Друга іноземна мова (Німецька) для спеціальностей: “Готельно-ресторанна справа”, “Туризм

Тип: Нормативний

Кафедра: іноземних мов для природничих факультетів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Залік
45Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332доцент Левицька  Л. Я.
464доцент Левицька  Л. Я.

Опис курсу

Практична мета курсу полягає у формуванні у студентів німецькомовної комунікативної компетентності на рівні, що відповідає A1/A2 згідно Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Формування і розвиток згаданої компетентності передбачає оволодіння студентами іноземною мовою як засобом комунікації в усній і письмовій формі в соціально-побутовій та соціально-культурній сферах на основі здобутих знань про систему німецької мови, особливості функціонування мовних конструкцій, моделей та структур, сформованих мовленнєвих, навчальних, когнітивних умінь і навичок, комунікативних стратегій, формування у студентів здатності будувати ефективну мовленнєву діяльність, конструювати ефективну мовленнєву поведінку.

Розвивальна мета курсу передбачає послідовний поетапний розвиток знань, умінь, навичок, комунікативних здібностей студента, його пам’яті, уваги, логічного, креативного мислення, вольових якостей, пов’язаних з досягненням прогресу в навчальній діяльності.

Загальноосвітня мета курсу полягає у збагаченні духовного світу студента, розширення його кругозору, формування кола знань про культуру і традиції країни, мова якої вивчається.

Виховна мета акцентує на вихованні у студентів культури спілкування в процесі вивчення іноземної мови, оволодінні правилами етикету лінгвокультури носіїв мови, нормами їх мовленнєвої поведінки, включаючи норми мовленнєвої поведінки.

Зміст формування німецькомовної комунікативної компетентності передбачає розвиток у студентів низки компетентностей: лінгвістичної, мовленнєвої та соціокультурної. Сформованість лінгвістичної компетентності майбутнього фахівця передбачає знання системи мови, її законів, правил та особливостей, а також її функціонування у процесі іншомовної комунікації. Мовленнєва компетентність полягає в опануванні студентами умінь говоріння, читання, аудіювання та письма. Зокрема компетентність у говорінні передбачає опанування уміннями монологічного та діалогічного мовлення. Лексична компетентність включає лексичні знання і мовленнєві лексичні навички, граматична – граматичні знання і мовленнєві граматичні навички; фонологічна – фонетичні знання та мовленнєві слухо-вимовні навички. Основою соціокультурної компетентності є сформованість цілісної системи уявлень про національно-культурні особливості країни, мова якої вивчається. Розвиток соціокультурної компетентності на цьому етапі вимагає формування у майбутнього фахівця соціокультурних і соціолінгвістичних знань, умінь і навичок, які забезпечують його входження в іншомовне середовище і сприяють його соціалізації у ньому.

Разом з тим, практична мета курсу передбачає формування навчальної компетентності, що передбачає опанування технологіями здобування, систематизації та узагальнення навчальної інформації.

РОБОЧА ПРОГРАМА (PDF) 

Рекомендована література

  1. Schritte 1 International 1. Daniela Niebisch, Franz Specht, Monika Boverman, Monika Reman. Deutsch als Fremdsprache. – Hueber Verlag, 2014.
  2. Смолій М.С. Німецька мова. Граматичний довідник. – Тернопіль: Навчальна книга «Богдан», 2004.
  3. Allbrecht U., Fandrych Ch., Grushaber G. Passwort Deutsch. Підручник 2. Курс для вивчення німецької мови. Навчальний посібник. – Київ: Методика, 2007.
  4. Бочко Г., Кудіна О. З німецькою мовою по світу. Українсько-німецький розмовник. – Київ: Видавничий центр «Просвіта», 2001.
  5. Griesbach H., Schulz D. Deutsche Sprachlehre für Ausländer. Grundstufe in einem Band. – Hueber Verlag, 2004.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус