Друга іноземна мова (німецька) за професійним спрямуванням для студентів спеціальності “Економіка” (рівень В2)

Тип: Нормативний

Кафедра: іноземних мов для природничих факультетів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік
84Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
760
доцент Левицька  Л. Я., Кохан  Р. А.
860
доцент Левицька  Л. Я., Кохан  Р. А.

Опис курсу

Курс спрямований на формування у студентів німецькомовної комунікативної компетентності на рівні, що відповідає В2 згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. Студенти оволодіють знаннями про систему англійської мови, особливості функціонування  мовних конструкцій, моделей та структур в обсязі, передбаченому програмою курсу, зокрема про основні синтаксичні структури: прості і складні речення, запитання, імперативні конструкції, структури підсилення; засвоять граматичний матеріал у межах тем: частини мови, утворення множини іменників, відмінювання прикметників, дієслова з відокремлюваними та невідокремлюваними префіксами, вживання часових форм дієслова активного та пасивного стану, означальні підрядні речення, підрядні речення місця, мети, та способу дії, умовний спосіб дієслова, умовні підрядні речення, інфінітив та інфінітивні звороти; ознайомляться з національними та лінгво-соціокультурними особливостями країн, мова яких вивчається.

Завдання курсу передбачають розвиток у студентів рецептивних та продуктивних комунікативних умінь і навичок, зокрема: читання (розуміти зміст автентичних текстів тематики, визначеної програмою, середнього рівня складності з підручників та посібників, спеціалізованих та популярних періодичних видань, Інтернет джерел тощо), аудіювання (розуміти до 80 % змісту усних висловлювань носіїв мови по телефону чи у процесі безпосереднього особистого спілкування, виокремлювати ключові деталі інформації, що сприймається з навчальних аудіо- чи відеозаписів), письма (володіти уміннями написання різних типів ділової та приватної документації: приватні листи, листи-запити, листи-скарги, мейли; логічно і зв’язно, з високим ступенем стилістичної і граматичної коректності писати дискурсивні та аргументативні есе, дотримуючись вимог формату письмового висловлювання; анотувати, реферувати та резюмувати прочитаний текст), усного мовлення (чітко, детально, стилістично і граматично правильно висловлювати свою думку, наводячи різноманітні аргументи за і проти; описувати досвід, події, плани; наводити пояснення і докази;  грамотно і когерентно презентувати досить великі за обсягом усні повідомлення). Курс охоплює такі теми: «Міжособистісні стосунки», «Харчування», «Природа і довкілля», «Мрії та амбіції», «Подорожі. Приготування до подорожі», «Робота і працевлаштування», «Медицина та здоров’я», «Сфера послуг».

Робоча програма (PDF)

Рекомендована література

  1. Schritte 5-6 International. Daniela Niebisch, Franz Specht, Monika Boverman, Monika Reman. Deutsch als Fremdsprache. – Hueber Verlag, 2014.
  2. Смолій М.С. Німецька мова. Граматичний довідник. – Тернопіль: Навчальна книга «Богдан», 2004.
  3. Allbrecht U., Fandrych Ch., Grushaber G. Passwort Deutsch. Підручник 2. Курс для вивчення німецької мови. Навчальний посібник. – Київ: Методика, 2007.
  4. Бочко Г., Кудіна О. З німецькою мовою по світу. Українсько-німецький розмовник. – Київ: Видавничий центр «Просвіта», 2001.
  5. Кудіна О.Ф., Феклістова Т.О. Німецька мова для початківців. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. Вінниця: Нова книга, 2008.
  6. Євгененко Д.А., Білоус О.М. та ін. Практична граматика німецької мови. Навчальний посібник для студентів та учнів. – 2-е видання, виправлене та доповнене. – Вінниця: Нова книга, 2004.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус