Друга іноземна мова (англійська)

Тип: Нормативний

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
96Іспит
106Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
948Іні51Мдоцент Бабійчук Л. В., Барановська О. Д.
1048Іні51Мдоцент Бабійчук Л. В., Барановська О. Д.

Опис курсу

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання
Кількість кредитів: 12

1 сем. –  6 /  2 сем. – 6

Галузь знань

03 Гуманітарні науки

(шифр, назва)

Нормативна

 

Модулів – 4 Спеціальність

035 Філологія

(шифр, назва)

Рік підготовки:

1

Змістових модулів – 4 Спеціалізація

035.051

Романські мови та літератури (переклад включно)

2020 2021
Загальна кількість годин – 360 Семестр
1й 2-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:

 

–         аудиторних –

1 сем. – 3 / 2 сем. – 3

 

–         самостійної роботи студента –

1 сем. – 8,25/ 2 сем. – 8,25

ОПП «Іспанська

мова і література»

Ступінь вищої освіти

«магістр»

Практичні
48 год. 48 год.
Лабораторні
–           –          
Самостійна робота
132 год. 132 год.
ІНДЗ:
Вид контролю
іспит іспит

Рекомендована література

 1. EvansV., DooleyJ. UpstreamAdvanced: student’sbook. – Newbury: Expresspublishing, 2002 ISBN-10-1-84325-956-7
 2. Evans V., Dooley J. Upstream Advanced: workbook. – Newbury: Express publishing, 2002 ISBN-13-9781-84325-956-5
 3. A.J. Thomson and A.V. Martinet. A Practical English Grammar. – Oxford: Oxford University Press, 2001.

Допоміжна

 1. Dellar H. Walkley A. Outcomes Advanced Student’s book.- Heinle, Cengage Learning EMEA, 2012.

McCarthy M., O’Dell F. English Vocabulary in use: advanced. – Cambridge: CUP, 2005 ISBN 13-978-0-521-65397-8

 1. Skipper M. Advanced grammar and vocabulary: student’s book. – Newbury: Express publishing, 2002 ISBN 1-84325-509-x
 2. Swan M. Practical English usage. – Oxford: OUP, 1996. ISBN 019- 4421- 46- 5
 3. Webster J. Daddy Long-Legs.- Penguin books,2010

Словники та довідники

 1. Балла М.І. Англо-український словник: У 2 т. – Київ: Освіта, 1996. – Т. 1.
 2. Балла М.І. Англо-український словник: У 2 т. – Київ: Освіта, 1996. – Т. ІІ.
 3. Баранцев К.Т. Англо-український фразеологічний словник. – Київ: Знання, 2006.
 4. 4. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Великий сучасний англо-український, українсько-англійський словник. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2006.
 5. 5. Зубков М., Мюллер В. Сучасний англо-український таукраїнсько-англійський словник. – Харків: ВД «Школа», 2005.
 6. The Oxford dictionary and thesaurus. – Oxford: OUP, 1997. ISBN 0-19-860171-9
 7. Oxford advanced learner’s dictionary. – Oxford: OUP, 1997. ISBN 0 19 431423 5
 8. Oxford collocations dictionary for students of English. – Oxford: OUP, 2002. ISBN-13-978-019-431243-1

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус