Друга іноземна мова (іспанська)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит
83Немає

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
780Іна41Лесько Х. С.
Іна42Слюсар І. І.
Іна43Цимбалістий І. Ю.
Іна44Шмотолоха  І. Ю.
Іна46Євдокимова  І. А.
860Іна41Лесько Х. С.
Іна42Слюсар І. І.
Іна43Цимбалістий І. Ю.
Іна44Шмотолоха  І. Ю.
Іна46Євдокимова  І. А.

Опис курсу

Мета курсу:

  • розвинути як мовну, так і мовленнєву компетенцію студента на основі побутової тематики (типових повсякденних ситуацій), так і країнознавчих (суспільно-політичних, економічних та тем стосовно культурного життя країни, мову якої вивчають);
  • розвинути у студентів уміння практично використовувати реальну “живу” мову, що вимагає від них співвіднесення мовних одиниць з їхніми комунікативними функціями, тобто здатності адекватно використовувати мову у різних соціально-детермінованих ситуаціях спілкування;
  • поглибити знання з фонетичної компетенції студентів, що включає в себе фонетично-корективний курс, де студенти засвоюють особливості іспанської вокалічної і консонантної систем, шліфують артикуляцію іспанських звуків, вивчають і реалізують правила словесного і логічного наголосу, інтонаційне оформлення різнотипних іспанських простих і складних речень, виконують фонетичні лабораторні роботи, спрямовані на розвиток і вдосконалення іспанської нормативної вимови, аудитивних умінь, читання і правильного письма;
  • сформувати лексичний запау обсягом 3000 слів та словосполучень. Поряд з опануванням необхідного мінімуму лексичних одиниць метою є одночасне засвоєння морфологічної і синтаксичної структури даної мови.

Завдання:

  • сформувати мовленнєву компетенцію студентів на основі розвитку чотирьох головних видів комунікативних умінь: уміння говорити та сприймати мову на слух, читання, письма;
  • сформувати основи правильної вимови, а також головні інтонаційні моделі на базі навчальних аудіо- та відеокурсів;
  • розвиток у студентів граматичних навиків, необхідних для аудіювання, мовлення, читання і письма, ознайомлення з основними морфологічними і синтаксичними категоріями, які складають лінгвальну сутність граматики сучасної іспанської мови.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: особливості іспанської вокалічної і консонантної систем; правила словесного і логічного наголосу; інтонаційне оформлення різнотипних іспанських простих і складних речень; заплановані для цього курсу граматичні та лексичні теми;
вміти: практично використовувати реальну “живу” мову; виконувати фонетичні лабораторні роботи, спрямовані на розвиток і вдосконалення іспанської нормативної вимови, аудитивних умінь, читання і правильного письма; набути навики праці з різними типами словників; робити морфологічно-синтаксичний аналіз речень у межах пройденого граматичного матеріалу; дотримуватись правил орфографії у написанні слів, що належать до активної лексики; адекватно реагувати в певній комунікативнй ситуації, дотримуючись параметрів комунікативної відповідності та мовної правильності; описувати події, висловлювати свою думку, робити повідомлення, отримувати інформацію у співрозмовника, передавати інформацію у непрямій мові; вести бесіду в обсязі тематики курсу з опорою на фактуальні та візуальні орієнтири.

Рекомендована література

Базова
1. Новикова В.И. Еspañol. – Москва: “Высшая школа”, 1983.
2. Помірко Роман Gramática española en ejercicios= Граматика іспанської мови у вправах: навч. Посібник/ Роман Помірко, Оксана Кушнір, Іванна Хомицька.-Львів: ЛНУ імені Івана Франка.2011.-308 с.
3. Серебрянська А.О., Серебрянська Т.М. Іспанська мова для початківців. – Київ: 2008.
4. Concha Moreno, Victoria Moreno, Piedad Zurita. Avance. Curso de español. Nivel intermedio. – Madrid: SGEL, 1995.
5. Мercedes Belchi Arévalo, Paul J.Cárter. Síntesis. Curso intermedio de español. – Madrid: SGEL, 1995.
Допоміжна
6. Красникова Л.Г. Наblаndо еsраñol. – Москва: “Высшая школа”, 1971.
7. Шефер И.А. “Испанский язык. Интенсивный курс обучения усной речи. –Москва:”Высшая школа”, 1990.
8. Álvarez Merlo R., Núñez Cabezas Emilio A. Prácticas de lengua española (niveles medio y superior). – Madrid.
9. Alzugaray P., Barrios Mª José, Hernández C. Preparación Diploma de Español. Nivel Intermedio B2. – Madrid: Edelsa, 2008.
10. Aragonés L., Palencia R. Gramática de uso del español: teoría y práctica (A1-B2). – Madrid.
11. Benítez P., Andión Mª Antonieta, Fernánez Mª del Carmen, Madrigal Mª Jesús. Español para extranjeros: cuaderno de ejercicios. – Madrid, 1998.
12. Busquets L., Bonzi L. Curso intensivo de español para extranjeros. – Madrid: Verbum, 2000.
13. Cano Ginés A., Díez de Frías P., Estébanez Villacorta C., Garrido Ruiz de los Paños A. Competencia gramatical en USO. Ejercicios de gramática: forma y uso (B2). – Madrid: Edelsa, 2008.
14. Castro Viúdez F., Rodero Díez I., Sardinero Franco C. Curso de español como lengua extranjera: Español en marcha 3 . – Madrid: SGEL, 2006.
15. Castro Viúdez F., Rodero Díez I., Sardinero Franco C. Curso de español como lengua extranjera: Español en marcha 4 . – Madrid: SGEL, 2007.
16. Cerrolaza Gili O., Sacristán Díaz E. Libro de ejercicios. Diccionario práctico de gramática. – Madrid: Edelsa, 2009.
17. Encinar Ángeles. USO interactivo del vocabulario. – Madrid: Edelsa, 2008.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус