Ділові комунікації (англійська мова для студентів економічного факультету)

Тип: На вибір студента

Кафедра: іноземних мов для природничих факультетів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Немає
84Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
796професор Микитенко Н. О., доцент Скіба Н. Я.
доцент Кіпень С. В., доцент Крижанівська Г. Т.
884професор Микитенко Н. О., доцент Скіба Н. Я.
доцент Кіпень С. В., доцент Крижанівська Г. Т.

Опис курсу

Практична мета курсу полягає у формуванні у студентів іншомовної професійної комунікативної компетентності на рівні, що відповідає B2 згідно з Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. Формування і розвиток згаданої компетентності передбачає оволодіння студентами іноземною мовою як засобом комунікації в усній і письмовій формі в соціально-побутовій та соціально-культурній та професійній сферах на основі здобутих знань про систему іноземної мови, особливості функціонування мовних конструкцій, моделей та структур, сформованих мовленнєвих, навчальних, когнітивних умінь і навичок, формування у студентів здатності будувати ефективну мовленнєву діяльність, конструювати ефективну мовленнєву поведінку.

Розвивальна мета курсу передбачає послідовний поетапний розвиток комунікативних здібностей студента, його пам’яті, уваги, логічного, креативного мислення, вольових якостей, пов’язаних з досягненням прогресу в навчальній діяльності.

Загальноосвітня мета курсу полягає у збагаченні духовного світу студента, розширення його кругозору, формування кола знань про культуру і традиції країни, мова якої вивчається.

Виховна мета акцентує на вихованні у студентів культури спілкування в процесі вивчення іноземної мови, оволодінні правилами етикету лінгвокультури носіїв мови, нормами їх мовленнєвої поведінки, включаючи норми мовленнєвої поведінки у тому числі в діловій та професійній сферах.

Зміст іншомовної професійної комунікативної компетентності передбачає розвиток у студентів низки компетентностей: лінгвістичної, мовленнєвої та соціокультурної. Сформованість лінгвістичної компетентності майбутнього фахівця передбачає знання системи мови, її законів, правил та особливостей, а також її функціонування у процесі іншомовної комунікації. Мовленнєва компетентність полягає в опануванні студентами умінь говоріння, читання, аудіювання та письма. Зокрема компетентність у говорінні передбачає опанування уміннями монологічного та діалогічного мовлення. Лексична компетентність включає лексичні знання і мовленнєві лексичні навички, граматична – граматичні знання і мовленнєві граматичні навички; фонологічна – фонетичні знання та мовленнєві слухо-вимовні навички. Основою соціокультурної компетентності є сформованість цілісної системи уявлень про національно-культурні особливості країни, мова якої вивчається. Розвиток соціокультурної компетентності на цьому етапі вимагає формування у майбутнього фахівця соціокультурних і соціолінгвістичних знань, умінь і навичок, які забезпечують його входження в іншомовне середовище і сприяють його соціалізації у ньому. Разом з тим, практична мета курсу передбачає формування навчальної компетентності, що передбачає опанування технологіями здобування, систематизації та узагальнення навчальної інформації.

Робоча програма (Pdf)

Рекомендована література

ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА:

 1. Скіба Н., Тинкалюк О., Кокор М. English for Economics. Тернопіль: Вектор, 2018. – 252 с.
 2. David Cotton, David Falvey, Simon Kent. Market leader. / Upper Intermediate business English course book/. – Pearson Longman, 2004.
 3. MacKenzie, Ian. English for Business Studies: a course for Business Studies and Economics Students. Upper-Intermediate / Advanced. Cambridge University Press, 2010.
 4. Robbins, Sue. Business vocabulary in practice. Collins, COBUILD, 2004.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Evans, Virginia Round-up 6. English Grammar Practice. – Pearson Education Limited, 2003.
 2. McCarthy, Michael; O’Dell, Felicity. English Vocabulary in Use. /Upper-Intermediate/. – Cambridge University Press, 2001.
 3. Prodromou, Luke. Grammar and Vocabulary for First Certificate. – Pearson Education Limited, 2001.
 4. Vince, Micheal; Sunderland, Peter Advanced Language Practice. English Grammar and Vocabulary. – Oxford: Macmillan Publishers Limited, 2003.
 5. Микитенко Н.О., Івасів Н.С., Милик О.В., Веселівська С.М. Ukraine and International Organizations (Україна і міжнародні організації): Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2009 (з грифом МОН України)
 6. Oxford dictionary of economics. / John Black, Nigar Hashimzade, Gareth Myles. – Third edition. – New York: Oxford university press, 2009.
 7. Longman Dictionary of Contemporary English. / [director, Della Summers]. – New ed. p. cm. – Pearson Education Limited, 2003.
 8. Крижанівська Г.Т., Оленюк О.В., Курташ Н.М., Павлишенко О.А., Тинкалюк О.В. The World of Economics: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2007 (з грифом МОН України).

ІНТЕРНЕТ РЕСУРСИ

 1. Business Insider
 2. The Economist
 3. The Financial Times
 4. The New York Times
 5. The Wall Street Journal

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус