Друга іноземна мова (німецька, магістри, 2 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: німецької філології

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1130Іна-61мдоцент Петращук Н. Є.
Іна-62мдоцент Бєлозьорова Ю. С.

Опис курсу

Опис курсу
Програма з німецької мови як другої іноземної для студентів відділення англійської
філології створена відповідно до вимог ступеневої освіти та змін у навчальному плані
факультету іноземних мов. Разом з тим вона ґрунтується на європейських стандартах
рівня знань з німецької мови як іноземної і опирається на вимоги і принципи закладені у
відповідних німецькомовних дидактичних матеріалах, розрахованих на базовий рівень
фахової підготовки.
Мета курсу – набуття студентами мовної компетенції у межах рівня С1 відповідно до
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.
Результати навчання:
Після завершення курсу студенти повинні
Знати:
 лексику професійного спрямування та іншої соціально вагомої тематики;
 форми Konjunktiv 1 та Konjunktiv 2 й особливості їх вживання,
 форми пасивного стану дієслова та їх конкурентні форми,
 різні типи підрядних речень та конекторів,
 поняття номінального та вербального стилю;
 особливості різних функціональних стилів німецької мови;
 основні типи публіцистичних, науково-популярних текстів, методи їхнього аналізу;
 засоби вираження зв’язності у тексті;
 основні філологічні словники;
 поширені стратегії читання та слухання.

Вміти:
 характеризувати актуальні соціальні явища та тенденції;
 застосовувати знання про конкурентні граматичні конструкції відповідно до
функціонально-стильової різновидності тексту та комунікативного наміру;
 утворювати іменники-конверсиви з різних частин мови;
 розуміти різножанрові тексти та проводити їхній функціонально-стилістичний
аналіз;
 вести дискусію, реферувати газетні та журнальні статті;
 сприймати на слух автентичні теле-, радіоматеріали середньої тривалості,
відтворювати цю інформацію усно й на письмі;
 інтерпретувати художній твір щодо змістового наповнення, структури та композиції;
 писати тексти різного типу (опис, розповідь, характеристика, реферат) обсягом 250-
300 слів, враховуючи стильові та інші характеристики; послуговуватись німецькомовними лексикографічними джерелами.

Рекомендована література

Рекомендована література:
Основна:
1. Hall Karin, Scheiner Barbara. Deutsch als Fremdsprache. Übungsgrammatik für Fortgeschrittene.
Ismaning: Huber-Verlag, 2018. 234S.
2.Buscha, Anne; Linthout, Gisela. Das Mittelstufenbuch. Deutsch als Fremdsprache: ein Lehr-
und Übungsbuch. Teil 1. Leipzig: Schubert, 2002.345S.
3. Buscha, Anne; Linthout, Gisela. Das Mittelstufenbuch. Deutsch als Fremdsprache: ein Lehr-
und Übungsbuch. Teil 2. Leipzig: Schubert, 2003. 376S.
4.Dreyer, Schmitt. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Ismaning: Verlag für
Deutsch, 2006. 326S.
5. DUDEN. Die Grammatik. Mannheim: Dudenverlag, 2016. 864S.
6.Helbig, Gerhard; Buscha, Joachim. Deutsche Grammatik. München: Langenscheidt, 2015.
367S.
7.Perlmann-Balme, Michaela. Sicher! Deutsch als Fremdsprache. B2, Kursbuch. Hueber Verlag,
2016. 184S.
8. Perlmann-Balme, Michaela. Sicher! Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch B2. Hueber
Verlag, 2016. 175S.
9.Koitha, Uthe, Schmitz, Helene. Aspekte neu B1 plus. Lehr- und Arbeitsbuch T.1. München:
Langenscheidt, 2019. 192S.
10.Koitha, Uthe, Schmitz, Helene. Aspekte neu B1plus. Lehr-und Arbeitsbuch T2. München:
Langenscheidt, 2020. 191S.
11. Koitha, Uthe, Schmitz, Helene. Aspekte neu. Mittelstufe Deutsch. Lehr -und Arbeitsbuch,
C1, Teil 1. München: Langenscheidt, 2019. 200S.
12. Koitha, Uthe, Schmitz, Helene. Aspekte neu. Mittelstufe Deutsch. Lehr -und Arbeitsbuch, C1, Teil 2. München: Langenscheidt, 2019. 205S.
13. Zwischendurch mal Kurzgeschichten. München: Hueber-Verlag, 2014. 87S.
Додаткова:
1. Buscha F. Friedrich K. Deutsches Übungsbuch. Übungen zum Wortschatz der deutschen
Sprache. Berlin und München: Langenscheidt, 2001.176S.
2. Fandrych Christian. Klipp und Klar. Übungsgrammatik Mittelstufe B2/C1. Deutsch als
Fremdsprache. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen GmbH, 2018. 248S.
3.Helbig, Gerhard; Buscha, Joachim. Übungsgrammatik Deutsch. Berlin und München:
Langenscheidt, 2000.365S.
4.Sieber T. Aspekte neu. Mittelstufe Deutsch, Grammatik. Klett Verlag, 2017. 89S.
5.Willkop, E u. a. Auf neuen Wegen. Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe und
Oberstufe. München: Hueber, 2008.246S.
6. Frisch M. Homo faber. Frаnkfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 1998.203S.
7. Remarque E.M. Arc de Triomphe.–Köln:Kiepenheuer-Witsch, 2020. 498S.
8. Videoreportagen zur Landeskunde. Land und Leute D-A-CH.-Berlin-München:
Langenscheidt, 2011. 187S.
Інтернет-ресурси
1. www.langenscheidt.de
2. www.schubert.de
3. www.hueber.de
4. www.hueber.de/em-neu
5. www.goethe.de
6. www.dw.de
7. www.stern.de
8. www.vitaminde.de
9. www.deutsch-perfekt.com/deutsch-lesen