Котловський Андрій Миколайович

Посада: доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-44-54

Електронна пошта: andriy.kotlovskyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Структурно–семантичні і когнітивно–дискурсні парадигми германських, романських і класичних мов

Курси

Публікації

Автореферат дисертації:

Котловський А. М. Формування англомовної лексико-граматичної в говорінні майбутніх економістів у процесі самостійної роботи: автореферат дис. … канд..пед. наук: 13.00.02. – теорія та методика навчання (германські мови) / А. М. Котловський. – Тернопіль [б.в.], 2017. – 20с.

Дисертація:

Котловський А. М. Формування англомовної лексико-граматичної в говорінні майбутніх економістів у процесі самостійної роботи: дис. канд..пед. наук: 13.00.02. – теорія та методика навчання (германські мови) / А. М. Котловський. – Тернопіль [б.в.], 2017. – 253с.

Навчальні посібники:

Саламаха М. Я.
Котловський А. М.
English for Students Majoring in Tourism Studies (Англійська мова для студентів спеціальності «Туризм») : навч. посіб. / Саламаха М. Я., Котловський А. М. ‒ Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2020. ‒ 340 c. – 340 с.
Шандра Н.А.
Котловський А. М.
IT Literacy in Writing (ефективна писемна комунікація у сфері ІТ): навчально-методичний посібник / Н. А. Шандра, А. М. Котловський. – Тернопіль: Вектор, 2017. – 101 с.
Онуфрів А. Р. Котловський А. М. Face the Challenge: Presentations for Marketers. Тернопіль: Вектор, 2016. – 92 с.
Панчишин С. М.
Котловський А. М.
Оленюк О. В.
At Homewith Economics. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 452 с.

Словник:

Мальська М.П.
Микитенко Н.О.
Котловський А.М.
Англо-український словник термінів туризму. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 444 с.

Статті:

Котловський А. М. Language Portfolio for Building Linguistic Competence in ESP Speaking in Students’ Independent Work / Kotlovskiy A., Mykytenko N., Onufriv A., Salamakha M. // Advanced Education. – 2020. – Issue 15. – P. 20–24.
Котловський А. М. Діалогічне мовлення майбутніх економістів / А. М. Котловський // Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. – 2020. – Вип. 8 (164). – С. 184–190.
Котловський А. М. Комунікативні стратегії для ефективного представлення презентації-доповіді майбутніми економістами / А. М. Котловський // Педагогічний альманах: збірник наукових праць. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2020. – Вип. 45. – С. 111–118.
Котловський А. М. Психолінгвістичні аспекти механізму говоріння та закономірності лексичного оформлення англомовних висловлювань / А. М. Котловський // Педагогічний альманах: збірник наукових праць. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2019. – Вип. 44. – С. 54–59.
Микитенко Н. О. Котловський А. М. Міжкультурна комунікація як умова формування іншомовної професійно-комунікативної  компетентності майбутніх фахівців нефілологічногих спеціальностей / Н. О. Микитенко, А. М. Котловський // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць. – Херсон. – 2018. – Вип.39. – С. 75-84.
Котловський А. М. Роль лексико-граматичних навичок у розвитку говоріння майбутніх економістів // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Київ-Вінниця, 2016. – Вип. 47. – С. 189–193.
Котловський А. М. Етапи формування англомовної лексичної та граматичної компетентності майбутніх економістів // Педагогічний альманах: збірник наукових праць. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – Вип. 33. – С. 172–178.
Котловський А. М. Микитенко О. В. Організація самостійної роботи з оволодіння англомовної професійно орієнтованою лексичною компетентністю майбутніх фахівців з міжнародного бізнесу // Педагогічний альманах: збірник наукових праць. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – Вип. 32. – С. 91–97.
Котловський А. М. Рефлексивний підхід до процесу організації самостійної роботи майбутніх економістів з навчання англійської мови. Молодь і ринок: наук.-пед. журн. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Дрогобич, 2017. – №4(147). – С 53–57.
Котловський А. М. Система вправ для формування англомовної лексико-граматичної компетентності майбутніх економістів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. Тернопіль, 2017. – № 1. – С. 121–127.
Котловський А. М. Особливості реалізації методики формування англомовної лексико-граматичної компетентності в говорінні майбутніх економістів у процесі самостійної роботи // Вісник Черкаського університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогічні науки. 2017. – № 9. – С. 20–27.
Kotlovskyi A. The Essence and Structure of English Lexical and Grammar Competence of Prospective Economists // Intellectual Archive. Ontario, 2017.- Vol. 6.-  № 2. – P. 58–67.

Біографія

2018 диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – «теорія та методика навчання (германські мови)»
1996 диплом спеціаліста факультету іноземних мов ЛДУ ім. Івана Франка «Англійська мова та література». Кваліфікація – філолог, викладач англійської мови та літератури.

Професійна діяльність:

2018 – дотепер доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів факультету іноземних мов ЛНУ ім. Івана Франка
2003 – 2018 асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів факультету іноземних мов ЛНУ ім. Івана Франка

Різне

Розклад