Патієвич Ольга Василівна

Посада: доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-44-54

Електронна пошта: olha.patiyevych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 

 • методика навчання англійської мови загального та професійного спрямування у вищій школі
 • сучасні технології викладання англійської мови для академічних цілей
 • іншомовна підготовка студентів магістратури природничих спеціальностей
 • лінгвометодика

Курси

Вибрані публікації

Автореферат дисертації:
Методика навчання стилістичної унормованості наукового писемного англійського мовлення майбутніх фізиків в умовах магістратури [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Патієвич Ольга Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 22 с.
Навчальні посібники та методичні рекомендації:
Патієвич О. В. Словник

A-to-Z of Business and  Economics: mini-dictionary (Бізнес та Економіка від А до Я: міні-словник) / Патієвич О. В. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. – 152 p.

Патієвич О. В.,

Скіба Н. Я., Смолікевич Н. Р., Білинська Х. В.

Електронний курс “Іноземна мова (англійська)” для студентів економічного факультету, рівень В2 (протокол №232-21 від 21.12.2021) / – 2021. – p. – https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3229.

 

Патієвич О. В Методика формування іншомовної компетентності в письмі // Методика навчання іноземних мов у закладах вищої освіти : Колективна монографія / О. Патієвич, В. Шовковий, І. Валентон, Т. Дружченко, Т. Кавицька та ін.: [за заг. ред. Шовкового В.]. – Київ : Лів-принт, 2021. – 292 с. – С. 183–218. ISBN 978-95013-6-4
Патієвич О. В
Хомишак О. Б.
Модернізація освітнього процесу з англійської мови у Новій українській школі. Навч. посібник. Дрогобич: Кондор, 2018. –  116 с.
 Микитенко Н. О.
Івасів Н. С.
Милик О. В.
Веселівська С. В.
Ukraine and international organizations. Навч. посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 326с.
Патієвич О. В. Методичні рекомендації «Write it up. Sciences» для аудиторної та самостійної роботи студентів І та ІІ курсів магістратури природничих спеціальностей (на матеріалі оригінальної англомовної літератури) / О. В. Патієвич. – Львів : Видавничий центр «Арал», 2015. – 116 с.
Вибрані статті:

Kozolup M. S. Challenges for non-English speakers: inter- and intralingual factors shaping the writing of Ukrainian authors in biological sciences / M. Kozolup, O. Patiyevych, H. Kryzhanivska, O. Antokhiv-Skolozdra  // Studia Biologica. – 2023. – Vol. 17, № 3. – P. 167-188. – DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sbi.1703.728.

Патієвич О. В. Approaches to accelerate communication in the process of students’ foreign language teaching of the non-linguistic faculties / O. В. Патієвич, В. Я. Чорній, Я. Є. Думашівський, О. В. Тинкалюк // Академічні студії. Серія “Педагогіка”, 2022. – № 4. 2022. – С. 79-86. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.4; ISSN 2786-4766

Chorniy V. Ya. Approaches to accelerate communication in the process of students foreign language teaching of the non-linguistic faculties / Chorniy V. Ya., Dumashivskyi Ya. Ye., Tynkaliuk O. V., Patiievych O. V. // Академічні студії. Серія “Педагогіка” . – 2022. – No. 4. – P. 79-86. – DOI: https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.4.

Патієвич О. В. Складнощі вивчення української мови: принципи оптимізації й інновації процесу її викладання іноземцям (на прикладі носіїв французької та іспанської мов) / О. В. Патієвич, Я. Є. Думашівський, Н. Я. Скіба // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2023. – Вип. 59. Том 1. – C. 330-336. http://www.aphn-journal.in.ua/archive/59_2023/part_1/51.pdf

Future English language teachers’ digital competence development by means of Storyjumper software tool / O. B. Khomyshak, O. V. Patiyevych // Information Technologies and Learning Tools. – 2020 – Vol. 79. – Iss. 5. – P. 126–138.

Custom training course applied to teaching business communication to students mastering economic disciplines / О. Патієвич, О. Тинкалюк // Наукові записки. Педагогічні науки. – К., Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2020. — Вип.146. – С. 36–41.

Developing Environmental Culture in Future Teachers during Professional Training / O. Patiyevych, V. Honcharuk et al. // Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala. – 2020. Vol. 12. – Iss. 1. – P. 244–264. ISSN: 2066-7329. e-ISSN: 2067-9270.

Організація експериментального навчання англомовного академічного письма студентів магістратури: початковий етап / О. Патієвич // Інноваційна педагогіка: науковий журнал. – 2019. – Вип. 9. – Т. 2. – С. 46–51. (Index Copernicus International)

Організація процесу навчання англомовного академічного письма студентів магістратури в умовах експерименту / О. Патієвич // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр.  – Запоріжжя : КПУ, 2018. – Вип. 61. – Т. 2. – С. 151–156.

Організація процесу навчання англомовного академічного письма студентів магістратури в умовах експерименту / О. Патієвич // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр.  – Запоріжжя : КПУ, 2018. – Вип. 61. – Т. 2. – С. 151–156.

Поняття стилістичної норми у навчанні академічного письма студентів / О. Патієвич // Zbior artykułów naukowych. Pedagogika. «Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki». – Lublin, 2017. – S.6–9.

Методична система навчання наукового писемного англійського мовлення студентів магістратури природничих спеціальностей України  / О. Патієвич., В. Шовковий // The Scientific Heritage (Budapest, Hungary). – 2016. – Vol 1. – № 1 (1) C. 39 – 46.

містове наповнення та структура етапів навчання англомовного академічного письма студентів магістратури / О. В. Патієвич // Молодий вчений: науковий журнал. – Херсон, 2016. – № 12.1 (40). – С. 501–507. (CiteFactor, Index Copernicus)

Змістове наповнення та структура етапів навчання англомовного академічного письма студентів магістратури / О. В. Патієвич // Молодий вчений: науковий журнал. – Херсон, 2016. – № 12.1 (40). – С. 501–507. (CiteFactor, Index Copernicus)

Компоненти, критерії оцінки та показники рівня сформованості умінь академічного писемного мовлення студентів магістратури природничого профілю / О. В. Патієвич // Педагогічні науки: Збірник наукових праць. – Херсон, 2016 – Вип. LXXIII. – Т. 1. – С. 67–72.

Модель процесса обучения стилистически нормированной научной письменной речи студентов магистратуры естественных специальностей // Universum: Психология и образование : электрон. научн. журн. 2015. № 9–10 (19).

Методична характеристика написання наукових статей англійською мовою студентами магістратури / О. В. Патієвич // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка : редкол. В. І. Судаков [та ін.]. – К. : Логос, 2015. – Вип. 2 (27). – С.50–62.

Психолінгвістичні та методичні засади навчання академічного письма студентів магістратури природничих спеціальностей / О. В. Патієвич // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр. / [редкол. Л. Б. Лук’янова (голова) та ін.]; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – К., 2015. – Вип. 1 (10). – С. 232–243.

Психолінгвістичні та методичні засади навчання академічного письма студентів магістратури природничих спеціальностей / О. В. Патієвич // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр. / [редкол. Л. Б. Лук’янова (голова) та ін.]; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – К., 2015. – Вип. 1 (10). – С. 232–243.

Жанрово-структурні та лінгвостилістичні характеристики текстів наукового стилю  у практиці навчання студентів магістратури наукового писемного мовлення / О. В. Патієвич // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. – Дрогобич, 2015. – № 6 (125). – С. 67–72.

Писемна комунікація студентів магістратури природничих спеціальностей в академічному середовищі / О. В. Патієвич // Імідж сучасного педагога : наук.-практ. освіт.-попул. часоп. – Полтава : АСМІ, 2015 р. – № 5(154). – С. 36-39.

Участь у науково-практичних конференціях:

 • The 7th International scientific conference“Teacher and student in the perspective of social transformations”: Conference proceedings, 25th March, 2019. – Poland : University of Bielsko-Biala.

Тези: Pedagogical conceptualisation of content knowledge of ESP teachers.

 • The VIIth International scientific and practical conference «Topical issues of science and practice» (November 02-06, 2020 London, Great Britain 2020).

Тези: Патієвич О. В., Тинкалюк О.В. Моделювання іншомовної підготовки майбутнього фахівця економічного профілю (другого магістерського рівня вищої освіти), 781 p. (рр. 523-526).

 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Комунікація у сучасному соціумі», м. Львів, 8 червня 2018 року.

Тема доповіді: ESP teacher preparation: key features of professional improvement.

 • Міжнародна науково-практична конференція “Modern methods, innovations and operational experience in the field of psychology and pedagogics”, м. Люблін, 20-21 жовтня, 2017 року

Тема доповіді: Текстово-трансформаційний етап у навчанні написання академічного тексту студентів магістратури природничих спеціальностей.

 • Міжнародна науково-практична конференція «Вплив досягнень психологічних і педагогічних наук на розвиток сучасного суспільства», 10-11 березня 2017 р. – Харків : Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2017.

Тема доповіді: Текстово-проектний етап у навчанні написання академічного тексту студентів магістратури природничих спеціальностей.

 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна педагогіка: теорія, методика, практика»,  16-17 жовтня 2015 р., м. Хмельницький. – Херсон, 2015.

Тема доповіді: Методичні рекомендації щодо навчання стилістично унормованого наукового писемного мовлення студентів-магістрантів природничих факультетів.

 • Konferencjа Miedzynarodowа Naukowo-Praktycznа «Pedagogika. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju wspołczesnej nauki», 30. 09 – 1. 10. 2015. – Poznań, 2015.

Тема доповіді: Критерії оцінки рівня сформованості умінь наукового писемного мовлення студентів магістратури природничого профілю.

 • Konferencjа Miedzynarodowа Naukowo-Praktycznа «Pedagogika. Dyskusje o wspołczesnej nauki», 30–31. 08. 2015. – Warszawa, 2015.

Тема доповіді: Методика відбору мовного та мовленнєвого матеріалу для навчання академічного письма студентів магістратури природничого профілю.

 • Міжнародна науково-практична конференція «Інтелектуальна  та  емоційна  складові  навчання  іноземних  мов:  новітні  тенденції  і завдання для вищої школи», 5 червня 2015 р. – К. : НАУ, 2015.

Тема доповіді: Лінгвальні особливості наукових текстів у навчанні академічного письма студентів магістратури.

 • Międzynarodowa konferencja naukowa wymiany osiągnięć naukowyc, 30–31 серпня 2014 р.  – Poznan, 2014.

Тема доповіді: General characteristics of the English language intensifiers.

 • Міжнародна науково-практична конференція «Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka», 29-30 червня 2014 р. – Wrocław, 2014.

Тема доповіді: The English language: is not it Greek?

 • V Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні питання лінгвістики, літературознавства та інноваційної методики викладання іноземних мов», 19-20 травня 2011р. – Тернопіль, ТНЕУ.

Тема доповіді: Learning styles and techniques for raising cultural awareness.

Біографія

2019           атестат доцента кафедри іноземних мов для природничих факультетів.
2016 диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання: германські мови.
2007 диплом магістра факультету іноземних мов ЛНУ ім. І. Франка за спеціальністю «Мова та література (англійська)».

Кваліфікація – магістр філології, викладач англійської і німецької мов та світової літератури.

Професійна діяльність:

2017 – дотепер доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів факультету іноземних мов ЛНУ імені Івана Франка
2005–2017 асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ ім. І. Франка

Різне

 • Член методичної ради факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • Організатор конкурсу на краще володіння англійською мовою серед студентів природничих факультетів ЛНУ імені Івана Франка;
 • Офіційне опонування дисертації Цепкала Олексія Володимировича «Методика навчання комунікативних стратегій професійно спрямованого англомовного писемного спілкування майбутніх фахівців з машинобудування», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови) на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.001.49 в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Методичні матеріали

Курси:

«Іноземна мова (англійська)» В2

«Ділові комунікації (перша іноземна мова)» В2

Розклад