Методологія та організація наукових досліджень

Тип: Нормативний

Кафедра: німецької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор Максимчук Б. В.Інн51М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Інн51Мпрофесор Максимчук Б. В.

Опис курсу

Мета курсу – дати системний виклад основних стратегій та парадигм дослідження філологічних об’єктів з метою застосування їх при написанні магістерських робіт та при подальшій науково-дослідній діяльності.
Завдання навчальної дисципліни полягає в ознайомленні студентів із такими розділами курсу:
 основні напрямки і стратегії дослідження категорії заперечення у сучасній лінгвістиці;
 новітні стратегії наукових досліджень української германістики;
 гендерна парадигма літературознавчих студій;
 перформативна парадигма літературознавчих студій;
 методологія, методика та напрями наукових досліджень в галузі термінології;
 методологія, методика та напрями наукових досліджень в галузі історичної германістики;
 методологічні засоби і напрями наукових досліджень граматичної будови мови;
 стратегії і тактики наукових досліджень польової організації лексики;
 стратегії і тактики перекладознавчих досліджень;
 методологія і напрями наукових досліджень в галузі комунікативної лігвістики;
 фразеологічний проміжний рівень мови; методологія і методи його дослідження.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 основні парадигми, стратегії, методології та методи наукових досліджень у лінгвістиці, літературознавстві, перекладознавстві;
 відповідну інтрапарадигматичну термінологію та інтрапарадигматичні принципи і механізми аналізу емпіричного матеріалу;
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:

 використовувати набуті знання для визначення стратегії наукового дослідження при праці над магістерською роботою;
 застосовувати адекватні методи дослідження емпіричного матеріалу;
 формувати стратегічні гіпотези дослідження матеріалу;
 формулювати науково обгрунтовані висновки по науковому дослідженню.

Рекомендована література

1. Каравашкин В. И., Р. В. Ефимов. Внутренняя валентность слова: теория и практика – Харьков, 1999
2. Кочерган М. П. Загальне мовознавство – Київ : ВЦ «Академія», 2008.
3. Левицький В. В. Основи германістики: навч. посібник – Вінниця: Нова Книга, 2016
4. Левицький В.В., Кійко С.В. Практикум до курсу “Вступ до германського мовознавства”, Нова Книга: Вінниця, 2003
5. Максимчук Б. В. До критики логіко-філософських концепцій категоріального значення кваліфікативниз слів німецької мови у германському мовознавстві XVIII-XX століть: Записки з романо-германської філології : зб. наук. пр. / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ф-т романо-герм. філол., Одес. лінгв. т-во. – Одеса: Фенікс, 2008
6. Таранець В.Г., Ступак І.В. Африканська теорія походження аріїв, Одеса, 2017
7. Баран Я .А. Фразеологічна стилістика. Вінниця : Нова книга, 2009
8. L. Lemnitzer. Korpuslinguistik: eine Einführung: Tübingen, 2006
9. M. Schwarz. Semantik: Ein Arbeitsbuch: Tübingen, 1993
10. H. Burger, D. Dobrovol’skij, P. Kühn. Phraseologie: Objektbereich, Terminologie und Forschungsschwerpunkte: Berlin, New York, 2007
11. Th. Roelcke. Fachsprachen: Erich Schmidt Verlag, 2010
12. Скороходько Е. Ф. Термін у науковому тексті. – К.: Логос, 2006
13. A.Paslawska. Negative Polaritätselemente Und Ihre Lizensierung Im Ukrainischen. Investigations into Formal Slavic Linguistics. Eds. P. Kosta et al. Frankfurt am Main, 2001
14. John R. Payne. Negation. In Language Typology and Syntactic Description, vol I: Clause Structure, ed. Timothy Shopen, 197-242. Cambridge, 1985
15. K.-E. Sommerfeldt, H. Schreiber. Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Adjektive: Leipzig, 1974 (S. 9-42)
16. M. D. Stepanowa, G. Helbig Wortarten und das Problem der Valenz in der deutschen Gegenwartssprache: Leipzig, 1981
17. G. Schweikle. Germanisch-deutsche Sprachgeschichte im Überblick. Metzler, Stuttgart, 2002, S. 3-7
18. Sukhorolska S., Fedorenko O. Methods of linguistic analysis. Lviv, 2009
19. Maxymtschuk B., Arabska I. Einführung in die Germanistik. – Lwiw, 2020
20. G. Helbig. Geschichte der neueren Sprachwissenschaft: Leipzig, 1970
21. L. Wille, R. Maziarz. Einführung in die Sprachwissenschaft: Rzeszów, 2012
22. Ch. Nord. Textanalyse und Übersetzen. Theoretische Grundlagen, Methode und didaktische Anwendung einer übersetzungsrelevanten Textanalyse: Heidelberg, 1995
23. V. Nünning. Erzähltextanalyse und Gender Studies. Stuttgart, 2003
24. E. Fischer-Lichte. Performativität. Eine Einführung: Bielefeld, 2012
25. Deutsch und Auslandsgermanistik in Mitteleuropa. Warszawa, 1998
26. Maxymtschuk B. Überlick über den Stand der ukrainischen Germanistik: Bayerisch-ukrainische Tagung an der Freien Universität München. – Lwiw, 2003
27. Maxymtschuk B. Die ukrainische historische Germanistik als Forschung und Lehre: Lemberger Germanistik in der Ukraine. – Mannheim, 2010

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус