Рубель Наталія Володимирівна

Посада: доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-44-54

Електронна пошта: nataliya.rubel@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Підготовка майбутніх екологів до професійного спілкування в іншомовному середовищі

Курси

Публікації

Автореферат дисертації:

Рубель Н. В. Підготовка майбутніх екологів до професійного спілкування в іншомовному середовищі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Н. В. Рубель ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – 20 с.

Вибрані статті:

Рубель Н. В.

Використання методу “занурення” у процесі іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців природничих спеціальностей / Н. С. Івасів, Н. В. Рубель, О. В. Оленюк // Global science: prospects and innovations. Proceedings of the 6th International scientific and practical conference. (Liverpool, 1.02.2024–3.02.2024) – Cognum Publishing House. – Liverpool, United Kingdom, 2024. – С. 207–212. URL: https://sci-conf.com.ua/vi-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-global-science-prospects-and-innovations-1-3-02-2024-liverpul-velikobritaniya-arhiv/

Рубель Н. В.

Застосування ігрових методів навчання у процесі формування іншомовної професійно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців з туризмознавства  / Івасів Н. С., Оленюк О. В., Рубель Н. В.  // Вісник науки та освіти. – 2023. – 7(13). – С. 527-540. – DOI: doi.org/10.52058/2786-6165-2023-7(13)-527-540.

Рубель Н. В.
English for students of tourism = Англійська мова для студентів спеціальності “Туризм”  / Н. С. Івасів, Н. В. Рубель – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – 150 p. – ISBN 978-617-10-0752-9.
Рубель Н.В.,
Оленюк О. В., Івасів Н. С.
Застосування персоналізованого підходу до змішаного навчання у викладання іноземних мов // Педагогічні науки: теорія та практика. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – No 4 (40). – 354 с. – С. 59-64.
Ivasiv N.S., Kozolup M.S., Oleniuk O.V., Rubel N.V., Skiba N.Y.
Current methods for assessing the level of foreign language proficiency of university students // International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, Volume 19, issue 10, 2020 – P. 304–322. https://doi.org/10.26803/ijlter.19.10.17.(Scopus).
Рубель Н. В.
Мова педагогіки і педагогіка в мові: особливості формування освітнього дискурсу / І. М. Боднар, Н. В. Рубель // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 27. Том 1. – С. 66 –70. (Index Copernicus International)
Оленюк О. В.
Рубель Н. В.
Flipped classroom learning model: expand your boundaries as a teacher / О. В. Оленюк, Н. В. Рубель // Молодь і ринок. – 2020. – № 1 (180) – С. 98–101. (Index Copernicus International)
Оленюк О. В.
Рубель Н. В.
Використання системного підходу у процесі іншомовної професійної підготовки майбутніх екологів / О. В. Оленюк, Н. В. Рубель // Збірник наукових статей «Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей» / За загальною редакцією І. Ю. Сковронської. – Львів : ЛьвДУВС, 2019. – С. 59–64.
Рубель Н. В. Використання інноваційних методів навчання у процесі іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців природничих спеціальностей / О. В. Оленюк, Н. В. Рубель // Збірник наукових статей «Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей» / За загальною редакцією І. Ю. Сковронської. – Львів : ЛьвДУВС, 2018. – С. 66–71.
Рубель Н. В. Іншомовна професійна підготовка майбутніх географів / О. Ю. Винник, Н. В. Рубель // Молодь і ринок. – 2018. – № 5 (160) – С. 108–114. – 0,75 друк.арк. ( Index Copernicus)
Рубель Н. В. Стратегія залучення читача до співпраці з автором у сучасному англомовному дискурсі програмування / О. Ю. Винник, Н. В. Рубель // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: “Філологія”. – Острог : Видавництво НаУОА, 2018. – Вип. 1 (69). – Ч. 1. – С. 85 – 88. – 0.75 друк.арк. (Index Copernicus).
Рубель Н. В. Використання комп’ютерних технологій в процесі іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців природничих спеціальностей / Н. В. Рубель // Збірник наукових статей «Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей» / За загальною редакцією І. Ю. Сковронської. – Львів: ЛьвДУВС, 2017. – С . 78–82.
Рубель Н. В. Іншомовна професійна підготовка майбутніх екологів: організаційні особливості / Н. В. Рубель // Zbior artykułów naukowyh. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej “Pedagogika. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki” .– Czestochowa, Poland, 2017. С. 20 – 22.
Рубель Н. В. Використання особистісно-діяльнісного підходу у процесі іншомовної професійної підготовки майбутніх екологів / Н. В. Рубель // Збірник наукових статей «Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей» / За загальною редакцією І. Ю. Сковронської. – Львів: ЛьвДУВС, 2016. – С. 96 – 99.
Рубель Н. В. Стратегія мотивування читача в сучасному англомовному дискурсі програмування / О. Ю. Винник, Н. В. Рубель  // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 62. – С. 61 – 64.
Рубель Н. В. Застосування інтерактивних методів навчання у процесі підготовки майбутніх екологів до професійного спілкування в іншомовному середовищі / Н. В. Рубель, О. Ю. Винник  // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 61. – С. 200–202.
Рубель Н. В. Підготовка майбутніх фахівців природничих спеціальностей до іншомовного професійного спілкування / Н. В. Рубель // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 52. – С. 232 – 234.
Рубель Н. В. Особливості застосування методу проектів у процесі іншомовної професійної підготовки майбутніх екологів / Н. В. Рубель // Zbior raportow naukowyh “Pedagogika. Problemy, osiagniecia, innowacyjnosc, praktyki, teoria.– Lodz, 2015. – С. 26 – 32.
Рубель Н. В. English for students of ecology. Підручник / Н. Микитенко, Н. Рубель, М. Саламаха. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 213с.
Рубель Н. В. Особливості організації самостійної роботи майбутніх екологів в процесі їх іншомовної підготовки / Н. В. Рубель // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 42. – С. 295 – 297.
Рубель Н. В. Компетентнісний підхід до іншомовної професійної підготовки майбутніх екологів / Н. В. Рубель // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. – 2013. – № 29. – С. 183 – 188.
Рубель Н. В. Підготовка майбутніх екологів до професійного спілкування в іншомовному середовищі : теоретичний аспект / Н. В. Рубель // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2013. – № 2. – С.49–55.
Рубель Н. В. Іншомовна професійна підготовка майбутніх екологів у системі екологічної освіти України / Н. В.Рубель // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. – Л.: ЛДУ БЖД. – 2013. – № 8 . – С. 282 – 288.
Рубель Н. В. Ефективність відкритої системи підготовки майбутніх екологів до професійного спілкування в іншомовному середовищі / Н. В. Рубель // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2012. – № 3. – С. 24 – 28.
Рубель Н. В. Професійний підхід у підготовці майбутніх екологів до спілкування в іншомовному середовищі / Н. В. Рубель // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. — Ч. 2. — № 4. — Львів : ЛДУ БЖД, 2010. – С. 200 — 205.
Рубель Н. В. Підготовка майбутніх екологів до професійного спілкування в іншомовному середовищі як педагогічна проблема / Н. В. Рубель // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. «Міжкультурна комунікація: мова — культура — особистість». — Острог : Вид-во НУ «Острозька академія», 2010. — Вип. 15. —С. 350 — 354.

Біографія

2015 атестат доцента кафедри іноземних мов для природничих факультетів
2013 диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності «13.00.04 теорія і методика професійної освіти».
2006 диплом спеціаліста факультету іноземних мов ЛНУ ім. І. Франка за спеціальністю «Англійська мова та література»

Професійна діяльність:

2014 – дотепер доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів факультету іноземних мов ЛНУ імені Івана Франка
2006 – 2014 асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ ім. І. Франка

Розклад