Рій Мирослава Михайлівна

Посада: асистент кафедри міжкультурної комунікації та перекладу

Електронна пошта: myroslava.rii@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Методика викладання іноземної мови

Міжкультурна комунікація

Контрастивна лінгвістика

Курси

Публікації

 1. Rij M.M., Ruda O. I, Ruda I. I. Strategische Analyse der Wettbewerbsfähigkeit von Telekommunikationsunternehmen/ II International scientific conference: Corporate governance: strategies, technology, processes, October 26, 2018.  Leipzig, Germany: Baltija Publishing. 264 pages. (P. 84-87)
 2. Рій М.М. Сучасні підходи до викладання іноземних мов у закладах вищої освіти. Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей: збірник наукових статей / за заг. ред.. І.Ю.Сковронської. Львів: ЛьвДУВС, 2018. С.76-79
 3. Рій М.М. Формування професійних якостей майбутніх юристів у процесі вивчення іноземних мов. Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей: збірник наукових статей / за заг. ред.. І.Ю.Сковронської. Львів: ЛьвДУВС, 2019, 102 с.і  С.70-74.
 1. Рій М.М. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей: збірник наукових статей / за заг. ред. І. Ю. Сковронської. Львів: ЛьвДУВС, 2020. 130 с. С. 104-108.

5..Orlova-Kurilova, O., Berezovskyi, D., Pasternak, L. and Riy, M. (2021), “Public administration of innovative entrepreneurship: regulation of institutional environment renewal and investment incentives under covid-19”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 20–23. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.10.20

Орлова-Курилова О. В., Березовський Д. О., Пастернак Л. Ф., Рій М. М. Державне управління інноваційним підприємництвом: регулювання оновлення інституціонального середовища та інвестиційного стимулювання в умовах covid-19. Економіка та держава. 2021. No 10. С. 20–23. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.10.20

 1. Лесик І.І., Рій М.М. «FACTORS OF AGRICULTURAL GREEN TOURISM DEVELOPMENT IN UKRAINE» («ЧИННИКИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ»). Особливості та ризики індустрії 4.0. Антикризовий менеджмент: управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і території: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції моло дих вчених, курсантів та студентів. Л.: ЛДУ БЖД, 2021. С.106-109. (199 с.)
 2. Myroslava RIY. CREATIVE METHODS OF FOREING LANGUAGE TEACHING АND THEIR APPLICATION. Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей: збірник наукових статей / укладач: І. Ю. Сковронська. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. 136 с. С. 105-109.
 1. Riy M., Levkiv H., Snitko E., Klymenchukova N. “MANAGING THE PERSONNEL EVALUATIONSYSTEM AS A DIRECTION OF AN INNOVATIVE ENTERPRISE IN A KNOWLEDGE ECONOMY AND CHANGE MANAGEMENT” Серія: Економіка та підприємництво, 2022р., No1 (124) С.83-88

DOI: https://doi.org/10.32840/1814-1161/2022-1-14

 1. Myroslava RIY. BESONDERHEITEN DES FREMDSPRACHENUNTERRICHTS UNTER PROFESSIONELLER ANLEITUNG FÜR POLIZEIBEAMTE AN UNIVERSITÄTEN MIT SPEZIFISCHEN LERNBEDINGUNGEN. Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей: збірник наукових статей / укладач: І. Ю. Сковронська. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. 173 с. С. 128-131.
 2. Рій Мирослава. «МОВЛЕННЄВИЙ ЖАНР «ЗАКОН»: ЛІНГВОПРАГМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ (НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ)» («SPEECH GENRE “LAW”: LINGUOPRAGMATIC MODELING (BASED ON GERMAN LANGUAGE MATERIAL)»). Серія: ЗАКАРПАТСЬКІ ФІЛОЛОГІЧНІ СТУДІЇ Випуск 25.. Том 2. 2023р., С.36-41

 

Тези доповідей:

 1. Myroslava Rii, Zhyvko Zinaida, Iryna Lesyk. IVATION AND SAFETY OF PERSONNEL IN THE PROCESS OF INVESTMENT IMPLEMENTATION. Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управлінська діяльність: досвід, тенденції та перспективи». За заг.редакцією д-р.екон.наук, проф. Аванесової Н.Е. Харків: ХНУБА, 2021. С.8-10 (209с.).
 1. М. М. Рій, Ю.З. Боруцька. ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВІ ЗВЯЗКИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ. Журнал Рекомендовано до друку та поширення через мережу Інтернет вченою радою Інституту управління, психології та безпеки Львівського державного університету внутрішніх справ (протокол від 11 травня 2021 р. No 3). С.38-42
 1. Riy M. “ZUR HANDLUNGSSTRUKTUR DES SPRECHGANRES „GESETZ“ IN DER DEUTSCHEN RECHTSSPRACHE” („МОВЛЕННЄВИЙ ЖАНР «ЗАКОН» У НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ“)// Долаємо кордони разом з німецькою мовою: Матеріали ХХIX Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів (23 вересня 2022 р.). – Львів : ПАІС, 2022. – С. 38-41.

Біографія

2010 – 2015 – студентка Львівського національного університету імені Івана Франка, факультет іноземних мов, спеціальність: німецька мова та література;

2010 – 2014 – студентка Львівського державного університету внутрішніх справ, економічний факультет, спеціальність: Облік і аудит;

2014 – 2015 – вчитель німецької мови у Середній загальноосвітній школі №30 міста Львова;

з вересня 2018 року – викладач німецької та англійської мов кафедри іноземних мов та культури фахового мовлення факультету №2 ІПФПНП Львівського державного університету внутрішніх справ;

2019 – 2022 – вчитель німецької мови у Котівському ЗЗСО І-ІІ ступенів імені Михайла Логина у с.Коти, Яворівський р-н, Львівська обл.;

листопад – грудень 2019 – стажування у Вищій школі поліції землі Саксонія-Ангальт, м. Ашерслєбен (Німеччина);

з вересня 2021 року – аспірантка кафедри міжкультурної комунікації та перекладу факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка;

грудень 2021 року – закордонне стажування в рамках двохтижневої студентської поїздки німецької служби академічних обмінів (DAAD), Німеччина;

з вересня 2022 року – асистент кафедри міжкультурної комунікації та перекладу Львівського національного університету імені Івана Франка;

Різне

Тема дисертаційного дослідження: “Закон“ як мовленнєвий жанр: структурно-семантичні та комунікативно-прагматичні особливості“.

Розклад