Граматичні аспекти перекладу

Тип: Нормативний

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Шум’яцька О. М.Інм41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716Інм41доцент Шум’яцька О. М.

Опис курсу

Мета курсу – усвідомити та реалізувати принципи граматичної організації сучасної німецької мови в аспекті її структури та закономірностей функціонування в усному й писемному мовленні; орієнтуватися у науковій лінгвістичній інформації та розуміти природу граматичних явищ німецької мови; володіти високим рівнем граматичної правильності у різних видах мовленнєвої діяльності.

Основне завдання курсу – знайти спільне та відмінне у граматичних системах двох порівнюваних мов та виділити особливості функціонування мовних одиниць, що виражають подібні поняття, дати перекладачеві ключ до вибору адекватного варіанту перекладу з фахової, а не інтуїтивної точки зору.

Рекомендована література

 1. Лалаян Н. С., Подвойська О. В. Порівняльна граматика німецької та української мов. – Вінниця : Нова Книга, 2013.
 2. Die Grammatik. 7. völlig neu erarbeitete und erweiterte Auflage. – Mannheim-Leipzig-Wien-Zürich, 2005.
 3. Eisenberg P. Grundriss der deutschen Grammatik. Dritte Auflage. – Stuttgart-Weimar: Verlag J. Metzler, 1994.
 4. Helbig G., Buscha J. Deutsche Grammatik. – Leipzig, Berlin, München: Neubeab, 2001.

 

Додаткова

 1. Buscha J. u. a. Grammatik in Feldern: Ein Lehr- und Übungsbuch für Fortgeschrittene. – Ismaning: Verlag für Deutsch, 1998.
 1. Bussmann H. Lexikon der Sprachwissenschaft; 3. aktualisierte und erweiterte Auflage. –Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 2002.
 2. Engel M. Deutsche Grammatik. – München: IUDICIUM Verlag GmbH, 2004.
 3. Hall K., Schreiner B. Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene. – Ismaning: Verlag für Deutsch, 1995.
 4. Rug W.,Tomaszewski A. Grammatik mit Sinn und Verstand. – München: Klett, 1993.
 5. Sommerfeldt K.-E.,Schreiber H. Starke, Günter: Grammatisch-semantische Felder. Einführung und Übungen. – Berlin u. a.: Langenscheidt, 1991.
 6. Zifonun G. u. a. Grammatik der deutschen Sprache. 3. – Berlin, New York: W. de Gruyter, 1997.

Силабус:

Завантажити силабус