Друга іноземна мова (французька)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
280Іна11
Іна12
Іна13
Іна14
Іна15
Іна16

Опис курсу

Курс вивчення французької мови як другої іноземної для студентів першого курсу англійського відділення  у другому семестрі передбачає засвоєння такого матеріалу:

  • ознайомлення з фонетичною системою французької мови; поділ голосних на носові та неносові звуки;
  • засвоєння головних правил побудови французького речення; відмінювання дієслів першої та другої груп і деяких дієслів третьої групи;
  • опанування головними правилами визначення роду іменників та утворення множини іменників і прикметників;
  • випрацювання навиків монологічного та діалогічного мовлення.

 

 

 

Результати навчання:

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

 

знати: фонетичну будову французької мови; техніку читання незнайомих слів і невеликих за обсягом текстів;

вміти: розвинути та активізувати навики, необхідні для вираження свого ставлення до особи чи події, охарактеризувати персонаж, його поведінку, стосунки між персонажами; вести бесіду на вивчені теми, використовуючи засвоєний граматичний матеріал.