Крайник Ольга В'ячеславівна

Посада: асистент кафедри німецької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-67

Наукові інтереси

Лінгвістична прагматика, когнітивна лінгвістика.
Дисертаційне дослідження:
“Лінгвокогнітивні та комунікативно-прагматичні параметри заперечення в сучасній німецькій мові”.
Режим доступу http://www.lnu.edu.ua/thesis/krajnyk-olha-vyacheslavivna/

Курси

Публікації

 1. Паславська А., Крайник О. Категорія заперечення: прагматичний аспект / Паславська А., Крайник О. // Актуальні проблеми менталінгвістики. Науковий збірник. Частина – Черкаси, 2001. – с. 143 – 147.
 2. Крайник О. Прагматична функція заперечення / В. Крайник // Вісник Львівського університету. Сер. ін. мови. Вип. 12. – Львів, 2005. – с. 130 – 133.
 3. Крайник О. Заперечення як комунікативний акт: структурно – семантичний та комунікативно-прагматичний аспекти (на матеріалі романів Е.М. Ремарка) / О. Крайник // Мова і культура. Зб. статей за матеріалами XIII Міжнар. наук. конф. ім. С. Бураго. – Київ, 2005. – с. 136 – 142.
 4. Kraynyk O. Der Sprechakt des Widersprechens und seine typologischen Merkmale / О. Кraynyk // Ukrainisch-Bayerische Germanistentagung an der Universität Lwiw: Dokumentation der 4. Ukrainisch-Bayerischen Germanistentagung. – 23. – 24.Mai 2005 Lwiw. – Lwiw: Pais, 2006. – 127 – 131.
 5. Крайник О. Відхилення, відмова та заборона як заперечні мовленнєві акти / О. Крайник // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Мат. ⅤМіжнар. наук. – практ. конференції “Мови і світ: дослідження і викладання”. – Кіровоград, 2011. – с.448 – 452.
 6. Крайник О. В. Засоби вираження заборони як заперечної мовленнєвої дії (на матеріалі німецької мови) / Ольга Крайник // Іноземна філологія: укр. наук. зб. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – № 125. – С. 50 – 54. Режим доступу: http://old.lingua.lnu.edu.ua/Foreign_Philology/Foreign_Philology/Foreign_Philology_125/articles/8Kraynyk.pdf
 7. Крайник О. Фреймова модель мовленнєвих актів заперечення / Ольга Крайник // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Сер.: Філологічні науки. – Луцьк, 2015. – № 4 (305). – С. 54 – 59. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnuflm_2015_4_12
 8. Крайник О. Стратегії і тактики відхилення як заперечного мовленнєвого акту в німецькому художньому тексті / Ольга Крайник // Іноземна філологія: укр. наук. зб. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – № 128. – С. 9 – 13. Режим доступу: http://old.lingua.lnu.edu.ua/Foreign_Philology/Foreign_Philology/Foreign_Philology_128/articles/2Krainyk.pdf
 9. Kraynyk O. Die negierenden Sprechhandlungen / О. Кraynyk // Science and Education a New Dimension: Philology. – Budapest, 2016. – № 99. – S. 19 – 22. Режим доступу: http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/fil_iv22_99.pdf

Біографія

О.В. Крайник у 1993 році вступила до Львівського державного університету імені Івана Франка на факультет іноземних мов на денну форму навчання.
У червні 1998 року успішно захистила дипломну роботу та закінчила вказаний виш за спеціальністю «Німецька мова та література», здобувши кваліфікацію філолога, викладача німецької мови та літератури.
З 1999 року по сьогоднішній день працює у Львівському національному університеті імені Івана Франка на посаді асистента кафедри німецької філології.
У 2013 році закінчила заочну форму навчання у аспірантурі на кафедрі німецької філології факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка.
У 2016 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук “Лінгвокогнітивні та комунікативно-прагматичні параметри заперечення в сучасній німецькій мові” за спеціальністю 10.02.04 – германські мови.

Різне

Стипендії:

2003-2004 рр. – стипендіатка ДААД в університеті імені Ебергарда Карла,

Тюбінген, Німеччина

2013 р. – наукове стажування в університеті імені Фрідріха Александра,

Ерлянген-Нюрнберг, Німеччина.

Участь у конференціях:

 1. XII Міжнародна науково-практична конференція Асоціації українських германістів: “Berufsbild eines Lehrenden und Spezifika des Lehr- und Lehrnprozesses an Bildungseinrichtungen der Ukraine im Kontext des europäischen Referenzrahmens und Bologna-Prozesses” (Львів, 11 – 12 листопада 2005);
 2. XIII Міжнародна науково-практична конференція Асоціації українських германістів: “Deutsch als erste und zweite Fremdsprache im schulischen und universitären Fremdsprachenunterricht in der Ukraine” (Львів, 24 – 25 листопада 2006);
 3. XVII Міжнародна науково-практична конференція Асоціації українських германістів: “Deutsch lehren und lernen in der interkulturellen Welt” (Львів, 22 – 23 жовтня 2010);
 4. XX Міжнародна науково-практична конференція Асоціації українських германістів: “Begegnungen zwischen der Ukraine und den deutschsprachigen Ländern in Literatur, Sprache und Kultur”(Львів, 27 – 28 вересня 2013);
 5. XXI Міжнародна науково-практична конференція Асоціації українських германістів: “Ukrainische Nachwuchsgermanistik zwischen Tradition und Innovation” (Львів, 31 жовтня – 1 листопада 2014);
 6. Звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу ЛНУ імені Івана Франка (Львів, 26 – 27 лютого 2015 р.);
 7. ІІ міжнародна науково-практична конференція молодих учених: “Гуманітарний та інноваційний ракурс професійної майстерності” (Одеса, 27 жовтня 2016).

Методичні матеріали

 1. Лексичний мінімум з дисципліни “Німецька мова” для студентів 2 курсу спеціальностей 6.050100 Маркетинг та 6.050200 Менеджмент організацій. – Львів: ЛІМ, 2001. – 37 ст.

Розклад