Місечко Ольга Євгенівна

Посада: професор кафедри іноземних мов для природничих факультетів

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Електронна пошта: olha.misechko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • методика навчання англійської мови (у т.ч. професійно спрямованого);
 • міжкультурна комунікація;
 • вітчизняна історія іншомовної освіти і професійної підготовки вчителя іноземної мови;
 • філософія освіти.

Курси

Вибрані публікації

Автореферати дисертацій:

Місечко О. Є. Формування системи професійної підготовки вчителя іноземної мови у педагогічних навчальних закладах України (1900-1964 рр.) [Текст] : автореф. дис. … доктора пед. наук : 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти / Місечко Ольга Євгеніївна; Інститут педагогіки НАПН України. – Київ, 2011. – 43 с.
Місечко О. Є. Єдність історичного і логічного як методологічний принцип педагогіки [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 – теорія та історія педагогіки/ Місечко Ольга Євгеніївна; Науково-дослідний інститут педагогіки України. – Київ, 1992. – 24 с.   

Монографії, підручники, навчальні посібники:

Місечко О. Є. Чехи на мовній карті України (остання третина ХІХ – перша третина ХХ ст.)  / Слово в культурі та культура в слові. Slovo v kultuře a kultura ve slovĕ : Монографія/ за ред. А.Архангельської. – Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. – С.179 – 200.
Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В., Місечко О.Є. та ін. Розвиток професійно-методичної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови : проблемні завдання : Навчальний посібник. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2010. – 200с., іл..   (рекомендовано МОН України, лист № 1/ 11-6725 від 21.07.2010 р.)
Місечко О. Є. Формування системи фахової підготовки вчителя іноземної мови у педагогічних навчальних закладах України (початок ХХ ст. – початок 1960-х років) : монографія. – Житомир : «Полісся», 2008. – 528 с.
Місечко О. Є. Методика навчання англійської мови в середній школі: навчальний посібник-практикум для студентів. – Житомир: Полісся, 2002 . – 256с. (рекомендовано МОН України, лист № 14/18.2-2332 від 09.12.2002 р.)
Місечко О. Ідеї національного виховання в західноукраїнській педагогіці ХІХ ст.: Історія педагогіки: навчальний посібник для студентів пед. навч. закладів / За ред. проф. М.В.Левківського, д-ра пед. наук  О.А.Дубасенюк.-  Житомир: ЖДПУ, 1999. – С.225 – 245.
Місечко О. Є. Міжнародна банківська справа та фінанси: аутентичні тексти для студентів, що вивчають ділову англійську мову: Навчальний посібник. – Житомир: ІПСТ, 1998. – Ч.1.– 58с. – Анг.
Місечко О. Є. Міжнародна банківська справа та фінанси: аутентичні тексти для студентів, що вивчають ділову англійську мову: Навчальний посібник. – Житомир: ІПСТ, 1998. – Ч.2.– 58с. – Анг

Вибрані статті:

Місечко О. Можливості іншомовної освіти у запобіганні соціокультурної упередженості в міжкультурному спілкуванні / О. Місечко // Інноваційні технології мовної підготовки студентів ЗВО: збірник матеріалів VІІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару з міжнародною участю (24 березня 2021 р.) / за заг. ред. Т.В. Литньової. – Житомир : Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2021. – С. 60–64.
Місечко О. Культурне різноманіття і соціокультурні стереотипи в міжкультурній комунікації/  Мова і міжкультурна комунікація: теорія та практика : колективна монографія / за наук. ред. Н. Сизоненко. Київ : Видавництво Ліра-К, 2021.  – с. 120-130. – 256 с. ISBN 978-617-520-097-1
Місечко О. Роль суспільно-політичного контексту у виборі другої/іноземної мови: досвід вітчизняної мовної освіти. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка [Текст]. Вип. 5 (161)/ Національний університет «Чернігівський колегіум» ім. Т.Г.Шевченка. – Чернігів: НУЧК, 2019, с.145-152 (Серія: педагогічні науки) DOI:10.5281/zenodo.3667422
Мисечко О.Є. Міжкультурна парадигма іншомовної освіти: що криється в деталях.  Вісник КНЛУ. Серія “Педагогіка та психологія”. 2018 р. Вип. 29. – С.62-71.
Ольга Мисечко Професійно-педагогічна підготовка у класичному університеті: історія протистояння «за» і «проти». Вісник Львівського університету. Випуск 32, 2017. – С. 138-154.
Мисечко О. Вітчизняна традиція творення культуроцентричного підручника англійської мови: досвід радянського періоду : Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць/ [ред. кол. ; голов. ред. О. М. Топузов]. – К. : Педагогічна думка, 2015. – Вип. 15. – Ч. 2. – С. 31-41.
Місечко О.Є. Готовність майбутніх учителів англійської мови до формування міжкультурної компетентності учнів: постановка проблеми. Наукові записки. – Випуск 128. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Вінниченка, 2014. –  С. 291 – 297.
Мисечко О.Є. Історіографічний аспект дослідження проблеми підготовки вітчизняного вчителя іноземної мови. Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред. І.М.Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – Вип. 15 – С. 474 – 481.
Місечко О.Є. Технологія “інформаційна прогалина” як актуальний засіб інтерактивного навчання іноземної мови.  Вісник Житомирського державного університету. – Випуск 65. – Житомир, 2012. – С. 37-40.
Місечко О.Є. Розвиток шкільної практики раннього навчання іноземних мов у царській Росії, СРСР та в сучасній Україні (XVIII-XXI ст.). Педагогіка й психологія. – 2012.- № 2. – С. 70–77.
Місечко О.Є. Європейські орієнтири у розробці стандартів професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів іноземних мов. Шлях освіти : Науково-методичний журнал. – 2012. – N 1. – С. 19-23.
Місечко О.Є. Інститути народної освіти як форма педагогізації професійної підготовки вчителя в історії вищої освіти України // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. – Вип. 14 (24). – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – С.120-127
Мисечко О.Є. Роль учителя в підготовці учнів до сприйняття світу як полікультурного явища. Вісник Луганського нац. ун-ту ім. Т.Шевченка. – Луганськ, 2011. – Вип.20 (231). – С. 196-202.
Мисечко О. Є. Актуальні питання формування професійної майстерності вчителя в умовах інститутів/ факультетів іноземних мов в Україні (друга половина ХХ ст.). Вісник Житомирського державного університету. – Випуск 50. – Житомир, 2010. – С.121-124.
Мисечко О. Є. Періодизація розвитку системи професійної підготовки вчителів іноземної мови в Україні: постановка проблеми. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми : СумДПУ, 2009. – № 2. – С. 457-465.
Мисечко О.Є. Тенденції становлення фахової підготовки вчителя іноземної мови в Україні. Іноземні мови. – 2009. – № 2. – С.47-51.
Мисечко О.Є. Спеціальні лінгвістичні навчальні заклади як нова форма підготовки в Україні викладачів іноземних мов у 30-х рр. ХХ ст.. Історико-педагогічний альманах. – Випуск 2. – 2007. –С.34-37.
Мисечко О.Є. Сучасний вчитель іноземної мови як учитель іншомовної культури. Вісник Чернігівського державного педуніверситету імені Т.Г.Шевченка. – Випуск 43. – Серія: Педагогічні науки. – Чернігів, 2007. – С.86-92.
О.Мисечко Перші романо-германські відділення в університетах України: проекти і їх реалізація. Іноземні мови. – № 1.  – 2007. – С.42-46.
Мисечко О.Є. Тенденції іншомовної шкільної освіти та підготовки вчителя у контурах культурно-історичного підходу. Школа першого ступеня: теорія і практика: Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького педуніверситету імені Григорія Сковороди.- Випуск 20. – Переяслав-Хмельницький, 2006. –  С.357- 366.
Мисечко О.Є. Методична підготовка вчителів іноземних мов в історії педагогічної освіти в Україні (1805-1920 рр.). Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць «Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова». – Випуск 16. – 2005. – С.66-72.
Мисечко О.Є. Поняття стратегічної компетенції у змісті сучасної професійної підготовки вчителя іноземної мови у ВНЗ. Вісник Житомирського педагогічного університету. – Випуск 19. –Житомир, 2004. – С.174 – 178.
Мисечко О.Є. Шляхи підвищення ефективності сучасної лекції. Нові технології навчання : Науково-методичний збірник. – Київ, 2004. – Вип. 36. – С. 262-272.
Мисечко О.Є. Ефективна організація навчального співробітництва як чинник професійної майстерності вчителя іноземних мов. Вісник Житомирського педагогічного університету. – Випуск13. –Житомир, 2003. – С.172 – 175.
Мисечко О.Є. Історико-логічний аспект проникнення англійських запозичень у сучасну українську мову. Вісник Житомирського педагогічного університету. – Випуск 5. – Житомир, 2000. – С.58 – 62.

Вибрані закордонні публікації:

Misechko O.Ye. Choice of a Second/Foreign Language as a Socio-Political Issue. In F. Ramos (Ed.), Proceedings of the IV International Colloquium on Languages, Cultures, Identity, in School and Society. Digital Commons@ Loyola Marymount University and Loyola Law School. LA, California, U.S. 2018.  P. 1-10.
O.Misechko Multiple Impact of International Cooperation in Language Education of Children in Ukraine after 1991. Multidisciplinary Journal of School Education. Vol 12, No 2 (2017): The Synergy of Educational Environments. Pp. 139-160.  – DOI: 10.14632/mjse.2017.12.139   (Академія Ігнатіанум, Польща)
Misechko, Olga Teaching Foreign Languages to Young Learners in Ukraine: Pages of History. Training and Practice Journal of Educational Sciences. – Vol. 15, issue 3, 2017. – Pp. 55-73.  DOI: 10.17165/TP.2017.3.5   (University Of Sopron Benedek Elek Faculty of Pedagogy, Угорщина).
Мисечко О.Е. Модернизация форми и содержания висшего педагогичесого образования в Украине в 20-х гг. ХХ в. Модернизационные процессы в российском и зарубежном образовании XVIII – начала  XXI века: сборник научных трудов Всероссийскойнаучно-практической конференции XXХ сессии Научного совета по проблемам истории образования и педагогической науки РАО (16-17 июня 2014 г., Санкт-Петербург). – С. 476 – 481.
Misechko O.Ye. Exploring social content of information gap technique in the English classroom. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, II(12), Issue: 25, Budapest, 2014, рр. 6 – 10. 
Olga Misechko First Steps in the History of Modern European Languages Teachers’ Training in Ukraine. Questions and Perspectives in Education : book of papers / Janos Tibor Karlovitz (ed.). – International Research Institute s.r.o., Komarno, Slovakia, 2013. – pp. 322 – 330.
Мисечко О.Е. Особенности становления профессионально-педагогического иноязычного образования в Украине. Историко-педагогический журнал. – Нижний Тагил: РИО НТГСПА, 2012. – № 3. – С. 139-149.
Мисечко О., Матис М. Діалог культур у лексичному складі української мови. Ucrainica IV. Současná ukrajinistika. Problemy jazyka, literatury a kultury. AUPO. Facultas Philosophica. Philologica 100 – 2-1- Univerzita Palackého v Olomouci. – Olomouc, 2010. – S. 72- 76.
Мисечко О.Е. Развитие профессиональной подготовки учителя иностранного языка в Украине: историко-педагогический аспект/ Иноязычное образование в современном поликультурном мире: Материалы международной научно-практической конференции (21-22 марта 2008 г., Республика Белорусь). – В 3-х кн. – Кн.1. – Барановичи: РИО БарГУ, 2008. – С.180-184.

Наукова біографія

2013 атестат професора кафедри методики викладання іноземних мов та прикладної лінгвістики
2011 диплом доктора педагогічних наук (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти)
1996 атестат доцента кафедри іноземних мов з методикою викладання
1992 диплом кандидата педагогічних наук, спеціальність 13.00.01 – теорія та історія педагогіки
1981 диплом з відзнакою, Житомирський державний педагогічний інститут ім. Івана Франка, спеціальність «англійська і німецька мови», кваліфікація «учитель англійської і німецької мов»

Професійна діяльність:

2021-дотепер професор кафедри іноземних мов для природничих факультетів факультету іноземних мов ЛНУ імені Івана Франка
2018-2021 завідувачка кафедри іноземних мов Львівського інституту економіки і туризму
2018-2021 запрошений професор Інституту іноземних мов Гуманітарно-природничого університету ім. Яна Длугоша (м. Ченстохова, Республіка Польща)
2014-2018 професор кафедри іноземних мов і новітніх технологій навчання ЖДУ ім. Івана Франка
2011-2014 професор кафедри методики викладання іноземних мов і прикладної лінгвістики ЖДУ ім. Івана Франка
2007 – 2011 доцент кафедри методики викладання іноземних мов і прикладної лінгвістики ЖДУ ім. Івана Франка
2004-2007 докторант кафедри педагогіки Житомирського державного університету ім. Івана Франка
1999-2004 декан факультету іноземних мов Житомирського державного педагогічного університету ім. Івана Франка
1991-1999 викладач, ст. викладач, доцент кафедри іноземних мов/ іноземних мов з методикою викладання ЖДПІ ім. І. Франка
1989-1991 стажист-дослідник НДІ педагогіки УРСР (м. Київ)
1985-1989 викладач кафедри англійської мови Житомирського державного педагогічного інституту ім. Івана Франка
1981-1985 викладач іноземних мов Андрушівського ССПТУ № 2 (сел. Андрушівка, Житомирська область) та Житомирського ПТУ № 15 (м. Житомир)
1976-1981 студентка факультету іноземних мов Житомирського державного педагогічного інституту ім. Івана Франка

Різне

 • науковий керівник дисертаційними дослідженнями аспірантів (підготовано 6 кандидатів педагогічних наук за спеціальностями 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки та 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти);
 • науковий керівник понад 60 студентських наукових досліджень на освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавра, спеціаліста, магістра (у т. ч. призерів Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт);
 • член Cпеціалізованої вченої ради Д 14.053.01 у Житомирському державному університеті імені Івана Франка для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата й доктора педагогічних наук за спеціальностями 13.00.01 (загальна педагогіка та історія педагогіки) та 13.00.04 (теорія і методика професійної освіти);
 • член редакційної ради журналів;
 • автор понад 170 наукових і науково-методичних публікацій;
 • стажування в університетах Великої Британії (1995) і США (2001);
 • учасник і організатор конференцій, тренінгів, семінарів, вебінарів, воркшопів, симпозіумів, міжнародних з’їздів і конференцій викладачів англійської мови TESOL, міжнародних тижнів Erasmus+ в Україні й за кордоном (Польща, Словаччина, Угорщина, Чехія, Іспанія, США, Франція, Білорусія, РФ);
 • виконання освітнього проекту «Інформаційна й методична допомога вчителям англійської мови північних областей України» в рамках гранту фонду «Відродження» (1998-1999).

Нагороди

2017 Нагрудний знак «Заслужений працівник ЖДУ імені Івана Франка» від 22.05.2017, № 230-к
2014 Грамота Управління освіти і науки Житомирської обладміністрації за активну участь у науково-дослідній роботі університету та ефективне керівництво студентською науково-дослідною діяльністю
2011 Нагрудний знак «Слава Житомирського державного університету імені Івана Франка»

Розклад