Микитюк Юлія Володимирівна

Посада: доцент кафедри німецької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-67

Електронна пошта: Yuliya.Mykytyuk@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: lingua.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: lnulviv.academia.edu

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

  • Комунікативна лінгвістика
  • Лінгвопрагматика
  • Теорія мовленнєвих актів
  • Лінгвістична генологія
  • Стилістика літературного тексту
  • Теорія та практика художнього перекладу

Презентація курсу “Мистецтво компліменту крізь призму історії та культури” Микитюк Ю.В.:
https://fb.watch/4a0ULWz3rY/

Курси

Публікації

Наукові публікації у зарубіжних виданнях
1. Микитюк Ю. В. Типи реалізації експліцитних та імпліцитних смислів під час висловлення прямих та непрямих компліментів / Ю. В. Микитюк // Science and Education a New Dimension. Philology, IV (26). – Budapest, 2016. – Issue 106. – С. 56-60.

Автореферат
1. Микитюк Ю. В. Комплімент як мовленнєвий акт (на матеріалі німецькомовних драматичних творів XVIII–XX ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / Ю. В. Микитюк. – Львів: ПАІС, 2017. – 21 с.

Наукові публікації у вітчизняних фахових виданнях
1.Микитюк Ю. В. Лексико-стилістичні особливості реалізації компліментів у діахронному аспекті / Збірник наукових праць «Нова філологія». Запоріжжя, 2021. Випуск 84 (2021). С.165–173. DOI: https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-84-23
2. Микитюк Ю. В. Комплімент, його визначення та умови реалізації / Закарпатські філологічні студії. Видавничий дім «Гельветика», 2021. Випуск 16. С.75–80. DOI: https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2021.16.14
3. Микитюк Ю. В. Комплімент як різновид соціальної взаємодії / Науковий вісник Чернівецького національно університету імені Юрія Федьковича. Германська філологія. Чернівці, 2021. Випуск 831–832. С. 218–230. DOI: https://doi.org/10.31861/gph2021.831-832.218-231
4. Микитюк Ю. В. Типи реакцій на компліментарне висловлювання (на основі драми Ґ. Е. Лессінґа «Мінна фон Барнгельм, або Солдатське щастя»). Наукові записки. Серія: Філол. науки (мовознавство). Кіровоград: Видавець Лисенко В. Ф., 2015. Випуск 138. С. 208–213
5. Микитюк Ю. В. Відмежування компліменту від суміжних мовленнєвих актів / Наукові записки. Серія: Філол. науки (мовознавство). Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. Випуск 105 (2). С. 519–524.
6. Микитюк Ю. В. Діахронія розвитку компліменту в німецькомовній літературі (на основі малої прози XVIII-XX ст.). Мова і культура (наук. журн.). К.: Видавн. дім Дмитра Бураго, 2010. Випуск. 13. Т. ІІ (138). С. 90–95.
7. Микитюк Ю. В. Розуміння компліменту як мовленнєвого акту в працях учених ХХ – поч. ХХІ ст. / Наукові записки. Серія: Філол. науки (мовознавство). Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. Випуск 81 (2). С. 330–333.
8. Микитюк Ю. В. Функції компліменту в міжлюдській комунікації (на базі малої прози німецькомовних письменників XVIII-XX ст.) / Мова і культура (наук. журн.). К.: Видавн. дім Дмитра Бураго, 2009. Випуск 12. Т. ІІІ (128). С. 138–143.
9. Микитюк Ю. В. Стереотипи та упередження у вивченні іноземної мови (у співавторстві) / Мова і культура (наук. журн.). К.: Видавн. дім Дмитра Бурого, 2009. Випуск 11. Т. VІІІ (120). С. 270–275.

Тези доповідей на вітчизняних конференціях
1. Mykytyuk J. Sprechakt Kompliment in der Psychologie und Psycholinguistik. / Долаємо кордони разом з німецькою мовою = Mit der deutschen Sprache gemeinsam Grenzen überwinden: Матеріали XXIХ Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів (23 вересня 2022 р.). Львів: ПАІС, 2022. C.102–103.
2. Микитюк Ю. Вплив статусу співрозмовників на висловлення компліментів упродовж XVIII–XX ст. / Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2021 рік (3/4 лютого 2022 рік). Львів: ПАІС, 2022. С.196–198.
3. Mykytyuk Y. Geschlechtsspezifische Besonderheiten der Realisierung von Komplimenten und Komplimenterwiderungen in den deutschsprachigen Dramen des 18. – 20. Jahrhunderts / Y. Mykytyuk / Німецька мова в Україні: традиції та перспективи розвитку = Deutsche Sprache in der Ukraine: Kontinuitäten und Entwicklungen: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (4-6 жовтня 2016 р.). – Львів: ПАІС, 2016. – С. 103-105.
4. Микитюк Ю. В. Комплімент і похвала: критерії розрізнення двох суміжних мовленнєвих актів / Ю. В. Микитюк // Дискурсні стратегії лінгвістики ХХІ століття: зб. матер. конф. (укр., англ., рос., нім., франц., польск. мовами). – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – С. 166-168.
5. Микитюк Ю. В. Комплімент як двочленний мовленнєвий акт / Ю. В. Микитюк // Матеріали Всеукраїнської наукової студентської конференції «Зіставне вивчення германських та романських мов і літератур» (17-18 березня 2009 року). Донецьк: ДонНУ, 2009. – Том 2. – С. 53-54.

Переклади художньої літератури
1. Tykholoz B., Tykholoz N. Franko von A bis Z / Bohdan Tykholoz, Natalja Tykholoz; Übersetzung: Julija Mykytyuk. – Lwiw: Staryj-Lew-Verlag, 2019
2. Гауеншільд Л. Цілком дівчачі штукенції / Лідія Гауеншільд; пер. з нім. Ю.В. Микитюк. – Харків: Юнісофт, 2019. – 96 с. : іл. – (Серія «Енциклопедія для допитливих»).
3. Хауенсчайлд Л. Я ось така, яка вже є / Лідія Гауеншільд; пер. з нім. Ю.В. Микитюк. – Харків: Юнісофт, 2019. – 96 с. : іл. – (Серія «Енциклопедія для допитливих»).
4. Зандиґ У.А. Вірші. [Європа в поемі. Grand Tour. Подорож молодою європейською поезією разом із Федерико Італьяно та Яном Вагнером] / Ульрике Альмут Зандиґ; пер. з нім. Ю. Микитюк. – Львів, 2019. – С. 34–39.
5. Воллебен П. Таємниче життя дерев / Петер Воллебен; пер. з нім. Ю. Микитюк. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2017. – 224 с.
6. Ляйбер С. Остання земля (уривок з роману) / Свенья Ляйбер; пер. з нім. Ю. Микитюк // Німецька сучасна література // Київ: Goethe-Institut, 2016. – С.8–11.
7. Ремарк Е. М. Мансарда мрій. Роман / Ерих Марія Ремарк; пер. з нім. Ю. Микитюк. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. – С. 253–402.
8. Ремарк Е. М. Тіні в раю. Роман / Ерих Марія Ремарк; пер. з нім. Ю. Микитюк. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2015. – С. 603–957.
9. Ляйбер С. Перший зрізок. Муштра / Свенья Ляйбер; пер. з нім. Ю. Микитюк // Усі інші. Історії про кохання, насильство і пам’ять: Із сучасної німецької прози / Упоряд. М. Іваницька, Т. Супрун. – К.: Критика, 2015. – С. 121–144.
10. Шоєрман З. Подарунок / Зільке Шоєрман; пер. з нім. Ю. Микитюк // Усі інші. Історії про кохання, насильство і пам’ять: Із сучасної німецької прози / Упоряд. М. Іваницька, Т. Супрун. – К.: Критика, 2015. – С. 257–278.
11. Брехт Б. Солдат з Лас-Сьйота. Непристойна стара / Бертольд Брехт; пер. з нім. Ю. Микитюк. – Брехтівський часопис. – №4. – 2014. – С. 76–80.

Біографія

30 квітня 1987 – народилася у місті Львові, Україна
1994–2004 р. – навчалася у середній загальноосвітній школі №23 міста Львова, яку закінчила з золотою медаллю.
2004–2009 р. – студентка факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка. Спеціальність: „Німецька мова та література“. Кваліфікація: магістр філології. Викладач німецької і англійської мов та світової літератури.
2007 р. – навчання у Фрідріх Александер Університет Ерлянґен-Нюрнберґ (у рамках програми GIP-DAAD).
2007–2008 р. – навчання в університеті Дуйсбурґ-Ессен (у рамках стипендії DAAD для германістів).
2009 р. – стипендіатка програми DAAD “Групові поїздки студентів до Німеччини (Studienreisen)”.
2009 р. – стипендіатка фонду Гайнріха Бьоля під час 2-тижневих літніх курсів у м. Ваймарі («Weimarer Sommerkurse»).
З 2009 р. – асистент кафедри німецької філології Львівського національного університету ім. Івана Франка.
З 2009 р. – викладач на курсах німецької мови у Німецькому мовному центрі (партнер Ґете-Інституту, м. Київ).
2010-2017 – аспірантка кафедри німецької філології Львівського національного університету ім. Івана Франка.
2011 р. – наукове стажування у Фрідріх Александер Університет Ерлянґен-Нюрнберґ (у рамках стипендії DAAD для аспірантів).
2013–2015 р. – участь у Європейському літературно-перекладацькому проекті «ТрансСтар Європа».
2016 р. – наукове стажування у Фрідріх Александер Університет Ерлянґен-Нюрнберґ (у рамках стипендії DAAD для аспірантів).
2017 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему «Комплімент як мовленнєвий акт (на матеріалі німецькомовних драматичних творів XVIII–XX ст.), здобувши науковий ступінь кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 «Германські мови».
2019 р. – наукове стажування у Фрідріх Александер Університет Ерлянґен-Нюрнберґ (у рамках стипендії Ганса Зайделя для талановитих науковців).

Різне

Сертифікати:

• мовний сертифікат: Die Zentrale Mittelstufenprüfung (2005)
• мовний сертифікат: Goethe-Zertifikat C2 / ZOP (2006)
• мовний сертифікат: TestDaF (2008)
• сертифікат екзаменатора Fit in Deutsch 1/2 (2017)
• сертифікат екзаменатора А2 neu (2017)
• сертифікат екзаменатора B1 (2019)
• сертифікат екзаменатора B2 (2019, 2021)

Участь у семінарах з методики та дидактики викладання німецької мови (Goethe-Institut):
• DLL-2: Wie lernt man die Fremdsprache Deutsch? (Onlinekurs, 27.09. – 05.12.2021)
• Kulturreflexives Lehren und Lernen: Kalliope (Fortbildungsveranstaltung des OeAD, 15.10. – 03.12.2021)
• Informelle Tests: Formatives Assessment (Onlinefortbildung, 21.10.2021)
• Prüferzertifikat 2021 (online, Oktober 2021)
• Aufbau- und Hospitationsschulung für die DLL-Hochschulkooperationen (online, 13. – 14.09., 16.09.2021)
• Filme im DaF-Unterricht (Fortbildungsveranstaltung des OeAD, 05.07.2021)
• DLL-6: Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung (Online-Fortbildung (inkl. Live-Sitzungen), 12.03. – 23.05.2021)
• Interkulturelle Landeskunde 2: Landeskundliche und kulturbezogene Lernziele (Onlinefortbildung, 15.04.2021)
• Interkulturelle Landeskunde 1: Landeskunde im Fremdsprachenunterricht (Onlinefortbildung, 30.03.2021)
• „Einsatz der deutschsprachigen Periodika im DaF-Unterricht“ (Onlinefortbildung, 22. – 31.03.2021)
• Online Monitoring (Onlinekurs, 02.11. – 13.12.2020)
• Online Moderieren (Onlinekurs, 26.10. – 20.12.2020)
• Unterrichtsplanung 2: Didaktisch-methodische Prinzipien und Rückwärtsplanung (Onlinefortbildung, 12.11.2020)
• Prüferzertifikat 2020 (online, Oktober 2020)
• Unterrichtsplanung 1: Lernziele und Unterrichtsplanung (Onlinefortbildung, 13.10.2020)
• DLL Trainerschulung (Onlinekurs, 21.09. – 23.10.2020)
• DLL-4: Aufgaben, Übungen, Interaktion (Onlinekurs, 21.04. – 28.06.2020)
• Prüferzertifikat 2018 (SLZ Lviv, 22.09.2018)
• Behandlung von technischen Problemen während der Online-Kursräumenutzung und Konfliktmanagement beim Online-Lernen (GI Kyiv, 26. – 27.11.2016)
• Prüferzertifikat 2016 (GI Kyiv, September 2016)
• „Kombinierte Tutorenschulung für hybride Sprachkursmodelle“ (Onlinefortbildung, 27.06. – 05.08.2016)
• „Online Tutorieren“ (Onlinekurs, 25.01. – 17.04.2016)
• „Digitale Medien und Web2.0 im Deutschunterricht“ (SLZ Lviv, 05. – 07.10.2015)
• „Neue Medien im DaF-Unterricht: Potenzial von Lernplattformen (Moodle) und Übungsgeneratoren (GI Kyiv, 18. – 19.03.2015)
• Prüferzertifikat 2015 (GI Kyiv, September 2015)
• Fernstudienkurs „Grundfertigkeiten DaF: Fertigkeit Schreiben“ (Onlinekurs, 29.09. – 29.11.2014)
• MDE 2.4 „Film im DaF-Unterricht“ (GI Berlin, 17. – 30.08.2014)
• „Der rote Faden oder: Unterrichtsplanung gut gemacht“ (SLZ Lviv, 15. – 17.11.2013)
• „Phonetik im DaF-Unterricht“ (GI Kyiv, 23. – 25.03.2011)
• „Neuere Tendenzen DaF“ (SLZ Lviv, 18. – 20.02.2011)
• „Moderations-und Präsentationstechniken; Binnendifferenzierung“ (GI Kyiv, 28. – 30.09.2010)
• „Schritte international“ (SLZ Lviv, 14. – 16.05.2010)
• „Mit Spielen lernen – Sprachlernspiele im Deutschunterricht“ (GI Kyiv, 22. – 24.02.2010)

Нагороди

Наукові стипендії:

квітень – липень 2007 р. – навчання у Фрідріх Александер Університет Ерлянґен-Нюрнберґ (у рамках програми GIP-DAAD);

жовтень 2007 р. – березень 2008 р. – навчання в університеті Дуйсбурґ-Ессен (у рамках стипендії DAAD для германістів);

червень – липень 2009 р. – стипендіат програми DAAD “Групові поїздки студентів до Німеччини (Studienreisen)”;

серпень 2009 р. – стипендіат фонду Гайнріха Бьоля під час 2-тижневих літніх курсів у м. Ваймарі («Weimarer Sommerkurse»);

серпень – вересень 2011 р. – наукове стажування у Фрідріх Александер Університет Ерлянґен-Нюрнберґ (у рамках стипендії DAAD для аспірантів);

січень 2013 – грудень 2015 р. – участь у Європейському літературно-перекладацькому проекті «ТрансСтар Європа»;

квітень – червень 2016 р. – наукове стажування у Фрідріх Александер Університет Ерлянґен-Нюрнберґ (у рамках стипендії DAAD для аспірантів).

Розклад