Микитенко Наталія Олександрівна

Посада: завідувач кафедри іноземних мов для природничих факультетів

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-44-54

Електронна пошта: nataliya.mykytenko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

• методика навчання англійської мови (у т.ч. для спеціальних цілей)
• когнітивна лінгвістика
• нейролінгвістичне програмування

Курси

Вибрані публікації

Автореферат докторської дисертації:

Микитенко Н.О. Теорія і технології формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничих спеціальностей : автореф. дис. на здобуття ступеня докт. пед. наук: спец. 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 13.00.02 – теорія і методика навчання: германські мови / Микитенко Наталя Олександрівна ; Тернопільський нац. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2012. – 43 с.

Монографії:

Микитенко Н. О. Теоретичні основи формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничих спеціальностей. – Тернопіль: ТНПУ, 2011. – 384 с.
Микитенко Н. О. Технологія формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничого профілю. Тернопіль: ТНПУ, 2011. – 411 с.

Словник:

Микитенко Н.
Мальська М.
Котловський А.
Англо-український словник термінів сфери туризму. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, «Вектор», 2014. –  444 с.

Навчальні посібники та підручники:

Микитенко Н.
Козолуп, Н. В.
Рожак Н. В.
Основи англомовної академічної комунікації для студентів та аспірантів природничих спеціальностей : навч. посібник. 2-ге вид. випр. і допов. / Н. О. Микитенко, М. С. Козолуп, Н. В. Рожак. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка 2020. – 226 с.
Микитенко Н.
Семеряк І. З.
Рожак Н. В.
English Friendbook for IT Gurus : навч. посібник / Н. О. Микитенко, І. З. Семеряк,  Н. В. Рожак. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 188 с.
Микитенко Н.
Сулим В.Т.
Козолуп М.С.
Формування академічної компетентності: курс англійської мови для студентів та аспірантів природничих спеціальностей: навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 184 с.
Микитенко Н.
Рубель Н.
Саламаха М.
English for Students of Ecology : навч. посіб. / Н. Микитенко, Н. Рубель, М. Саламаха. – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, ТМ «Вектор», 2011. – 208 с.
Микитенко Н. О.
Семеряк І. З.
IT Student’s English Handbook Тернопіль: посібник з англійської мови для майбутніх програмістів / Н. О. Микитенко, І.З.Семеряк. – Тернопіль: Вектор, 2015. – 141 с.

 Статті у фахових виданнях:

Mykytenko N. Multicultural Education as an Important Part of American Educational System / N. Mykytenko, O. Baybakova // Norwegian Journal of Development of the International Science. – 2021. – Vol. 3. – № 56. – P. 55–64.
Микитенко Н. О. Виклики онлайн навчання: погляд студентів / Н. О. Микитенко, Г. Т. Ісаєва // Педагогічний альманах. – 2020. – Вип. 46. – С. 111–117
Mykytenko N. Model of Primary School Teachers Training for Work in the System of Inclusive Education by Applying Extrapolation of Poland’s Advances in Training for Work / A. Sobchuk, N. Mykytenko // International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. – 2020. – Vol. 19. – № 3. – P. 352–366.
Микитенко Н. О. Teaching communication strategies to the computer programming students / Н. О. Микитенко, Н. В. Рожак, І. З. Семеряк // Advanced Education. Новітня освіта. – 2019. – № 12. – С. 50–57. (Web of Science)
Микитенко Н. О. Сучасні тенденції методики навчання іноземних мов і культур: застосування технологій навчання / Н. О. Микитенко, І. Ю. Чорна // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія педагогіка та психологія. – 2018. – Вип. 28. – С. 215-221.
Микитенко Н. О. Міжкультурна комунікація як умова формування іншомовної професійно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців нефілологічних спеціальностей / Н. О. Микитенко, А. М. Котловський // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць. – Херсон. – 2018. – Вип. 39. – С. 75-84.
Mykytenko N. Technology of Teaching Foreign Language Acxademic Writing to Students of Non-Philological Specialities / N. Mykytenko, N. Kish, O. Stoika // Наука і освіта: Науково-практичний журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. – 2018. – Вип. 4. – С. 49-55.
Микитенко Н. О. Концепція поетапного розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців нефілологічного профілю у вищих навчальних закладах / В. Т. Сулим, Микитенко Н. О. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. – 2016. – № 4. – С. 17-24.
Микитенко Н. О. Якісні показники ефективності технологій формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничого профілю / Микитенко Н. О. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. – 2015. – № 1. – С. 89-96
Микитенко Н. О. Особливості створення ефективного середовища формування і розвитку інваріантних компонентів іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничого профілю / Микитенко Н. О. // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія: Збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 723. – С. 132-142
Микитенко Н. О. Ієрархічна структура іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничого профілю / Микитенко Н. О. // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, перейменованого у КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». – 2014. – Вип. 24. – С. 69-76
Микитенко Н. О. Реалізація диференційного підходу до формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничого профілю / Микитенко Н. О. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Педагогіка. Соціальна робота. – 2014. – Вип. 33. – С. 118-121
Микитенко Н. О. Конструювання і функціонування ефективної системи формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців нефілологічного профілю / Микитенко Н. О. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Педагогіка. Соціальна робота. – 2014. – Вип. 31. – С. 97-101
Микитенко Н. О. Підготовка викладачів англійської мови для спеціальних цілей: американський досвід в українському контексті / Микитенко Н. О. // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності: Збірник наукових праць. – 2013. – № 8. – С. 268-273
Микитенко Н. О. Теоретико-методологічна парадигма концепції формування іншомовної професійно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців природничих спеціальностей / Микитенко Н. О. // Іноземна філологія. Український науковий збірник Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2013. – Вип. 125. – С. 293-305
Микитенко Н. О. Основи технологічно-методичної парадигми концепції формування іншомовної професійно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців природничих спеціальностей / Микитенко Н. О. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. – 2013. – № 2. – С. 56-61
Микитенко Н. О. Ефективні методи навчання у контексті реалізації сугестивно-асоціативної технології формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничих спеціальностей / Микитенко Н. О. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Педагогіка. Соціальна робота. – 2013. – Вип. 29. – С. 102-107
Микитенко Н. О. Професійна спрямованість змісту навчання іноземних мов майбутніх фахівців нефілологічного профілю / Микитенко Н. О. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія: Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород, 2012. – Вип. 25. – С. 132-136
Микитенко Н. О. Розвиток англійської мови для спеціальних цілей: особливості формування змісту навчання / Микитенко Н. О. // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності: Зб. наук. праць. – 2012. – № 6. Ч. 2. – С. 79-83
Микитенко Н. О. Методологічні основи формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничих спеціальностей / Микитенко Н. О. // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць. – Херсон: РІПО, 2011. – Вип. 11. – С. 123-134
Микитенко Н. О. Психолого-педагогічний портрет майбутнього фахівця природничого профілю / Микитенко Н. О. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. – Вінниця: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2011. – № . 34 – С. 76-85
Микитенко Н. О. Концепція формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничих спеціальностей / Микитенко Н. О. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород, 2011. – Вип. 23. – С. 93–96
Микитенко Н. О. Цільовий компонент технології формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничих спеціальностей / Микитенко Н. О. // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць. – Херсон: РІПО, 2011. – Вип. 10. – С. 155-162
Микитенко Н. О. Ефективні методики формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничих спеціальностей / Микитенко Н. О. // Наукові записки Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. – Тернопіль, 2011. – № 2. – С.163-173
Микитенко Н. О. «Прямі» методики навчання іноземних мов у контексті формування іншомовної професійної компетентності студентів / Микитенко Н. О. // Педагогіка і психологія професійної освіти: Науково-методичний журнал. – Львів: Поліграфічний центр видавництва Національного університету «Львівська політехніка», 2011. – № 3. – С. 99- 106
Микитенко Н. О. Модель іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничих спеціальностей / Микитенко Н. О. // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна»: № 3. – Хмельницький: ХІСТ, 2011. – 239 с. – С. 112-121
Микитенко Н. О. Сугестивно-асоціативна методика формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничих спеціальностей / Микитенко Н. О. // Наукові записки Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль, 2011. – № 4. – С.120–129
Микитенко Н. О. Поняття «іншомовна професійна компетенція» та «іншомовна професійна компетентність» у науково-педагогічній літературі / Микитенко Н. О. // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. – Чернівці, 2011. – Вип. 543. – С. 102-111

Наукова біографія

2015 атестат професора
2012 диплом доктора педагогічних наук зі спеціальності: 13.00.02 – теорія і методика навчання: германські мови; 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
2009 атестат доцента
2006 диплом кандидата педагогічних наук (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти)
1997 диплом спеціаліста ЛДУ імені Івана Франка (філолог, викладач англійської мови і літератури, перекладач)

Професійна діяльність:

2017 – дотепер завідувач кафедри іноземних мов для природничих факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка
2013 – 2017 професор кафедри іноземних мов для природничих факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка
2012 2013 доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка,
2011 2012 доцент кафедри англійської філології Львівського національного університету імені Івана Франка
2008 – 2011 доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка, докторант Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
1998 2008 асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ імені Івана Франка
1997 1998 асистент кафедри іноземних мов ЛДУ імені Івана Франка

Різне

Робота спеціалізованих вчених, експертних рад

  • Член разової спеціалізованої ради із захисту Лущинською О.В. дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціальностями) у Львівському національному університеті імені Івана Франка, 2021.
  • Член разової спеціалізованої вченої ради із захисту Гоменюк О. Я. дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 014 Середня освіта (Іноземні мови) у Тернопільському національному педагогічному університеті із захисту дисертації імені Володимира Гнатюка, 2020.
  • Член разової спеціалізованої вченої ради із захисту Нанівською Л. Л. дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії, 2021 р.
  • Член постійно діючої спеціалізованої вченої ради Д 58.053.03 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка.
  • Член постійно діючої спеціалізованої вченої ради К 58.053.05 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка.

Членство у редакційних колегіях наукових журналів

  • Член редколегії Наукового вісника Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія: «Іноземна філологія».
  • Член редколегії Наукового вісника Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота».
  • Член редколегії Наукового вісника Львівського університету. Серія педагогічна.

Розклад