені Івана Франка, 2017. – 22 с. Розробники : доц. Мисик Л.В., доц. Гриня Н.О.; Збірник лексико-граматичних тестів з англійської юридичної мови для студентів старших курсів юридичних факультетів університетів. – Львів : юридичний факультет Львівського націон. у-ту імені Івана Франка, 2019. – 98 с. Розробники: доц. Кузнецова Л. Р., доц. Гриня Н.О., викл. Поплавська Л. Л.);

підручників

(Англійська мова. Комунікативний аспект : Підручн. для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Мисик Л.В. / з грифом Міністерства освіти. – Львів: Світ, 2010. – 432с., іл. (у співавторстві з Мисик Л.В., Арцишевською А.Л., Кузнецовою Л.Р., Поплавською Л.Л.), Legal Еnglish / за заг. ред. доц. Л. В. Мисик. — К. : Ін Юре, 2018. — : Підручник з англійської мови для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / Л. В. Мисик, А. Л. Арцишевська, Н. О. Гриня [та ін.]. — 368 с.) ;

посібників

(N. Grynya, L. Kuznetsova, L. Mysyk Have a Rest with Detectives in English Pre-Intermediate Level (for Group C Students) / Відпочинь з детективами англійською: Посібник для аналітичного читання для студентів гуманітарних факультетів / За ред. Мисик Л.В. – Львів: Світ, 2009. – 116 с.; Фразові дієслова: удосконалюймо і засвоюймо їх : навч. посібник : [для студ. вищ. навч. закл.] / Л. В. Мисик, А. Л. Арцишевська, Н. О. Гриня / за ред. доц. Мисик Л. В. / PHRASAL VERBS : LET’S BRUSH UP OR SWOT THEM UP. – Львів, 2019. – 388 с.).

Біографія

1994-1999 – навчання в ЛДУ ім. Івана Франка, відділення англійської філології факультету іноземних мов

З 1999р. – асистент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів

2016 р. – захист кандидатської дисертації на тему: «Лінгвопрагматичні особливості контрасту в англійськомовному художньому прозовому дискурсі»

2017 р. – доцент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів.

Різне

Взяла участь в розробці комп’ютерних програм в рамках програми ТЕМРUS – ТACIS” (2001-2002), Секретар регіонального наукового семінару з проблем семантики, дискурсознавства та текстолінгвістики кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка (науковий керівник: проф. Дудок Р.І.), член Вченої Ради факультету іноземних мов, член міжнародної організації TESOL-Ukraine.

Розклад