Іващишин Ольга Михайлівна

Посада: доцент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): +38-032-239-41-76

Електронна пошта: olha.ivashchyshyn@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

 • Термінознавство.
 • Викладання англійської мови з допомогою комп’ютерних технологій.
 • Викладання письмового наукового мовлення.
 • Інноваційні методики викладання англійської мови.
 • Фахова англійська мова для студентів філологічного факультету.
 • Дискурс фахової комунікації.
 • Інтеграція вищої освіти України в освітній та науковий простір Європи.

Курси

Публікації

ВИБРАНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Загальна кількість  – 130 

Статті, опубліковані в журналах, включених до:

Index Copernicus, ScolarGoogle, CiteFactor, Research Bible:

 1. Іващишин О. Основні етапи розвитку термінознавства як науки / О. Іващишин //Науковий журнал „Молодий вчений” – Херсон : Видавничий дім „Гельветика”. – № 6. – 2014. – С. 85–88. (0,6 д.а.)http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2014/6/75.pdf – журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань та наукометричних баз: РИНЦ, ScolarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible.
 2. Іващишин О. Особливості стильової таксономії англомовного науково-технічного тексту / О. Іващишин //Науковий журнал „Молодий вчений” – Херсон : Видавничий дім „Гельветика”. – № 10. – 2015. – С. 141–144. (0,2 д.а.) http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/10/31.pdf – журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань та наукометричних баз : РИНЦ, ScolarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus.
 3. Іващишин О. Основні характеристики та структура термінологічних словосполучень англомовних науково-технічних текстів / О. Іващишин // Науковий журнал „Молодий вчений” – Херсон : Видавничий дім „Гельветика”. – № 10 (37). – 2016. – С. 171–175. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/10_37_2016.pdf – журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань та наукометричних баз : РИНЦ, ScolarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus.
 4. Ivashchyshyn O. New challenges for teaching subject-field vocabulary in ESP Classes / O. Ivashchyshyn, A. Artsyshevska // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. – Київ : ТОВ “Центр учбової літератури“, 2018. – № 17(57). – C. 65–68. https://www.inter-nauka.com/issues/2018/17/4225 – журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань та наукометричних баз : Index Copernicus International (ICI); Google Scholar; Open Academic Journals Index; Research‑Bib; Cosmos Impact Factor; Scholar Steer; The Journals Impact Factor (JIF); CrossRef, etc.
 5. Ivashchyshyn O. Contribution of New Methodology to Integrated ESP Classes / O. Ivashchyshyn // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – № 13. – C. 52–55. (0,5 д.а.) https://www.inter-nauka.com/uploads/public/1571226398366.pdf
 6. Кащишин Н., Іващишин О. Реалізація cтратегій ввічливості в англомовному дипломатичному дискурсі. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – 2020. – Т. 31(70), № 3. – с. 125 – 129. – Index Copernicus та фаховий.  http://philol.vernadskyjournals.in.ua/archive?id=58
 7. Іващишин О., Кащишин Н. Types of Politeness in English: Linguistic Aspects and Pedagogical Implications. Іноземна філологія. Вип. 133. 2020. C. 117–124. – Index Copernicus та фаховий.  http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/foreighnphilology/article/view/3176
 8. Іващишин О., Кащишин Н. Innovative Resources for Promoting Academic Writing Skills in English Classes. Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки. No 2 (35). 2020. C. 46–51. – Index Copernicus та фаховий.  http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1985

 

Зарубіжні публікації:

Наукові збірники

 1. Ivashchyshyn O. Computer Environments for Teaching Foreign Languages / O. Ivashchyshyn, V. Dovbenko // New Technologies – Old Teaching Methods. – 2010. – Vienna : FTW. – P. 35–39.
 2. Ivashchyshyn O. Contribution of Terminological Paradigms to English Diplomatic Discourse / O. Ivashchyshyn, N. Kashchyshyn // English as the Lingua Franca of the Modern World : New Challenges for Academia”. – 2013. – Brno : Masaryk University, Check Republic. – P. 7–21.
 3. Ivashchyshyn O. Terminological System of Linguistic Discourse: Specific Features and Functions / O. Ivashchyshyn, T. Yaremko, S. Markelova // The Development of Sciences Yesterday and Today in the Research of Young Scientists: Interdisciplinary Approach. – Warsaw, 2015. – 62–68.

Монографії

 1. European Transfer of Culture in Literature, Language and Foreign Language Teaching: A Monograph Celebrating Academic Cooperation Between Nysa and Lviv / [A. Dittman, J. Maliszewski, O. Ivashchyshyn et. al.]. – Nysa, 2015. – 214 p. (Ivashchyshyn O. Secondary Derivation as a Means of Term Formation. – P. 111–120).
 2. Innovation in Science and Society Yesterday and Today : Interdisciplinary Prospect. – Warsaw / [S. Mazurek, P. Zgrzebnicki, O. Ivashchyshyn, N. Kashchyshyn, et. al.]. – Warsaw, 2017. – 196 p. (Ivashchyshyn O., Kashchyshyn N. New Approaches to Gender Concept in Translation. – P. 67–79.)

 

Статті, опубліковані у фахових виданнях України:

 1. Іващишин О. М. Структурні особливості та семантична диференціація термінів-словосполучеиь в науково-технічних текстах / О. М. Іващишин // Іноземна філологія. – Львів: Світ, 1996. –  Вип. 109. – С. 41–44.
 2. Іващишин О. М. Способи термінологічної деривації в англомовних текстах з проблем екології та сірчаного виробництва / О. М. Іващишин //Іноземна філологія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 1999. – Вип. 111. – С. 213–217.
 3. Іващишин О. М. Роль термінів-словосполучень у реалізації стильових рис науково-технічних текстів / О. М. Іващишин // Зб. наук. праць “Наукова спадщина професора Ю. О. Жлуктенка та сучасне мовознавство”. – К.: Вид-во Київ. національного ун-ту ім. Т. Шевченка, 2000. – С. 99–102.
 4. Ivashchyshyn O. The Correlation between Context and Terminology in Scientific Discourse / О. М. Іващишин // Наук. видання  “Мова і кyльтура” – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2002. –  Вип. 5, Т. 1, ч.1. – С. 285 – 288.
 5. Іващишин О. М. Способи утворення термінологічних одиниць англомовного науково-технічного дискурсу / О. М. Іващишин // Наук. видання  “Мова і культура”. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2003. – Вип. 6, Т. 3, ч.1. – С. 224–231.
 6. Іващишин О. М. Принципи диференціації термінологічних та нетермінологічних одиниць англомовного науково-технічного дискурсу / О. М. Іващишин // Наук. видання “Мова і культура”. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2004. – Вип. 7, Т. 2. – C. 170–176.
 7. Іващишин О. М.  Типологічна диференціація та функції контексту / О. М. Іващишин // Наук. вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. Філологічні науки. –  Луцьк: ВДУ ім. Лесі Українки, 2007. – № 4. – С. 359–362.
 8. Іващишин О. Екстраполяція властивостей термінологічних словосполучень на маркованість науково-технічного тексту / О. Іващишин // Накові записки. Серія “Філологічна”. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”. – Вип. 9, 2008. – C. 154–160.
 9. Іващишин О. Категоріальні властивості термінологічного словосполучення (на матеріалі текстів з проблем техногенного впливу на довкілля) / О. Іващишин // Наукові записки. – Вип. 81 (1). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 4 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – C. 159–164.
 10. Синдега Р. Структурні  особливості  та функціонування термінів в англомовних текстах з проблем комп’ютерних наук та  інформаційних технологій” / Р. Синдега, О. Іващишин // Наукові  записки. Серія  “Філологічна”. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”. – Вип.11. – 2009. – С.351–358.
 11. Іващишин О. Генеза статусу термінологічного словосполучення / О. Іващишин // Вісник Львівського університету. Сер. іноз. мов. – 2010. – Вип. 17. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – С. 16–23. http://lingua.lnu.edu.ua/Visnyk/index.html
 12. Іващишин О. Віртуальне середовище для дистанційного навчання іноземної мови / О. Іващишин, В. Довбенко // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності: збірник наукових праць. – Львів : Вид-во ЛДУБЖ. – № 4. – 2011. – С. 25–32.
 13. Іващишин О. Життєвий шлях та педагогічна діяльність професора Катерини Яківни Кусько / О. Іващишин // Іноземна філологія. – 2011. – Вип. 123. – С. 7–10. http://lingua.lnu.edu.ua/Foreign_Philology/index.html
 14. Іващишин О. Скорочення як особливий вид термінів англомовного дипломатичного дискурсу / О. Іващишин, Н. Кащишин // Наукові записки. Серія філологічна. – Острог : Видавництво Національного університету „Острозька академія. – Вип. 29. – 2012. – С. 293 – 295.
 15. Іващишин О. Місце термінологічного словосполучення в системі мови / О. Іващишин // Іноземна філологія. – 2013. – Вип. 125. – С. 10 – 15. http://www.lnu.edu.ua/faculty/inomov.new/Foreign_Philology/Foreign_Philology/Foreign_Philology_125/articles/2Ivashchyshyn.pdf
 16. Іващишин О. Синтаксичні та семантичні трансформації терміна в контексті процесів вторинної деривації / О. Іващишин // Наукові записки. Серія філологічна. – Острог : Видавництво Національного університету „Острозька академія. – Вип. 45. – 2014. – С. 18–21.
 17. Арцишевська А. Особливості викладання іноземної мови як мови фаху для студентів юридичного факультету / А. Арцишевська, О. Іващишин // Наукові записки. – Кропивницький : Видавничий центр КДПУ ім. Володимира Винниченка, 2017. – C. 612–618.   –  (Серія: Філол. науки; вип. 153).
 18. Кащишин Н., Іващишин О. Реалізація cтратегій ввічливості в англомовному дипломатичному дискурсі. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – 2020. – Т. 31(70), № 3. – с. 125 – 129. – Index Copernicus та фаховий. http://philol.vernadskyjournals.in.ua/archive?id=58
 19. Іващишин О., Кащишин Н. Types of Politeness in English: Linguistic Aspects and Pedagogical Implications. Іноземна філологія. Вип. 133. 2020. C. 117–124. – Index Copernicus та фаховий.  http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/foreighnphilology/article/view/3176
 20. Іващишин О., Кащишин Н. Innovative Resources for Promoting Academic Writing Skills in English Classes. Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки. No 2 (35). 2020. C. 46–51. – Index Copernicus та фаховий.  http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1985

 

Монографії:

 1. Іващишин О. М. Термінознавчі проблеми у системі фахової освіти (нa матеріалі англійської термінології у галузі екології та сірчаного виробництва) / О. М. Іващишин // Лінгводидактична організація навчального процесу з іноземних мов у ВУЗі. – Львів: Світ, 1996. – С. 125–144.
 2. Іващишин О. М. Фреймові структури в англомовному науково-технічному тексті / О. М. Іващишин // Дискурс іноземномовної комунікації. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – С. 374–381.

 

Інші публікації:

 1. Іващишин О. Реалізація трансферу історичних знань у царині сучасного термінознавства / О. Іващишин // Збірник наукових праць “Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спілкування”. – Львів, 2007. – С. 254 – 257.
 2. Семотюк В. Комп’ютерні середовища для вивчення та навчання іноземних мов / В. Семотюк, В. Довбенко, О. Іващишин // Людина. Комп’ютер. Комунікація: Збірник наукових праць / За ред. Ф. С. Бацевича. – Львів : Видавництво Національного Університету “Львівська політехніка”, 2008. – С. 154–156.
 3. Ivashchyshyn O. Terminological system of linguistic discourse: specific features and functions / O. Ivashchyshyn // Docendo discimus: ювілейний збірник на пошану Сулима Володимира Трохимовича: збірник наукових праць / упоряд. Богдан Максимчук, Алла Паславська, Тарас Пиц; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 168–177.

 

Тези доповідей, опубліковані на міжнародних конференціях за кордоном:

 1. Ivashchyshyn O. Peculiarities of Academic Writing in Scientific Discourse / O. Ivashchyshyn // The 8thInternational Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction. Stafford, UK, 2002. – P. 109–110.
 2. Ivashchyshyn O. Teaching SFL to Law Students in ESP classes: Ukrainian Experience / O. Ivashchyshyn // Integrating Content and Language. – Maastricht, Netherlands, 2003. – P. 48.
 3. Ivashchyshyn O. CALL Strategies for SFL in ESP Classes: Ukrainian Experience / O. Ivashchyshyn, V. Maksymuk // TELL   and CALL in the third millennium: pedagogical approaches in a growing ЕU-community, Vienna, Austria, 2004. – P.138.
 4. Ivashchyshyn O. Interactive Feedback Strategies for Teaching Writing: Ukrainian Experience / O. Ivashchyshyn, // Assessment 2004 Beyond Intuition, Bergen, Norway, 2004. – P. 43.
 5. Ivashchyshyn O. Basic Strategies for Teaching Persuasive Writing: Ukrainian Experience / O. Ivashchyshyn, A. Artsyshevska, V. Maksymuk // Valuing and Evaluating Writing in Higher Education, Sheffield, UK, 2004. – P. 56.
 6. Ivashchyshyn O. The Creation of Call Environment for EFL Learners / O. Ivashchyshyn, V. Semotyuk  // IPSI – 2005, Carcassonne, France. – April 23 – 26, 2005. – P. 42.

http://internetconferences.net/france2005/BookOfAbstracts.doc

 1. Maksymuk V. Interactive Assessment Techniques for Teaching Writing / V. Maksymuk, O. Ivashchyshyn, Yu. Zavhorodnev // Proceedings of the 3rd International iPED Conference: Researching Academic Visions and Realities. – Coventry: Coventry University, 8 – 9 September, 2008. – P. 41.

https://curve.coventry.ac.uk/open/file/104827b1-fa9a-cb51-b4d2-569ab21723ef/1/iPED2008proceedings.pdf

 1. Ivashchyshyn O. Promoting Research Paper Writing through Computer Environments / O. Ivashchyshyn, V. Dovbenko, O. Ostrovska // European Writing Centers Association Conference 2008. – Freiburg, Germany: University of Education. – 19-22.06.2008. – С.114 https://www.ph-freiburg.de/fileadmin/dateien/zentral/schreibzentrum/typo3content/EWCA-Conference2008/EWCA2008-ConfPrint0609.pdf
 2. Ivashchyshyn O. Challenges of Teaching Effective Writing through Computer Environment / Ivashchyshyn, V. Maksymuk, V. Dovbenko // The Role of Writing Development in Higher Education and Beyond: International Conference Abstracts. – Coventry: Coventry University, 2009. –  P. 49.
 3. Ivashchyshyn O. Creating Research Writing Course through Computer Environment / O. Ivashchyshyn, R. Syndeha // Foreign Language Opportunities in Writing: International Conference Abstracts. – Łódź : University of Łódź, 2009. – P. 4.
 4. Ivashchyshyn O. Teaching Legal English through computer environment / O. Ivashchyshyn, V. Dovbenko, R. Dudok // 6th Austrian UAS Language Instructors’ conference, 7 – 8 May 2010. – Vienna : Fachhochschule Technikum Wien. – P. 3.
 5. Ivashchyshyn O. Bridging Cultural Gaps in Teaching AW to Future Diplomats // O. Ivashchyshyn, N. Kashchyshyn, O. Ostrovska // European Writing Centers Association Conference “Crossing National Boundaries and Linguistic Borders: (Re)Thinking and(Re) Situating the Writing Center and WAC Connection in Europe and Beyond”, 24 – 28 May 2010. – Paris : The American University of Paris. – P. 100–101.
 6. Ivashchyshyn O. Challenges of Teaching ESP through Computer Environment / O. Ivashchyshyn, V. Dovbenko / 1st International Conference “Pains and Gains – New Trends in ELT”. –  Nicosia : Near East University, Cyprus. – June 3-4, 2011. – [Cited 2011, 12 November]. – Available from: http://eltconference.neu.edu.tr/program.htm
 7. Ivashchyshyn O. Investment of Computer Environment in Research Paper Writing Promotion / O. Ivashchyshyn, V. Dovbenko // Second International Conference on theory and practice of foreign language writing “Foreign Language Opportunities in Writing”. – Lodz : University of Lodz, Poland. – June 13-14, 2011. – P. 9.
 8. Ivashchyshyn O. Peculiarities оf Terminological Translation / O. Ivashchyshyn, N. Kashchyshyn // International Conference “Translation and Gender: a gap between theory and practice?” – Calabria : University of Calabria, Italy. – November 8-9, 2011. – P. 16.
 9. Ivashchyshyn O. Contribution of Terminological Paradigm to English Linguistic Discourse / O. Ivashchyshyn, A. Artsyshevska // 5thBrno Conference on Linguistics studies in English “English as the lingua franca of the modern world: new challenges for Academia”. – Brno : Masaryk University, Check Republic. – September 17– 8, 2012. – P. 13. http://www.tsdconference.org/tsd2012/abstracts.html
 10. Ivashchyshyn O. Implementing Innovative Methodology in Integrated ESP Classes / O. Ivashchyshyn, S. Markelova, A. Artsyshevska // International Conference ”Classroom-oriented research”. – Lodz : University of Lodz, Poland. – September 23–24, 2012. – P. 7.
 11. Ivashchyshyn O. Challenges of Teaching Research Paper Writing through Computer Environment / O. Ivashchyshyn, N. Kashchyshyn // 4thInternationale Tagung “Text-Netze, Schreib-Netze, Denk-Netze Schreiben in Studium und Beruf”. – Basel : Basel University, Switzerland. – June 7–8, 2012. – P. 17.
 12. Ivashchyshyn O. Specificities and Mechanisms Challenging Gender Translation / O. Ivashchyshyn, S. Markelova, N. Kashchyshyn // MaltiMediaTrans 2012. – Turku : University of Turku, Finland. – May 3–5, 2012. – P. 16.
 13. Ivashchyshyn O. Language Diversity in English Linguistic Discourse: Semantic and Structural Parameters. Contexts, References and Style / O. Ivashchyshyn O., A. Artsyshevska, S. Markelova // 5th International Nitra Conference on Discourse Studies. – Nitra : Constantine the Philosopher University, Slovakia. –March 21–22, 2013. – P. 24–25.
 14. Ivashchyshyn O. Developing Writing Skills of Humanity Students / O. Ivashchyshyn, A. Artsyshevska // 3-rd International Conference on Theory and Practice of Foreign Language Writing. – Lodz : University of Lodz, Poland. – June 9-11, 2013. – P. 8.
 15. Ivashchyshyn O. Strategies of Teaching ESP in the Age of Innovative Technologies / O. Ivashchyshyn // 1-st International Conference “European Transfer of Culture in Literature, Language and Didactics”. – Nysa : University of Applied Sciences, Poland. – April 10-12, 2014. – P. 19–20.
 16. Ivashchyshyn O. Syntactic and Semantic Transformations of Terms in the Context of Secondary Derivation / O. Ivashchyshyn // 6-th Brno Conference on Linguistics Studies in English “Communication across Genres and Discourses”. – Brno : Masaryk University, Czech Republik. – September 11-12, 2014. – P. 21–22.
 17. Ivashchyshyn O. Contribution to Acquiring Writing Knowledge in Blended Learning Environment / O. Ivashchyshyn, A. Artsyshevska, T. Yaremko // International Conference “The 2014 Writing Studies Colloquium”. – Malmö: Malmö University, Sweden. – November 6-7, 2014. –P. 7–8.
 18. Ivashchyshyn O. Ways of Term Formation In Linguistic Discourse / O. Ivashchyshyn , L. Myslovska // 6-th Nitra International Conference on Discourse Studies. – Nitra: Constantine the Philosopher University, Slovakia. – March 19–20, 2015. – P. 15–16. http://www.kaa.ff.ukf.sk/downloads/6thNitraConfprog.pdf
 19. Ivashchyshyn O. Lexical and Grammatical Changes of Linguistic Terms in the Process of Derivation / O. Ivashchyshyn, A. Artsyshevska // 4-th Katowice International Conference “Continuity and Change in Language and Culture”. – Katowice: WSZOP, Poland. – June 12, 2015. – P. 6.
 20. Ivashchyshyn O. Online Support for Promoting Writing Skills of Ph.D. Students / O. Ivashchyshyn, Lesya Myslovska // International Conference “Supporting L2 Writing at German-Language Universities”. – Munich: Technical University. – April 7–8, 2016. – P. 15–16.
 21. Ivashchyshyn O. Computer Environment for Teaching Writing in ESP Classes / O. Ivashchyshyn, A. Artsyshevska, T. Yaremko / International Conference “Word, Image, Symbol, Gesture – Philological and Pedagogical Aspects of Communication”. – Yaroslaw: the Bronisław Markiewicz SHSTE. – October 10, – P. 10–11.
 22. Ivashchyshyn O. New challenges for teaching terminology in ESP classes / O. Ivashchyshyn, A. Artsyshevska // International conference “English for Specific Purposes: A Multidimensional Challenge”: abstract and presentation, 25–26 May, 2018. – Vienna : University of Applied Sciences, 2018. – P. 2. http://esp2018.technikum-wien.at/ESP_domain_20180308/Programme.html
 23. Ivashchyshyn O. Developing Writing Skills in Blended Learning Environment / O. Ivashchyshyn, A. Artsyshevska // 6th International Academic Writing Symposium: Writing at the Crossroads, 28–30 March, 2019. – Hannover : University of Hannover, 2019. – P. 27. https://www.fsz.uni-hannover.de/programm.html?&L=1

https://www.fsz.uni-hannover.de/fileadmin/institut/Team_Internationales_Schreiben/pdf/Abstracs-overview.pdf

 1. Ivashchyshyn O. “Launching Diplomatic Missiles”: Metaphorical Embodiment of Emotions / O. Ivashchyshyn, N. Kashchyshyn // International conference “Researching Metaphor: Cognitive and Other”, 13–15 May 2019. – Genoa : University of Genoa, 2019. – P. 68. http://www.lcm.unige.it/CALL/index.php?op=programme  , http://www.lcm.unige.it/CALL/upload/pagedocs/15589784650.pdf
 2. Ivashchyshyn O. Online Learning in ESP Classes: benefits and risks / Ivashchyshyn, N. Kashchyshyn // International Conference “Business Risk in Changing Dynamics of Global Village”: Book of Abstracts, November 24, 2020. – Patna, Bihar, India. – P. 3– https://brcdgv.com/wp-content/uploads/2020/11/ABSTRACTS-SET-final_16_Nov.pdf?fbclid=IwAR3VJpR0bgCOKy3gafdVgBix7mPULooSxSKSuaQGVnihUJbDzD5DCwmNHB0
 3. Ivashchyshyn O., Kashchyshyn N. Online Strategies for Teaching English in Virtual Classrooms // International Scientific and Practical Conference “The World of Science and Innovation”: Book of Abstracts. – London, 2020. – p. 64–70. https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/10/THE-WORLD-OF-SCIENCE-AND-INNOVATION-14-16.10.2020.pdf

 

Тези доповідей, опубліковані на конференціях в Україні:

 1. Арцишевська А. Досягнення ефекту переконливості в англомовному юридичному письмі / А. Арцишевська А., О. Іващишин, О. Островська // Друга регіональна науково-практична конференція ”Дискурсні стратегії лінгвістики ХХІ століття”. – Львів: Вид-во ЛНУ. – 28.06.2008. – С. 89-92.
 2. Іващишин О. Розвиток навичок з академічного письма за  допомогою комп’ютерного середовища ”TALL” / О. Іващишин О., В. Довбенко // Міжнародна конференція “Навчання англомовної академічної комунікації в Україні: проблеми та перспективи”. – Львів: Вид-во ЛНУ. –  24–25.10.2008. – С. 93–94.
 3. Іващишин О. Computer Environement for Integrating Terminology Acquisition into ESP Learning / О. Іващишин, В. Довбенко // Інтеграційні процеси у викладанні іноземних мов: теоретичні засади та прикладні аспекти: матеріали міжнародної конференції. – Львів: Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 4–6.12.2009. – С. 194 – 195.
 4. Арцишевська А. Навчання англомовному юридичному письму / А. Арцишевська, О. Іващишин, О. Островська // Зб. матеріалів XIV національної науково-практичної конференції TESOL – Україна «Винахід у навчанні для викладача англійської мови: навчання, що базується на змісті». – Харків, 2009. – C. 30–33. http://eprints.kname.edu.ua/30472/1/149.pdf
 5. Яхонтова Т. Центр англомовної академічної комунікації : історія, досвід, здобутки / Т. Яхонтова, О. Іващишин  [та ін.] // IV Міжнародна науково-практична  конференція “Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи  до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах”,  28 –30.10. 2010. – Львів : ЛДУБЖ. – С. 140.
 6. Іващишин О. Innovative Methodology for Acquiring Language Knowledge in a Globalized Society / О. Іващишин, В. Довбенко // ІІ Міжнар. наук.-практ. конфер. «Навчання англомовної академічної комунікації в Україні та у світі: проблеми і перспективи» : тези доп., 18–19.11. 2011 р. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – С. 120–121.
 7. Іващишин О. Синтаксична деривація як різновид термінотворення / О. Іващишин, Н. Кащишин // ІІІ Міжнар. наук.-практ. конфер. «Дискурсні стратегії лінгвістики ХХІ століття», присвячена пам’яті проф. К. Я. Кусько : тези доп., 24–25.11.2011 р. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – C. 250–251.
 8. Іващишин О. Життєвий шлях та педагогічна діяльність професора К. Я. Кусько / О. Іващишин // Звітна наук. конфер. фак-ту іноз. мов ЛНУ ім. Івана Франка : тези доп. – Львів : Вид-во фак-ту іноз. мов. – 7–8.02.2011. – С. 11–12.
 9. Яхонтова Т. Центр англомовної академічної комунікації як осередок педагогічних інновацій / Т. Яхонтова, О. Іващишин, [та ін.] // Звітна наук. конфер. фак-ту іноз. мов ЛНУ ім. Івана Франка : тези доп. – Львів : Вид-во фак-ту іноз. мов. – 7–8.02.2011. – С. 102–103.
 10. Іващишин О. Особливості викладання англійської мови у процесі підготовки аспірантів немовних спеціальностей до складання кандидатського іспиту / О. Іващишин, С. Маркелова // Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах : Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів :  ЛДУ БЖД. – 19–21 квітня, 2012. – С. 77.
 11. Іващишин О. Розвиток фахових знань студентів на заняттях з англійської мови / О. Іващишин // Звітна наук. конфер. фак-ту іноз. мов ЛНУ ім. Івана Франка : тези доп. – Львів : Вид-во фак-ту іноз. мов. – 2013. – С. 40.
 12. Іващишин О. Англійська мова як засіб вдосконалення фахових знань / О. Іващишин // Звітна наук. конфер. фак-ту іноз. мов ЛНУ ім. Івана Франка : тези доп. – Львів : Вид-во фак-ту іноз. мов. – 2014. – С. 30–31.
 13. Іващишин О. Навчання лінгвістичної термінології в контексті сучасного викладання фахової іноземної мови / О. Іващишин // Звітна наук. конфер. фак-ту іноз. мов ЛНУ ім. Івана Франка : тези доп. – Львів : Вид-во фак-ту іноз. мов. – 2015. – С. 31–32.
 14. Іващишин О. Англійська мова за професійним спрямуванням : платформа для новітніх технологій / О. Іващишин // Звітна наук. конфер. фак-ту іноз. мов ЛНУ ім. Івана Франка : тези доп. – Львів : Вид-во фак-ту іноз. мов. – 2016. – С. 46–47. http://lingua.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2013/10/Scientific-Conferencepdf
 15. Іващишин О. Ways of Teaching Academic Writing through CALL / О. Іващишин // Звітна наук. конфер. фак-ту іноз. мов ЛНУ ім. Івана Франка : тези доп. – Львів : Вид-во фак-ту іноз. мов. – 2017. – С. 34–35.
 16. Ivashchyshyn O. Cтратегії комбінованого навчання іноземної мови // Звітна наук. конфер. фак-ту іноз. мов ЛНУ ім. Івана Франка : тези доп. – Львів : Вид-во фак-ту іноз. мов. – 2018. – С. 16–17.
 17. Ivashchyshyn O. Integration of Teaching through Web-application into ESP Classes // Звітна наук. конфер. фак-ту іноз. мов ЛНУ ім. Івана Франка : тези доп. – Львів : Вид-во фак-ту іноз. мов. – 2019. – С. 21–22.
 18. Ivashchyshyn O. “Improving Academic Writing through Interactive Assignments” // Звітна наук. конфер. фак-ту іноз. мов ЛНУ ім. Івана Франка : тези доп. – Львів : Вид-во фак-ту іноз. мов. – 2019. – С. 61–63 https://lingua.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Zvitna-konferentsiia-tezy.pdf

 

Навчально-методичні праці:

 1. Іващишин О. Методичні вказівки до вивчення структури та мовних особливостей англомовної наукової статті / О. Іващишин, Т. Козланюк, І. Семілеткіна. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 1993. – 25 с.
 2. Методичні вказівки до системного вивчення граматики англійської мови для абітурієнтів університету / А. Арцишевська, І. Семілеткіна. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 1993. – 62 с.
 3. Іващишин О. Навчальна програма з іноземної мови для студентів філологічного факультету / О. Іващишин, О. Островська, В. Рудий. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 25 с.
 4. Іващишин О.М. Англійська мова для розвитку фахових знань з лінгвістики : навчальний посібник / О. М. Іващишин. – Львів : Малий видавничий центр  ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 268 с.

 

 

 

 

 

 

Біографія

Освіта:

 • Дніпропетровський державний університет, романо-германське відділення філологічного  факультету (1975 – 1980 р.р.).
 • Аспірантура Львівського національного університету імені Івана Франка (1997 – 2000 р.р.); тема дисертації “Англійські термінологічні словосполучення у текстах з проблем техногенного впливу на довкілля”.

 

 • Термінологічна академія Віденського університету (1998 р.).
 • Курс навчання “Викладання мов з допомогою комп’ютерних технологій”;
  сертифікат Орегонського університету (2001 р.).
 • Курс навчання “Викладання письмового наукового мовлення”;
  сертифікат Орегонського університету (2002 р.).

 

Досвід роботи:

1980-1991 – перекладач відділу науково-технічної інформації ВНДПІ “Сірка”, Львів;

1991-2000 – викладач кафедри іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка;

2000-2008 – старший викладач кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка;

2008-2013  – доцент, заступник завідувача з наукової роботи кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка;

2013-2016 – заступник декана факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка;

2016 – 2020 заступник декана з міжнародної співпраці та Еразмус+ координатор факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка;

2020 – доцент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка.

Різне

Участь у 36 міжнародних конференціях: Chicago TESOL (1996), Oregon University (2001), Stafford University (2002 ), Maastricht University (2003, 2006), Vienna University (2004, 2010), Sheffield University(2004), Carcassonne University (2005), Compien University (2007), Coventry University (2008), Bohum University (2007), Freiburg University (2008), Calabria University (2011), Klagenfurt University (2011), Cyprus Near East University (2011), University of Lodz, 2011, 2013 Brno Masaryk University, 2012, University of Lodz, Poland (2012), Basel University (2012), University of Turku, 2012, Nitra University (2013, 2015), Nysa University of Applied Sciences (2014), Brno Masaryk University (2014), Malmö University (2014), Katowice University (2015), Munich Technical University (2016), Warsaw University (2017), Vienna University of Applied Sciences (2018), University of Hannover, (2019), University of Genoa (2019), Nysa University of Applied Sciences (2020), etc.

                                                                                                                                                            Членство в міжнародних організаціях:

З 2003 –          EATAW, EWCA, ICLHE https://iclhe.org

1994-1997       IATEFL

1995-2007       TESOL України

1996-1997       TESOL Чікаго, США

 

Член Центру англомовної академічної комунікації ЛНУ імені Івана Франка https://centres.lnu.edu.ua/ceaw/

Член оргкомітету Mіжнародної науково-методичної конференції «Навчання англомовної академічної комунікації в Україні: проблеми та перспективи», 24-25 жовтня 2008 р. та 18-19 листопада 2011 р. ЛНУ імені Івана Франка.

Організатор Міжнародної конференції “Інтеграційні процеси у викладанні іноземних мов: теоретичні засади та прикладні аспекти”, 4-6 грудня 2009 р. ЛНУ імені Івана Франка. http://www.lnu.edu.ua/conference/others/integr_inoz/index_ua.html

Співорганізатор міжнародної конференції “Західноукраїнський зимовий інститут для викладачів англійської мови”. Посольство США в Україні та ЛНУ імені Івана Франка. 24-25 січня 2013 р.http://api.ning.com/files/RXhim95kudZiejnEEzGw7E4-yd7ckx0nIQv*4raTkwxhxOFkztp0OfLe10cpkFh2OPUwJwpytL3kHEQD2*gBGZLqYTbzr1qG/Call_for_Participation_cor.pdf

Координатор співпраці між факультетом іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка та Педагогічним коледжем м. Клягенфурт, Австрія (2012 -2015 р.р.).

Координатор співпраці між факультетом іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка та Школою вищої професійної освіти Університету прикладних наук м. Ниса, Польща (2013 – 2016 р.р.).

Член наукового комітету міжнародної конференції “Європейський трансфер культури в літературі, мові та викладанні іноземних мов”.Університет прикладних наук в м. Ниса, Польща, 10-12 квітня 2014 р.

 

Участь у партнерствах, програмах міжнародної мобільності, стажуваннях за кордоном, програмах обміну, наукових академіях:

2019 – 2020 Partnership between Lviv University and Tomas More University, Belgium;

2017 – 2018 Partnership between Lviv University and Patras University, Greece;

2014 – 2017 Partnership between Lviv University and the University of Applied Sciences, Nysa, Poland;

2001 – 2005 Partnership between Lviv University and the University of Oregon, the USA;

 

March, 11 – 152019 Erasmus+ teaching mobility, University of Vienna;

April, 23 – 272018 Erasmus+ training mobility, University of Turku, Finland;

April, 24 – 28.2017 Erasmus+ training mobility, University of Applied Sciences, Nysa, Poland.

June, 27 – July, 12017 Erasmus+ training mobility, Bamberg, Germany;

 

April, 16 – 23, 2016 Internship at the University of Rzeszow, Poland;

Oct.-Nov. 2002 Teachers’ Exchange Program in American English Institute and Law School, University of Oregon, the USA;

July, 2001 Terminology Summer Academy, Institute of Translators, University of Vienna, Austria (cooperation with Dr.G. Budin);

October, 1999 Internship at the Institute of Anglistics and Americanistics, University of Vienna, Austria (cooperation with Dr. D. Kastovsky).

Розклад