Основи англомовної академічної комунікації (для здобувачів наукового ступеня “доктор філософії”)

Тип: Нормативний

Кафедра: іноземних мов для природничих факультетів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Немає
124Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
170професор Микитенко Н. О.
професор Яхонтова Т. В.
270професор Микитенко Н. О.
професор Яхонтова Т. В.

Опис курсу

Вивчення основ англомовної академічної комунікації в аспірантурі вищого навчального закладу передбачає комплексну реалізацію практичної та розвиваючої мети.

Практична мета навчання полягає в оволодінні аспірантами знаннями про функціонування іноземної мови (англійської) як засобу спілкування в усній та письмовій формі в освітньому середовищі, науковій та професійній сферах; формуванні вмінь і навичок, використання певних мовних моделей та структур у різноманітних навчальних та фахових комунікативних ситуаціях; виявленні подібностей та розбіжностей між відповідними академічними дискурсами рідною та іноземною мовою; поглиблення знань у сфері фахових дисциплін; формування умінь і навичок спілкування з колегами, обміну інформацією та думками у науковій та професійній сферах іноземною мовою.

Розвиваюча мета передбачає подальший розвиток інваріантних компонентів англомовної академічної комунікативної компетентності аспірантів: лексичної, граматичної, мовленнєвої, соціокультурної, функціонально-дискурсивної компетенцій.

Завдання навчальної дисципліни «Іноземна мова (основи англомовної академічної комунікації)» – поетапне формування основних складових іншомовної фахової академічної комунікативної компетентності, зокрема:

 • лексичної компетенції: формування умінь і навичок вживання лексики до тем змістових модулів;
 • граматичної компетенції: засвоєння знань, формування умінь і навичок вживання певних граматичних конструкцій;
 • мовленнєвої компетенції: формування умінь і навичок усної та письмової комунікації, зокрема: монологічного та діалогічного мовлення, участі у дискусіях, написання різних видів письмових робіт до тем змістових модулів;
 • соціокультурної компетенції: формування умінь і навичок комунікації в академічній сфері, що передбачають володіння інформацією про етику спілкування у міжнародному освітньому середовищі, наукових колах та фаховій сфері.
 • функціонально-дискурсивної компетенції: засвоєння знань про жанри академічного стилю, формування умінь і навичок створення усних і письмових висловлювань відповідного формату для ефективної комунікації у науково-фаховому середовищі.

Іншомовна фахова академічна комунікативна компетентність формується у процесі виконання аспірантами завдань у таких видах мовленнєвої діяльності:

 • читанні: формування у аспірантів умінь і навичок розуміння, вилучення необхідної інформації, інтерпретації та перекладу у процесі опрацювання текстів до тем змістових модулів;
 • письмі: виконання письмових вправ та завдань, що відображають лексичний і граматичний матеріал змістових модулів; створення різножанрових письмових дискурсів у процесі написання письмових робіт різних форматів;
 • аудіюванні: прослуховування інформації до тем змістових модулів з подальшим її опрацюванням у формі виконання відповідних вправ та завдань;
 • усному мовленні: продукування усного дискурсу на теми змістових модулів у формі монологічного, діалогічного та полілогічного мовлення.

Навчальна програма (Pdf)

Робоча програма (Pdf)

Рекомендована література

Базова 

 1. Микитенко Н. О. Формування академічної компетентності: курс англійської мови для студентів та аспірантів природничих спеціальностей: навч. Посібник / Н.О. Микитенко, В. Т. Сулим, М. С. Козолуп. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 184 с.
 2. Яхонтова Т. В. Основи англомовного наукового письма: Навч. посібник. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 220 с.
 3. Максимук В. М. Англійська мова для аспірантів та науковців гуманітарно-природничих спеціальностей університетів. “English for PhD Students” : Підручник. – Львів : «Астролябія», 2006. – 232 с.
 4. Biley S. Academic Writing: A Handbook for International Students. – London, New York: Routledge, 2003. – 260 p.
 5. Mann M., Taylore-Knowels S. Destination C1 & C2: Grammar and Vocabulary. – Oxford : Macmillan, 2008. – 312 p.

 Допоміжна

 1. Brown H. D., Cohen D. S., O’Day J. Challenges: A Process Approach to Academic English. – Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall Regents, 1991.
 2. Kennedy X. J., Kennedy D. M. The Bedford guide for College Writers. – New York : Martin’s Press, 1987. – 545 p.
 3. Stern L. What Every Student Should Know about Avoiding Plagiarism. – New York : Pearson Longman, 2006. – 74 p.
 4. Porter D. Check your vocabulary for academic English. – London: A & C Black, 2007
 5. Longman dictionary of contemporary English. / [director, Della Summers]. – New ed. p. cm. – Pearson Education Limited, 2003.
 6. Bazerman C. (2010). The Informed Writer: Using Sources in the Disciplines. – The WAC Clearinghouse. Fort Collins, CO.
 7. Ісаєва Г. Т. Improve your English: Посібник з англійської мови для самостійної роботи. – Львів: ПАІС, 2010.
 8. Ісаєва Г. Т., Микитенко Н. О. Enjoy your Home Reading: Навч. посібн. для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів гуманітарного та природничого профілів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2008

Інформаційні ресурси

 1. Advice on Academic Writing. University of Toronto.
 2. Purdue Online Writing Lab.
 3. Writing an Essay. Learning Skills @ CSU.
 4. Fulbright Program in Ukraine.