Левицька Людмила Ярославівна

Посада: доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-44-54

Електронна пошта: lyudmyla.levytska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

  • історія освіти і виховання;
  • методика викладання іноземних мов;
  • особливості підготовки студентів в умовах двомовності.

Курси

Публікації

Монографія:

Левицька Л.Я. Етнопедагогічні аспекти виховання характеру в українській педагогіці Галичини (1919 – 1939). Монографія. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2006. – 222 с.

Посібник з грифом МОН України:

Левицька Л.Я. Левицька Л.Я., Хало З.П., Бродська О.О. Німецька мова (для неспеціальних факультетів). Навчально-методичний посібник. – Дрогобич:  Посвіт, 2014. – 188 с. (співавтори – Хало З.П., Бродська О.О.). – Рекомендовано Міністерством науки і культури, молоді та спорту України як навчальний посібник для вищих навчальних закладів (лист № 1/11 – 4248 від 26.03.2014 р.)

Посібники:

Левицька Л. Практичний курс німецької мови : навчальний посібник / Левицька Л., Сивик О., Хало З., Вайло К. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 360 с.
Левицька Л.Я. Практичний курс німецької мови : навчально-методичний посібник з практичного курсу німецької мови для студентів першого бакалаврського рівня напряму підготовки 014.02 Середня освіта. (Мова і література (англійська, німецька) / Вайло К.М., Гавриляк І.С., Олексяк О.А. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 208 с.
Левицька Л.Я. Практичний курс німецької мови. Навчально-методичний посібник / Левицька Л., Сивик О., Олексяк О. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 248 с.
Левицька Л.Я. Практика усного і писемного мовлення: книга для читання німецькою мовою на матеріалі роману Е. Кестнера “Літаючий клас” [для студентів І курсу освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” спеціальності 6.020303 Філологія. Мова і література (німецька)]. Навчально-методичний посібник / Оксана Бродська, Людмила Левицька, Зоряна Хало. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. –  178 с.

Вибрані статті:

Левицька Л.Я. Релігійно-міфологічні образи-символи у новелі Людвіга Тіка «Білявий Екберт (1797)» / Л. Я. Левицька // Молодий вчений. – 2019. – № 10-2 (74) жовтень. – С. 161–165. (Index Copernicus)
Левицька Л.Я. Особисті стратегії як складова самостійної роботи студентів в процесі навчання іноземної мови / Левицька Л., Микитка І., Комар Р. // Monografia pokonferencyjna – Zbiór artykułów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej (on-line) “Science, Research, Development. #27: Phililogy, Sociology and Cultorology” (Krakow, 30.03.2020 – 31.03.2020). – Warszawa : Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2020. – C. 44–49.
Левицька Л.Я. Жанрові та стильові особливості романтичної казки Людвіга Тіка «Білявий Екберт (1797)» / Л.Я.Левицька // Молодий вчений. – 2018. – № 3.1 (55.1) березень. – С. 85 – 88. (видання, що індексується міжнародними наукометричними базами – Index Copernicus (IC™ Value): 4.11 (2013); 5.77 (2014); 43.69 (2015); 56.47 (2016))
Левицька Л. Сучасна структура та особливості німецької педагогічної освіти // Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів. – Т. 5: Ювілейний збірник на пошану кандидата психологічних наук, доцента Василя Лопушанського. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – С. 385 – 392.
Левицька Л.Я. Zum Problem der Grundzüge des Wirtschaftsdeutschen / Л.Я.Левицька, І.С.Микитка / Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: Збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 59. – С. 117 – 120.
Левицька Л.Я. Домашнє читання як складовий компонент навчання іноземної мови в середній школі / Л.Я.Левицька // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2014. – № 11 (118). – С. 90 – 94.
Levytska L.Ja. Der deutsch-ukrainische Vergleich der Metapher mit Tierkomponenten / Л.Я.Левицька, І.С.Микитка / Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2014. – Вип. 692-693: Германська філологія. – С. 57 – 60.
Левицька Л.Я. Інноваційні технології у процесі професійної підготовки вчителів іноземної мови / Л.Я.Левицька / Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2014. – №4 (111). – С. 71 – 75.
Левицька Л.Я. Герменевтика як методологічне підґрунтя формування професійної ідентичності майбутніх вчителів іноземної мови / Л.Я.Левицька / Наукові записки. – Випуск 128. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2014. – С. 441 – 445.
Левицька Л.Я. Вплив діалектів на становлення німецької літературної мови: історичний аспект / Л.Я.Левицька, І.С.Микитка // Zbiór raportów naukowych. „Nauka w świecie współczesnym. (29.05.2013 – 31.05.2013 ) – Łódź: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013. – S. 62 – 66.

Наукова біографія

2015 атестат доцента кафедри практики німецької мови
2007 диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Професійна діяльність:

2019 – дотепер доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів факультету іноземних мов ЛНУ імені Івана Франка
2008 – 2018 доцент кафедри практики німецької мови Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
2005 – 2008 викладач кафедри німецької філології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Розклад