Друга іноземна мова (іспанська, 4 курс, англійська філологія)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит
83Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
780Іна41Лесько Х. С.
Іна42Осєчко С. М.
860Іна41Лесько Х. С.
Іна42Осєчко С. М.

Опис курсу

Мета курсу:

  • розвинути як мовну, так і мовленнєву компетенцію студента на основі побутової тематики (типових повсякденних ситуацій), так і країнознавчих (суспільно-політичних, економічних та тем стосовно культурного життя країни, мову якої вивчають);
  • розвинути у студентів уміння практично використовувати реальну “живу” мову, що вимагає від них співвіднесення мовних одиниць з їхніми комунікативними функціями, тобто здатності адекватно використовувати мову у різних соціально-детермінованих ситуаціях спілкування;
  • поглибити знання з фонетичної компетенції студентів, що включає в себе фонетично-корективний курс, де студенти засвоюють особливості іспанської вокалічної і консонантної систем, шліфують артикуляцію іспанських звуків, вивчають і реалізують правила словесного і логічного наголосу, інтонаційне оформлення різнотипних іспанських простих і складних речень, виконують фонетичні лабораторні роботи, спрямовані на розвиток і вдосконалення іспанської нормативної вимови, аудитивних умінь, читання і правильного письма;
  • сформувати лексичний запау обсягом 3000 слів та словосполучень. Поряд з опануванням необхідного мінімуму лексичних одиниць метою є одночасне засвоєння морфологічної і синтаксичної структури даної мови.

Завдання:

  • сформувати мовленнєву компетенцію студентів на основі розвитку чотирьох головних видів комунікативних умінь: уміння говорити та сприймати мову на слух, читання, письма;
  • сформувати основи правильної вимови, а також головні інтонаційні моделі на базі навчальних аудіо- та відеокурсів;
  • розвиток у студентів граматичних навиків, необхідних для аудіювання, мовлення, читання і письма, ознайомлення з основними морфологічними і синтаксичними категоріями, які складають лінгвальну сутність граматики сучасної іспанської мови.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: особливості іспанської вокалічної і консонантної систем; правила словесного і логічного наголосу; інтонаційне оформлення різнотипних іспанських простих і складних речень; заплановані для цього курсу граматичні та лексичні теми;
вміти: практично використовувати реальну “живу” мову; виконувати фонетичні лабораторні роботи, спрямовані на розвиток і вдосконалення іспанської нормативної вимови, аудитивних умінь, читання і правильного письма; набути навики праці з різними типами словників; робити морфологічно-синтаксичний аналіз речень у межах пройденого граматичного матеріалу; дотримуватись правил орфографії у написанні слів, що належать до активної лексики; адекватно реагувати в певній комунікативнй ситуації, дотримуючись параметрів комунікативної відповідності та мовної правильності; описувати події, висловлювати свою думку, робити повідомлення, отримувати інформацію у співрозмовника, передавати інформацію у непрямій мові; вести бесіду в обсязі тематики курсу з опорою на фактуальні та візуальні орієнтири.

Рекомендована література

Базова
1. Помірко Роман Gramática española en ejercicios= Граматика іспанської мови у вправах: навч. Посібник/ Роман Помірко, Оксана Кушнір, Іванна Хомицька.-Львів: ЛНУ імені Івана Франка.2011.-308 с.
2. Серебрянська А.О., Серебрянська Т.М. Іспанська мова для початківців. – Київ: 2008.
3. Concha Moreno, Victoria Moreno, Piedad Zurita. Avance. Curso de español. Nivel intermedio. – Madrid: SGEL, 1995.
4. Мercedes Belchi Arévalo, Paul J.Cárter. Síntesis. Curso intermedio de español. – Madrid: SGEL, 1995.
Допоміжна
1. Красникова Л.Г. Наblаndо еsраñol. – Москва: “Высшая школа”, 1971.
2. Шефер И.А. “Испанский язык. Интенсивный курс обучения усной речи. –Москва:”Высшая школа”, 1990.
3. Álvarez Merlo R., Núñez Cabezas Emilio A. Prácticas de lengua española (niveles medio y superior). – Madrid.
4. Alzugaray P., Barrios Mª José, Hernández C. Preparación Diploma de Español. Nivel Intermedio B2. – Madrid: Edelsa, 2008.
5. Aragonés L., Palencia R. Gramática de uso del español: teoría y práctica (A1-B2). – Madrid.
6. Benítez P., Andión Mª Antonieta, Fernánez Mª del Carmen, Madrigal Mª Jesús. Español para extranjeros: cuaderno de ejercicios. – Madrid, 1998.
7. Busquets L., Bonzi L. Curso intensivo de español para extranjeros. – Madrid: Verbum, 2000.
8. Cano Ginés A., Díez de Frías P., Estébanez Villacorta C., Garrido Ruiz de los Paños A. Competencia gramatical en USO. Ejercicios de gramática: forma y uso (B2). – Madrid: Edelsa, 2008.
9. Castro Viúdez F., Rodero Díez I., Sardinero Franco C. Curso de español como lengua extranjera: Español en marcha 3 . – Madrid: SGEL, 2006.
10. Castro Viúdez F., Rodero Díez I., Sardinero Franco C. Curso de español como lengua extranjera: Español en marcha 4 . – Madrid: SGEL, 2007.
11. Cerrolaza Gili O., Sacristán Díaz E. Libro de ejercicios. Diccionario práctico de gramática. – Madrid: Edelsa, 2009.
12. Encinar Ángeles. USO interactivo del vocabulario. – Madrid: Edelsa, 2008.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус