Теоретичні основи другої іноземної мови

Тип: Нормативний

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Шум’яцька О. М.Інп31, Інп32, Інп34, Інп33, Інп35

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616Інп31Рій  М. М.
Інп32Рій  М. М., доцент Шум’яцька О. М.
Інп33
Інп34
Інп35

Опис курсу

Мета: опанування студентами як традиційних, так і новітніх теоретичних і практичних проблем лексикології та лінгвокраїнознавства німецької мови з точки зору наукових досягнень сучасного мовознавства та формування у майбутніх фахівців основ наукового мислення з перспективою використання матеріалів курсу в практичній діяльності. Забезпечення комунікативної компетенції студентів в актах міжкультурної комунікації, в першу чергу, через адекватне сприйняття мови співрозмовника та оригінальних текстів, розрахованих на носія мови, ознайомлення студентів з духовними цінностями народу – носія мови, підвищення рівня загальної культури.

Завдання: теоретично висвітлити основи лексичної та граматичної будови німецької мови в сучасному стані; познайомити студентів з найбільш важливими проблемами сучасних досліджень будови німецької мови; розвинути у студентів вміння використовувати теоретичні знання з лексикології і лінгвокраїнознавства мови в практичній діяльності; розвинути у студентів вміння самостійно опрацьовувати наукову інформацію. Сформувати у студентів досить повну систему фонових знань, яка включає світосприйняття та погляди, що домінують у даному суспільстві, етичні оцінки та смаки, норми мовної та немовної поведінки, сприяти всебічному розвитку у студентів лінгвокраїнознавчої компетенції, активізації мовних навичок та комунікативних вмінь.

В результаті вивчення даного курсу студент має знати:

основні теоретичні поняття; систему фонових знань, яка включає в себе світосприйняття та погляди, що домінують в даному суспільстві, етичні оцінки та смаки, норми мовної та немовної поведінки; новітні лінгвістичні теорії та їх інтерпретації; основні лексичні, фразеологічні, словотвірні, морфологічні та синтаксичні норми сучасної німецької мови.

Вміти: оперувати основними теоретичними поняттями та застосовувати їх на практиці; перенести мовні знання та мовленнєві вміння у практичну діяльність; здійснювати аналіз мови з метою виявлення національно-культурної, професійної семантики, а також здійснювати країнознавчий аналіз текстів; здійснювати адекватний переклад лінгвокраїнознавчих текстів; проводити синтаксичний аналіз простого та складного німецького речення; аналізувати різні види текстів; користуватися різними типами словників. Поглиблювати знання мови і культури іноземної мови на принципі єдності тематичного та інтеркультурного аспектів

Рекомендована література

1. Євгененко Д. А., Білоус О. М., Гуменюк О. О., Зеленко Т. Д. Практична граматика німецької мови. Навчальний посібник для студентів та учнів. – Вінниця: Нова книга, 2002. – 400 с.
2. Євгененко Д. А., Кучинський Б. В., Білоус О. М., Воронкова Н. Р. Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Вінниця: Нова Книга, 2008. – 416 с.
3. Кудіна О. Країни, де говорять німецькою мовою : навчальний посібник з лінгвокраїнознавства. – Вінниця : Нова Кига, 2002. – 344 c.
4. Oguy O. D. Lexikologie der deutschen Sprache. – Winnytsya: Nowa Knyha, 2003. – 416 S.
5. Schippan T. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. – Tübingen, 1996.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму