Основи англомовної академічної комунікації (для здобувачів наукового ступеня “доктор філософії”)

Тип: Нормативний

Кафедра: іноземних мов для природничих факультетів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Немає
124Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
170професор Микитенко Н. О.
професор Яхонтова Т. В.
професор Морська Л. І.
270професор Микитенко Н. О.
професор Яхонтова Т. В.
професор Морська Л. І.

Опис курсу

Вивчення основ англомовної академічної комунікації в аспірантурі вищого навчального закладу передбачає комплексну реалізацію практичної та розвиваючої мети.

Практична мета навчання полягає в оволодінні аспірантами знаннями про функціонування іноземної мови (англійської) як засобу спілкування в усній та письмовій формі в освітньому середовищі, науковій та професійній сферах; формуванні вмінь і навичок, використання певних мовних моделей та структур у різноманітних навчальних та фахових комунікативних ситуаціях; виявленні подібностей та розбіжностей між відповідними академічними дискурсами рідною та іноземною мовою; поглиблення знань у сфері фахових дисциплін; формування умінь і навичок спілкування з колегами, обміну інформацією та думками у науковій та професійній сферах іноземною мовою.

Розвиваюча мета передбачає подальший розвиток інваріантних компонентів англомовної академічної комунікативної компетентності аспірантів: лексичної, граматичної, мовленнєвої, соціокультурної, функціонально-дискурсивної компетенцій.

Завдання навчальної дисципліни «Іноземна мова (основи англомовної академічної комунікації)» – поетапне формування основних складових іншомовної фахової академічної комунікативної компетентності, зокрема:

 • лексичної компетенції: формування умінь і навичок вживання лексики до тем змістових модулів;
 • граматичної компетенції: засвоєння знань, формування умінь і навичок вживання певних граматичних конструкцій;
 • мовленнєвої компетенції: формування умінь і навичок усної та письмової комунікації, зокрема: монологічного та діалогічного мовлення, участі у дискусіях, написання різних видів письмових робіт до тем змістових модулів;
 • соціокультурної компетенції: формування умінь і навичок комунікації в академічній сфері, що передбачають володіння інформацією про етику спілкування у міжнародному освітньому середовищі, наукових колах та фаховій сфері.
 • функціонально-дискурсивної компетенції: засвоєння знань про жанри академічного стилю, формування умінь і навичок створення усних і письмових висловлювань відповідного формату для ефективної комунікації у науково-фаховому середовищі.

Іншомовна фахова академічна комунікативна компетентність формується у процесі виконання аспірантами завдань у таких видах мовленнєвої діяльності:

 • читанні: формування у аспірантів умінь і навичок розуміння, вилучення необхідної інформації, інтерпретації та перекладу у процесі опрацювання текстів до тем змістових модулів;
 • письмі: виконання письмових вправ та завдань, що відображають лексичний і граматичний матеріал змістових модулів; створення різножанрових письмових дискурсів у процесі написання письмових робіт різних форматів;
 • аудіюванні: прослуховування інформації до тем змістових модулів з подальшим її опрацюванням у формі виконання відповідних вправ та завдань;
 • усному мовленні: продукування усного дискурсу на теми змістових модулів у формі монологічного, діалогічного та полілогічного мовлення.

Робоча програма (Pdf) 

Рекомендована література

Базова 

 1. Микитенко Н. О. Формування академічної компетентності: курс англійської мови для студентів та аспірантів природничих спеціальностей: навч. Посібник / Н.О. Микитенко, В. Т. Сулим, М. С. Козолуп. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 184 с.
 2. Яхонтова Т. В. Основи англомовного наукового письма: Навч. посібник. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 220 с.
 3. Максимук В. М. Англійська мова для аспірантів та науковців гуманітарно-природничих спеціальностей університетів. “English for PhD Students” : Підручник. – Львів : «Астролябія», 2006. – 232 с.
 4. Biley S. Academic Writing: A Handbook for International Students. – London, New York: Routledge, 2003. – 260 p.
 5. Mann M., Taylore-Knowels S. Destination C1 & C2: Grammar and Vocabulary. – Oxford : Macmillan, 2008. – 312 p.

 Допоміжна

 1. Brown H. D., Cohen D. S., O’Day J. Challenges: A Process Approach to Academic English. – Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall Regents, 1991.
 2. Kennedy X. J., Kennedy D. M. The Bedford guide for College Writers. – New York : Martin’s Press, 1987. – 545 p.
 3. Stern L. What Every Student Should Know about Avoiding Plagiarism. – New York : Pearson Longman, 2006. – 74 p.
 4. Porter D. Check your vocabulary for academic English. – London: A & C Black, 2007
 5. Longman dictionary of contemporary English. / [director, Della Summers]. – New ed. p. cm. – Pearson Education Limited, 2003.
 6. Bazerman C. (2010). The Informed Writer: Using Sources in the Disciplines. – The WAC Clearinghouse. Fort Collins, CO.
 7. Ісаєва Г. Т. Improve your English: Посібник з англійської мови для самостійної роботи. – Львів: ПАІС, 2010.
 8. Ісаєва Г. Т., Микитенко Н. О. Enjoy your Home Reading: Навч. посібн. для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів гуманітарного та природничого профілів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2008

Інформаційні ресурси

 1. Advice on Academic Writing. University of Toronto.
 2. Purdue Online Writing Lab.
 3. Writing an Essay. Learning Skills @ CSU.
 4. Fulbright Program in Ukraine.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус