Функціональна граматика

Тип: На вибір студента

Кафедра: німецької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
820Крайник О. В.Інн41

Опис курсу

Курс «Функціональна граматика» ставить за мету ознайомити студентів із теоретичною основою функціональної граматики, напрямками та методами дослідження функціональної лінгвістики. Студенти навчаються систематизувати одиниці мови за їхніми функціями та закономірностями вживання.

Завдання навчальної дисципліни передбачає:

 • розвиток умінь та навиків формування функціонально-семантичних полів на основі інваріантних значень та визначення диференціальних ознак конституентів поля.
 • вміння через об΄єднання мовних одиниць за семантикою систематизувати способи та засоби реалізації комунікативних завдань, які виникають під час спілкування.

Результати навчання:

Після завершення курсу студенти повинні знати:

 • граматичну будову німецької мови,
 • систему граматичних категорій та їх семантичну характеристику,
 • основні методи лінгвістичних досліджень.

Після завершення курсу студенти повинні вміти:

 • визначати семантично еквівалентні одиниці мови різних рівнів,
 • використовувати лінгвістичні методи дослідження для встановлення синонімічних мовних явищ,
 • проводити аналіз актуального членування речення,
 • виявляти диференціальні ознаки в межах окремих комунікативних актів.

Рекомендована література

Базова:

 1. Бацевич Ф. Нариси з комунікативної лінгвістики. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім І. Франка, 2003. – 281 с.
 2. Бацевич Ф., Космеда Т. Нариси з функціональної лексикології»– Львів : Світ, 1998. – 420 с.
 3. Бондарко А. Теория функциональной грамматики. – УРСС, 2001 – 347 с.
 4. Бехта І. Дискурс у світлі когнітивно-дискурсивної парадигми // Нова філологія. – 2003. – № 1 (16). – С. 12-22.
 5. Костич Л. Основні засади функціональної граматики / Л. Костич. – К., 2004. – 79 с.
 6. Smirnova E., Mortelmaans T. Funktionale Grammatik. Konzepte und Theorien. – Berlin/New York : de Gruyter, 2010. – 250 S.

Допоміжна:

 1. Бутенко Н.Ю. Комунікативні процеси у навчанні: [підручник]/ Наталія Юріївна Бутенко. –К.:КНЕУ, 2004. –383 с.
 2. Вихованець І. Нариси з функціонального синтаксису української мови. – Київ : наукова думка, 1992. – 224 с.
 3. Загнітко А. Сучасні лінгвістичні теорії. – Донецьк : ДонНУ, 2006.
 4. Dürscheid. Syntax. Grundlagen und Theorien. – Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2010

Інформаційні ресурси

 1. Кухар Н., Мошноріз М. Теорія функціональної граматики О. В. Бондарка // Лінгвістичне портретування сучасного соціуму. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Вінниця, 2016. – Режим доступу: https://www.vspu.edu.ua/science/art/a161.pdf.
 2. Hentschel E. Deutsche_Grammatik – Режим доступу: https://www.yumpu.com/de/document/read/5233407/deutsche-grammatik-elke-hentschelpdf.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус