Фразеологія

Тип: На вибір студента

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
52Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Черкас Н. В.Іна31, Іна32, Іна33, Іна34, Іна35, Іна36

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб оперувати основними поняттями фразеології; кваліфіковано аналізувати лексичне значення фразеологізму. Тому у курсі представлено традиційні та новітні теорії фразеології, які потрібні для розуміння курсу.
Дисципліна «Фразеологія» є вибірковою дисципліною з спеціальності Філологія для освітньої програми бакалавра, яка викладається в 5 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Метою вивчення вибіркової дисципліни «Фразеологія» є ознайомлення студентів із головними теоретичними положеннями фразеології сучасної англійської мови та завданнями сформувати у студентів наукове уявлення про системний характер фразеології англійської мови та викласти особливості формування і структури фразеологічного значення.

Рекомендована література

Базова

 1. Амосова Н.Н. Основы английской фразеологии. – Ленинград: Издательство ЛГУ, 1963.
 2. Анікеєнко І.Г., Бойцан Л.Ф., Ганецька Л.В. Проблеми англійської лексикології у роботах провідних лінгвістів. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2002.
 3. Анікеєнко І.Г., Бойцан Л.Ф., Ганецька Л.В. Практикум з лексикології англійської мови для студентів ІІІ курсу. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 1999.
 4. 4. Антрушина Г.Б., Афанасьева О.В., Морозова Н.Н. Лексикология английского языка. – Москва: Издательский дом «Дрофа», 2001.
 5. Верба Л.Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов. – Вінниця: Нова книга, 2003.
 6. 6. Гвишиани Н.Б. Современный английский язык. Лексикология. – Москва: Издательский центр «Академия», 2007.
 7. 7. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка. – Дубна: Издательский центр «Феникс», 1996.
 8. Мостовий М.I. Лексикологiя англiйської мови. – Харкiв, 1993.
 9. Смирницкий А.И. Лексикология английского языка. – Москва, 1956.

10.Харитончик З.А. Лексикология английского языка. – Минск, 1992.

11.Arnold I.V. The English Word. – Moscow: Vysšaya Škola, 1986.

12.Akhmanova O. Lexicology. Theory and Method. – Moscow, 1972.

13.Ganetska L.V. LEXI-MAKER: Modern English Lexicology in Tables, Figures and Exercises. – Kyiv: Lenvit, 2004.

14.Ginsburg R.S. A Course in Modern English Lexicology. M., 1979.

15.Nikolenko A.G. English Lexicology. – Theory and Practice. – Vinnytsya: Nova Knyha, 2007.

16.Rayevska N.M. English Lexicology. – Kyiv: Vysša Škola, 1971.

17.Soloshenko O.D., Zavhorodniev Yu.A. Lecture Notes on English Lexicology. – Lviv: Eurosvit, 1998.

 

Додаткова рекомендована

 1. Алефиренко Н.Ф. Фразеология в свете современных лингвистических парадигм: Монография. – Москва: ООО Изд-во «Элпис», 2008.
 2. 2. Thomas B.J. Advanced Vocabulary and Idiom. – Harlow, Essex: Longman Group Ltd., 2007.
 3. Ullman S. The Principle of Semantics. – Glasgow: Glasgow University Press, 1978.
 4. Watcyn-Jones P. Target Vocabulary 3 (Intermediate – Advanced). – Harlow, Essex: Pearson Plc. and Penguin Books Ltd., 2000.
 5. Wellman G. Wordbuilder. – Oxford: Macmillan, Heinemann, 1998.
 6. Wright J. Idioms Organiser. – Boston: Heinle, Thomson, 2002.

 

 

Список словників

 1. 1. Балла М.І. Англо-український словник: У 2 т. – Київ: Освіта, 1996. – Т. 1.
 2. Балла М.І. Англо-український словник: У 2 т. – Київ: Освіта, 1996. – Т. ІІ.
 3. Баранцев К.Т. Англо-український фразеологічний словник. – Київ: Знання, 2006.
 4. Бенсон М., Бенсон Э., Илсон Р. Комбинаторный словарь английского языка.– Москва: Русский язык, 1990.

5.Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Великий сучасний англо-український, українсько-англійський словник. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2006.

6.Зубков М., Мюллер В. Сучасний англо-український та українсько-англійський словник. – Харків: ВД «Школа», 2005.

7.Кунин А.В. Большой англо-русский фразеологический словарь. – Москва: Живой язык, 2005.

8.Медведєва Л., Холден Н. Англо-український словник: мовленнєві ідіоми, вигуки, звуконаслідування. – Київ: Дніпро, 2003.

9.Шерік А.Д., Савічук В.Я., Старко В.Ф. Довідник англійських, німецьких та українських ідіом і виразів. – Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2005.

10.Ammer Ch. The American Heritage Dictionary of Idioms. – Houghton: Houghton Mifflin Company, 2007.

11.Chambers English-Ukrainian Dictionary of Idioms. – Київ: Всеувито, 2002.

12.Cowie A.P., Mackin R., McCaig I.R. Oxford Dictionary of Current Idiomatic English. – Oxford: Oxford University Press, 2007.

 1. Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. – Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

14.Longman Dictionary of Contemporary English. 4th edition. – Harlow: Pearson Education Limited, 2003.

15.Longman Idioms Dictionary. – Harlow: Pearson Education Limited, 2000.

Матеріали

Черкас. Фразеологія. Робоча програма

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус