Друга іноземна мова (французька)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит
85Немає

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
780Іна41доцент Демчук  Н. М.
Іна42доцент Демчук  Н. М.
Іна43доцент Демчук  Н. М.
Іна44доцент Демчук  Н. М.
860Іна41доцент Демчук  Н. М.
Іна42доцент Демчук  Н. М.
Іна43доцент Демчук  Н. М.
Іна44доцент Демчук  Н. М.

Опис курсу

Програма вивчення другої іноземної мови (французької) скерована на розвиток як мовної, так і мовленнєвої, а також соціо-культурної компетентностей з метою вироблення у студентів навичок усної та писемної комунікації на побутовому, культурологічному та професійному рівнях. Метою курсу є допомогти студентам оволодіти та засвоїти функціонально-семантичні, словотвірні і семантико-синтаксичні моделі французької мови; ознайомити з інформацією країнознавчого та культурологічного характеру; сприяти виробленню навичок фахової комунікації з дотриманням параметрів комунікативно-стилістичної доцільності та мовної правильності; ознайомити з головними морфологічними і синтаксичними категоріями, з парадигмами окремих частин мови; розуміти, перекладати, аналізувати тексти іноземною мовою загального тематичного спрямування; сформувати вміння та навички усного мовлення на основі вивченого лексичного та граматичного матеріалу; користуватися усним монологічним та діалогічним мовленням у межах професійної тематики.
Курс сприяє активному засвоєнню тематичної лексики, володінню практичними навиками перекладу текстів фахової тематики, тренуванню вмінь ведення дискусії на матеріалі вивченої лексики, а отже використання набутих знань у різних соціально-детермінованих ситуаціях спілкування. Програма з французької мови як другої іноземної створена відповідно до вимог ступеневої освіти та змін у навчальному плані факультету іноземних мов. Разом з тим програма ґрунтується на європейських стандартах рівня знань з французької мови як іноземної і опирається на вимоги і принципи закладені у відповідних дидактичних матеріалах, розрахованих на базовий рівень фахової підготовки.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:
– теоретично і практично передбачені для цього курсу граматичні та лексичні теми;
– головні морфологічні і синтаксичні категорії, що складають лінгвальну сутність граматики сучасної французької мови;
– засоби вираження певної комунікативної інтенції;
– методи аналізу тексту, принципи організації словникового складу французької мови;
– сприйняття на слух аутентичні радіо- та теле- матеріали, а також інформацію у текстовому форматі;
– лексичні та граматичні принципи формування наукових текстів з маркерами для здійснення комунікативних стратегій;
– синтаксичні конструкції та особливості функціонування синтаксису складних речень, вживання способів у складнопідрядних реченнях різних типів відповідно до їх лексичних та стилістичних характеристик.
Вміти:
– активно володіти лексичним запасом передбаченим курсом і граматичними моделями;
– сприймати на слух різножанрові аутентичні тексти відповідно до тематики курсу з елементами діалектної маркованості;
– відтворювати основну інформацію у тестовому форматі, вміти проводити функціонально-стилістичний аналіз;
– читати і розуміти фахові тексти відповідно до тематики курсу та відтворювати основну та докладну інформацію;
– працювати з різними типами словників;
– теоретично і практично володіти запланованими для курсу граматичними темами; вірно виконувати різнотипні усні та письмові граматичні вправи та завдання;
– описувати події, висловлювати свою думку, створювати повідомлення, отримувати інформацію у співрозмовника, передавати інформацію;
– дотримуючись правил орфографії написати приватний та офіційний лист, листівку, привітання, запрошення, твір відповідно до тематики курсу.
– сприймати на слух та розуміти різножанрові тексти, відтворювати основну та імпліцитну інформацію тексту, вміти проводити функціонально-стилістичний аналіз;
– вести дискусію, викладати свою думку, реалізуючи певні типи тексту, що мають свою структуру і композицію з дотриманням параметрів комунікативно-стилістичної доцільності та мовної правильності;
– для закріплення й активного засвоєння граматики, навичок письма та орфографії вести бесіду в обсязі тематики курсу, передбаченої програмою з опорою на фактуальні та візуальні орієнтири.
– вільно та адекватно використовувати французьку мову в ситуаціях усного спілкування (інформувати, описувати, висловлювати точку зору, аргументувати, вести дискусію); засвоїти мовний репертуар, який дозволить студентові висловлюватись лексичними засобами на різні теми;
– володіти принципами членування тексту, реферувати та анотувати газетні та журнальні статті, інтерпретувати твір щодо структури, композиції, змісту і форми;
– володіти перекладацькими навиками, необхідними для інформаційного вивіреного усного перекладу комунікативних висловлювань.

Рекомендована література

Рекомендована література:

  1. Gregoir M., Thiévenaz O. Grammaire progressive du français avec 600 exercices. / Maia Gregoir, Odile Thiévenaz.- CLE International, 2018. – 287 p.
  2. Mottironi E., Tabareau G., Mainguet J. Édito Niveau B1.  Livre d’élève / E. Mottironi, G.Tabareau, J. Mainguet  – Les éditions Didier, Paris, 2018.- 224 p.
  3. Mottironi E., Tabareau G., Mainguet J. Édito Niveau B1. Cahier d’activités / E. Mottironi, G.Tabareau , J. Mainguet  – Les éditions Didier, Paris, 2018.- 144 p.
  4. Miquel С., Goliot-Lété A. Vocabulaire progressif du français, niveau avancé. / Claire Miquel.- Paris: CLE Intenational, 2007.- 191 p.

Додаткова література:

  1. Бабінчук І. І. Французька мова. Cours supérieur de français: підручник для студ. старших курсів вищих навч. закл. / І. І. Бабінчук. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 486 с.
  2. Bloomfield A., Gadet E. Le Nouvel Entraînez-Vous DELF В2 /Bloomfield, E.Gadet .- CLE International, 2006. – 160 p.
  3. Breton G., Lepage S. Réussir le Delf B1 / Gilles Breton, Sylvie Lepage, Marie Rousse. Ed.Didier.- 2010, 192p.

Словники та довідники
1. Larousse de poche/Dictionnaire. Noms communs. Noms propres. / Ed: Larousse, 2016. – 1053p.
2. Bescherelle. La grammaire pour tous. Dictionnaire de la grammaire en 27 chapitres. Hâtier – Paris, 2012. – 319 p.
3. Alain Rey, Sophie Chatreau Le Robert Dictionnaire d’expressions et locutions. – Paris: Dictionnaires Le Robert, 2015. – 1092 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Друга іноземна мова (французька)

Завантажити силабус